Prefab houtskeletbouw levert snelle bouw en kostenvoordelen

En als die prefab elementen dan bovendien nog zijn opgebouwd als houtskeletbouwelementen, hebben deze ook nog de voordelen van een milieuvriendelijke bouwwijze met hout als duurzaam product. De doorzettende trend naar prefabricage én milieuvriendelijk bouwen in houtskeletbouw biedt daarom volop kansen voor de bouw.

PrefabHSBgevel

Prefab houtskeletbouwelementen kunnen de faalkosten aanzienlijk terugbrengen. Dit is niet zó maar een bewering, maar gestoeld op inmiddels voldoende ervaring in talloze projecten. En het terugdringen van de faalkosten staat op dit moment van crisis in de bouw weer volop in de belangstelling. Volgens recent onderzoek (o.a. van Pricewaterhouse-Coopers (PwC), september 2010) zijn de faalkosten vanaf 2001 tot 2009 opgelopen van circa 7,7 procent van de totale omzet naar bijna 11 procent. Ofwel 5,5 miljard euro!

Het belang van het reduceren van deze kostenpost wordt wel onderkend, maar de recente cijfers wijzen uit dat aannemers daar nog steeds niet in slagen. Om de faalkosten te verminderen moeten niet alleen fouten voorkomen worden, maar dienen partijen ook beter te communiceren, grondiger voor te bereiden én afspraken na te komen. Vaak wordt ook vergeten de bevindingen rond het eindresultaat terug te koppelen met de verantwoordelijke partijen.

Met prefab houtskeletbouw elementen worden alle zaken in de fabriek minutieus voorbereid: de grote maatnauwkeurigheid van de elementen " door driedimensionale voorbereiding op de computer en digitale aansturing van de productie - zorgt voor weinig passen en meten, en dus snel werken op de bouwplaats. Berekeningen én ervaring op diverse bouwprojecten hebben uitgewezen dat de faalkosten door toepassing van houtskeletbouwelementen kunnen worden verlaagd tot circa 1 procent. Hierdoor kunnen veelal projecten in houtskeletbouw die aanvankelijk als duurder worden aangemerkt, onder de streep vaak goedkoper blijken dan traditionele bouwmethoden.

Voorbereiding in de fabriek

De geconditioneerde omstandigheden in de fabriek waar de hsb-elementen gefabriceerd worden, staan garant voor een hoge kwaliteit, een optimale maatvastheid bij kleine toleranties, goede passing en luchtdichte aansluitingen. Met steeds modernere CNC machines is meer mogelijk dan zo"n 10 jaar geleden. Waren aanvankelijk nog grote series van dezelfde elementen een voorwaarde om betaalbare elementen te kunnen maken, nu vormen zelfs unieke producten geen probleem meer. Eén van de weinige beperkingen aan de elementen is de maximale grootte; vanwege het transport over de weg zijn de maximale afmetingen circa 3300 x 10000 mm.

Extra zekerheid ten aanzien van de kwaliteit van prefab houtskeletbouwelementen wordt geboden als de houtskeletbouwers en/of houtskeletbouwtimmerfabrikanten zijn aangesloten bij de Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB). Zij geven bij hun producten een KOMO attest-(met productcertificaat) Houtskeletbouw af, een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring. In dit document liggen onder meer de technische specificaties en de details van het systeem vast. Daarnaast worden adviezen gegeven voor transport, opslag en montage.

Bij de voorbereiding in de fabriek wordt veel aandacht besteed aan de aansluitdetails (bouwtechniek): goede bouwkundige detaillering (waterdichtheid, luchtdichtheid), eenvoudig te maken, passing/speling op de bouwplaats/ tolerantie, inspelen op snelle "koppeling". Daarnaast zijn de elementen en de detaillering (organisatorisch) afgestemd op de montagevolgorde en op de hijsvoorzieningen.

Voorbereiding op de bouwplaats

Organisatorisch stelt een bouwwijze met houtskeletbouw elementen als voorwaarde dat alle partijen op de hoogte moeten zijn van het bouwsysteem. Gevolg is dat er vaak wordt samengewerkt met dezelfde partijen (co-makers) die inmiddels ook ervaring hebben opgedaan: het wiel hoeft niet meer opnieuw uitgevonden te worden én de samenwerkende partijen hebben meer respect voor elkaars werkzaamheden.

Om de voordelen van prefab houtskeletbouw op de bouwplaats optimaal te benutten, moeten er een aantal handelingen goed voorbereid worden, zoals:

- transport op de bouwplaats. Tussenopslag van houtskeletbouwelementen moet worden voorkomen. Afstemming van het transport naar en op de bouwplaats; levering dient bij voorkeur just in time te gebeuren. Doordat de hsb-elementen relatief licht van gewicht zijn, kan veelal worden volstaan met een lichtere " dus goedkopere " bouwkraan;

- is tussenopslag onvermijdelijk dan moet vochtindringing in het hout voorkomen worden. Afdekking en ventilatiemogelijkheden zijn hierbij belangrijk. Aandacht verdient ook het voorkomen van beschadigingen (controle) aan beschermende folies;

- bij plaatsing van de prefab elementen dienen van tevoren de benodigde bevestigingen of verankeringen aan de overige bouwdelen bevestigd te zijn. Hierbij geldt bijvoorbeeld dat het ter plaatse boren van bevestigingen zorgt voor een betere maatvoering.

In projecten die compleet bestaan uit prefab houtskeletbouw wand- en vloerelementen, vergt vooral het plaatsen van de eerste houtskeletbouw wandelementen op de (betonnen) begane grondvloer veel aandacht. Ook hierbij moet vochtindringing in de houtskeletbouwelementen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een vochtkerende laag. Vaak wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldig waterpas gestelde muurplaat, voorzien van een centreerlat om het houtskeletbouwelement snel te kunnen plaatsen. De vlakheid van de betonvloer (voorbereiding!) en het aanbrengen van een goede luchtdichting (schuimband) zijn eveneens belangrijke aandachtspunten.

Reductie bouwafval

Bij een goede voorbereiding en een hoge mate van prefabricage van de houtskeletbouwelementen kan de bouwtijd naar schatting 30 tot 40 procent korter zijn. Voor een vrijstaande woning betekent dit bijvoorbeeld dat het casco in 1 a 2 dagen opgebouwd kan worden. Daarnaast heeft de toepassing van prefab nog meer voordelen: zo ontstaat op de bouwplaats weinig bouwafval en is de bouwplaats dus relatief schoon.

Drie studenten aan de Academie voor Architectuur, bouwkunde en Civiele Techniek van de Hanzehogeschool Groningen deden recent onderzoek naar het belang van reductie van bouwafval. Zij concludeerden: houtskeletbouw is de meest afvalreducerende en minst schadelijke bouwmethode. Dit komt onder meer door het modulaire bouwen in houtskeletbouw. Eenvoudige details voorkomen veel snijverlies. Goede details beperken bovendien het gebruik van kit en PUR voor de afdichting (materialen die veel klein gevaarlijk afval opleveren en vrijwel niet recyclebaar zijn).

De totale hoeveelheid bouw- en sloopafval die Nederland tegenwoordig per jaar produceert is 21 Mton: éénderde van de totale hoeveelheid afval. Hiervan wordt circa 90 tot 95 procent gerecycled of verbrand, de rest wordt gestort (betekent niet alleen kosten voor verbranding maar ook voor transport).

Veel aandacht voor de reductie van bouwafval was er bijvoorbeeld in het houtskeletbouwproject De Zunne in Groningen: bouwer VDM Woningen en afvalbedrijf Van Gansewinkel onderzochten samen de mogelijkheden wat leidde tot scheiding van zeven tot acht fracties. Hierdoor bleef nog maar 2 procent residu over, ofwel materiaal voor de verbrandingsoven. In een "normaal" project ligt dit residu op circa 35 procent!

Woningen in 4 lagen houtskeletbouw

Naast de al veel langer bekende elementen in hsb waarmee ook betonnen of andere casco"s snel wind- en waterdicht zijn, worden ook steeds meer projecten compleet in prefab hsb-elementen opgebouwd. Prefab en houtskeletbouw blijken een prima combinatie!

Het in 2009 opgeleverde woningbouwproject in vier lagen houtskeletbouw in Buren is een goed voorbeeld van de toepassing van grote prefab elementen. Dit project heeft vier woonlagen en is gebouwd volgens het Maskerade bouwsysteem. Architect Maarten van der Breggen won met dit systeem de houtinnovatieprijs 2003. Kenmerkend is een verticale opbouw per stramien (van 7,5 m), waardoor de stramienen eerder onder dak zijn, beschermd tegen weer en wind. Dit leverde een ruwbouw op in 3 weken tijd. Door de snelle weer- en winddichtheid van de stramienen kon bovendien de afbouw sneller starten, en dus het totale bouwproces in elkaar geschoven worden.

Bij deze verticale opbouw liggen de vloerelementen op sponningen in de wandelementen. Dit leidt " aldus architect Van der Breggen " tot minder kieren en krimp dan bij de gebruikelijke platformmethode.

De prefab houtskeletbouw gevels hebben in dit project dikkere stijlen - namelijk 180 mm in plaats van de gebruikelijke 140 mm - vooral uit oogpunt van méér isolatie. Bij de oplegging van de vloerelementen in de gevelelementen lopen bovendien de geïsoleerde wandelementen voor de vloer langs door, zodat geen aparte isolatiestroken " met naden " meer nodig zijn.

Prefab daken

Voor prefab dakelementen gelden dezelfde voordelen als voor overige houtskeletbouwelementen: snel bouwen, minder faalkosten, minder afval op de bouwplaats, enzovoort. En dat geldt zowel voor nieuwbouw- als voor renovatieprojecten.

Prefab daken met een houtskeletbouw opbouw zijn standaard gevuld met minerale wol (glaswol/steenwol). Hiermee hebben deze daken een andere opbouw dan sandwich-dakplaten waarin veelal op olie gebaseerde isolatiematerialen toegepast zijn. De minerale wol in de houten dakelementen zorgt voor een uitstekende brandveiligheid: minerale wol is onbrandbaar en er is nauwelijks rookontwikkeling (en bij brand vallen de meeste slachtoffers niet door de hitte maar door rook en verstikking als gevolg van giftige rookgassen). De minerale wol geeft bovendien een betere geluidsisolatie.

Prefab daken met een houtskeletbouw opbouw hebben doorontwikkelde bevestigingen aan de constructie door het houten frame, de vooraf berekende en duidelijk aangegeven bevestigingspunten. Dergelijke voorzieningen zijn bij sandwich-dakplaten veelal niet aanwezig. Behalve bevestigingspunten hebben fabrikanten van prefab dakelementen bijvoorbeeld ook een slim (goot)detail ontworpen waarmee de elementen elke dakhelling kunnen krijgen (met "scharnierverbindingen").

Anders dan bij houtskeletbouw gevels is bij prefab daken veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de bovenfolie (in vergelijking met de folie aan de buitenzijde in gevels). Op daken wordt immers vaak nog gewerkt (bijvoorbeeld met pannen leggen), waardoor de kans op beschadigingen groter is. Anderzijds moet toch een goede dampdoorlatendheid gewaarborgd worden. Sinds de herziening van de KOMO-attesten (in 2006) zijn bovendien de stijfheidseisen verhoogd zodat de doorbuiging van de SKD-daksegmenten lager is dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Ook bij een hoge moeilijkheidsgraad van een dakconstructie kan prefab uitkomst bieden. Zo werd een landhuis in Hattem ontworpen met een dak met getordeerde dakvlakken. Het in de fabriek torderen van de prefab panelen leidde tot een snellere bouw en tot een betere kwaliteit van het dak. Doordat de randen van de dakplaten meteen al in de fabriek op de juiste wijze werden afgeschuind, leverde dit een goede kwaliteit van de naadaansluitingen op.

Vergelijkbaar met de houtskeletbouwers die zijn aangesloten bij de VHSB en die leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat, zijn leveranciers van houtskeletbouw dakelementen aangesloten bij de Sectie Kwaliteit Dak (SKD) van de NBvT. Zij leveren hun producten af met KOMO-attest-met-productcertificaat Houtachtige Dakconstructies.

Hoe compleet?

Prefabricage van houtskeletbouwelementen en -daken kan vér gaan. Zo groot en compleet mogelijke elementen beperken het aantal handelingen op de bouwplaats. De mate van prefabricage is een kwestie van afstemmen op een optimale werkzijde. En uiteraard ook van kosten. Zo kunnen gevelelementen compleet met kozijnen, beglazing en gevelafwerking worden aangeleverd, maar de kozijnen en/of gevelafwerking kunnen ook op de bouwplaats worden aangebracht. Dakelementen zijn prefab leverbaar inclusief een dakbedekking als kunststof; dakpannen dienen uiteraard op de bouwplaats aangebracht te worden. Ook (delen van) de installatie worden soms al fabrieksmatig ingebouwd, zoals zonnecollectoren en luchtdoorvoeren. Bovendien is er een trend om steeds meer driedimensionale prefab houten constructies toe te passen, zoals dakkapellen en erkers.

In prefab houtskeletbouw is het eenvoudig om aan steeds hogere eisen van warmte-isolatie te voldoen. In de passiefhuisbouw is het welhaast een must om zo groot mogelijke prefab elementen toe te passen, in verband met de vereiste luchtdichtheid: hoe minder lengte van aansluitingen, hoe luchtdichter de constructie.

Hoewel wand- en gevelelementen meestal zo compleet mogelijk worden aangeleverd " voor gevelelementen bijvoorbeeld ook inclusief wandcontactdozen " is het bij vloerelementen nog steeds gebruikelijk dat deze zonder onderafwerking (plafond) worden geprefabriceerd en toegeleverd. Dit heeft vooral te maken met het wegwerken van kanalen en leidingen: op de bouwplaats zelf in de vloeren aanbrengen biedt toch nog de meeste flexibiliteit en de minste kans op fouten. Voorlopig nog â?¦ want leveranciers van prefab elementen zijn steeds weer op zoek naar mogelijkheden om in te spelen op nieuwe wensen. De verwachting is dat de trend naar nog meer prefabricage alleen maar zal toenemen.

Meer info:

- Centrum Hout: www.houtinfo.nl

- Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB): www.vhsb.nl ; www.houtinfo.nl

- Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT): www.dakeninfo.nl

Tekst: Carla Debets Bouwtekst

‘Prefab houtskeletbouw levert snelle bouw en kostenvoordelen’

GERELATEERDE ARTIKELEN

Website vmrgkwaliteitseisen.nl live

Website vmrgkwaliteitseisen.nl live

Vanaf 1 oktober 2013, is de website www.vmrgkwaliteitseisen.nl in de lucht. Hier zijn de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® 2014 te vinden. Deze VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® verschenen …

Lees verder
Over de grens bouwen als alternatief voor de Nederlandse krimpmarkt

Over de grens bouwen als alternatief voor de Nederlands

Door de recessie in Nederland zijn bouwbedrijven op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Bouwondernemers kijken daarbij ook steeds meer over de grens. Traditioneel is de bouwsector echter een lokale …

Lees verder
Bouwen met keramische binnenmuurelementen

Bouwen met keramische binnenmuurelementen

In Ruinen is daarmee recentelijk het casco, inclusief binnenwanden, van een huisartsenpraktijk gerealiseerd. Dit is één van de eerste projecten in de utiliteitsbouw waar dit snelbouwsysteem …

Lees verder
Thermografie op grote schaal

Thermografie op grote schaal

Door: Jan Bol, Bolster b2b communicatie De beweringen zijn dat zo"n 30 procent van het energieverlies van gebouwen via het dak verloopt. Opnamen met de infraroodcamera moeten eigenaren van …

Lees verder
Sparingen maken in staalvezelbeton

Sparingen maken in staalvezelbeton

Door: Jan Bol, Bolster b2b communicatie, met medewerking van Henk Wapperom, Cement&BetonCentrum Foto"s: Cement&BetonCentrum, Den Bosch Achteraf sparingen maken in traditioneel gewapend …

Lees verder
Opbouwinstructies vaak genegeerd

Opbouwinstructies vaak genegeerd

Welke invloed kan de fabrikant/leverancier van dergelijke systemen uitoefenen op de veiligheid?  De veiligheid van een klimsysteem wordt namelijk niet alleen beïnvloed door de kwaliteit van …

Lees verder
Isoleren in de praktijk bij steenachtige constructies

Isoleren in de praktijk bij steenachtige constructies

Door de steeds verdere aanscherping van de EPC zijn Rc-waarde van 3,5 - 4,5 m2K/W al zeer gebruikelijk. In deze BouwTotaal wordt nader ingegaan op het voorkomen van fouten bij het isoleren. Op 1 …

Lees verder
Houten Vloeren

Houten Vloeren

Houten kanaalplaatvloeren Houten kanaalplaatvloeren zijn opgebouwd uit staande en liggende vurenhouten balken ertussen, die onder druk zijn verlijmd. Hierdoor ontstaan rechthoekige kanalen. …

Lees verder
Bouwen in hout: nieuwe producten,nieuwe kansen

Bouwen in hout: nieuwe producten,nieuwe kansen

Pieter Weijnen zelfs twee keer achter elkaar. Naast de al veel langer bekende houtskeletbouw, bieden nieuwe producten uitdagende mogelijkheden. Voorbeelden zijn massief houten vloer- en …

Lees verder
 Doorstrijkmortel verdringt voegwerk

Doorstrijkmortel verdringt voegwerk

, waardoor het metselwerk vaak wordt ontsierd door witte uitslag. De gevel moet dan extra worden gereinigd. BouwTotaal bezocht op uitnodiging van Remix Droge Mortel BV het project Lingevest in …

Lees verder
Modern bouwen in stroleembouw

Modern bouwen in stroleembouw

Tekst: Carla Debets Bouwtekst. Foto"s: Giesen Architectuur (Detailtekeningen kunt u hier bekijken) Want stroleembouw is volgens hem dé manier om energiezuinig te bouwen: "met …

Lees verder
Het dak beschouwen als maaiveld

Het dak beschouwen als maaiveld

"We moeten het dak leren beschouwen als maaiveld", aldus Albert van den Hout, directeur BDA Groep. Zijn bureau ligt vol handgeschreven A-viertjes. Hij is druk bezig om een onafhankelijk advies …

Lees verder
Foute loodslabbe bij schoorsteen

Foute loodslabbe bij schoorsteen

Hierop worden verschillende bedrijven ingeschakeld om het lekkageprobleem te verhelpen. Na elke reparatie blijkt de lekkage niet verholpen, maar verergert de situatie juist. Aan Bureau voor …

Lees verder
Veertig jaar oude monolithische bungalow zeer energiezuinig

Veertig jaar oude monolithische bungalow zeer energiezu

In 1971 kreeg hij opdracht om een vrijstaande bungalow met kap in Nieuwegein te tekenen. Hij besloot enkelwandig te bouwen met 24 centimeter dikke Ytong blokken. Nu, bijna 40 jaar later, blijkt …

Lees verder
Project in beeld

Project in beeld

De opdrachtgevers voor de eerste woning in het Hout Isolatie Bouw (HIB) systeem in Almere stelden ontwerper en leverancier Finnhouse al direct voor een flinke uitdaging Hun wensen ten …

Lees verder
Gaat de wapening van de bouwplaats verdwijnen

Gaat de wapening van de bouwplaats verdwijnen

Vorig jaar zijn bij een proefproject bij TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde, gietbouwcasco"s van staalvezelbeton getest.De resultaten zijn hoopgevend. Staalvezelbeton in draagconstructies lijkt …

Lees verder
Betekent breedplaatvloer ook brede scheuren in wanden?

Betekent breedplaatvloer ook brede scheuren in wanden?

Zo ook bij de woning van een gezin dat na circa tien jaar constateert dat de scheurvorming in de wanden op de verdiepingen steeds breder is geworden. De aannemer is al meerdere malen aangesproken …

Lees verder
Bouwgebreken; lekkage schoorsteen van buren

Bouwgebreken; lekkage schoorsteen van buren

De woning heeft dan al enkele jaren leeggestaan en is aan een grondige renovatie toe. De renovatie wordt deels in zelfwerkzaamheid en deels door een erkent aannemer uitgevoerd. Enige tijd na de …

Lees verder
Bouwmonitor

Bouwmonitor

Nieuwbouw weer getroffen Het is vooral de nieuwbouw die ook in 2012 de klappen zal moeten opvangen. Deze sector is veel conjunctuurgevoeliger dan de onderhoudsector. Op de woningmarkt stellen …

Lees verder
Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als opleidingsbedrijf voor de opleiding 1e Monteur Steigerbouw.

Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als opleid

Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als opleidingsbedrijf voor de opleiding 1e Monteur Steigerbouw. Het is daarmee de eerste landelijke organisatie die steigerbouwers op mbo-niveau 3 kan …

Lees verder
ANF: uitzondering zware beroepen goede zaak

ANF: uitzondering zware beroepen goede zaak

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat minister Kamp met een aanvulling op het pensioenakkoord komt, waardoor werknemers in zware beroepen met 65 jaar met pensioen kunnen. De …

Lees verder
Op 26 januari 2012 heeft prof. dr. ir. Jos Lichtenberg het eerste Slimbouwen keurmerk uitgereikt aan het concept ‘De Reactieve Gevel’.

Op 26 januari 2012 heeft prof. dr. ir. Jos Lichtenberg

Op 26 januari 2012 heeft prof. dr. ir. Jos Lichtenberg het eerste Slimbouwen keurmerk uitgereikt aan het concept ‘De Reactieve Gevel’. ‘De [E]novatie Gevel’ ontving een …

Lees verder
Rotterdam maakt 2.500 woningen groener

Rotterdam maakt 2.500 woningen groener

In de periode januari 2012 – december 2013 gaat de gemeente Rotterdam met onder meer de Rotterdamse woningcorporaties en WAIFER Nederland BV, 2.500 bestaande Rotterdamse woningen renoveren en …

Lees verder
Silvano Clercx directeur HANSA Nederland

Silvano Clercx directeur HANSA Nederland

HANSA Metallwerke AG - producent van kwaliteitsmengkranen voor badkamer en keuken - heeft Silvano Clercx benoemd tot directeur van HANSA Nederland. Sinds 1 januari 2012 is hij verantwoordelijk …

Lees verder
Samenwerking Romazo-Projecten en VMRG

Samenwerking Romazo-Projecten en VMRG

Per 1 januari 2012 verwelkomde de VMRG dertien projectbedrijven op het gebied van zonwering. Deze bedrijven die verenigd zijn in Romazo-Projecten vormen binnen de VMRG de Sectie Licht- en …

Lees verder
Verkoopleider Duco nieuwe voorzitter Natuvent

Verkoopleider Duco nieuwe voorzitter Natuvent

Richard Geraerts, verkoopleider in Nederland voor Duco Ventilation & Sun Control, is sinds 1 januari 2012 voorzitter van Natuvent. Hij zal, samen met de andere leden van de Stichting Natuvent, …

Lees verder
Hangbrug: maximale hoogte met minimale investering

Hangbrug: maximale hoogte met minimale investering

Veilig werken op hoogte is een thema dat regelmatig aandacht krijgt in BouwTotaal. Eén van de middelen daarvoor is de hangbruginstallatie; een product dat door vorm, lengte en bereikbaarheid …

Lees verder
Vernieuwing door jongeren in de bouw

Vernieuwing door jongeren in de bouw

Na het succes van 2011 gaat Project Participations ook in 2012 weer van start. Hierbij denken jongeren mee over de ontwikkelingen in de bouwbranche. Project Participations is een beursconcept waarin …

Lees verder
Woonwijk op het water

Woonwijk op het water

Het Nieuwe Water in de gemeente Westland is een unieke gebiedsontwikkeling waarbij wonen aan en op het water en recreëren op een ongekende manier worden gecombineerd. Op zo’n 80 hectare …

Lees verder
Goed beschermd werken in de zon

Goed beschermd werken in de zon

   De afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van huidkanker gestegen van 15.000 naar 40.000 per jaar. Dat blijkt uit cijfers van KWF Kankerbestrijding. Voor de ruim half miljoen …

Lees verder
 UAV 2012 van kracht

UAV 2012 van kracht

Sinds 19 januari 2012 is de nieuwe versie van de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken’ (UAV) vastgesteld.  Voor wie het niet weet: de UAV zijn de …

Lees verder
84 prefab badkamers binnen acht weken

84 prefab badkamers binnen acht weken

Voor de Viva! Zorggroep realiseert De Groot Vroomshoop Bouwsystemen momenteel een nieuwe interimvoorziening. Ondanks de forse afmetingen, het gebouw heeft een oppervlak van 4250 m2 over twee …

Lees verder
Online kanaal wint steeds meer marktaandeel

Online kanaal wint steeds meer marktaandeel

In de renovatiemarkt zijn vooral veel kleine bouwbedrijven actief. In deze markt worden werkzaamheden vooral verkregen door mond-op-mond reclame. Ook hier neemt, net als in de detailhandel, het …

Lees verder
40 jaar scheidingswanden

40 jaar scheidingswanden

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions …

Lees verder
Bouw Relatiedagen Gorinchem 4 t/m 6 september

Bouw Relatiedagen Gorinchem 4 t/m 6 september

Kennisuitwisseling staat centraal tijdens de achtste editie van Bouw Relatiedagen Gorinchem, die plaatsvindt van 4 tot en met 6 september 2012 in Evenementenhal Gorinchem. Voor het eerst zijn er …

Lees verder
Regenschade platte daken eenvoudig te voorkomen

Regenschade platte daken eenvoudig te voorkomen

De extreme regenbuien van de afgelopen maanden stellen platte daken stevig op de proef. Doordat er in korte tijd veel regen valt, kan de reguliere afvoer al het water vaak niet in één …

Lees verder
 Voorschriften voor ‘Veilig Onderhoud Gebouwen’ van kracht

Voorschriften voor ‘Veilig Onderhoud Gebouwen’ van

Bij veel gebouwen kan geen veilig onderhoud worden uitgevoerd. Bij diverse projecten moesten in het verleden na lange discussies alsnog tegen hoge kosten voorzieningen worden aangebracht. Ook …

Lees verder
Crisis tussen de oren

Crisis tussen de oren

‘De dynamiek is volledig uit onze economie verdwenen. Door de crisis, zegt u. Doordat wij in de crisis geloven, zeg ik’, aldus onze vaste fiscalist mr. Frank Kerkhof in zijn column in dit …

Lees verder
Met Slimbouwen uit de crisis!

Met Slimbouwen uit de crisis!

Als het aan prof. dr. ir. Jos Lichtenberg ligt dan gaan we vanaf morgen allemaal Slimbouwen. ‘Slimbouwen is geen bouwsysteem, maar een visie, een gedachtegoed. Het is een antwoord op de …

Lees verder
Wij gaan slim bouwen!

Wij gaan slim bouwen!

Vanaf BouwTotaal nummer 4 gaan we de lezers adviseren over slim bouwen. In dit nummer de aftrap door middel van een interview met de ‘slimste man in de bouw’: prof.dr.ir. Jos …

Lees verder
Sneller genieten van een nieuwbouwwoning

Sneller genieten van een nieuwbouwwoning

In Dordrecht is in maart 2013 gestart met de bouw van dertien woningen. De toekomstige bewoners hoeven niet lang te wachten op de verhuizing naar hun nieuwe thuisbasis. Het bouwbedrijf maakt namelijk …

Lees verder
Eerste steen Prinses Máxima Centrum

Eerste steen Prinses Máxima Centrum

In maart 2013 is in Utrecht het officiële startschot gegeven voor de campagne ‘Draag je steentje bij tegen kinderkanker’ van Stichting Kinderenkankervrij, KiKa. Samen met tal van …

Lees verder
Onderhoud-, bouw- en afbouwbedrijven bepleiten maatregelen

Onderhoud-, bouw- en afbouwbedrijven bepleiten maatrege

In een brief aan de leden van het Kabinet,de fractievoorzitters en de woordvoerders Sociale zaken en Bouw in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Sociale partners bepleiten de Aannemersfederatie …

Lees verder
Innovatief Building System voor opkomende landen

Innovatief Building System voor opkomende landen

Xella Nederland introduceert een innovatief bouwsysteem voor opkomende landen:het Xella Building System. Dit is een bouwpakket van cellenbetonnen bouwblokken dat snelle bouw van betaalbare en …

Lees verder
Heziene deelnemerslijst Bouwcompleet Gorinchem

Heziene deelnemerslijst Bouwcompleet Gorinchem

In onze editie van Augustus is per abuis een fout geslopen in de deelnemerslijst van Bouwcompleet Gorinchem. Hieronder treft u de nieuwe lijst van deelnemers aan. De complete deelnemerslijst + …

Lees verder
Bouwondernemingen krijgen 7,1

Bouwondernemingen krijgen 7,1

Kopers waarderen bouwondernemingen met een 7,1. Dit blijkt uit beoordelingen op de vergelijkingsite Bouwprestaties.nl, een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen. Het cijfer is het gemiddelde …

Lees verder
Zandhuis op Oerol

Zandhuis op Oerol

Rijkswaterstaat was van 14 juni t/m 23 juni aanwezig op Oerol met ‘Huize Zanders’, een huis van zand. Rijkswaterstaat verkent hiermee in het kader van het Deltaprogramma de mogelijkheden …

Lees verder
Façades 2013: inspiratieboek voor bouwprojecten

Façades 2013: inspiratieboek voor bouwprojecten

Tijdens het Duurzaam Gebouwd congres op 20 juni jongstleden heeft Bert Lieverse, directeur van de VMRG, het eerste exemplaar van het boek Façades 2013 overhandigd aan Daan Hoogenboom, …

Lees verder
Digitaal bouwverkeer bouwtoeleverende industrie

Digitaal bouwverkeer bouwtoeleverende industrie

Om optimaal in de bouwketen te kunnen samenwerken, zullen marktpartijen steeds meer en vaker behoefte krijgen aan een vloeiende digitale uitwisseling van bouwdata. Om dat voor elkaar te krijgen …

Lees verder
Aanmelding Kennisprogramma Bouwcompleet

Aanmelding Kennisprogramma Bouwcompleet

Anno 2013 volstaat een vakbeurs niet alleen met exposanten en noviteiten! Duurzaamheid en kennisoverdracht worden steeds belangrijker, zeker gezien de huidige markt. Bekijk snel het programma …

Lees verder
‘Maak einde aan drama van goede bedoelingen’

‘Maak einde aan drama van goede bedoelingen’

‘Veel goedbedoeld overheidsbeleid wordt opgezet vanuit één bepaalde invalshoek, zoals beeldkwaliteit, parkeerbeleid, brandveiligheid of beperking van geluidhinder. Door de …

Lees verder
Méér dan 2.000 producten voor bestelauto online

Méér dan 2.000 producten voor bestelauto online

In de webshop BusinBedrijf vindt u alles wat nodig is om een bestelwagen in te richten of te beschermen. Een bijzondere formule waarbij gemakkelijk en veilig via internet besteld kan worden. Alle …

Lees verder
Molenaar Betonindustrie bestaat 60 jaar

Molenaar Betonindustrie bestaat 60 jaar

Molenaar Betonindustrie bestaat zestig jaar. Het begon allemaal in Dordrecht waar de oprichter zijn kans schoon zag en een creatieve oplossing verzon voor een tekort aan betonafstandhouders. Daarna …

Lees verder
Microscopielaboratorium SHR biedt nog meer mogelijkheden

Microscopielaboratorium SHR biedt nog meer mogelijkhede

SHR beschikt over een modern analytisch laboratorium met stereomicroscopen en een binoculair. Deze worden benut bij onderzoek naar houtsoorten, de soort en mate van houtaantasting, hechting van …

Lees verder
Coston Steigers treedt toe tot VSB

Coston Steigers treedt toe tot VSB

Coston Steigers is tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering toegetreden tot de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB. Het bedrijf levert advies, ontwerp, …

Lees verder
Lasershow

Lasershow

Tijdens de vakbeurs Bouw Compleet Gorinchem 2013 wordt er een lasershow gepresenteerd in samenwerking met Resal Laser B.V. De beursorganisatie biedt exposanten de mogelijkheid om hun uiting in deze …

Lees verder
Bouw Compleet Gorinchem: duurzaamheid en kennisoverdracht

Bouw Compleet Gorinchem: duurzaamheid en kennisoverdrac

Kennisuitwisseling en duurzaamheid staan centraal tijdens de negende editie van Bouw Compleet Gorinchem (voorheen Bouw Relatiedagen) die plaatsvindt van 10 tot en met 12 september 2013 in …

Lees verder
PROBIN maakt Bouw Compleet

PROBIN maakt Bouw Compleet

PROBIN maakt de Bouw Compleet. Dit doen ze met hun aanwezigheid tijdens de Bouw Compleet te Gorinchem en een kleine maand later in Hardenberg, van 8 t/m 10 oktober. Met een twintigtal sterke …

Lees verder
Distributiecentrum met grootste zonne

Distributiecentrum met grootste zonne

Hitachi Data Systems heeft een nieuw distributiecentrum met hoogwaardig kantoor in Zaltbommel laten bouwen. De duurzaamheidambitie is erg hoog. Het 30.000 vierkante meter tellende pand moet een …

Lees verder
Ventilatieroosters en suskasten reviseren

Ventilatieroosters en suskasten reviseren

Waarom zou je niet meer functionerende ventilatieroosters en suskasten vervangen als ze met kleine ingrepen of een gedegen schoonmaakbeurt weer wel gaan doen waarvoor ze bestemd zijn? Een Rotterdams …

Lees verder
Bunkie: transparant meubelstuk met een dakje

Bunkie: transparant meubelstuk met een dakje

Bunkie presenteert zich als nieuw compact leefconcept. Of is het toch een multifunctioneel meubelstuk met een dakje? Door het hellende dak en een ‘schoorsteen’ in de gevelcontouren, word …

Lees verder
Purschuim mag, nu minerale wol weer verdacht

Purschuim mag, nu minerale wol weer verdacht

Het blijft rommelen in de isolatie-industrie. Na klachten over schadelijke gezondheidseffecten tijdens het aanbrengen van Purschuim tegen de onderzijde van begane grondvloeren, is er nu weer …

Lees verder
Slechts 37 procent bouw positief over Energieakkoord

Slechts 37 procent bouw positief over Energieakkoord

Het Energieakkoord levert 15.000 banen en een bouwimpuls op. Toch is slechts 37% van de bouwprofessionals positief over dit akkoord. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in …

Lees verder
Energieakkoord levert 15.000 banen en bouwimpuls op

Energieakkoord levert 15.000 banen en bouwimpuls op

Het kabinet heeft op 27 augustus met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties een energieakkoord bereikt. Het nationaal energieakkoord zal in de bouw en daaraan gerelateerde sectoren 15.000 banen …

Lees verder
Méér dan gereedschap

Méér dan gereedschap

‘Eén sterk merk’ en ‘Absolute zekerheid bieden’. Onder die twee motto’s lanceerde Festool onlangs een tweetrapsraket: de naam Protool verdwijnt en gaat over in …

Lees verder
Eco-innovation bijdrage voor duurzaam hout

Eco-innovation bijdrage voor duurzaam hout

Houtleverancier Foreco gaat zijn proefopstelling voor het verduurzamen van hout met biopolymeren uit afval van rietsuikerstengels vervangen door een complete installatie op productieschaal. Voor de …

Lees verder
Esha krijgt certificaat CO2 Prestatieladder

Esha krijgt certificaat CO2 Prestatieladder

Esha Infra Solutions heeft 23 augustus van KIWA een certificaat uitgereikt gekregen voor het behalen van niveau 4 op de CO2 Prestatieladder. Het certificaat is drie jaar geldig. Dit certificaat …

Lees verder
Machinepark Remix/Sakrete draait 100% CO2-neutraal op windenergie

Machinepark Remix/Sakrete draait 100% CO2-neutraal op w

Remix Droge Mortel BV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en is de enige mortelfabrikant die het Dubokeur heeft weten te behalen. Het beleid van Remix is er op gericht om zoveel mogelijk gebruik …

Lees verder
Vernieuwde Hydrowear website

Vernieuwde Hydrowear website

Het is zover: De vernieuwde Hydrowear website is live. Aan de website is lang gewerkt en hij is veelvuldig getest. Op de vernieuwde website vindt u alle functionaliteiten die u gewend bent. Daarnaast …

Lees verder
Bouw Compleet Hardenberg: duurzaamheid en kennisoverdracht

Bouw Compleet Hardenberg: duurzaamheid en kennisoverdra

Kennisuitwisseling en duurzaamheid staan centraal tijdens de zestiende editie van Bouw Compleet Hardenberg (voorheen Bouw Relatiedagen) die plaatsvindt van 8 tot en met 10 oktober 2013 in …

Lees verder
Full-service-formule

Full-service-formule

Omdat vakbeurzen doorgaans veel werk met zich meebrengen en daardoor veel tijd kosten voor de toch al drukke ondernemers, worden de exposanten door Evenementenhal Hardenberg bijgestaan in hun …

Lees verder
PROBIN maakt Bouw Compleet

PROBIN maakt Bouw Compleet

Probin en haar partners bieden in Hardenberg tijdens Bouw Compleet weer veel noviteiten voor de branche. Meer dan 25 partners zullen Probin ondersteunen op de Probin stand in hal 5. Er zal een breed …

Lees verder
Van cascobouw tot afbouw

Van cascobouw tot afbouw

Evenementenhal Gorinchem organiseert op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 oktober 2013 de tiende editie van Beton Vakdagen Gorinchem. Deze beurs wordt voor het eerst gecombineerd met Schilder, …

Lees verder
Lezingen Beton Vakdagen 2013

Lezingen Beton Vakdagen 2013

Tijdens de Beton Vakdagen presenteren Arbouw en VSB samen met VOBN op woensdag 16  oktober 2013 het lezingenprogramma ‘Betonbouw - veilig en efficiënt’. Plaats van handeling is …

Lees verder
S@les in de Bouw

S@les in de Bouw

De bouw maakt 100 miljoenen euro’s aan overbodige kosten, die relatief snel zouden kunnen worden uitgespaard door gebruik van ICT in de communicatie tussen bedrijven. Voorwaarde is dat er …

Lees verder
Energetisch renoveren in Nederland en België: verschillen en overeenkomsten

Energetisch renoveren in Nederland en België: verschil

Tijdens een rondetafelgesprek over renovatie, geïnitieerd door Xella Nederland, met vertegenwoordigers van Belgische en Nederlandse bouwpartijen, kwam naar voren dat expertise in de keten …

Lees verder
Bouwen met de Vierde Dimensie

Bouwen met de Vierde Dimensie

De energievraag staat centraal in de maatschappelijke discussie over duurzaamheid. Energie wordt steeds schaarser en daardoor steeds duurder, met als gevolg dat de energierekeningen per huishouding …

Lees verder
Genomineerden Slimste item 2013 zijn bekend!

Genomineerden Slimste item 2013 zijn bekend!

Deze zomer daagde Slimbouwen de bouwsector uit om te komen met het meest innovatieve en Slimme project, Slimme product en Slimme concept van 2013. Deze slimme items moeten voldoen aan de kernwaarden …

Lees verder
Praktijktest boor-/schroefmachine en combihamer

Praktijktest boor-/schroefmachine en combihamer

BouwTotaal lezers testen gereedschappen Berrie Vos ging dit voorjaar aan de slag met een gloednieuwe Makita boor-/schroefmachine en Marco van Osch nam een nieuwe Makita combihamer ter hand. …

Lees verder
Praktijktest haakse slijper en nat-droogzuiger

Praktijktest haakse slijper en nat-droogzuiger

BouwTotaal lezers testen gereedschap Johan Schaeffer van Klusbedrijf De KlusBij en Jan de Bouvy van Timmerbedrijf Bouvy gingen respectievelijk met een kleine haakse slijper met …

Lees verder
Stofvrij werken niet meer vrijblijvend

Stofvrij werken niet meer vrijblijvend

Wie denkt dat stofvrij werken nog steeds vrijblijvend is, loopt het risico door de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) stevig op de vingers te worden getikt. In het traject van handhaving …

Lees verder
Lego je favoriete Hubbel

Lego je favoriete Hubbel

Hubbel 3.0 is juni jongstleden gelanceerd! De huisjes, die starten bij een basismaat van 3 x 3 meter zijn volledig modulair ontworpen en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met stapjes van steeds …

Lees verder
Kennis delen op Bouw Compleet Venray

Kennis delen op Bouw Compleet Venray

Kennisuitwisseling en duurzaamheid staan centraal tijdens alweer de derde editie van Bouw Compleet Venray die plaatsvindt van 5 tot en met 7 november 2013 in Evenementenhal Venray. Er is een …

Lees verder
Gemakkelijker bijbouwen

Gemakkelijker bijbouwen

Het wordt burgers en bedrijven steeds aantrekkelijker gemaakt om te verbouwen. Enerzijds hebben we het nieuwe Energieakkoord waardoor er een sterke stimulans is ontstaan om energiemaatregelen aan …

Lees verder
Huur een hoogwerker zonder zorgen

Huur een hoogwerker zonder zorgen

Huur een hoogwerker zonder zorgen Samen met  partner Doornbos Equipment introduceert Skyworks het Sky-Secure hoogwerker huurprogramma. In panden, is de keuze voor de juiste hoogwerker …

Lees verder
Typhoon- en aardbevingsbestendig bouwen

Typhoon- en aardbevingsbestendig bouwen

Minister Kamp van Economische Zaken wil dat Eurocode 8 ‘Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies (EN 1998)’ voor Nederland geschikt wordt gemaakt en wordt opgenomen …

Lees verder
Waarde denken

Waarde denken

  Ik was begin oktober door J. Van der Marel uitgenodigd om een groep te prikkelen om over de toegevoegde waarde van afbouw mee te denken. Dat die immens is werd duidelijk toen we een door …

Lees verder
48.668 nieuwbouwwoningen gebouwd in 2012

48.668 nieuwbouwwoningen gebouwd in 2012

In 2012 werden er volgens het CBS 48.668 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Dit is een afname van 16% ten opzichte van 2011 toen er nog 57.703 woningen werden gebouwd. Een vergelijking van …

Lees verder
Belastingplan(netje) 2014

Belastingplan(netje) 2014

Persoonlijk vond ik het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2014 weinig verrassend. Dit niet alleen omdat het plan alwéér was uitgelekt, maar ook omdat baanbrekende …

Lees verder
Europees onderzoek: kunststof leiding functioneel en duurzaam

Europees onderzoek: kunststof leiding functioneel en du

De ontwikkeling en toepassing van kunststof is nog steeds van groot belang voor de ontwikkeling van de Westerse samenleving, zeker ook waar het kunststof leidingen betreft. De volksgezondheid is …

Lees verder
Update Richtlijn Steigers gepresenteerd

Update Richtlijn Steigers gepresenteerd

In aanwezigheid van onder meer vertegenwoordigers van de bouw, materieeldiensten, (petro)chemie, steigerbouw, energiewereld en de industrie is de update van de Richtlijn Steigers gepresenteerd. Met …

Lees verder
MKB wil flexibele schil en maatwerk-vakantie

MKB wil flexibele schil en maatwerk-vakantie

Driekwart van de mkb-ondernemers in bouw en infra kiest voor werken met een team van eigen  personeel en een flexibele schil van contractmedewerkers. Over de continuïteit van het …

Lees verder
Congres aanpak funderingsproblematiek

Congres aanpak funderingsproblematiek

Op 21 november vindt in de TU-Delft, gebouw Civiele techniek, te Delft het congres ‘Aanpak funderingsproblematiek’ plaats. Drie hoogleraren van de TU-Delft een Tweede Kamerlid en een …

Lees verder
Kleurgebruik mede bepalend voor beleving en prestaties

Kleurgebruik mede bepalend voor beleving en prestaties

Kleurgebruik in de werkomgeving is mede bepalend voor de beleving en kan een positieve rol hebben op de prestaties van de medewerkers. Dat blijkt uit semi-wetenschappelijk onderzoek van Sigma dat is …

Lees verder
Fermacell opent deuren trainingscentrum in Wijchen

Fermacell opent deuren trainingscentrum in Wijchen

Fermacell uit Wijchen geeft gratis praktijktrainingen voor bouwprofessionals die geïnteresseerd zijn in het werken met afbouwproducten voor plafonds, wanden, vloeren en gevels. Zo wil het …

Lees verder
Arbeidsvriendelijk gevel-isolatiesysteem zonder koudebruggen

Arbeidsvriendelijk gevel-isolatiesysteem zonder koudebr

SlimFort® is een nieuw isolatiesysteem van Isobouw voor gevels die met gevelbeplating worden afgewerkt. Deze gepatenteerde innovatie onderscheidt zich door de toepassing van geïntegreerde …

Lees verder
Veris Bouwmaterialengroep BV en Stiho BV bundelen de krachten

Veris Bouwmaterialengroep BV en Stiho BV bundelen de kr

In september hebben de 29 aandeelhouders van Veris Bouwmaterialengroep (Bouwcenter) ingestemd met de toetreding van Stiho. De samenwerking is gericht op de backofficeactiviteiten van Veris zoals …

Lees verder
Rockpanel opent nieuwe productielijn voor innovatieve gevelbekleding

Rockpanel opent nieuwe productielijn voor innovatieve g

Met een officiële openingsceremonie heeft Rockpanel op 10 oktober haar nieuwe productielijn geopend. Gezamenlijk stelden Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst), Mark Gerardts (Managing …

Lees verder
Praktijktest accu(klopboor)schroefmachine

Praktijktest accu(klopboor)schroefmachine

René Verstegen en David Schmidt gingen respectievelijk met een accuklopboormachine en accuschroefboormachine van Bosch. Het staat de testers uiteraard vrij om niet alleen de voordelen te …

Lees verder
Met frisse moed op naar 2014!

Met frisse moed op naar 2014!

Het einde van 2013 nadert. Dit jaar was wederom een turbulent jaar, waarin de bouwsector afscheid heeft moeten nemen van een aantal prominente partijen in de bouw. Er is van alles gaande en …

Lees verder
Nieuwe certificeerder voor betonmortel

Nieuwe certificeerder voor betonmortel

Op 15 oktober is het eerste KOMO-certificaat van IKOB-BKB voor betonmortel uitgereikt. Het certificaat werd op de Beton Vakdagen in ontvangst genomen door Bas de Haan van Van der Kamp BV. De nieuwe …

Lees verder
Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het …

Lees verder
Stukadoors: Maak kans op Gouden Brander Spaan 2014

Stukadoors: Maak kans op Gouden Brander Spaan 2014

Brander Afbouwprodukten nodigt alle stukadoors in Nederland uit om mee te dingen naar de Gouden Brander Spaan. Dit is dé vakprijs voor duurzaam en kleurrijk stucwerk. Alle kleurrijke …

Lees verder
Boels Training helpt bij het vergroten veiligheid

Boels Training helpt bij het vergroten veiligheid

Met de nieuwe naam ‘Boels Training’, een geheel vernieuwde website en een overzichtelijke gids met alle opleidingsmogelijkheden helpt Boels Verhuur haar klanten bij het vergroten van de …

Lees verder
Veel rust aan het staalfront

Veel rust aan het staalfront

De afgelopen maanden zijn de staalprijzen amper gestegen of gedaald. Er is geen sprake van structureel meer vraag naar staalproducten. Vooral handelaren proberen hun voorraden weer aan te vullen …

Lees verder
DAKMERK ziet stijgende vraag naar zekerheid

DAKMERK ziet stijgende vraag naar zekerheid

De tijden dat je op platte daken alleen maar kiezels kon vinden, ligt al geruime tijd achter ons. In dichtbevolkt Nederland worden de dure vierkante meters van de daken steeds vaker tot nut gemaakt. …

Lees verder
Bouwen op zonne-energie

Bouwen op zonne-energie

Vier innovaties voor zon-PV in gebouwde omgeving Zonne-energie in Nederland groeit: het aantal zonnepanelen in ons land verdubbelt jaarlijks. Nu zonnepanelen op steeds meer daken prijken, …

Lees verder
VSK 2014: ‘Slimmer Samen Werken’

VSK 2014: ‘Slimmer Samen Werken’

 ‘Slimmer Samen Werken’ is het thema van VSK 2014, de belangrijkste vakbeurs voor de w-installatiebranche in Nederland. De beurs wordt van maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari …

Lees verder
Dakpannen en zonnepaneel ineen

Dakpannen en zonnepaneel ineen

Nelskamp heeft integrale oplossing Zonne-energie opvangen via het hellend dak is een steeds interessantere optie. Om het geld, vanwege duurzaamheid. Het mooiste is het als dakbedekking en …

Lees verder
Nieuwe regels voor DGA

Nieuwe regels voor DGA

Het einde van het jaar nadert (alwéér). Voor sommigen een periode van rust en overpeinzing, maar zo niet voor de wetgever in Den Haag. Elk najaar moet een stortvloed van nieuwe regels …

Lees verder
Bouwkosten tweedelige en driedelige vlieringtrappen

Bouwkosten tweedelige en driedelige vlieringtrappen

Als de zolder of vliering niet voor bewoning is bestemd, maar alleen voor opslag wordt gebruikt, past men veelal vanwege het besparen van ruimte en kosten een vlieringtrap of vlizotrap toe. Er zijn …

Lees verder
Veel te doen rond het DGA-pensioen

Veel te doen rond het DGA-pensioen

DGA’s die pensioen opbouwen hebben nog maar kort de tijd om hun pensioenregeling aan te (laten) passen aan de nieuwe pensioenregels. Want op 1 januari 2014 moet de regeling up-to-date zijn. …

Lees verder
E-business stimuleert duurzaam bouwen

E-business stimuleert duurzaam bouwen

De moderne bouwmaterialenhandel is de status van dozenschuiver al lang voorbij en schuift ook in het bouwproces steeds verder naar voren. Kennis toevoegen en de klant ontzorgen zijn de nieuwe …

Lees verder
Prestatiegericht onderhoudscontract: maak van nood een deugd

Prestatiegericht onderhoudscontract: maak van nood een

Van inspannings- naar prestatiecontracten: dat is de weg die veel organisaties inslaan. Logisch, want met een goed afgestemd prestatiecontract kan elke organisatie 10 tot 15 procent besparen op …

Lees verder
Betonmixer met twee liften

Betonmixer met twee liften

Sinds drie maanden rijdt in de regio Emmen een betonmixer van Cementbouw Betonmortel Groep, die is voorzien van twee liften, één naast de cabine en één aan de achterzijde …

Lees verder
Film over gevaren kwartsstof

Film over gevaren kwartsstof

Eind november is tijdens een bijeenkomst van Inspectie SZW met onder andere UNETO-VNI en Opleidingsfonds OTIB een toolboxfilm over kwartstof gelanceerd. De film laat zien hoe werknemers in de …

Lees verder
KnaufZeker®: 100% garantie op systeemprestaties

KnaufZeker®: 100% garantie op systeemprestaties

Met de huidige marktontwikkelingen is het van steeds groter belang om je te onderscheiden. Daarom streven Knauf en Knauf Insulation naar een hoog kwaliteitsniveau. Door Knauf producten met elkaar te …

Lees verder
FBS breidt expertise uit met BIM, artikel-, bestek- en milieulabels

FBS breidt expertise uit met BIM, artikel-, bestek- en

Effectieve samenwerking in de bouw vereist een soepele uitwisseling van bouwdata tussen allerlei verschillende partijen. Dat gebeurt steeds vaker digitaal, maar daardoor blijken toeleveranciers niet …

Lees verder
De Lighthouse: bouw weer aantrekkelijk maken voor jongeren

De Lighthouse: bouw weer aantrekkelijk maken voor jonge

Een commissie van de Lighthouse Club Utrecht is officieel van start gegaan met een educatief scholenproject. Het project heeft tot doel om scholieren, met name HAVO 4 en VWO 5 leerlingen, kennis te …

Lees verder
Online calculatieprogramma dakverankering

Online calculatieprogramma dakverankering

Monier heeft de website uitgebreid met een online calculatieprogramma voor de verankering van dakpannen. Het invullen van verschillende parameters resulteert in een globaal verankeringsadvies voor …

Lees verder
Holland-dag op DEUBAUKOM 2014

Holland-dag op DEUBAUKOM 2014

Nederland staat centraal tijdens de internationale bouwvakbeurs DEUBAUKOM die van woensdag 15 t/m zaterdag 18 januari 2014 in het Duitse Essen plaatsvindt. De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) …

Lees verder
DNA in de Bouw wil taboes doorbreken

DNA in de Bouw wil taboes doorbreken

Energie-efficiënt en zuinig: dat is de toekomst van de bouw en installatietechniek. De nieuwe aanpak is intelligent bouwen. Kennis en techniek zijn ontwikkeld om betaalbare en gezonde gebouwen …

Lees verder
Haast explosieve groei EMVI-contracten

Haast explosieve groei EMVI-contracten

Er is sprake van een ‘haast explosieve groei’ aan EMVI-contracten, sinds de invoering van de Aanbestedingswet op 1 april. Dat blijkt uit onderzoek dat het Economisch Instituut voor de …

Lees verder
Nieuwe managing director voor Kingspan Unidek

Nieuwe managing director voor Kingspan Unidek

Met ingang van 18 november 2013 is Michel van der Helm aangesteld als Managing Director van Kingspan Unidek B.V. te Gemert. Van der Helm was tot voor kort Operational Director van het bedrijf en …

Lees verder
Voorbeeldproject: energieneutraal mini-wijkje

Voorbeeldproject: energieneutraal mini-wijkje

Ten noorden van Nijmegen is het project Generatie Wooncomplex Landgoed Oosterhout (GWLO) gerealiseerd: zes woningen die tezamen een nagenoeg energieneutraal mini-wijkje vormen en daarmee hun tijd …

Lees verder
Scrum wordt katalysator voor energieneutrale renovatie

Scrum wordt katalysator voor energieneutrale renovatie

Het laatste deel van de succesvolle Trilogie Energieneutraal Bouwen 2013 in de regio Arnhem Nijmegen ademde co-creation. DNA in de Bouw en de stadsregio organiseerden de afsluitende bijeenkomst om …

Lees verder
Herstel- en verbouw zorgen in B&U sector voor groei

Herstel- en verbouw zorgen in B&U sector voor groei

In het tweede en derde kwartaal 2013 is de bouwproductie voor het eerst sinds 2008 weer twee kwartalen op rij gegroeid (1,5% in tweede kwartaal en 2,5% in derde kwartaal, kwartaal op kwartaal). Het …

Lees verder
Onze wetgever discrimineert niet!

Onze wetgever discrimineert niet!

Ondernemers die overwegen hun bedrijf ‘fiscaal vriendelijk’ over te dragen aan hun kinderen kunnen opgelucht ademhalen: de buitengewoon gunstige …

Lees verder
Daar gaan we weer

Daar gaan we weer

De praktijk is weerbarstig, ik weet het. Maar mijn waarschuwingen in columns en artikelen zijn het (soms) waard om rekening mee te houden. Al vaker heb ik aan de hand van de praktijk gewezen op het …

Lees verder
INSTALLATIE MIDDAG BIJ WILDKAMP RIJEN

INSTALLATIE MIDDAG BIJ WILDKAMP RIJEN

Op vrijdag 14 februari vindt er bij Wildkamp Rijen een speciale Installatie middag plaats van 13.00 tot 19.00 uur! Tijdens deze middag veel speciale aanbiedingen voor installateurs, advies …

Lees verder
Eerste Jongeneel+ vestiging in Alkmaar

Eerste Jongeneel+ vestiging in Alkmaar

Op 14 januari 2014 is Jongeneel Alkmaar heropend. Deze vestiging is grondig verbouwd tot Jongeneel+ vestiging en de eerste locatie waar alle vernieuwingen van Jongeneel gestalte krijgen. Dit …

Lees verder
Gouden Brander Spaan 2014

Gouden Brander Spaan 2014

Op donderdag 10 april 2014 vindt de uitreiking van de 10e Gouden Brander Spaan plaats met als thema ‘ ‘Kleurrijk en duurzaam bouwen’. Gewaagde ontwerpen, ingetogen projecten met …

Lees verder
Trias Energetica ter discussie?

Trias Energetica ter discussie?

We gaan gebouwen in Nederland steeds beter isoleren. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Drijfveren zijn er genoeg. Denk aan het terugdringen van de energiekosten en een toenemend …

Lees verder
Bouwsector zal in 2015 herstellen

Bouwsector zal in 2015 herstellen

De eerste verbeteringen in de bouw worden volgens ABN AMRO in 2014 zichtbaar. Zij verwacht dat de bouwproductie dit jaar slechts met één procent zal dalen. De lichte economische groei …

Lees verder
Belastingdienst toetst uw bedrijfsopvolging

Belastingdienst toetst uw bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is een vak, zoveel is duidelijk. Maar hoe goed je het ook probeert te doen, de belastingdienst kijkt altijd en kritisch mee. Want in de bedrijfsopvolging mag natuurlijk geen …

Lees verder
‘Zelfplagiaat’

‘Zelfplagiaat’

Zo, 2013 zit er (gelukkig) op. En wat was het wéér een moeilijk jaar. Zakelijk overleven was voor velen het devies. Veel bedrijven is dat niet gelukt. Hoe treurig is dat? Heb je vele …

Lees verder
Isoleren: van vrijblijvend naar noodzakelijk

Isoleren: van vrijblijvend naar noodzakelijk

Nederland staat aan de vooravond van een ‘isolatiegolf’ in de bestaande bouw, om het energieverbruik en daarmee samenhangende kosten en CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. …

Lees verder
Steevast aandacht voor thermische schil

Steevast aandacht voor thermische schil

Overzicht RVO: volop variatie in energiezuinig bouwen Vanaf 2020 moeten alle nieuwe woningen bijna energieneutraal zijn. Over een breed front wordt volop geëxperimenteerd om dat doel te …

Lees verder
Veel aandacht op Batibouw voor Nederlandse beursbezoeker

Veel aandacht op Batibouw voor Nederlandse beursbezoeke

Van 20 februari t/m 2 maart 2014 opent Brussels Expo tijdens Batibouw haar deuren voor (ver)bouwend Nederland. De eerste twee dagen van de beurs staan in het teken van de professional; daarna zijn …

Lees verder
Tijdrovende uitvoerdersbon verleden tijd

Tijdrovende uitvoerdersbon verleden tijd

Jaarlijks worden miljoenen facturen en zogenaamde uitvoerdersbonnen tussen aannemers en leveranciers heen en weer gestuurd. Dit zorgt voor veel extra handelingen en administratieve rompslomp. Met …

Lees verder
Kennis- en adviescentrum BranchePlatform Natuursteen opgericht

Kennis- en adviescentrum BranchePlatform Natuursteen op

Vakorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven hebben het kennis- en adviescentrum BranchePlatform Natuursteen opgericht. …

Lees verder
Update Richtlijn Steigers een feit

Update Richtlijn Steigers een feit

De Richtlijn Steigers is geüpdate. Met de update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. Met de komst van de update …

Lees verder
Het optiepakket

Het optiepakket

ABB organiseerde recentelijk een relatie dag met installateurs. Vanuit ABB gezien vormt de installateur ‘het kanaal’ waarlangs hun hoogwaardige spullen een weg naar de markt moeten …

Lees verder
Wist u dat… De bouw de minst innovatieve sector is?

Wist u dat… De bouw de minst innovatieve sector is?

Uit onderzoek van Panteia/EIM ‘De innovativiteit van het MKB in 2013’ dat is uitgevoerd onder tweeduizend midden en klein bedrijven, is gebleken dat de knelpunten bij innovatie vooral …

Lees verder
Is de Trias Energetica nog een goede gids?

Is de Trias Energetica nog een goede gids?

De Trias energetica, een drie stappen energiebesparing strategie, schrijft voor dat in stap 1 het verlies zo veel mogelijk dient te worden beperkt. Vervolgens wordt in stap 2 gekeken naar het …

Lees verder
Prefab concept voor energienotaloos renoveren

Prefab concept voor energienotaloos renoveren

Stijgende energieprijzen hebben een steeds grotere invloed op de maandelijkse woonlasten. Dit geldt zeker voor bewoners van slecht geïsoleerde huizen. Het is daarom van groot belang om op grote …

Lees verder
Metselen of lijmen van kelderwand

Metselen of lijmen van kelderwand

Voor het metselen of lijmen van een kelderwand past men meestal grindbeton of kalkzandsteen toe. Voor een wandoppervlakte van circa 100 vierkante meter heeft Casadata.nl de kosten van het verwerken …

Lees verder
Praktijktest accu schroef(boor)machines

Praktijktest accu schroef(boor)machines

Piet-Hein van der Laan had gelijk een goede start met zijn nieuwe bedrijf DESA Bouw: hij testte de nieuwe accuklopboorschroevendraaier GSB 36 VE-2-LI Professional van Bosch. ‘Een zeer …

Lees verder
Record aantal miljoenenbranden in 2013

Record aantal miljoenenbranden in 2013

2013 staat voor een record aantal miljoenenbranden in Nederland, meldt het Verbond van Verzekeraars. Deze branden hebben samen gezorgd voor een verzekerde schadelast van zo’n 636,5 miljoen …

Lees verder
Loodgieter schuldig aan verkeerd geïnstalleerde cv-ketel

Loodgieter schuldig aan verkeerd geïnstalleerde cv-ket

Een loodgieter die in 2012 een cv-ketel verkeerd monteerde in een recreatiewoning, heeft recent een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen voor dood door …

Lees verder
Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw benadrukt specialisme

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw benadrukt special

Voorkomen fraude en schijnveiligheid Recent is de Richtlijn Steigers geactualiseerd. Daarmee dient zich ook een nieuwe scholingsstructuur aan die tegenwicht biedt aan de valse certificaten …

Lees verder
Gouden Brander Spaan 2014

Gouden Brander Spaan 2014

Op donderdag 10 april 2014 vindt de uitreiking van de 10e Gouden Brander Spaan plaats met als thema ‘Kleurrijk en duurzaam bouwen’. Gewaagde ontwerpen, ingetogen projecten met …

Lees verder
Wonen in een Hobbit Huis

Wonen in een Hobbit Huis

Wie een kleine woning bouwt of bewoont, spaart vanzelf het milieu. Simon Dale uit Wales is, net  als veel eigenaren en ontwikkelaars van kleine gebouwtjes, begaan met het milieu. Hij is een fan …

Lees verder
Belastingdienst extra alert bij ‘VAR-wuo’

Belastingdienst extra alert bij ‘VAR-wuo’

Het aantal zzp’ers groeit gestaag. Niet vreemd natuurlijk: het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de zzp’ers zelf profiteren van fiscale voordelen. In de praktijk …

Lees verder
Goudzoekers

Goudzoekers

De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de BOF niet discriminerend is. En de BOF is dan natuurlijk niet de zeer besmettelijke kinderziekte, maar de uiterst gunstige …

Lees verder
Hoe sluit u kozijnen luchtdicht aan?

Hoe sluit u kozijnen luchtdicht aan?

Zowel overheid als bewoners stellen steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid en het comfort van woningen. Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker, want via lekken kan lucht ongecontroleerd …

Lees verder
Is uw gebouw nog in goede conditie?

Is uw gebouw nog in goede conditie?

‘Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van onroerend goed. Maar er zijn ook veel verborgen kosten. Sluiten de indeling, kwaliteit en uitstraling nog wel aan bij de …

Lees verder
Stoftroep

Stoftroep

Werknemers in de bouwnijverheid blijken steeds vaker maatregelen te nemen tegen het zeer schadelijke kwartsstof. Ook werkgevers zeggen meer te doen aan de stofproblematiek en er wordt vaker gebruik …

Lees verder
PVC snijafval nu ook hergebruikt

PVC snijafval nu ook hergebruikt

Vekudak, de verenigde leveranciers van pvc dakbedekking, helpt de aangesloten leden met het inzamelen van pvc snijafval. Icopal vervult bij dit initiatief een voortrekkersrol binnen de …

Lees verder
Aantal stofvrije bouwplaatsen neemt toe

Aantal stofvrije bouwplaatsen neemt toe

Werknemers in de bouwnijverheid werken steeds vaker op plaatsen waar maatregelen tegen het zeer schadelijke kwartsstof zijn genomen. Werkgevers zeggen meer te doen aan de stofproblematiek en er …

Lees verder
Beheersystemen voor stofvrij werken

Beheersystemen voor stofvrij werken

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral kankerverwekkende stoffen zoals respirabel kwarts, hardhout, chroom en nikkel. Daarom is het noodzakelijk dat meer werknemers stofvrij werken …

Lees verder
Classificatie stofzuigers

Classificatie stofzuigers

Er is een TNO Prestatietoets voor diverse stofvrije gereedschappen, zoals gereedschappen voor steen-, hout- en metaalbewerking. Daarnaast is er een TNO Prestatietoets voor stofzuigers. Deze toets is …

Lees verder
Boels presenteert nieuwe huurgids en website

Boels presenteert nieuwe huurgids en website

Boels Rental presenteert vandaag in 7 landen de nieuwe huurgids 2014/2015. De huurgids is al jaren een begrip bij professionals die regelmatig machines en gereedschappen nodig hebben. Tegelijkertijd …

Lees verder
Hoeveel kwartstof komt er vrij?

Hoeveel kwartstof komt er vrij?

De wettelijke grenswaarde (GSW TGG-8u) voor kwartsstof is 0,075 mg/m³ (per kubieke meter lucht) bij een achturige werkdag. Dat betekent dat een werknemer niet meer dan 0,075 mg/m³ tijdens …

Lees verder
Staalconstructies met zadeldak

Staalconstructies met zadeldak

Voor staalconstructies met een zadeldak, zoals toegepast bij loodsen of in de stallenbouw heeft Casadata.nl de bouwkosten uitgewerkt voor de constructies met een vrije overspanning en met het …

Lees verder
Flexibel Bouwen

Flexibel Bouwen

Gebouwen bouwen we voor de eeuwigheid, maar we ontwikkelen ze meestal slechts voor de eerste gebruiker en dan ook nog eens voor het eerste gebruik. Als gebouwen niet meer als een maatkostuum voelen …

Lees verder
Bouwen op een luchtkavel

Bouwen op een luchtkavel

In Den Haag werd onlangs de uitslag bekend gemaakt van een prijsvraag waarbij Slimbouwen in de persoon van Jos Lichtenberg als jury adviseur mocht optreden. De prijsvraag droeg de uitdagende naam: …

Lees verder
wist u dat.. De klant een andere taal spreekt?

wist u dat.. De klant een andere taal spreekt?

Stelt u zich eens voor, dat u niet langer wordt uitgedaagd de laagste prijs te bieden, maar de hoogte kwaliteit te leveren? Tekst: Monique Blacha Duurzaamheid, energie en milieu in de …

Lees verder
Slimbouwen?Keurmerken op Milieulijst 2014

Slimbouwen?Keurmerken op Milieulijst 2014

Vanaf januari 2014 zijn de keurmerken van Slimbouwen op de Milieulijst opgenomen. Met de opname op de milieulijst stimuleert te overheid de vraag naar Slimme oplossingen die voldoen aan de …

Lees verder
Webinar Meet- en rekentips voor luchtdicht bouwen

Webinar Meet- en rekentips voor luchtdicht bouwen

Natuurlijk wilt u in uw praktijk de luchtdichtheid leveren waar om is gevraagd. Maar hoe garandeert u dit? Tijdens een online webinar op dinsdag 13 mei leert u stapsgewijs hoe u vooraf de …

Lees verder
GEGARANDEERD STERKE STOFBEHEERSING!

GEGARANDEERD STERKE STOFBEHEERSING!

Stofbeheersing is een steeds belangrijker worden thema in de media, maar nog meer voor de ondernemers in de bouw. Strengere controles en de dreiging van hoge boetes laat veel ondernemers tot het …

Lees verder
Eerste leningen Nationaal Energiebespaarfonds

Eerste leningen Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft de eerste leningen verstrekt. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en vertegenwoordigers van de Rabobank, de ASN Bank, het Nationaal Energiebespaarfonds …

Lees verder
Innovatieprijs Brandveiligheid 2014 voor Flex Tube en Flex Box

Innovatieprijs Brandveiligheid 2014 voor Flex Tube en F

Gerco Brandpreventie BV heeft de Innovatieprijs Brandveiligheid 2014 gewonnen met twee productinnovaties: de Flex Tube en de Flex Box. De prijs werd uitgereikt tijdens het Nationaal …

Lees verder
Nationale kierenjacht

Nationale kierenjacht

Weet u het nog? De Nationale kierenjacht in de jaren tachtig? Gewapend met tochtstrips en kitspuit werden al die vermaledijde kieren gedicht. Want kieren zijn klieren! Ze zijn, behalve in de badkamer …

Lees verder
DGA, wees voorzichtig!

DGA, wees voorzichtig!

Veel aannemers hebben, al dan niet op advies van hun belastingadviseur, zeer bewust gekozen voor een BV. De één wil bijvoorbeeld de fiscale voordelen, de ander zoekt vooral de …

Lees verder
Klankborden

Klankborden

Kortgeleden werd ik gebeld door de eigenaar van een bouwbedrijf. Hij had wel eens een column van mij gelezen en daar kennelijk het beeld aan overgehouden dat ik af en toe zinnige dingen zeg over …

Lees verder
Beter Bouwen Doe Je Samen - SBRCURnet

Beter Bouwen Doe Je Samen - SBRCURnet

In het Hart van Groenewoud in Spijkenisse werkt projectontwikkelaar en bouwer VORM met zijn vaklieden en bouwpartners aan beter, veiliger en duurzamer bouwen in de praktijk. Verbeteringen door en met …

Lees verder
Boels presenteert nieuwe huurgids en website

Boels presenteert nieuwe huurgids en website

Boels Rental presenteert in zeven landen de nieuwe huurgids 2014/2015. De huurgids is al jaren een begrip bij professionals die regelmatig machines en gereedschappen nodig hebben. Tegelijkertijd …

Lees verder
Verduurzamen van de regio Amersfoort

Verduurzamen van de regio Amersfoort

7 mei 2014 - Het verduurzamen van de regio Amersfoort is de opgave waar 033Energie voor staat. Diverse bedrijven en organisaties uit Amersfoort (en omgeving) bundelen hun krachten, kennis en …

Lees verder
Voorbereidingen Bouw Compleet Vakbeurzen in volle gang!

Voorbereidingen Bouw Compleet Vakbeurzen in volle gang!

In het najaar van 2014 staan er 3 regionale Bouwbeurzen op de agenda bij Evenementenhal, samen zorgen ze ervoor dat er een landelijke dekking gecreëerd wordt. De eerste stappen in de …

Lees verder
KPN Protect

KPN Protect

Op zoek naar een telefoon die wel tegen een stootje kan? De Sonim XP5560 Bolt is een ultra robuust toestel dat gemaakt is voor diegenen die werken in extreme, gevaarlijke of geïsoleerde …

Lees verder
Herstel bouwsector zet door

Herstel bouwsector zet door

De onzekerheid die de woningmarkt lang in haar greep heeft gehouden, had in 2013 nog grote gevolgen voor de woningbouw en de bouwsector als geheel. Om op lange termijn vooruitzichten op structurele …

Lees verder
Tien jaar BouwTotaal!

Tien jaar BouwTotaal!

In mei 2004 verscheen de eerste BouwTotaal. Dat betekent dat we deze maand tien jaar bestaan! Redactie en uitgever zijn er trots op dat het blad in tien jaar is uitgegroeid tot een toonaangevend …

Lees verder
Markt energiebesparende maatregelen koopwoningen > 6 miljard euro

Markt energiebesparende maatregelen koopwoningen > 6

De komende jaren zijn alleen al de particuliere eigenaren van woningen boven de 300.000 euro van plan om voor zes miljard euro in energiebesparende maatregelen te investeren. Deze cijfers komen uit …

Lees verder
Multi Garantie voor multifunctionele daken

Multi Garantie voor multifunctionele daken

Kwaliteitsorganisatie voor het platte dak, DAKMERK, speelt in op de toename van multifunctionele daken en introduceert de Multi Garantie. Dat betekent dat bij onverhoopte lekkage ook het verwijderen …

Lees verder
Tien jaar lang gegarandeerde energienota van nul euro

Tien jaar lang gegarandeerde energienota van nul euro

Begin april 2014 leverde projectontwikkelaar Novitijd zes energieneutrale rijwoningen op. De woningen, die gebouwd zijn met duurzame en onderhoudsarme materialen, maken deel uit van de …

Lees verder
GRATIS WEBINAR HOE VERDIENT U GELD MET DUURZAAMHEID?

GRATIS WEBINAR HOE VERDIENT U GELD MET DUURZAAMHEID?

Graag nodigen wij u 17 juli a.s. om 16:30 uur uit voor een gratis online webinar over dit onderwerp. In slechts 60 minuten hoort u welke concrete kansen u wellicht nog laat liggen, specifiek met het …

Lees verder
Liftenfabrikant bouwt 244 meter hoge testtoren

Liftenfabrikant bouwt 244 meter hoge testtoren

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat er in 2025 door de toenemende verstedelijking 85% meer vloeroppervlak nodig is dan nu beschikbaar is. Door de doorgaans beperkte mogelijkheden om steden …

Lees verder
CUR-Aanbeveling ongewapende onderwaterbetonvloeren herzien

CUR-Aanbeveling ongewapende onderwaterbetonvloeren herz

In april 2014 is een herziene versie van CUR-Aanbeveling 77 verschenen. CUR-Aanbeveling 77:2014 behandelt het ontwerpen van ongewapende onderwaterbetonvloeren en doet de eerste versie uit 2001 …

Lees verder
Gratis energielabel voor elk huis is er nu

Gratis energielabel voor elk huis is er nu

Vanaf vandaag kan iedereen zien hoe zuinig zijn huis is, want er is nu voor elke woning een gratis energielabel. De site www.energielabelatlas.nl vermeldt het officiële label als het huis al is …

Lees verder
Brandveiligheid: denken in risico’s in plaats van regels

Brandveiligheid: denken in risico’s in plaats van reg

Nationaal Brandveiligheidscongres 2014 ‘De huidige bouwregelgeving is ten aanzien van brandveiligheid alleen gericht op veiligheid van personen, maar niet op schadelastbeheersing. Daarom …

Lees verder
Instroom vakopleiding blijft achter bij behoefte

Instroom vakopleiding blijft achter bij behoefte

De instroom in de mbo-bouwopleidingen blijft ook dit jaar achter bij de behoefte om blijvend te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd bouwpersoneel. Dat constateert Fundeon in de eind …

Lees verder
Doelstelling Bouwbesluit is niet schadelastbeperking

Doelstelling Bouwbesluit is niet schadelastbeperking

Nationaal Brandveiligheidscongres 2014 Wie bouwt volgens de minimale eisen van het Bouwbesluit loopt het risico dat zijn gebouw bij een brand tot de grond toe afbrandt. Dat is een ‘total …

Lees verder
Kopen en verkopen via veilinghuis

Kopen en verkopen via veilinghuis

Het grootste industriële veilinghuis ter wereld zijn heeft zo zijn voordelen. Voor de klanten die machines afnemen, maar ook voor partijen die hun waar via Ritchie Bros.Auctioneers te koop …

Lees verder
Misser

Misser

Nee, het was volgens de boekhouder van Willem geen enkel probleem. Natuurlijk kon de ene besloten vennootschap de goed draaiende onderneming tegen de boekwaarde (!) verkopen aan één …

Lees verder
Roval Aluminium bestaat 55 jaar

Roval Aluminium bestaat 55 jaar

Roval Aluminium bestond op 5 juni precies 55 jaar. In 1959 in Den Haag begonnen als N.V. Handelsmaatschappij Roval, is Roval Aluminium uitgegroeid tot marktleider in de ontwikkeling, productie en …

Lees verder
Subsidies in Nederland. Hoe werkt het nu echt?

Subsidies in Nederland. Hoe werkt het nu echt?

In de afgelopen twaalf jaar als subsidie adviseur heb ik vaak te horen gekregen: ‘Er liggen miljoenen euro’s subsidie klaar die niet gebruikt worden, je moet alleen weten waar.’ …

Lees verder
Bouwen is praten

Bouwen is praten

Valt het u ook op dat bij wegwerkzaamheden, altijd wel een groepje van drie mannen in gele hesjes staan te praten? Dat er iemand staat te bellen of dat er een aan de kleding te beoordelen manager …

Lees verder
Met sneeuw, water en houtvezels ‘s werelds grootste ijskoepel is gerealiseerd?

Met sneeuw, water en houtvezels ‘s werelds grootste i

Afgelopen winter werd de visie van Slimbouwen op een geheel andere manier gepraktiseerd. Het afstudeerproject van Jorrit Hijl en Roel Pluijmen, beter bekend als de Pykrete Dome, zorgde voor een …

Lees verder
Façades 2014: inspiratieboek voor bouwprojecten

Façades 2014: inspiratieboek voor bouwprojecten

Op de beurs Building Holland heeft Bert Lieverse, directeur van de VMRG, het eerste exemplaar van het boek Façades 2014 overhandigd aan Joost Heijnis, bouwtechnoloog bij architectenbureau …

Lees verder
Internationale Passiefhuis Conferentie in Aken groot succes

Internationale Passiefhuis Conferentie in Aken groot su

De huidige bouwtechniek is klaar voor energieneutraal bouwen. Deskundigen uit de hele wereld toonden de haalbaarheid van het nieuwe bouwen en renoveren op de internationale Passiefhuis Conferentie …

Lees verder
Dorresteijn verlaat Kiwa BDA Testing BV

Dorresteijn verlaat Kiwa BDA Testing BV

Bij de unit Kiwa BDA Testing B.V. te Gorinchem heeft de heer ing. Pieter Dorresteijn na 14 jaar dienstverband te kennen gegeven zijn carrière buiten de BDA-organisatie voort te willen zetten. …

Lees verder
Bedrijvenpark wordt kennishub voor biobased business

Bedrijvenpark wordt kennishub voor biobased business

‘De wereld gaat naar een biobased economy. Een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De Achterhoek kan met haar zeer sterke agrarische sector in combinatie met de sterk vertegenwoordigde …

Lees verder
Cascadering

Cascadering

Cascadering is in de biobased economy een belangrijke term. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerste de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen. …

Lees verder
Tweede huid voor ruimer en energieneutraal rijtjeshuis

Tweede huid voor ruimer en energieneutraal rijtjeshuis

Op 15 mei presenteerde het studententeam van de TU Delft Prêt-à-Loger: de tweede huid waarmee zij een Hollandse rijtjeshuis energieneutraal en ruimer maken. Met dit concept doen de …

Lees verder
Biobased economy

Biobased economy

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit …

Lees verder
Wat is biomassa?

Wat is biomassa?

Biomassa is al het virgin plantaardig of dierlijk materiaal, of bewerkt materiaal dat van plantaardige of dierlijke herkomst is. Biomassa is in te delen naar groepen met vergelijkbare eigenschappen …

Lees verder
Green Deal Biobased Bouwen

Green Deal Biobased Bouwen

Op 12 november 2013 is de Green Deal Biobased Bouwen ondertekend. Het doel is om hierdoor het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de bouw te stimuleren.   De …

Lees verder
Almere verbouwt eigen bouwmateriaal

Almere verbouwt eigen bouwmateriaal

Almere heeft een aantal van haar braakliggende terreinen als hennepvelden ingezaaid. De natuurlijke grondstoffen worden (zoveel als mogelijk) in Almere gebruikt voor duurzame bouw. Het eerste …

Lees verder
Webinar Hoe verdient u geld met duurzaamheid?

Webinar Hoe verdient u geld met duurzaamheid?

Steeds meer particuliere woningbezitters willen hun eigen huis verbouwen, ofwel om redenen van energiezuinigheid, comfort of aanpassingen om er langer te kunnen blijven wonen. Al deze …

Lees verder
Gratis professioneel Bosch gereedschap testen

Gratis professioneel Bosch gereedschap testen

Onder de slogan 1000 Tools – 1000 Testers biedt Bosch in samenwerking met BouwTotaal u de kans om de nieuwste  producten in de blauwe serie van het Duitse topmerk gratis te testen. …

Lees verder
Biobased bouwen: uw rol als ontwerper is essentieel!

Biobased bouwen: uw rol als ontwerper is essentieel!

‘De biobased economy gaat er komen. Sterker nog: zij zal een biobased society zijn’. Met deze woorden opent de Wetenschappelijke en Technologische Commissie Biobased Economy (WTC-BBE) …

Lees verder
Bouwen met biomassa

Bouwen met biomassa

Opmerkelijk bericht: Almere heeft een aantal van haar braakliggende terreinen als hennepvelden ingezaaid. Gaan de ambtenaren van deze gemeente nu massaal aan de drugs? Nee, de ingezaaide hennep is …

Lees verder
Gijs Buijs toegetreden tot Algemeen Bestuur VSB

Gijs Buijs toegetreden tot Algemeen Bestuur VSB

Gijs Buijs is tijdens de meest recente algemene ledenvergadering van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) toegetreden tot het algemeen bestuur van de vereniging. …

Lees verder
VSB stelt lidmaatschap open voor uitzendbureaus

VSB stelt lidmaatschap open voor uitzendbureaus

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 mei jl. heeft de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) het lidmaatschap opengesteld voor uitzendbureaus. Directe …

Lees verder
Duurzaamheid: een belevenis?

Duurzaamheid: een belevenis?

In een dorpje in het midden van Nederland staat een oude boerderij. De boerderij ziet er in ieder geval heel oud uit en een niet oplettende voorbijganger zou denken dat deze niet meer bewoond is. …

Lees verder
Pilotproject zorgvuldig omgaan met fossiele bronnen

Pilotproject zorgvuldig omgaan met fossiele bronnen

Maskerade Prototype is een pilot project waarbij het zorgvuldig omgaan met fossiele bronnen (zowel energie als materiaal) voorop staat. De trias energetica en de trias ecologica worden hierbij …

Lees verder
Flexibiliteit of onzekerheid bij nul urencontract?

Flexibiliteit of onzekerheid bij nul urencontract?

‘De komende maanden krijgt mijn bedrijf te maken met een tijdelijke piek in de werkzaamheden. Vanwege langdurig ziekteverzuim van één van mijn mensen kan ik die extra werkdruk …

Lees verder
Controle

Controle

Eind 2012 sprak ik Mark voor het eerst. Ik begeleide een ondernemer bij de verkoop van zijn bouwbedrijf en Mark was één van de mogelijke kopers. Gaande de onderhandeling …

Lees verder
Zonne-energiedetails: hoe plaatst u zonnecollectoren op de juiste wijze?

Zonne-energiedetails: hoe plaatst u zonnecollectoren op

Het plaatsen van een zonnecollector is relatief eenvoudig. Toch worden er in de praktijk regelmatig fouten mee gemaakt. Vaak is de onervarenheid van de installateur of dakdekker de oorzaak. Voor het …

Lees verder
Balans gezocht tussen energiebesparing en comfort

Balans gezocht tussen energiebesparing en comfort

Energiezuinig bouwen is momenteel een ‘hot topic’ in de bouw. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen in Nederland energieneutraal zijn, maar inmiddels bouwen we ook al energienotanul-woningen …

Lees verder
Demontabele woningen in aluminium en hout

Demontabele woningen in aluminium en hout

In Panningen is onlangs een bijzonder appartementengebouw opgeleverd. Niet alleen door het uitgangspunt van tijdelijke huisvesting (voor maximaal 10 jaar), maar ook door de niet-alledaagse …

Lees verder
U alleen samen met andere bouwpartners echt duurzaam kunt zijn?

U alleen samen met andere bouwpartners echt duurzaam ku

Duurzaam bouwen is de afgelopen jaren een begrip geworden waar geen enkele ondernemer, uitvoerder of bouwvakker nog omheen kan. We komen de term ‘duurzaamheid’ overal te pas en onpas in …

Lees verder
Bouwkosten ontgraven bouwput of kelder

Bouwkosten ontgraven bouwput of kelder

Na het ontgraven van een bouwput of kelder wordt de uitgekomen grond meestal afgevoerd of op het bouwterrein in depot gezet. De kosten van dit grondwerk heeft casadata.nl voor verschillende omvang …

Lees verder
Slimme toepassing van PV-cellen brengt energierekening op nul

Slimme toepassing van PV-cellen brengt energierekening

Het House of Tomorrow Today (HoTT) is een uniek concept waarin een team van innovatieve bedrijven laat zien dat de techniek van morgen vandaag al beschikbaar is. Samen realiseren zij momenteel in …

Lees verder
Het glas half vol of half leeg

Het glas half vol of half leeg

Al kort na de eerste energiecrisis in 1973 werd er discussie gevoerd over energiebesparingsmaatregelen. Het inblazen van een spouwmuur, destijds circa 15 gulden per m 2 , leverde een …

Lees verder
Gemeentehuis Brummen: Gaat u mee op excursie?

Gemeentehuis Brummen: Gaat u mee op excursie?

Op 1 oktober 2014 organiseert Slimbouwen in samenwerking met Kivi Niria een excursie naar het Gemeentehuis van Brummen. Dit veelbesproken project betreft de tijdelijke uitbreiding van een …

Lees verder
Tiny houses: Andrew en Crystal gooien het roer om

Tiny houses: Andrew en Crystal gooien het roer om

Sinds het begin van de financiële crisis in de zomer van 2007 leven Amerikanen in een veranderende maatschappij. Wijzer geworden door onbetaalbare hypotheken en de gevolgen van ‘the …

Lees verder
Aanbestedingswet werkt boven verwachting goed

Aanbestedingswet werkt boven verwachting goed

Op 1 april 2013 werd de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. In deze wet werden nieuwe, eenduidige regels omtrent aanbestedingen geïntroduceerd die onder meer moesten zorgen voor eerlijkere en …

Lees verder
Publiciteitscampagne Energiebespaarlening

Publiciteitscampagne Energiebespaarlening

Op 16 juni startte een crossmediale publiciteitscampagne die aandacht vraagt voor de Energiebespaarlening. Een lening tegen een kleine rente, waarmee particuliere woningbezitters energiebesparende …

Lees verder
Bouw Compleet en Beton Vakdagen Gorinchem slaan handen ineen

Bouw Compleet en Beton Vakdagen Gorinchem slaan handen

De tiende editie van Bouw Compleet Gorinchem vindt voor het eerst gelijktijdig plaats met de Beton Vakdagen Gorinchem. Beide beurzen zijn met elkaar verbonden en vinden plaats van 9 tot en met 11 …

Lees verder
Exposanten Beton Vakdagen aan het woord

Exposanten Beton Vakdagen aan het woord

Vilton bv ontwerpt, produceert, levert en monteert hoogwaardige en slimme systemen op maat. Van afstandhouders tot complete bekistingsystemen en van eenvoudig oplegvilt tot complete akoestische …

Lees verder
Bezoekersinfo Bouw Compleet Gorinchem

Bezoekersinfo Bouw Compleet Gorinchem

Openingstijden Dinsdag 9 september 2014                 13.00 – 21.00 uur Woensdag 10 september 2014 …

Lees verder
VSB geeft voorproefje Richtlijn tijdens Beton Vakdagen

VSB geeft voorproefje Richtlijn tijdens Beton Vakdagen

De sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB neemt wederom deel aan de Beton Vakdagen. De VSB stand op de beursvloer wordt daarbij de centrale ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in de …

Lees verder
Tien puntenprogramma voor energieneutraal bouwen op lokaal niveau

Tien puntenprogramma voor energieneutraal bouwen op lok

Om gemeenten in hun beleid ten aanzien van klimaatbescherming te ondersteunen, heeft het Duitse Passiefhuis Instituut een position paper voor energieneutraal bouwen gepubliceerd. Dit document bevat …

Lees verder
IsoBouw breidt uit door overnames

IsoBouw breidt uit door overnames

IsoBouw Systems neemt de verkoop en distributie in Nederland over van de XPS-producten Jackodur en Jackoboard van Jackon Insulation GmbH. Tevens zijn per 1 augustus 2014 alle EPS activiteiten van …

Lees verder
Nieuwe ontwerpmethode beton is flexibeler, economischer én duurzamer

Nieuwe ontwerpmethode beton is flexibeler, economischer

TNO heeft in het kader van het Europese project SUS-CON een nieuwe ontwerpmethode voor beton ontwikkeld. Met deze modelmatige ontwerpmethode is te bepalen wat het beton als geheel gaat presteren op …

Lees verder
Uitspraak Hoge Raad leidt tot BTW-voordeel bij leegstand

Uitspraak Hoge Raad leidt tot BTW-voordeel bij leegstan

Bent u verhuurder van een bedrijfspand? En heeft u panden of delen daarvan die leeg staan? Dan is er goed nieuws. De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan die in uw voordeel kan werken. Tot …

Lees verder
Ruim tweeduizend bouwmachines en trucks worden in twee dagen verkocht

Ruim tweeduizend bouwmachines en trucks worden in twee

Het aanbod van Ritchie Bros.’ materieelveiling in Moerdijk op 25 & 26 september bevat momenteel al meer dan 2,300 machines en trucks. Het actuele aanbod is te doorzoeken op …

Lees verder
Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw officieel van start

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw officieel van sta

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en onderwijs is de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw officieel gestart. Ter gelegenheid van de start ontvingen de …

Lees verder
‘Meest gestelde vraag’

‘Meest gestelde vraag’

Ik loop al wat jaartjes mee in de fiscale adviespraktijk. En terugkijkend is er één vraag die met afstand het meest aan mij is gesteld: moet ik wel of niet in de BV? Onlangs was het …

Lees verder
Gevecht tegen water

Gevecht tegen water

Nederland vecht tegen het water. En soms wordt die strijd verloren. Water bedreigt ons vanuit de rivieren en vanuit de lucht. Vooral het water uit de lucht bezorgt ons de laatste tijd hoofdbrekens. …

Lees verder
 Nieuwe ondergrondse kamer voor oude schatten

Nieuwe ondergrondse kamer voor oude schatten

Hoewel het Utrechtse project DOMunder met z’n 350 vierkante meters vloeroppervlak maar een klein project is, is het bouwtechnisch zeer interessant. Daarnaast is het absoluut uniek: nergens in …

Lees verder
Det fina lilla huset

Det fina lilla huset

Scandinavische landen hebben enorme bossen en extreem koude winters. Houtskeletbouw en houten prefabbouw, voorzien van een stevige laag isolatie, zijn daarom razend populair. Sinds we in Nederland …

Lees verder
Duurzame Monumentenzorg (DuMo)

Duurzame Monumentenzorg (DuMo)

Monumenten zijn historische gebouwen waarvan wij vinden dat ze voor onszelf en de generaties na ons behouden moeten blijven. Van de vele monumentale gebouwen zijn de 61.000 rijksmonumenten een …

Lees verder
Afbouwsector verrijkt Bouw Compleet Hardenberg

Afbouwsector verrijkt Bouw Compleet Hardenberg

Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen wordt dit jaar voor het eerst in combinatie met Bouw Compleet Hardenberg georganiseerd. Hierdoor wordt Bouw Compleet verrijkt met exposanten op het gebied van de …

Lees verder
Bezoekersinfo Bouw Compleet Hardenberg 2014

Bezoekersinfo Bouw Compleet Hardenberg 2014

Openingstijden Dinsdag 7 oktober 2014                    14.00 – 22.00 uur Woensdag 8 oktober …

Lees verder
Lezing RSDM Social Media Dashboard

Lezing RSDM Social Media Dashboard

Het is belangrijk om in de gaten te houden wat er over je bedrijf, product of dienstverlening wordt gezegd op internet. Een positief bericht verdient een bedankje. Een negatief bericht moet worden …

Lees verder
Exposanten aan het woord

Exposanten aan het woord

Waarom nemen de trouwe exposanten telkens weer deel aan Bouw Compleet? Evenementenhal vroeg het hun. Vooral de gemoedelijke sfeer en de full-service formule blijken aan te spreken.   …

Lees verder
Duizenden zzp’ers vieren vijfjarig bestaan ProfiConcept

Duizenden zzp’ers vieren vijfjarig bestaan ProfiConce

Extra aandacht voor die stoere vakmensen in de bouw. Vanuit die gedachte biedt Hornbach professionele klussers al vijf jaar het ProfiConcept aan. Het ProfiConcept is in de loop der jaren uitgegroeid …

Lees verder
De R is weer in de maand

De R is weer in de maand

De ‘R’ is weer in de maand en dat betekent: beuRzen bezoeken! We worden de komende twee maanden bedolven onder de vakbeurzen, zoals Bouw Compleet Hardenberg, Schilders, Glas en Afbouw …

Lees verder
File

File

Met een beetje pech bent u ook één van de slachtoffers die dagelijks in de file staan. Het gekke is dat we dat protestloos accepteren. Er lijkt immers geen oplossing voor het grijpen …

Lees verder
Eco-Cities een stip op de horizon

Eco-Cities een stip op de horizon

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen, producten en het realiseren van duurzame projecten. Toch ervaren we in de bouwsector enige stagnatie op de …

Lees verder
Aanbouw met gevolgen

Aanbouw met gevolgen

In het midden van het land wordt in 2008 in opdracht van een nieuwe eigenaar van een vrijstaande woning, een aanbouw aan de zijgevel geplaatst. Kort na oplevering van de werkzaamheden ontstaan in de …

Lees verder
‘Hoe veilig is úw huis?’

‘Hoe veilig is úw huis?’

In Nederland is er sprake van 90.000 inbraken per jaar: dat betekent 7.500 keer per maand, of maar liefst 250 keer per dag. Negen van de tien huizen zijn niet inbraakveilig. Nemef laat zien wat …

Lees verder
Veilig de hoogte in

Veilig de hoogte in

Valbeveiliging is verplicht. Dat staat te lezen in artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij de montage van valbeveiligingen kan de dakdekker afhankelijk van het object kiezen tussen …

Lees verder
Gezonder werken (I)

Gezonder werken (I)

HoTT.01 De bouw is een sector die ambachtelijk is in vergelijking met de meeste industriële sectoren. Enerzijds heeft dat wat moois. Het gaat niet alleen om seriewerk, maar ook om …

Lees verder
Beton gestort in het werk

Beton gestort in het werk

Al kunnen we nog zo goed calculeren, als we werken met de verkeerde normen gaat de calculatie of begroting toch nog mis. Met alle gevolgen van dien. Begroten we te laag, dan nemen we geld mee naar …

Lees verder
Tronc creux, hotel in een holle boom

Tronc creux, hotel in een holle boom

De Franse ontwerp studio ‘Bruit du Frigo’ heeft zich laten inspireren door omgevallen boomstammen, die zo vaak beschutting bieden aan kleine dieren. Het bureau creëerde een …

Lees verder
Gratis Bouwkostenboekje 2014

Gratis Bouwkostenboekje 2014

Beter inzicht in de bouwkosten van anderen! Prijsbepaling is één van de belangrijkste onderdelen van de bouwwereld. Zonder prijs geen bouwwerk. In het Bouwkostenboekje 2014 staan bouw- …

Lees verder
Paalfunderingen worden  mogelijk veel duurder

Paalfunderingen worden mogelijk veel duurder

Deskundigen bezorgd over aanstaande normwijziging NEN HUIZEN – Uit proefbelastingen zou blijken dat funderingspalen veel minder draagvermogen hebben dan vooraf berekend. NEN wil daarom …

Lees verder
Raab Karcher sponsort Ronald McDonald Kinderfonds

Raab Karcher sponsort Ronald McDonald Kinderfonds

In 2014 heeft Raab Karcher diverse sponsoracties op touw gezet voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De Raab Karcher vestigingen door heel het land hebben tijdens klantenactiviteiten aandacht …

Lees verder
 CRH Bouwmaterialen laat klanten plussen met BouwBewust

CRH Bouwmaterialen laat klanten plussen met BouwBewust

‘Jij plust met BouwBewust’ is de slogan die hoort bij BouwBewust, het nieuwe concept waarmee CRH Bouwmaterialen klanten ondersteunt om duurzaam winstgevend te bouwen. Het bevat …

Lees verder
BetonLexicon: van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

BetonLexicon: van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

Het BetonLexicon is vernieuwd. Met een eigentijdse vormgeving, een verbeterde zoekfunctie en een Engelse vertaling van de begrippen, met aanvullende literatuurverwijzingen en websiteverwijzingen. …

Lees verder
HEBO lanceert webwinkel voor kozijnen

HEBO lanceert webwinkel voor kozijnen

HEBO Kozijnen uit Hengevelde heeft haar website uitgebreid met een webwinkel. Hier kunnen klanten hun producten online al uitzoeken. ‘Met onze vernieuwde website spelen we in op de behoefte …

Lees verder
Aannemersfederatie Nederland: verlenging lage btw verstandig besluit!

Aannemersfederatie Nederland: verlenging lage btw verst

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat Kabinet en oppositiepartijen bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw hebben besloten tot verlenging van het lage btw tarief op onderhoud …

Lees verder
Faay Vianen is BIM-ready

Faay Vianen is BIM-ready

Bouwen met BIM (Building Information Modeling) wordt de toekomst. Faay Vianen is er klaar voor: op de website faay.nl staan sinds kort BIM-modellen van álle Faay-wandsystemen. Hiermee behoort …

Lees verder
Huurwoning gerenoveerd met plantaardige bouwmaterialen

Huurwoning gerenoveerd met plantaardige bouwmaterialen

Woningcorporatie R&B Wonen renoveerde als proef een woning met uitsluitend plantaardige oftewel biobased materialen. Volgens directeur-bestuurder Peter Bevers is het resultaat veelbelovend: …

Lees verder
Biobased bouwen vraagt cultuuromslag

Biobased bouwen vraagt cultuuromslag

Debat Ecobouw met koplopers Biobased bouwen   Tijdens Ecobouw 2014 in de Jaarbeurs Utrecht organiseerde Frank de Groot, onder meer hoofredacteur van dit blad, een debat over Biobased …

Lees verder
SROI bij aanleg buitenterrein scholencluster

SROI bij aanleg buitenterrein scholencluster

Sinds enkele weken is de firma Herms uit Epe, in opdracht van hoofdaannemer Koopmans Bouwgroep uit Enschede, bezig met de aanleg van het buitenterrein van het nieuwe scholencluster De Twijn in …

Lees verder
Kennisprogramma Combi Vakdagen

Kennisprogramma Combi Vakdagen

Kennisprogramma Tijdens Bouw Compleet, onderdeel van COMBI Vakdagen 2014, heeft u de mogelijkheid om kennissessies bij te wonen van verschillende sprekers. Hieronder treft u het programma aan. …

Lees verder
Plattegrond Combi vakdagen

Plattegrond Combi vakdagen

Lees verder
Deelnemerslijst Combi Vakdagen

Deelnemerslijst Combi Vakdagen

Lees verder
Bouw Compleet Venray onderdeel van Combi Vakdagen

Bouw Compleet Venray onderdeel van Combi Vakdagen

Zelden treft een beursbezoeker zo’n verscheidenheid aan bouw gerelateerde noviteiten en kennis aan als tijdens de COMBI Vakdagen in Venray op 4, 5 en 6 november 2014. Met slechts …

Lees verder
Energiebesparing in stroomversnelling

Energiebesparing in stroomversnelling

Energiebesparing. We kunnen er niet meer omheen. Bemoedigend zijn vooral de talrijke regionale initiatieven de laatste tijd. Zo hebben in twee jaar tijd 12.000 Overijsselse huizenbezitters hun woning …

Lees verder
Aandacht voor veiligheid en inspectie ladders en trappen

Aandacht voor veiligheid en inspectie ladders en trappe

Forumdiscussie Draagbaar Klimmaterieel Werken op hoogte is voor velen de gewoonste zaak van de wereld. Bij meer dan driekwart van de Nederlandse bedrijven wordt wel eens op hoogte arbeid …

Lees verder
‘Kleinste huis ter wereld’ staat te koop in Londen

‘Kleinste huis ter wereld’ staat te koop in Londen

In Londen staat het ‘vermoedelijk kleinste huis ter wereld’ te koop. De recentelijk opgeknapte woning, die in Amersfoort is gemaakt en opgebouwd, is nog geen 13 vierkante meter groot en …

Lees verder
Vloerverwarmingspomp vaak grootste stroomslurper in huis

Vloerverwarmingspomp vaak grootste stroomslurper in hui

De vloerverwarmingspomp is in veel huizen de grootste stroomslurper. De meeste Nederlanders met vloerverwarming betalen echter zo’n €110,- per jaar te veel aan stroom. Dat blijkt uit …

Lees verder
Werknemers bouwsector meest honkvast

Werknemers bouwsector meest honkvast

Werknemers in de bouwsector staan van alle sectoren het minst open voor een nieuwe baan. Terwijl in de handelssector ruim de helft van het personeel openstaat voor een nieuwe functie, is dit bij de …

Lees verder
Fijn, een loonsverhoging!

Fijn, een loonsverhoging!

Op Prinsjesdag 2014 werd, zoals de traditie het wil, weer een nieuw belastingplan gepresenteerd. Evenals de afgelopen jaren omvat dit belastingplan vooral veel ‘schaaf- en slijpwerk’. …

Lees verder
Goeroe

Goeroe

Een zelfverklaarde marketinggoeroe vertelde mij onlangs dat wetenschappelijk is aangetoond dat een ondernemer gemiddeld om de zeven jaar van accountant wisselt. Op basis hiervan had hij een unieke …

Lees verder
Barbahuis; nieuw concept voor realisatie hoogwaardige appartementen

Barbahuis; nieuw concept voor realisatie hoogwaardige a

In januari 2013 heeft woningcorporatie Portaal de makers in de bouw uitgedaagd om creatief mee te denken aan een nieuw concept: het Barbahuis. In meerdere sessies en met meer dan 50 partijen uit de …

Lees verder
Slimme keuzes

Slimme keuzes

Hoe ongemakkelijk de doorzeurende crisis op dit moment ook moge zijn, er gloort ontegenzeglijk licht aan de horizon. We kunnen weer gaan bouwen. Aan de onderneming, de toekomst. En zo hoort het ook. …

Lees verder
Feestelijke oplevering House of Tomorrow Today

Feestelijke oplevering House of Tomorrow Today

Deze zomer is in Sterksel het eerste House of Tomorrow Today (HoTT) opgeleverd. HoTT staat voor een gezonde woning, met prettig leefklimaat, die ook nog eens adaptief en zeer duurzaam is. Om deze …

Lees verder
Gezonder werken (II)

Gezonder werken (II)

Dit artikel is een vervolg op een vorige bijdrage (BouwTotaal nr. 9, september 2014) waarin ik met name aan de hand van de cementdekvloer heb toegelicht hoe zwaar het bouwvak kan zijn en welke …

Lees verder
Excursie HoTT: 26 november

Excursie HoTT: 26 november

De toekomst vandaag gepresenteerd   Op woensdag 26 november organiseert Slimbouwen samen met Active House een excursie naar het House of Tomorrow Today (HoTT) project. Deze unieke en …

Lees verder
Praktijktest (accu) boorhamers en accuklopboorschroevendraaier

Praktijktest (accu) boorhamers en accuklopboorschroeven

BouwTotaal lezers testen gereedschap   De afgelopen maanden gingen drie BouwTotaal lezers met de nieuwste producten in de blauwe serie van Bosch aan de slag: de GBH 8 45 boorhamer, de …

Lees verder
Kunststof standaard raamkozijnen met vast glas of vast raam

Kunststof standaard raamkozijnen met vast glas of vast

Kunststof raamkozijnen zijn in veel uitvoeringen, kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Voor wat grotere afmetingen kunststof kozijnen, met een standaard kozijnprofiel in een standaard kleur, geeft …

Lees verder
Proeftuin HoTT

Proeftuin HoTT

HoTT.03   Het in Sterksel gerealiseerde House of Tomorrow Today (HoTT) is een woning, maar ook een onderzoeksproject. Hierdoor geeft het project ook een doorkijk naar de toekomst. In de …

Lees verder
Beelen en BAM gaan voor meer recycling op de bouwplaats

Beelen en BAM gaan voor meer recycling op de bouwplaats

Afvalinzamelaar Beelen en bouwer Koninklijke BAM Groep verduurzamen de bouwplaatsen in Nederland. Onlangs tekenden beide bedrijven een overeenkomst voor het ‘totaal afvalmanagement’ op …

Lees verder
Brabants kabouterhuis mooiste klusproject van Nederland

Brabants kabouterhuis mooiste klusproject van Nederland

Nederland vindt het kabouterhuis van Frank de Laat uit Vlijmen (Brabant) het mooiste klusproject van ons land. De geestelijk vader van ‘Huijze Spillebeen’, dat helemaal in stijl van de …

Lees verder
Borging van bouwkwaliteit op nieuwe leest geschoeid

Borging van bouwkwaliteit op nieuwe leest geschoeid

Kwaliteitsborging Dat de stelselwijziging Bouwkwaliteit er gaat komen, lijkt welhaast een zekerheid. Wat die wijziging precies gaat inhouden en wanneer het nieuwe stelsel in gaat, is nog …

Lees verder
Minder CO2 door geopolymeerbeton

Minder CO2 door geopolymeerbeton

Van Hattum en Blankevoort en ENCI en Mebin, dochterbedrijven van HeidelbergCement, hebben proeven gedaan met het in situ verwerken van geopolymeerbeton. Bij dit product komt er veel minder CO 2 …

Lees verder
Het hele bouwproces verzekert met BouwProcesPolis

Het hele bouwproces verzekert met BouwProcesPolis

Risk Innovation heeft het afgelopen jaar de BouwProces Polis ontwikkeld, waarmee de traditionele CAR (Construction All Risk verzekering), de reguliere AVB (Aansprakelijkheid verzekering voor …

Lees verder
Honderden bouwmachines in aankomende veiling

Honderden bouwmachines in aankomende veiling

In december kunnen bedrijven uit de bouwwereld weer hun slag slaan in het Noord-Brabantse Moerdijk door mee te bieden op graafmachines, dumptrucks, kranen, laders en vele andere machines. Op het …

Lees verder
Werktuigen.nl lanceert zoekconcept met nieuwe Machinegids

Werktuigen.nl lanceert zoekconcept met nieuwe Machinegi

Werktuigen.nl, de online marktplaats voor machines en gereedschappen, heeft een nieuwe Machinegids ontwikkeld. Daarbij kan uit het aanbod van machines gezocht worden vanuit de merken en alles wat …

Lees verder
Managementwisseling bij Kingspan Geïsoleerde Panelen

Managementwisseling bij Kingspan Geïsoleerde Panelen

Het portfolio van Kingspan Geïsoleerde Panelen is het afgelopen decennium steeds meer toegespitst op een duurzame en vooral energie-efficiënte gebouwschil. De strategische focus ligt …

Lees verder
Opleidingen Knauf erkend door Koninklijke Hibin

Opleidingen Knauf erkend door Koninklijke Hibin

De opleidingen die Knauf aanbiedt aan medewerkers in de groothandel zijn erkend door Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel. De officiële uitreiking vond …

Lees verder
Hinowa Netherlands, importeur voor Socage Hoogwerkers

Hinowa Netherlands, importeur voor Socage Hoogwerkers

Hinowa Nederland (www.hinowa.nl) is sinds kort importeur van het autohoogwerker merk Socage (www.socage.nl). Daarmee heeft de importeur zijn positie in de hoogwerkermarkt versterkt. Hinowa behoort …

Lees verder
Verrot dak

Verrot dak

In een tussenwoning, die onderdeel uitmaakt van een rij woningen uit het eind van de 20e eeuw, is sprake van lichte vochtsporen tegen de plafondplaat aan de voet van het hellende lessenaarsdak. De …

Lees verder
Intelligente schil

Intelligente schil

De gebouwschil wordt steeds slimmer. Vroeger dienden dak en gevel louter om regen, wind en kou buiten te houden en in de winter de warmte binnen te houden. Een paar gaten in de gevel zorgen voor …

Lees verder
Het Hellende Dak krijgt nieuw bestuur

Het Hellende Dak krijgt nieuw bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van branchevereniging Het hellende Dak (HHD) zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd en geïnstalleerd, en is tevens een nieuwe voorzitter benoemd. Hiermee …

Lees verder
1 januari 2015: aanscherping EPC en hogere Rc-waarden

1 januari 2015: aanscherping EPC en hogere Rc-waarden

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Dit wordt aangeduid als nearly Zero Energy Buldings (nZEB) of Bijna Energie Neutrale …

Lees verder
Golfplaten dak: variëren verhouding lengte/breedte en oppervlak

Golfplaten dak: variëren verhouding lengte/breedte en

De kosten van daken hangen niet alleen af van de dakconstructie en toegepaste materialen, maar ook van de dakoppervlakte en daarmee samenhangende verhoudingen tussen de afmetingen. Als voorbeeld is …

Lees verder
Verzekerd van goede garantie?

Verzekerd van goede garantie?

De populariteit van gebruiksdaken met beplanting en bebouwing is mede dankzij beschikbare gemeentelijke subsidies sterk toegenomen. Daarmee schieten de leveranciers en bedrijven die zich bezig …

Lees verder
Eindejaarstips

Eindejaarstips

Het is ongelooflijk, maar waar: 2014 is al bijna weer voorbij. Hoog tijd voor de traditionele ‘Alfa eindejaarstips’. Het zijn er dit jaar zoveel (62) dat ze bij lange na niet in dit …

Lees verder
Pensioen eigen beheer exit?

Pensioen eigen beheer exit?

Op 2 juni 2014 heeft staatssecretaris Wiebes, we kennen hem na de discussie over de hoogte van de bijtelling voor de auto van de zaak en de foutjes bij de belastingdienst inmiddels allemaal, zijn …

Lees verder
Toekomst voor de ZZP’er?

Toekomst voor de ZZP’er?

Terugkijkend naar 2014 stel ik vast dat er fiscaal weinig veranderd is. En als er al wat veranderde, dan was het vooral ‘knip en plak werk’. Een beetje schaven hier en stukje schuren …

Lees verder
Eerste certificaat voor funderingsherstel

Eerste certificaat voor funderingsherstel

Op 20 november ontving Bouwberaad van IKOB-BKB het eerste certificaat voor het herstellen van bestaande funderingen. Met de nieuwe certificatieregeling wordt de kwaliteit van de advies- en …

Lees verder
Duurzame lekkage?

Duurzame lekkage?

In een grote uitbreidingswijk is door een grote aannemer een aantal rijen met woningen gebouwd van een gelijk type. Ongeveer een half jaar na de oplevering van de woningen kwamen de eerste klachten …

Lees verder
Noordelijke ingenieurs beschermen dorpen tegen aardbevingen

Noordelijke ingenieurs beschermen dorpen tegen aardbevi

Terwijl de NAM zoekt naar manieren om gebouwen steviger te maken, stellen experts uit het Noorden dat je dat beter voor hele dorpen in een keer zou kunnen doen. Met ‘de Groninger …

Lees verder
Gevelonderhoudsinstallatie van noodzakelijk kwaad tot absolute noodzaak

Gevelonderhoudsinstallatie van noodzakelijk kwaad tot a

Deskundig gebruik en verantwoordelijk toezicht van vitaal belang Dagelijks worden op en rond talloze gebouwen bouw-, afbouw en onderhoudsactiviteiten verricht. Voor iedere activiteit is altijd …

Lees verder
Week van de Bouw: diverse beurzen onder één dak

Week van de Bouw: diverse beurzen onder één dak

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de ‘Week van de Bouw’ plaats. De Week is een combinatie van vakbeurzen, Gala van de Nederlandse Bouw met …

Lees verder
Algemene informatie Week van de Bouw

Algemene informatie Week van de Bouw

Datum: Maandag 9 tot en met vrijdag 13 februari 2015 Locatie: Jaarbeurs in Utrecht   Van 9 tot en met 13 februari 2015 vindt de eerste editie van de Week van de Bouw plaats. Dat …

Lees verder
Flexibel bouwen is essentieel voor duurzaam bouwen

Flexibel bouwen is essentieel voor duurzaam bouwen

De flexibiliteit of aanpasbaarheid van een gebouw wordt vaak gezien als een extra investering, als meerkosten, waarvan de relevantie op korte termijn zeer laag is. Er is daarom bij start van het …

Lees verder
Niet slopen, maar inpakken

Niet slopen, maar inpakken

Op 25 november vond de projectlancering plaats van zestien energieneutrale sociale huurwoningen in Heerenveen van woningcorporatie Accolade. Deze woningen zijn gerenoveerd volgens het Built4U …

Lees verder
Blikschade

Blikschade

Met de regelmaat van de klok doemen er discussies op over wat er allemaal fout is in de bouw en hoe het beter zou kunnen. Zo ook weer recent toen we naar aanleiding van mijn HoTT project een …

Lees verder
Infoblad geeft duidelijkheid over ventilatiesystemen

Infoblad geeft duidelijkheid over ventilatiesystemen

Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde en comfortabele woning. De kwaliteit van ventilatiesystemen is van directe invloed op energieprestatie en gezondheidsaspecten. Duurzame …

Lees verder
Aanpassing KOMO-systematiek aan CPR

Aanpassing KOMO-systematiek aan CPR

De Verordening bouwproducten (CPR) maakt het noodzakelijk dat de KOMO-systematiek voor wat betreft de erkende kwaliteitsverklaringen wordt aangepast. Dit geldt als voor het betreffende product …

Lees verder
Forbo recycled nu ook productieresten anderen

Forbo recycled nu ook productieresten anderen

Forbo Flooring recycled sinds kort ook productierestanten uit andere industrieën, zoals de hout- en papierindustrie, en vanaf 2015 ook van concurrenten in de vloerenbranche. Zo wordt er in 2014 …

Lees verder
Strategische samenwerking Hakron Nunspeet B.V. en Comprifalt B.V.

Strategische samenwerking Hakron Nunspeet B.V. en Compr

Per 1 januari 2015 gaan Hakron Nunspeet B.V. (1968) en Comprifalt B.V. (1953) een strategische samenwerking aan. Hakron neemt vanaf genoemde datum de verkoopactiviteiten van Comprifalt over. …

Lees verder
Hornbach Tilburg nu met drive-in

Hornbach Tilburg nu met drive-in

Met auto of bestelbusje zo de bouwmarkt inrijden? Spullen inladen en weer weg? Dat kan vanaf nu bij Hornbach Tilburg, waar vandaag de drive-in officieel is geopend. Dat betekent gemak en tijdswinst …

Lees verder
Aluminium, kunststof en hardhouten gevelkozijnen

Aluminium, kunststof en hardhouten gevelkozijnen

Van gangbare gevelkozijnen met een achterdeur, draai/kiepraam en met vastglas zet Casadata de materiaalkosten en montagekosten bij drie verschillende materiaaluitvoeringen op een rij.   …

Lees verder
Duurzaam Bouwen vraagt conceptdenken

Duurzaam Bouwen vraagt conceptdenken

Duurzaam bouwen is tegenwoordig een integraal onderdeel van het bouwen geworden. De focus ligt nu op energieneutraal, energienotanul en passief bouwen. Traditionele werkwijzen blijken daarbij niet …

Lees verder
Andere rolverdeling

Andere rolverdeling

Het aantal complete bouwconcepten neemt de laatste tijd snel toe. Ik herinner me INNIT uit 2007: een seriecasco-systeem van Dycore, Calduran en Unidek. We horen er tegenwoordig echter weinig meer …

Lees verder
Praktijktest accuboorschroevendraaier en haakse slijper

Praktijktest accuboorschroevendraaier en haakse slijper

De afgelopen weken gingen weer twee BouwTotaal lezers met de nieuwste producten in de blauwe serie van Bosch aan de slag. Martijn Bekkers testte de GSR 18 V-EC accuboorschroevendraaier met …

Lees verder
Green Deal Circulaire Gebouwen

Green Deal Circulaire Gebouwen

Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober hebben de participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met …

Lees verder
Nieuwjaarsborrel en kick-off lustrum jaar

Nieuwjaarsborrel en kick-off lustrum jaar

Heel Holland bakt met Jos – 28 januari 2015 Op 28 januari 2015 vindt de kick-off van het tien-jarige bestaan van Slimbouwen plaats. We blikken terug op de ontwikkelingen van tien jaar …

Lees verder
Werkgelegenheid bouw weer in de lift

Werkgelegenheid bouw weer in de lift

Na zes jaren van onafgebroken krimp zal de werkgelegenheid in de bouw dit jaar voor het eerst weer toenemen. De totale werkgelegenheid zal in 2015 met 5.000 voltijdse banen toenemen. Na 2015 zal het …

Lees verder
‘Seriematige bouw begint achterhaald begrip te worden’

‘Seriematige bouw begint achterhaald begrip te worden

Nu de gebruikers van woningen en kantoorgebouwen een duidelijke stempel drukken op het bouwproces, verandert langzamerhand de traditionele benadering van de bouwvraag. ‘Op zich niet vreemd dat …

Lees verder
Week van de Bouw: parade van activiteiten

Week van de Bouw: parade van activiteiten

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de ‘Week van de Bouw’ plaats. De Week is een combinatie van vakbeurzen, Gala van de Nederlandse Bouw met …

Lees verder
Week van de Bouw openingstijden

Week van de Bouw openingstijden

Maandag 9 februari:             09.30 – 17.30 uur Dinsdag 10 …

Lees verder
Activiteiten Week van de Bouw

Activiteiten Week van de Bouw

Nederlandse Bouwprijs Prestigieuze prijs die elke twee jaar wordt uitgereikt aan bouwprofessionals die met hun vernieuwende bouwinitiatief een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de …

Lees verder
Activiteiten Renovatie & Transformatie

Activiteiten Renovatie & Transformatie

De Renovatie Arena De Renovatie Arena is het brandpunt van de beurs Renovatie & Transformatie 2015. Elke dag staat een andere doelgroep centraal, onder andere onderwijs, bewoners, bouwers en …

Lees verder
Activiteiten GEVEL

Activiteiten GEVEL

GEVEL Conceptenboulevard De GEVEL Conceptenboulevard vormt een brede, open verbinding tussen de twee beurshallen van GEVEL, de hallen 3 en 4. Verschillende partijen tonen hier hun …

Lees verder
Activiteiten BouwBeurs

Activiteiten BouwBeurs

Bouw & ICT Gezien de aandacht voor BIM, Lean en ketensamenwerking als manieren om de bouw klantgerichter en efficiënter te maken, is het logisch dat de aanbieders van ICT prominent op de …

Lees verder
Lezingenprogramma ‘Inzicht op het hoogste niveau’

Lezingenprogramma ‘Inzicht op het hoogste niveau’

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB organiseert samen met Layher, Böcker Nederland en Artros tijdens de Bouwbeurs 2015 een uitgebreid lezingenprogramma met als …

Lees verder
Zelfstandigen Bouw lanceert platform Kwaliteitsvakman

Zelfstandigen Bouw lanceert platform Kwaliteitsvakman

Zelfstandigen Bouw zag dat er grote behoefte is aan een online platform voor vakmannen in de bouw die kwaliteit vooropstellen. Daarom lanceert de belangenvereniging voor zzp’ers in de bouw …

Lees verder
Bouwprijs 2015 toont innovatief vermogen bouwsector

Bouwprijs 2015 toont innovatief vermogen bouwsector

De Nederlandse Bouwprijs 2015   Ondanks de crisisjaren heeft de jury voor De Nederlandse Bouwprijs 2015 maar liefst 128 inzendingen ontvangen. ‘Duurzaamheid is daarbij geen thema …

Lees verder
Winnaars Nederlandse Bouwprijzen bekendgemaakt op Gala van de Nederlandse Bouw

Winnaars Nederlandse Bouwprijzen bekendgemaakt op Gala

Rotterdam is met Rotterdam Centraal en de Markthal de grote 'winnaar' van de Nederlandse Bouwprijs 2015 geworden. Rotterdam Centraal won de Bouwprijs in de categorie 'Gebouwen'; de …

Lees verder
Groene gevel; modern of een foutje?

Groene gevel; modern of een foutje?

In een landelijke omgeving is een groot appartementencomplex gerealiseerd. De invloed hiervan is duidelijk zichtbaar in het ontwerp van het complex. Het complex is voorzien van dakterrassen en een …

Lees verder
Aannemersfederatie blij met Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Aannemersfederatie blij met Wetsvoorstel Aanpak Schijnc

Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), dat in december 2014 naar de Tweede Kamer ging, doorpakt op het bestrijden van …

Lees verder
Eenvoudig uit de BV

Eenvoudig uit de BV

Aannemers kiezen de rechtsvorm die hun het beste past. Bij een keuze voor de BV gaat de aannemer meestal voor het beperken van de aansprakelijkheid en/of de fiscale voordelen. Bij het laatste kan …

Lees verder
Hoezo, leuker kunnen wij het niet maken?

Hoezo, leuker kunnen wij het niet maken?

Zo, de kop is er af: 2015 is begonnen. En alles lijkt zich te herhalen. De vraag of Griekenland uit de euro stapt doemt weer op, de meeste goede voornemens zijn alweer in een teleurstelling …

Lees verder
Een aantrekkelijke rol voor domotica (deel 1)

Een aantrekkelijke rol voor domotica (deel 1)

Domotica, de samensmelting van domus (woning) en informatica dan wel robotica of telematica, zit nog sterk in de sfeer van de fun applicaties. Het is natuurlijk erg leuk dat je 10 minuten …

Lees verder
Een aantrekkelijke rol voor domotica (deel 2)

Een aantrekkelijke rol voor domotica (deel 2)

Zoals in deel 1 (BouwTotaal 2014, nr. 12) al beschreven zal de doorbraak van domotica niet van de fun toepassingen komen. In deel 1 werd al gewezen op de vele applicaties. Energie en Zorg …

Lees verder
Ook in 2015 Slimbouwen® Gebouwkeurmerk op milieulijst

Ook in 2015 Slimbouwen® Gebouwkeurmerk op milieulijst

Bent u ondernemer? Heeft u de wens om een duurzaam gebouw te realiseren? Of heeft u onlangs een opdracht aangenomen voor de ontwikkeling van een duurzaam gebouw? U of uw opdrachtgever kunnen …

Lees verder
Eenvoudig uit de BV?

Eenvoudig uit de BV?

Aannemers kiezen de rechtsvorm die hun het beste past. Bij een keuze voor de BV gaat de aannemer meestal voor het beperken van de aansprakelijkheid en/of de fiscale voordelen. Bij het laatste …

Lees verder
Hoezo, leuker kunnen wij het niet maken?

Hoezo, leuker kunnen wij het niet maken?

Zo, de kop is er af: 2015 is begonnen. En alles lijkt zich te herhalen. De vraag of Griekenland uit de euro stapt doemt weer op, de meeste goede voornemens zijn alweer in een teleurstelling …

Lees verder
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

‘Dat bouwers nog durven te bouwen’, denk ik wel eens. Bijvoorbeeld als ik weer eens door een rechtbank word ingeschakeld om een onderzoek naar een schade uit te voeren, met als doel …

Lees verder
Slimbouwen ondertekent Green Deal Circulaire Gebouwen

Slimbouwen ondertekent Green Deal Circulaire Gebouwen

Op 13 januari jongstleden hebben bijna 60 partijen, waaronder Stichting Slimbouwen, de Green Deal Circulaire Gebouwen ondertekend. Centraal binnen deze Green Deal staat het minimaal gebruik en …

Lees verder
Cursus Slimbouwen in de praktijk

Cursus Slimbouwen in de praktijk

Wilt u meer weten over de toepassing van Slimbouwen in de praktijk? Bent u nieuwsgierig hoe u de voordelen van een ander bouwproces eigen kunt maken binnen uw bedrijf? Schrijf u dan in voor de cursus …

Lees verder
Award voor installateur met mooiste VRV-project

Award voor installateur met mooiste VRV-project

Daikin introduceert de Daikin Award. Dat is een award die een statement vormt tegen de huidige cultuur door installateurs te belonen voor VRV-projecten waar zij trots op zijn. De winnaar ontvangt …

Lees verder
Diverse onderdelen houten kapconstructie

Diverse onderdelen houten kapconstructie

Voor een traditioneel samengestelde houten kapconstructie zet Casadata de bouwkosten van de verschillende houten onderdelen bij diverse afmetingen op een rij.   Tekst: …

Lees verder
Training brengt duurzaam bouwen naar de praktijk

Training brengt duurzaam bouwen naar de praktijk

Marktplaats Duurzaam Bouwen (MPDuBo) brengt duurzaamheid dichter bij de dagelijkse praktijk, namelijk bij de vakman in de bouw. Dat doet MPDuBo door in samenwerking met Greenworks Academy …

Lees verder
Opmars van kunststof composieten

Opmars van kunststof composieten

Kunststof composieten waaronder polyester bouwproducten zijn aan een opmars bezig. Polyester is zeker geen nieuw gezicht in de bouwwereld. Reeds vanaf de jaren tachtig worden steeds meer …

Lees verder
Accumachines steeds krachtiger en efficiënter

Accumachines steeds krachtiger en efficiënter

Met de komst van de Lithium Ion accu in het begin van de jaren ’90 is de opmars van de accumachines pas echt begonnen. Tegenwoordig zijn voor nagenoeg alle typen gereedschappen ook …

Lees verder
Bostik bestaat 125 jaar

Bostik bestaat 125 jaar

Bostik, wereldwijd een toonaangevend lijmspecialist in de bouw, industrie en consumentenmarkt, viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. Het bedrijf is opgericht in 1889 in Massachusetts Amerika, …

Lees verder
Press Hechttechniek: van alle markten thuis

Press Hechttechniek: van alle markten thuis

Press Hechttechniek geldt naar eigen zeggen als specialist voor alle bevestigingen met nieten, krammen, spijkers en schroeven. Voor alle merken en alle typen machines. Door de jarenlange …

Lees verder
Uw adres voor dakkapellen en kozijnen

Uw adres voor dakkapellen en kozijnen

Bij elk kozijn of raam heeft u kans om uw omzet te verhogen door met uw klant mee te denken. Misschien wil uw klant wel een zonwering voor het raam of een rolluik en heeft u dit niet …

Lees verder
ADRA Nederland renoveert Gezondheidskliniek in Nigeria

ADRA Nederland renoveert Gezondheidskliniek in Nigeria

‘Het is met geen pen te beschrijven wat in de afgelopen week gebeurd is tijdens de Bouwbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht’, zegt Christa Breure, fondsenwerver voor ADRA Nederland. …

Lees verder
Ventilatiemerk Zehnder - J.E. StorkAir wordt Zehnder

Ventilatiemerk Zehnder - J.E. StorkAir wordt Zehnder

De merknaam van het ventilatie assortiment Zehnder - J.E. StorkAir wijzigt per 1 maart 2015 in Zehnder. Vanaf maart is Zehnder hét merk voor ventilatie-, verwarming- en filteringsystemen …

Lees verder
SHERPA miniloaders gaat samenwerken met Weber Baumaschinen

SHERPA miniloaders gaat samenwerken met Weber Baumaschi

Multifunctionele producten, kwalitatief hoogwaardige oplossingen, verhoogde arbeidsefficiëntie, gezondheid- en milieuvriendelijk en dat in combinatie met een goede …

Lees verder
Sancar Steigerbouw en Muehlhan nieuwe VSB-leden

Sancar Steigerbouw en Muehlhan nieuwe VSB-leden

Sancar Steigerbouw en Muehlhan Steigerbouw zijn tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) toegetreden tot de …

Lees verder
Prefab kantoorpand arriveert per schip

Prefab kantoorpand arriveert per schip

Vraag van de opdrachtgever was om een kantoorpand  ‘turn key’ en liefst als één element aan te leveren op hun bedrijfsterrein. Compleet geïnstalleerd en …

Lees verder
Huislink combineert Funda en Facebook voor woningbezitters

Huislink combineert Funda en Facebook voor woningbezitt

Het nieuwe social medium Huislink combineert het beste van Funda en Facebook. Het webplatform heeft alle Nederlandse huizen online gezet, zodat huiseigenaren informatie over hun eigen woning …

Lees verder
Ik vertrek

Ik vertrek

De jaren begonnen zo langzamerhand bij Fred te tellen. Een jaar of vijftien geleden was hij met drie partners een consultancybedrijf (onder meer in de bouw- en installatiebranche) gestart. …

Lees verder
Goede isolatie op zich niet energiebesparend

Goede isolatie op zich niet energiebesparend

Een tweetal op leeftijd besluit het leven wat gemakkelijker en goedkoper te maken en verhuist van een gedateerde vrijstaande woning naar een penthouse op de bovenste etage van een geheel …

Lees verder
Premiekorting zzp’er die werknemer in dienst neemt is concurrentievervalsend

Premiekorting zzp’er die werknemer in dienst neemt is

‘D66 lijkt in haar verkiezingsroes de economische werkelijkheid uit het oog te verliezen’, aldus de Aannemersfederatie Nederland. ‘Een premiekorting voor zzp’ers die …

Lees verder
Uitpakken met inpakken?

Uitpakken met inpakken?

HoTT.06 Via het bouwbesluit, de EPC en de energielabels zijn de isolatie-eisen voor woningen in Nederland steeds verder aangescherpt. Een Rc waarde van 3,5, 4,5 en 6,0 m 2 K/W voor …

Lees verder
Marktplaats voor vakmensen

Marktplaats voor vakmensen

Zelfstandigen Bouw heeft een nieuwe digitale marktplaats gelanceerd: kwaliteitsvakman.nl. Een marktplaats waar de echte vakman in contact komt met de consument die een goede, betrouwbare …

Lees verder
Werkspot.nl lanceert ‘APK’ voor vakmannen

Werkspot.nl lanceert ‘APK’ voor vakmannen

De Nederlandse consument is met gemiddeld een 8,9 zeer tevreden over het afgeleverde werk van vakmannen. Om die kwaliteit zichtbaar te maken, lanceert Werkspot.nl de reviewsticker, een …

Lees verder
Detailleren en aanbrengen massief houten gevelbekleding

Detailleren en aanbrengen massief houten gevelbekleding

Massief houten gevelbekledingen zie je steeds vaker verschijnen in het straatbeeld. Hoe detaileer je deze en hoe breng je de bekleding op de juiste wijze aan?   Tekst: SBRCURnet …

Lees verder
Veiligheidsinformatieblad betonspecie geactualiseerd

Veiligheidsinformatieblad betonspecie geactualiseerd

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft het veiligheidsinformatieblad van betonspecie geactualiseerd. Het nieuwe blad biedt gestructureerde …

Lees verder
Aannemersfederatie: spoed met Wet Aanpak Schijnconstructies

Aannemersfederatie: spoed met Wet Aanpak Schijnconstruc

Aannemersfederatie Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher, met de daarin geregelde aansprakelijkheid voor alle …

Lees verder
Den Braven Benelux één naam voor alle lijmen en kitten

Den Braven Benelux één naam voor alle lijmen en kitte

Per 1 januari 2015 zijn Den Braven Sealants B.V. en Hercuseal B.V. gefuseerd. Tevens is de naam Den Braven Sealants gewijzigd in Den Braven Benelux B.V.. De producten van Den Braven zijn bekend …

Lees verder
Mechanische rei of robot nu definitief verplicht

Mechanische rei of robot nu definitief verplicht

In 2014 heeft de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) met het Ministerie van SZW (waar de Inspectie SZW - voorheen Arbeidsinspectie - onder valt) definitieve afspraken …

Lees verder
Rotterdamse projecten succesvol bij Nederlandse Bouwprijs 2015

Rotterdamse projecten succesvol bij Nederlandse Bouwpri

Rotterdam Centraal op won de Bouwprijs in de categorie ‘Gebouwen’; de kabelnetgevels van de Rotterdamse Markthal sleepte de Nederlandse Bouwprijs in de categorie Bouwmaterialen en …

Lees verder
Honderden bouwmachines in Moerdijkse voorjaarsveiling

Honderden bouwmachines in Moerdijkse voorjaarsveiling

De week van 20 april is een mooie week voor liefhebbers en gebruikers van bouwmachines. In Parijs vindt natuurlijk de internationale bouwvakbeurs INTERMAT plaats, maar ook dichterbij huis is er …

Lees verder
Festool: investeren in kwaliteit loont op lange termijn

Festool: investeren in kwaliteit loont op lange termijn

Op de Bouwbeurs in Utrecht trok Festool veel belangstellenden met een presentatie van de filosofie op gereedschappen. Leo van der Werd, directeur Festool: ‘Het gaat weer de goede kant op. Tijd …

Lees verder
Ventistone naar nieuw pand

Ventistone naar nieuw pand

‘Dit pand is ons op het lijf geschreven’, vertelt Bertjan Janssen van Doorn, van het familiebedrijf Ventistone, over de splinternieuwe locatie in Tiel. Want hoewel het pand maar 500 …

Lees verder
Boels Verhuur neemt Port-o-Let over

Boels Verhuur neemt Port-o-Let over

Boels Verhuur B.V. heeft medio februari 2015 de verhuuractiviteiten, medewerkers en activa van Port-o-Let Services B.V. overgenomen. Het gerenommeerde bedrijf Port-o-Let is al ruim tien jaar …

Lees verder
Markt en regelgeving dwingen tot conceptdenken

Markt en regelgeving dwingen tot conceptdenken

De eisen die vanuit het Bouwbesluit worden gesteld aan de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen zijn per 1 januari 2015 verder aangescherpt. Ook worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan de …

Lees verder
Technische trainingen voor tegelzetters en klusbedrijven

Technische trainingen voor tegelzetters en klusbedrijve

PCI biedt productverwerkers en aannemers in 2015 tien technische dagtrainingen aan op het gebied van tegellijmsystemen en bouwchemische producten. Naast een basistraining ‘Tegellijm- en …

Lees verder
VMRG Zonwering: professionele zonweringsbedrijven

VMRG Zonwering: professionele zonweringsbedrijven

VMRG Zonwering is de nieuwe naam van professionele zonweringsbedrijven die gegarandeerd voldoen aan de VMRG-Kwaliteitseisen. De eerste tien bedrijven zijn gekeurd door SKG-IKOB Certificatie en …

Lees verder
Bouwkosten gevelkozijnen

Bouwkosten gevelkozijnen

We zien een steeds grotere verschuiving van nieuwbouw naar verbouw/aanbouwen en renovatie. Deze werkzaamheden hebben een ander bouwkostenniveau dan nieuwbouw. In dit overzicht aandacht voor de …

Lees verder
Staalframewoningen met innovatieve gevel: E&E-woningen

Staalframewoningen met innovatieve gevel: E&E-wonin

E&E-woningen zijn energieneutrale staalframebouwwoningen van Earth and Eternity BV. De modern ogende woningen hebben een draagconstructie die bestaat uit een geprefabriceerd staalskelet. De …

Lees verder
Lijmen cellenbeton in badkamer of toiletruimte

Lijmen cellenbeton in badkamer of toiletruimte

Voor het inbouwen van sanitair in een toiletruimte of het maken van een plateau of tussenmuur in een badkamer kan men diverse materialen toepassen, zoals kalkzandsteen of cellenbeton. De …

Lees verder
Metamorfose Toren Overhoeks in Amsterdam

Metamorfose Toren Overhoeks in Amsterdam

De tachtig meter hoge markante Toren Overhoeks aan het Amsterdamse IJ wordt momenteel door bouwbedrijf J.P. van Eesteren getransformeerd naar een spraakmakende uitgaansgelegenheid met bovenin een …

Lees verder
RJ 2014-4

RJ 2014-4

‘Als jij langskomt heb je altijd slecht nieuws over mijn pensioen in eigen beheer. Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was. Ik vind je een beste kerel, Frank, maar kun je niet gewoon …

Lees verder
 Slimbouwen Agenda 2015

Slimbouwen Agenda 2015

In 2015 bestaat Slimbouwen tien jaar, dit tweede lustrum wordt groots gevierd met een aantal interessante activiteiten.   Slimbouwen Excursie – 17 juni Op 17 juni neemt …

Lees verder
Kant-en-klaar maaltijden

Kant-en-klaar maaltijden

Af en toe ontkom ik er niet aan: dan gooi ik een kant-en-klaar maaltijd in de magnetron. Bijvoorbeeld op zo’n dag dat het logistiek niet mogelijk is om mijn gezin compleet rond de tafel te …

Lees verder
De opmars van Houtskeletbouw

De opmars van Houtskeletbouw

Al decennia vertegenwoordigt de houtskeletbouw in Nederland een bescheiden marktaandeel van enkele procenten. Er is alle reden om aan te nemen, dat dit aandeel de komende jaren aanzienlijk zal …

Lees verder
Bedrijfspand in de goede BV?

Bedrijfspand in de goede BV?

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers niet of nauwelijks hebben nagedacht over de ‘allocatie’ van hun bedrijfspand. Anders gezegd: zij weten niet of de juiste BV (binnen de …

Lees verder
Veiligheid in de bouw. Hoe moet dat nou?

Veiligheid in de bouw. Hoe moet dat nou?

Tijdens de speciaal in april door Copla georganiseerde informatiemiddag werden opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven en veiligheidskundigen  bijgepraat over veiligheid in de bouw. …

Lees verder
Vloerafwerking van natuursteen of keramische tegels: principe en opbouw

Vloerafwerking van natuursteen of keramische tegels: pr

Waar moet je op letten bij de afwerking van vloeren met keramische of natuur stenen tegels? Dit artikel geeft zicht op mogelijke principe-oplossingen en de belangrijkste kenmerken van elke …

Lees verder
Het nieuwe samenwerken stimuleert innovatie

Het nieuwe samenwerken stimuleert innovatie

In de bouw worden veel nieuwe innovatieve producten gelanceerd, producten die vaak echter stand-alone zijn ontwikkeld. Eenmaal verwerkt in een gebouw, worden de producten bij elkaar opgeteld en …

Lees verder
Prijsvraag: Wie is FRED?

Prijsvraag: Wie is FRED?

Ding mee naar het Slimbouwen Project, Product of Concept van 2015! Tijden van crisis hebben niet alleen negatieve kanten, maar bieden vaak ook kansen. Zo ook in de bouwsector. Het nodigt …

Lees verder
Bezoekers positief tijdens Building Holland 2015

Bezoekers positief tijdens Building Holland 2015

Tijdens Building Holland, gehouden van 31 maart t/m 2 april in Amsterdam RAI, blijkt de bouwsector positief naar de toekomst te kijken. Uit onderzoek onder de bezoekers (beslissers uit de …

Lees verder
Kingspan versterkt Europese positie

Kingspan versterkt Europese positie

Met de overname van de resterende 50% van de aandelen is Kingspan Insulation vanaf heden volledig eigenaar van Kingspan Tarec Industrial Insulation in Turnhout (België) en breidt hiermee …

Lees verder
Project ter voorkoming diefstal steigermateriaal

Project ter voorkoming diefstal steigermateriaal

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekisting-bedrijven (VSB) is een project gestart om proactief een halt toe te roepen aan de toenemende diefstal …

Lees verder
Nieuwe parkeergarage in bamboe verpakt

Nieuwe parkeergarage in bamboe verpakt

Bezoekers en medewerkers van het Medisch Centrum Slotervaart (MCS) die per auto komen, kunnen hun voertuig voortaan kwijt in een garage verpakt in bamboe. Het gloednieuwe gebouw, gelegen aan de …

Lees verder
AFN: Goed dat politiek betalingsgedrag opdrachtgever aanpakt

AFN: Goed dat politiek betalingsgedrag opdrachtgever aa

Aannemersfederatie Nederland ondersteunt het voorstel van het CDA het betalingsgedrag van opdrachtgevers en afnemers richting mkb-bedrijven aan te pakken. Het oprekken van betalingstermijnen …

Lees verder
Houtskeletbouw oplossing verzakkingen Groningen

Houtskeletbouw oplossing verzakkingen Groningen

Houtskeletbouw in plaats van zware bouwwerken, bijvoorbeeld uit metselwerk, is een goede oplossing voor het aardbevingsgebied in Groningen. Dat blijkt uit aanbevelingen in ontwerp Nationale …

Lees verder
SAES International distributeur Atlas Copco ‘Hydraulic Attachments’

SAES International distributeur Atlas Copco ‘Hydrauli

SAES International BV is met ingang van heden officieel distributeur van Atlas Copco hydraulische aanbouwdelen voor de Nederlandse markt geworden. Het Duitse Atlas Copco produceert onder meer …

Lees verder
Praktijkgerichte cursussen

Praktijkgerichte cursussen

Casadata organiseert in juni 2015 drie eendaagse cursussen, waarbij het onderhoud van woningen en gebouwen centraal staat. Ook is er een vierde cursus praktisch calculeren bouwkundig werk. …

Lees verder
Dakgootpreventie breidt netwerk uit

Dakgootpreventie breidt netwerk uit

Dakgootpreventie en Compri Aluminium hebben per 1 maart 2015 een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. Compri Aluminium heeft in Dakgootpreventie de ideale partner gevonden voor de …

Lees verder
Nieuwe website Aluminium In Praktijk

Nieuwe website Aluminium In Praktijk

Roval Aluminium heeft de website www.aluminiuminpraktijk.nl in een nieuw jasje gestoken: een nieuw look & feel met onder meer een verfrissende presentatie van vele inspiratieprojecten en …

Lees verder
Boels Training sluit overeenkomst met Randstad Groep Nederland

Boels Training sluit overeenkomst met Randstad Groep Ne

Boels Training heeft voor al haar trainingen een overeenkomst gesloten met Randstad Groep Nederland. De landelijke dekking van Boels Training vormde een belangrijke reden voor deze …

Lees verder
Brandwerend bekleden stalen liggers

Brandwerend bekleden stalen liggers

Een helft van een bestaande twee-onder-één kapwoning is eind jaren negentig voorzien van een aanbouw. Van de woning zijn de zij- en achtergevel op begane grondniveau doorbroken en …

Lees verder
Nieuwbouw fungeert als aanjager voor groei

Nieuwbouw fungeert als aanjager voor groei

Het herstel in de woningmarkt is structureel en vrijwel alle sectoren in de bouw profiteren hiervan. Zo zal de nieuwbouw waarschijnlijk sterk groeien en in 2015 de kar trekken in plaats van …

Lees verder
Hoe ziet het Colosseum er uit in hout?

Hoe ziet het Colosseum er uit in hout?

Over het gebruik van hout in bouwconstructies bestaan nog allerlei vooroordelen. Zo zou hout minder sterk en brandveilig zijn als traditionele bouwmaterialen. Om deze misverstanden de wereld uit te …

Lees verder
Brandkwaliteit gebouwen omhoog door private kwaliteitsborging

Brandkwaliteit gebouwen omhoog door private kwaliteitsb

Nationaal Brandveiligheidsevenement De op handen zijnde nieuwe Wet Kwaliteitsborging biedt de opmaat voor meer private verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit, dus ook …

Lees verder
Het heilige papiertje

Het heilige papiertje

Mijn dochter van 18 heeft twee maanden geleden haar rijbewijs gehaald. Het fel begeerde papiertje (nou ja, het is meer een bankpas) is binnen! Haar gedachte zal, net zoals bij veel tieners, …

Lees verder
Bieders uit alle windrichtingen

Bieders uit alle windrichtingen

Wat is een Volvo EC300DL graafmachine uit 2012 waard op de internationale markt? Hoeveel brengt een A40F knikdumper uit hetzelfde jaar op? Voor welk bedrag gaat een Caterpillar 930H shovel naar zijn …

Lees verder
Systeemplafond van witte gipsplaten

Systeemplafond van witte gipsplaten

Een systeemplafond van diverse typen witte gipsplaten kan men met een inlegsysteem en met een doorzaksysteem monteren. De kosten daarvan zijn voor montage in standaard witte profielen voor de …

Lees verder
Slimbouwen Agenda 2015

Slimbouwen Agenda 2015

In 2015 bestaat Slimbouwen tien jaar, dit lustrumjaar wordt groots gevierd met een aantal interessante activiteiten.   Slimbouwen Excursie – 17 juni Bent u ook nieuwsgierig …

Lees verder
Inzicht in detaillering van Passiefhuis-renovatie

Inzicht in detaillering van Passiefhuis-renovatie

In het project Binnengasthuisstraat te Zwolle zijn woningen uit 1923 gerenoveerd tot 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen op Passiefhuis-niveau en 8 eengezinswoningen. De voorgevel is …

Lees verder
Veranderen

Veranderen

We hebben de neiging om te ontkennen dat de omgeving verandert. De toekomst lijkt sterk op vandaag. Maar is dat wel zo? Vijftien jaar geleden dachten we een millenniumprobleem te hebben, …

Lees verder
Gebruiksgedrag van grote invloed op brandveiligheid

Gebruiksgedrag van grote invloed op brandveiligheid

Nationaal Brandveiligheidsevenement Gebruikers van gebouwen zijn vaak slecht op de hoogte van de brandveiligheidsaspecten. Brandscheidingen worden doorboord of zelfs deels verwijderd, …

Lees verder
Belangenverstrengeling innovatie in de weg staat?

Belangenverstrengeling innovatie in de weg staat?

Wist u dat… De vraag naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen in de bouwsector groeit met de dag. Opdrachtgevers komen met hogere eisen en de markt volgt gestaag met creatieve …

Lees verder
Heeft u het slimste idee voor de bouw?

Heeft u het slimste idee voor de bouw?

In BouwTotaal nummer 4 van dit jaar kon u op deze Slimbouwen pagina lezen dat Slimbouwen met een prijsvraag de zoektocht is gestart naar vernieuwende gebouwen, concepten of producten. Wat …

Lees verder
Aandacht voor Brandveiligheid dooft steeds uit

Aandacht voor Brandveiligheid dooft steeds uit

Wat weten we eigenlijk van brand? Waar het in het onderwijs aan bod komt beperkt het zich vaak tot het behandelen van regelgeving. Dat heeft echter niet zoveel zin als je geen correcte …

Lees verder
Luchtdicht bouwen met ultrasone luchtdichtheidsmeting

Luchtdicht bouwen met ultrasone luchtdichtheidsmeting

In de Vogeltjesbuurt in Tilburg leverde bouwbedrijf Van der Weegen onlangs, in zeer korte bouwtijd, vervangende nieuwbouw op. De luchtdichtheid van het project liet Van der Weegen controleren …

Lees verder
BedrijfsautoRAI gaat uitbreiden

BedrijfsautoRAI gaat uitbreiden

Inmiddels hebben meer dan 80 belangrijke spelers hun deelname aan BedrijfsautoRAI 2015 bevestigd. Deze beurs vindt plaats van 20 t/m 24 oktober 2015 in Amsterdam RAI en is het platform voor …

Lees verder
Lekkage via de gevelkozijnen

Lekkage via de gevelkozijnen

In het zuiden van het land is een nieuwbouwproject ontwikkeld, dat bestaat uit vijftien vrijstaande woningen. Om de bouwperiode kort te houden heeft de bouwer de woningen zoveel mogelijk …

Lees verder
Samenwerkende ZZP’ers nemen grote klussen aan

Samenwerkende ZZP’ers nemen grote klussen aan

Driekwart van de ZZP’ers neemt regelmatig een klus aan waarbij hulp van andere ZZP’ers nodig is. En bijna 30 procent van de ZZP’ers denkt dat de middelgrote aannemer die voor …

Lees verder
Kamphuis Hoogwerkers dealer France Elévateur Autohoogwerkers

Kamphuis Hoogwerkers dealer France Elévateur Autohoogw

Kamphuis Hoogwerkers is sinds 1 maart officieel dealer van France Elévateur autohoogwerkers voor midden- en west-Nederland. France Elévateur is specialist op het gebied van hoogwerkers …

Lees verder
Dekker Verhuur zet in op specialisatie

Dekker Verhuur zet in op specialisatie

Dekker Verhuur zet steeds meer in op specialisatie. De vestiging  in Harderwijk gaat zich volledig toeleggen op hoogwerker verhuur. Voor dat doel is in april de nieuwe site …

Lees verder
Boels koopt schalen- en sorteergrijpers bij Kinshofer GmbH

Boels koopt schalen- en sorteergrijpers bij Kinshofer G

Boels Rental heeft een ruim assortiment schalen- en sorteergrijpers voor machines van 3,5 tot 25 ton gekocht bij Kinshofer GmbH. Deze aankoop is de eerste directe samenwerking met Kinshofer en …

Lees verder
Rapport: ‘bouw onderschat invloed op grondstofschaarste’

Rapport: ‘bouw onderschat invloed op grondstofschaars

Bouwbedrijven onderschatten het belang van grondstofschaarste. Dat stelt MVO Nederland naar aanleiding van de MVO Monitor 2015, een onderzoek naar de stand van zaken op maatschappelijk  …

Lees verder
Betonprijs 2015: inschrijving geopend

Betonprijs 2015: inschrijving geopend

Elke twee jaar organiseert de Betonvereniging de Betonprijs. Met deze prijs worden projecten beloond die op een bijzondere wijze het materiaal beton hebben toegepast. Weet u een project …

Lees verder
Brancheorganisaties stimuleren ‘Bouwen aan MVO’

Brancheorganisaties stimuleren ‘Bouwen aan MVO’

Bij de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) en MKB INFRA zijn de eerste SKG-IKOB certificaten ‘Bouwen aan MVO’ uitgereikt aan twee van hun leden. …

Lees verder
Bent u online vindbaar?

Bent u online vindbaar?

Het internet krijgt een steeds belangrijkere rol bij het verkrijgen van nieuwe klanten. 90% van de Nederlanders is dagelijks online en gebruikt internet tijdens zijn oriëntatieproces. Zo …

Lees verder
AFNL verheugd dat ook Eerste Kamer instemt met WAS

AFNL verheugd dat ook Eerste Kamer instemt met WAS

Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Eerste Kamer unaniem heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet is erop gericht de door de Aannemersfederatie zo gewenste …

Lees verder
Samenwerkende ZZP’ers nemen grote klussen aan

Samenwerkende ZZP’ers nemen grote klussen aan

Driekwart van de ZZP’ers neemt regelmatig een klus aan waarbij hulp van andere ZZP’ers nodig is. En bijna 30 procent van de ZZP’ers denkt dat de middelgrote aannemer die …

Lees verder
Krachtenbundeling in de Achterhoek

Krachtenbundeling in de Achterhoek

De Achterhoekse Bouw Coöperatie (ABC) bundelt de krachten van vakmensen en specialisten uit de Achterhoek op het gebied van nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en …

Lees verder
Hoge kosten door energieverlies via de buren

Hoge kosten door energieverlies via de buren

In het oosten van het land is recentelijk een appartementencomplex opgeleverd. Het appartement is voorzien van de nieuwste (bouwkundige) technologie om de beste prestaties op het gebied van …

Lees verder
Mag het raam open?

Mag het raam open?

Terwijl ik deze column uit mijn virtuele pen pers is het buiten tropisch warm. Normaal gaan ramen en deur van mijn kantoor boven de 18 tot 20°C lekker open, maar vandaag laat ik ze na …

Lees verder
Vermogensrendementsheffing in Box 3 onder vuur

Vermogensrendementsheffing in Box 3 onder vuur

De vermogensrendementsheffing van Box 3 ligt onder vuur. Wat als een ‘pretbox’ begon wordt inmiddels fel bekritiseerd. Niet voor niets heeft minister Dijsselbloem al aangekondigd in …

Lees verder
Vooral doorgaan

Vooral doorgaan

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een gesprek met een aan de bouwbranche gerelateerd bedrijf. Ik werd vriendelijk ontvangen in een verrassend groot bedrijfspand. Meerdere vooral wat oudere …

Lees verder
Gevelindustrie roept op tot samenwerking

Gevelindustrie roept op tot samenwerking

De fabrikanten en leveranciers van ramen, deuren en kozijnen staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Gebouwen moeten steeds energiezuiniger en luchtdichter worden, materialen moeten …

Lees verder
Monique Donker-Blacha genomineerd voor Duurzame Bouwvrouw Award 2015

Monique Donker-Blacha genomineerd voor Duurzame Bouwvro

Tijdens het Duurzame Bouwvrouw Event op 16 juni jl. is Monique Donker-Blacha, manager van Stichting Slimbouwen en gast-schrijfster voor het blad BouwTotaal, genomineerd voor de Duurzame Bouwvrouw …

Lees verder
De derde golf

De derde golf

Als ‘jonge 60-er’ hoor ik bij de grijze golf. Zo voelt het niet, want ik ken mensen van 85 jaar oud die nog buitengewoon actief zijn.  Ik kan dus nog aan een nieuwe …

Lees verder
Waarom geen Phonebloks in de bouw?

Waarom geen Phonebloks in de bouw?

De wereld om ons heen stikt van de innovatieve ideeën: sommige nog pril, andere al ruim bekend. Om al deze, soms nog verborgen, innovaties aan het licht te brengen organiseert Slimbouwen …

Lees verder
Investeren in duurzaamheid kan leiden tot economisch succes?

Investeren in duurzaamheid kan leiden tot economisch su

Het is voor iedereen duidelijk dat duurzaam bouwen de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen. Er wordt tegenwoordig geen gebouw meer gerealiseerd zonder ‘duurzaamheid’ …

Lees verder
Krachtenbundeling in de Achterhoek

Krachtenbundeling in de Achterhoek

De Achterhoekse Bouw Coöperatie (ABC) bundelt de krachten van vakmensen en specialisten uit de Achterhoek op het gebied van nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en …

Lees verder
Slimbouwen agenda 2015

Slimbouwen agenda 2015

In 2015 bestaat Slimbouwen tien jaar. Dit lustrumjaar wordt groots gevierd met talrijke activiteiten.   Slimbouwen Event - 30 september Een inhoudelijk event met interessante …

Lees verder
VMRG Panelen: nieuwe club van professionele Panelenbedrijven

VMRG Panelen: nieuwe club van professionele Panelenbedr

VMRG Panelen is de nieuwe naam van professionele Panelenbedrijven die gegarandeerd voldoen aan de VMRG-Kwaliteitseisen. De eerste bedrijven zijn gekeurd door SKG-IKOB Certificatie en kregen …

Lees verder
Veilig werken in zonne-energie

Veilig werken in zonne-energie

Werken op hoogte en aan elektrotechnische installaties is risicovol. Het geven van instructie aan medewerkers is een wettelijke verplichting voor ieder bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert. U en …

Lees verder
Metabo wordt onderdeel van Hitachi Koki

Metabo wordt onderdeel van Hitachi Koki

Hitachi Koki heeft in november 2015 de contracten voor de overname van Metabo, fabrikant van elektrisch gereedschap in Nürtingen, ondertekend. Met deze transactie is Metabo onderdeel geworden …

Lees verder
Tempo maken

Tempo maken

De groeicijfers van onze sector worden de laatste tijd steeds maar weer naar boven bijgesteld. Gelukkig maar! Zo gaan we mee met de Nederlandse economie, die dit jaar het niveau van voor de crisis …

Lees verder
Eisen aan bijna energieneutraal bouwen gepubliceerd

Eisen aan bijna energieneutraal bouwen gepubliceerd

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in opdracht van het ministerie van …

Lees verder
Alles over beton in Betonpocket 2016

Alles over beton in Betonpocket 2016

Tijdens de Betondag 2015 presenteerden ENCI, Mebin en Sagrex de editie 2016 van de Betonpocket. Deze zevende herziene uitgave biedt in één oogopslag alle noodzakelijke en …

Lees verder
Nieuwe inspiratieruimte Albo Deuren

Nieuwe inspiratieruimte Albo Deuren

Voor de relaties van Albo Deuren is het sinds kort mogelijk om met hun afnemers in Albergen deuren te bekijken. Een groot deel van haar assortiment is gepresenteerd in een fraai ingerichte …

Lees verder
VSB-bedrijven doorstaan toetsing VSB Waarborgregeling

VSB-bedrijven doorstaan toetsing VSB Waarborgregeling

De Commissie Waarborgregeling van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft recent haar periodieke toetsing afgerond van de aangesloten bedrijven. Deze toetsing …

Lees verder
Praktijktesten draadloos mobiel laden en zware accumachines

Praktijktesten draadloos mobiel laden en zware accumach

BouwTotaal lezers testen gereedschap van Bosch Dat je met een accu tegenwoordig ook zwaar werk kunt doen toont de test van 36 V boorhamer en 18 V slagmoeraanzetter. Noviteit is verder het …

Lees verder
Gehele bouwsector bijeen bij lancering Bouwcampus

Gehele bouwsector bijeen bij lancering Bouwcampus

Op 13 januari 2016 is de Bouwcampus officieel gelanceerd met ruim 400 genodigden uit de gehele bouwsector. Het thema van dit lanceringsevent was De Volgende Verdieping, net zoals de strategische …

Lees verder
Klinknagels als eerst genormaliseerd in Nederland

Klinknagels als eerst genormaliseerd in Nederland

In 1916 is NEN, destijds de Hoofdcommissie voor Normalisatie in Nederland, opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) en de Maatschappij van Nijverheid (MvN). De allereerste …

Lees verder
Top 11 bouwgerelateerde Instagram accounts

Top 11 bouwgerelateerde Instagram accounts

Foto’s, wie houdt er niet van? Zeker als er mooie bouwbeelden op staan. Speciaal voor alle bouwliefhebbers op Instagram hebben we de leuke accounts met een bouwtintje opgezocht. Volg jij …

Lees verder
Bouwen aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst

Het herstel in onze sector wordt gedreven door de woningbouw, terwijl andere segmenten veel langzamer of niet herstellen, zoals de infrastructuur. Het gaat dus nog lang niet op alle fronten goed, …

Lees verder
Prefab wint terrein

Prefab wint terrein

In de bouw is er groeiende behoefte aan hogere kwaliteit en lagere kosten. De bouw moet hierdoor steeds flexibeler, efficiënter en goedkoper verlopen. Door te standaardiseren kan er goedkoper …

Lees verder
Achterhoek en Liemers willen sloopfonds

Achterhoek en Liemers willen sloopfonds

De vijf afdelingen van brancheorganisatie Bouwend Nederland in Achterhoek en Liemers willen een sloopfonds om verouderde en leegstaande woningen te vervangen door duurzame nieuwe woningen. Dat …

Lees verder
‘Brandveiligheid bestaande bouw niet geborgd’

‘Brandveiligheid bestaande bouw niet geborgd’

De afgelopen jaren zijn bij branden in woon- en zorggebouwen herhaaldelijk slachtoffers gevallen. Die incidenten zijn een wake-up call voor de brandveiligheidssector.   …

Lees verder
Innovatiekracht

Innovatiekracht

Op 13 januari 2016 is de Bouwcampus in Delft officieel geopend. De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van …

Lees verder
Lancering Bikkels in de Bouw

Lancering Bikkels in de Bouw

Bikkels in de Bouw is het nieuwe platform voor ZZP’ers in de bouw en slaat daarmee de brug tussen de zelfstandige vakman en zijn toeleveranciers. Vraag en aanbod binnen de bouwbranche zullen …

Lees verder
Online veiling Hoogwerkers en materieel Herms verhuur B.V. bij BVA Auctions

Online veiling Hoogwerkers en materieel Herms verhuur B

BVA Auctions organiseert van 7 t/m 15 maart 2016 de online veiling van Hoogwerkers en materieel Herms verhuur B.V. wegens herziening van de materieel-vloot.   …

Lees verder
Oceaankrabbers: 3D-geprinte woningen van gerecycled afval

Oceaankrabbers: 3D-geprinte woningen van gerecycled afv

Hoe gebruiken we het gevaar van klimaatverandering in ons voordeel? Vincent Callebaut Architectures geeft antwoord op die vraag met het radicale concept Aequorea, een onderwaterkolonie voor …

Lees verder
Zo doe je dat: Werk binnenhalen via Werkspot

Zo doe je dat: Werk binnenhalen via Werkspot

Steeds meer consumenten gebruiken internet om een vakman voor hun klus te selecteren. De afgelopen jaren werd voor miljoenen euro’s aan klussen via kluswebsites vergeven. Een interessante …

Lees verder
2016

2016

Zo, 2015 ligt achter ons en een nieuw jaar is begonnen. Eindelijk weer eens een jaar waarvan, weliswaar schoorvoetend, economische voorspoed wordt verwacht. Het eerste voordeel zit bij uw …

Lees verder
STABU en CROW: samen cursussen bouwsector

STABU en CROW: samen cursussen bouwsector

Om de bouwsector optimaal te ondersteunen bij het opleiden van personeel, hebben STABU en CROW hun krachten gebundeld. Marc Verhage (algemeen directeur STABU) en Iman Koster (directeur CROW) …

Lees verder
VKG zet zich in voor 100% recyclen

VKG zet zich in voor 100% recyclen

Aanbod van oude kunststof kozijnen stijgt spectaculair Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Gevelelementenindustrie (VKG). …

Lees verder
Chauffeurspanel ontwerpt geavanceerde betonmixer

Chauffeurspanel ontwerpt geavanceerde betonmixer

Wie weet het beste aan welke eisen een kwalitatief goede, comfortabele, veilige, zuinige en ‘schone’ betonmixer moet voldoen? Precies, de chauffeur natuurlijk. En toch was het in de …

Lees verder
Planning inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging

Planning inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging

Volgens planning wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen begin 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Vanuit diverse partijen is het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) gevraagd wat …

Lees verder
Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien

Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien

De dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn vanaf heden via NEN Connect in te zien. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’.   …

Lees verder
Herstel bouwsector leunt zwaar op woningmarkt

Herstel bouwsector leunt zwaar op woningmarkt

Forse groei bouwsector in 2016 en 2017 door sterke toename woningbouw. En de utiliteitsbouw en GWW op achterstand door leegstand en lage investeringen overheid. Dat zijn de belangrijkste conclusies …

Lees verder
Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Recent is door Brandveilig Bouwen Nederland i.s.m. Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – de herziene versie van de Essentiële Bouwkundige …

Lees verder
Overname van Metabo door Hitachi Koki

Overname van Metabo door Hitachi Koki

Na afsluiting van de vereiste procedures is de overname van Metabo, de producent van elektrisch gereedschap uit Nürtingen,  door het Japanse Hitachi Koki-concern afgerond. Op 1 maart zijn …

Lees verder
22 maart : Bijeenkomst Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN)

22 maart : Bijeenkomst Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (Z

Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes bereiden met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) de sector voor op de wettelijke verplichting tot bijna energie neutrale bouw in …

Lees verder
10 dure speelkamers voor mannen

10 dure speelkamers voor mannen

Een mannengrot of mancave is een plek waar mannen hun hobby of favoriete bezigheden kunnen beoefenen. Meestal staat er een grote televisie, een Playstation of een pooltafel. Hoe zou zo’n …

Lees verder
Zo doe je dat: Bouwen in 2026

Zo doe je dat: Bouwen in 2026

Hoe bouwen we over tien of twintig jaar? Veel sectoren kregen de afgelopen jaren te maken met ‘game changers’ die dankzij nieuwe technologieën de strijd aan gaan met de gevestigde …

Lees verder
Eerste vakbekwaamheidscertificaten steigerbouw

Eerste vakbekwaamheidscertificaten steigerbouw

In het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw wordt momenteel op alle mogelijke fronten hard gewerkt aan het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. Eén van …

Lees verder
Zes aannemers maken keurmerk Beton Bewust tot standaard

Zes aannemers maken keurmerk Beton Bewust tot standaard

Tijdens het Nieuwjaarsevenement op 21 januari 2016 van MVO Nederland hebben VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton en TBI getekend om bij voorkeur beton toe te passen met het …

Lees verder
Houten palen heien en van oplangers voorzien

Houten palen heien en van oplangers voorzien

Om paalfunderingen aan te brengen zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek en de plek waar er gewerkt moet worden. Zo brengt men traditioneel houten palen …

Lees verder
 7 apps voor bouwprofessionals

7 apps voor bouwprofessionals

Met smartphones en tablets kun je geweldige dingen doen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een app voor. Een eierwekker bijvoorbeeld, of een applicatie die de kompas vervangt. Er zijn echter …

Lees verder
Maxime Verhagen: Ambities duurzame huur onhaalbaar met dit tempo

Maxime Verhagen: Ambities duurzame huur onhaalbaar met

‘Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig gemaakt worden. Nog 1,8 miljoen huurwoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september …

Lees verder
CRH Structural wordt De RuwBouw Groep

CRH Structural wordt De RuwBouw Groep

De RuwBouw Groep is per 16 maart 2016 de nieuwe naam voor CRH Structural. Met de naamswijziging zet het bedrijf de volgende stap in de verbetering van de efficiëntie binnen het bouwproces. De …

Lees verder
Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen maart 2016

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen ma

De ‘Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen’ geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun …

Lees verder
Maxime Verhagen ziet nieuw elan in de bouw

Maxime Verhagen ziet nieuw elan in de bouw

De komende jaren wordt de bouw geconfronteerd met diverse opgaven. Die opgaven komen niet één voor één, maar allemaal tegelijkertijd. Een sterk groeiende vraag naar …

Lees verder
Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Om de mobiliteit van vakkrachten in de steigerbouw te verbeteren, hebben werkgevers en werknemers een sectorplan gemaakt. De uitvoering daarvan kost ruim 5,6 miljoen euro. Het Ministerie van …

Lees verder
Top 7 extreem dure bouwprojecten

Top 7 extreem dure bouwprojecten

Het Internationaal Strafhof in Den Haag, A4 Midden Delfland of de energiecentrales in de Eemshaven; Het zijn stuk voor stuk miljoenenprojecten. Voor écht dure bouwwerken moet je echter in het …

Lees verder
Als isoleren alleen energiebesparend was…

Als isoleren alleen energiebesparend was…

In een naoorlogse wijk wordt op grote schaal isolatie van oude woningen gestimuleerd. Er worden tegen lage kosten adviseurs de wijk in gestuurd om de bewoners voor te lichten over het nut van …

Lees verder
Duo-Fast wordt Paslode

Duo-Fast wordt Paslode

Sinds 1 januari 2016 is de merknaam Duo-Fast op machines en verbruiksmaterialen verdwenen en vervangen door de merknaam Paslode. Het zijn enkel de merknaam en de kleur die veranderen zodat de …

Lees verder
Daar heb ik Trek-in

Daar heb ik Trek-in

Met zes personen leven in een kleine ruimte, gebouwd van sloopafval. Dat is nogal een uitdaging. Zeker als je van de natuur wilt genieten en het gebruik comfortabel of zelfs luxe moet aanvoelen. De …

Lees verder
Studentenhuisvesting Aardbevingsbestendige

Studentenhuisvesting Aardbevingsbestendige

Aan de Zonnelaan in Groningen worden door Van Wijnen Groningen BV 284 zelfstandige studenteneenheden gerealiseerd. Deze studentenhuisvesting is het eerste nieuwbouwproject dat wordt aangepast aan …

Lees verder
Bouwbedrijven merken herstel

Bouwbedrijven merken herstel

De helft van de aannemers staat er beter voor dan een jaar geleden, dit blijkt uit een enquête van BouwGarant onder haar deelnemers. Bouwbedrijven merken dat de particulier weer durft te …

Lees verder
Jansen Terborg is topscoorder op www.bouwnu.nl

Jansen Terborg is topscoorder op www.bouwnu.nl

Jansen Terborg is de onbetwiste topscoorder op Bouwnu.nl. Met 17 reviews scoren zij gemiddeld een 9.1. Rob Schoonenberg is mede-eigenaar van het aannemersbedrijf en vertelt wat het geheim van de …

Lees verder
Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

Kunststof kozijnen recyclen? Ja natuurlijk.

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor …

Lees verder
Renovatie & Transformatie 2016

Renovatie & Transformatie 2016

Het is weer bijna tijd voor de vakbeurs Renovatie & Transformatie. Zit u met een lastig probleem dat u graag eens wil bespreken met collega’s of deskundigen? Of bent u benieuwd naar nieuwe …

Lees verder
Het glas is halfvol

Het glas is halfvol

Hij had rondjes door Doetinchem gereden. Om te kijken hoe een krimpregio er uit ziet. Cobouw Café komt 23 februari 2016 naar Doetinchem, dus moet er in de haast voor die tijd een column …

Lees verder
Hoogste punt protonenkliniek

Hoogste punt protonenkliniek

Vanaf medio 2017 worden er in de nieuwe protonenkliniek in Delft 600 kankerpatiënten per jaar behandeld. Op sommige plekken zijn de betonnen wanden en vloeren van de kliniek vier meter dik. In …

Lees verder
Zo deed je dat: Woningen uit de fabriek

Zo deed je dat: Woningen uit de fabriek

Prefab heeft de toekomst, voorspelde Bouwend Nederland-voorzitter onlangs in een interview met BouwTotaal. De sector werkt echter al langer aan een meer fabrieksmatige aanpak van het bouwproces. …

Lees verder
Vakbeurs Safety&Health@Work

Vakbeurs Safety&Health@Work

Op dinsdag 5 en woensdag 6 april staat Rotterdam Ahoy helemaal in het teken van werkveiligheid, welzijn en risicomanagement. Dan organiseert Rotterdam Ahoy namelijk voor het eerst de vernieuwde …

Lees verder
Betonnen palen heien en koppen snellen

Betonnen palen heien en koppen snellen

Bij paalfunderingen is het gangbaar om met prefab betonnen palen te heien. Waar dat niet mogelijk is, kiest men voor Vibro-combi betonnen palen of in de grond gevormde palen. In dit artikel komen de …

Lees verder
Energiezuiniger maken van woningen vergt schimmel- en vochtinspectie

Energiezuiniger maken van woningen vergt schimmel- en v

Er wordt veel geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van woningen. Het gaat in het algemeen over voor- en naoorlogse woning projecten met on-geïsoleerde constructies en houten vloeren. …

Lees verder
5 keer bouwen met de 3D-printer

5 keer bouwen met de 3D-printer

Bijna elke week verschijnt een nóg snellere, nauwkeurigere of goedkopere 3d-printer. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te printen: protheses , smartphones of vliegtuigonderdelen …

Lees verder
Maak een punt van duurzaam renoveren en slopen

Maak een punt van duurzaam renoveren en slopen

Oude kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) heeft een recyclesysteem dat oude kozijnen voor u inzamelt en verwerkt. …

Lees verder
Warmteverlies berekening gaat EPC vervangen

Warmteverlies berekening gaat EPC vervangen

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf eind 2018. Dat betekent echter niet …

Lees verder
Effectieve isolatie, in meerdere opzichten

Effectieve isolatie, in meerdere opzichten

Vanzelfsprekend kijken bouwpartijen allereerst naar de thermische eigenschappen van een isolatiemateriaal. Dat zit bij Isobooster meer dan goed: het reflecterende foliepakket haalt dubbellaags …

Lees verder
Slimme make-over voor binnendeuren

Slimme make-over voor binnendeuren

  Binnen 48 uur tientallen deuren als nieuw. Een oude binnen- deur is binnen drie minuten gestript en enkele uren later van een nieuwe laag HPL voorzien. Meteen kan hij op de oude plaats …

Lees verder
Renovatieput nu leverbaar mét reukafsluiter

Renovatieput nu leverbaar mét reukafsluiter

Bij renovatiewerkzaamheden wordt over de bestaande badkamervloer een nieuwe tegelvloer gelegd. Probleem daarbij is dat de vloerput te laag komt te zitten. Om dit te ondervangen heeft Aquaberg …

Lees verder
Micro constructies durven meer

Micro constructies durven meer

Met de opkomst van tuinkantoortjes, tiny houses, mantelzorgwoningen en guesthouses krijgt de bouwwereld nieuw elan. Getalenteerde vrije denkers, jong afgestudeerden en entrepreneurs werken niet …

Lees verder
Groene gevel; modern of een foutje?

Groene gevel; modern of een foutje?

In een landelijke omgeving is een groot appartementencomplex gerealiseerd. De invloed hiervan is duidelijk zichtbaar in het ontwerp van het complex. Het complex is voorzien van dakterrassen en een …

Lees verder
Renovatie maakt galerijen snel weer veilig en fris

Renovatie maakt galerijen snel weer veilig en fris

Galerijwoningen zijn nog steeds erg geliefd bij een grote groep bewoners, vooral ouderen. Deze woningen hebben namelijk alle ruimtes op één niveau én er is veelal een lift …

Lees verder
Porta Palace pioniert op wielen

Porta Palace pioniert op wielen

Jelte Glas gooit het roer om: ‘Ik besefte dat zo’n 40% van een inkomen naar de huur of hypotheek van een huis gaat. Ik dacht, als ik die 40% kosten kan schrappen, hoef ik minder te …

Lees verder
Bouwmensen ontzorgt bouwbedrijven

Bouwmensen ontzorgt bouwbedrijven

‘Vroeger waren we echt een praktijkopleidingsbedrijf. Tegenwoordig zijn we een partner van bouwbedrijven, waarbij wij zorgen voor instroom van jonge vakmensen en het op peil houden van het …

Lees verder
Active House bouwen met beperkt budget

Active House bouwen met beperkt budget

Zelf een Active House realiseren. Dat is de wens van SBRCURnet projectmanager Bas Hasselaar. Hij heeft inmiddels een beeld van de prestaties die hij wil realiseren met zijn huis. Daardoor kan hij …

Lees verder
Isoleren met stro

Isoleren met stro

In Nederland staan tussen de 150 en 200 strogebouwen. Dat is relatief een stuk minder dan in omringende landen. En dat terwijl stro goede isolerende eigenschappen heeft, bijzonder brandveilig is en …

Lees verder
Impact van brand wordt onderschat (I)

Impact van brand wordt onderschat (I)

Zoals ik in de vorige editie van BouwTotaal in mijn aankondiging schreef, wens ik u van harte toe dat u nooit in uw leven met een brand te maken krijgt. Die kans is ook zeker aanwezig, maar …

Lees verder
De bouwkolom kantelt

De bouwkolom kantelt

We praten er al lang over, maar het gebeurt nu. Net als een topzwaar wiel moesten we even in beweging komen. In het begin merk je het nog niet zo, maar eenmaal vertrokken treedt er een versnelling …

Lees verder
Toolbox StofVrijWerken

Toolbox StofVrijWerken

Stofvorming op de bouw moet je voorkomen. Dus moet je werken met afzuiging of met benatting om opstuiven te voorkomen. Verder is er natuurlijk adembescherming. Ook is het belangrijk om werknemers te …

Lees verder
Verrot dak

Verrot dak

In een tussenwoning uit het eind van de 20e eeuw is sprake van lichte vochtsporen tegen de plafondplaat aan de voet van het hellende lessenaarsdak. De bewoner betreedt het flauw hellende dak voor …

Lees verder
Weggooicultuur geldt niet meer voor dakpannen

Weggooicultuur geldt niet meer voor dakpannen

Luijtgaarden biedt verschillende vormen van hergebruik Met miljoenen woningen in Nederland die op de nominatie staan om te worden opgeknapt, zowel energetisch als qua wooncomfort, komen er …

Lees verder
Hét nationale platform voor duurzame vernieuwing in bouw en vastgoed

Hét nationale platform voor duurzame vernieuwing in bo

Renovatie & Transformatie komt er weer aan. Vond de vakbeurs over duurzame vernieuwing in de bouw en vastgoed vorig jaar nog plaats tijdens de week van de bouw; dit jaar gaat u voor de vakbeurs …

Lees verder
Vloerverwarming: cement versus droogbouw

Vloerverwarming: cement versus droogbouw

De huidige tijd vraagt om een lager energieverbruik in combinatie met een hoog rendement, sneller bouwen en het constant zoeken naar innovatieve oplossingen welke proces en product optimaliseren. …

Lees verder
NatuursteenVakdagen in Harderwijk

NatuursteenVakdagen in Harderwijk

Met astronaut André Kuipers als spreker op de NatuursteenVakdagen in Harderwijk kiest het BranchePlatform Natuursteen voor duurzaamheid. De tweede editie van deze gespecialiseerde vakbeurs …

Lees verder
De blauwe bus levert iedere dag!

De blauwe bus levert iedere dag!

De blauwe busjes met de fiere leeuw kent iedereen inmiddels wel. Leeuwbouw uit Zwolle levert overal in Nederland alles voor op en om de bouwplaats. Het bijzondere is dat ze dat allemaal vanuit …

Lees verder
Webinar Bouwen met biobased materialen

Webinar Bouwen met biobased materialen

De interesse in biobased bouwen neemt een vlucht. Bouwen met biobased materialen betekent dat u afwijkt van traditionele oplossingen, dus ook van het gebruik van fossiele en minerale grondstoffen. …

Lees verder
Teamwork centraal bij succesvolle aanpak steigerdiefstal

Teamwork centraal bij succesvolle aanpak steigerdiefsta

Teamwork en snel handelen blijken belangrijke ingrediënten te zijn in de bestrijding van diefstal van steigermateriaal. Dat werd recent bewezen door de arrestatie van drie verdachten in Delft …

Lees verder
Aanbod oude kunststof kozijnen stijgt spectaculair

Aanbod oude kunststof kozijnen stijgt spectaculair

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. …

Lees verder
Luisterend oor bij verwerker voor meest praktische isolatie-oplossing

Luisterend oor bij verwerker voor meest praktische isol

Knauf Insulation combineert kracht, flexibiliteit en stevigheid in één plaat Hoge isolatiewaarde, uitstekende geluidsabsorptie, duurzame grondstoffen, het zijn stuk voor stuk zaken …

Lees verder
Online advies over mooi plaatsen van zonnepanelen

Online advies over mooi plaatsen van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn duurzaam, maar niet iedereen vindt ze mooi op daken van gebouwen. Op MooiZon.nl adviseren welstandscommissies hoe u het beste zonnepanelen installeert.   Foto: …

Lees verder
Er moet een geluidlabel voor woningen komen

Er moet een geluidlabel voor woningen komen

Voor alle woningen in Nederland moet naast het energielabel ook een geluidlabel komen. De invoering van dat instrument zal substantieel bijdragen aan het behouden of verbeteren van een goed woon- en …

Lees verder
Aanbouw met gevolgen

Aanbouw met gevolgen

In het midden van het land wordt in 2008 in opdracht van een nieuwe eigenaar van een vrijstaande woning, een aanbouw aan de zijgevel geplaatst. Kort na oplevering van de werkzaamheden ontstaan in de …

Lees verder
Wikkelhouse is doorontwikkeld

Wikkelhouse is doorontwikkeld

Vijftien jaar geleden bedacht René Snel het principe voor het Wikkelhouse. Karton wikkelen om een mal, hier lijm aan toevoegen en ijzersterke modulaire bouwsegmenten van maken. Hij vond het …

Lees verder
Werkterrein Adviescommissie brandveiligheid verbreed

Werkterrein Adviescommissie brandveiligheid verbreed

Sinds 1 januari 2016 behandelt de Adviescommissie Brandveiligheid ook adviesaanvragen op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en andere bouwtechnische disciplines. Een breder …

Lees verder
Begroting is visitekaartje van uw bedrijf

Begroting is visitekaartje van uw bedrijf

Laten we ervan uitgaan dat u de calculatie voor u zelf maakt. Dan wilt u een zo nauwkeurig mogelijke calculatie maken. De begroting die u aan de opdrachtgever overhandigt is daar een afgeleide van. …

Lees verder
Explosieve groeiverwachting voor groen bouwen

Explosieve groeiverwachting voor groen bouwen

De mondiale markt voor duurzaam bouwen is verdubbeld in 2018. Dat blijkt uit het wereldwijde onderzoek ‘World Green Building Trends 2016’ dat World Green Building Council, Dodge Data …

Lees verder
Herstel bouwsector leunt zwaar op woningmarkt

Herstel bouwsector leunt zwaar op woningmarkt

De bouw beleefde in 2015 een topjaar met een groei van 8,2 procent. Deze groei komt voornamelijk op het conto van de woningbouw. Zo herstelt de woningmarkt snel en stegen de investeringen in …

Lees verder
Belang van goede akoestiek vaak onderschat

Belang van goede akoestiek vaak onderschat

Meer dan de helft van de beroepsbevolking in de Benelux is werkzaam in kantoren. Gezien de toenemende werkdruk komt een goede kwaliteit van de werkomgeving steeds nadrukkelijker in de …

Lees verder
CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ helpt bij terugdringe

De web based CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ van SBRCURnet maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot …

Lees verder
Biobased huis met marktpotentie is nu open

Biobased huis met marktpotentie is nu open

De wanden zijn afgewerkt met krijtverf, het tapijt is gemaakt van oude visnetten en de elektriciteit komt van plantjes. Alles is duurzaam aan het biobased huis dat minister Kamp op 14 april heeft …

Lees verder
BouwTotaal op Locatie

BouwTotaal op Locatie

BouwTotaal was aanwezig op de vakbeurs Renovatie & Transformatie 2016 in Den Bosch. Goed voor drie dagen trends en nieuwe ontwikkelingen in de Brabanthallen. Wij spraken met enkele standhouders …

Lees verder
Wits Noord ontvangt D.O.E.-certificaat van Repair Care

Wits Noord ontvangt D.O.E.-certificaat van Repair Care

Begin maart heeft Wits Noord uit Drachten het D.O.E.-certificaat van Repair Care ontvangen. Het bedrijf mag zich nu Duurzaam Onderhoud Expert noemen. Dhr. N. van Asten, directeur bij Wits …

Lees verder
Bio-constructors zijn goedkoper

Bio-constructors zijn goedkoper

Duurzame producten en constructies zijn vaak synoniem voor duur. In sommige gevallen is het ook logisch. Als je aan een traditioneel bouwmateriaal extra milieu-ingrediënten toevoegt, wordt het …

Lees verder
Demonstratie Fein Multimaster Quickstart

Demonstratie Fein Multimaster Quickstart

Tools & Equipment is het nieuwe BouwTotaal TV programma waarin we nieuwe gereedschappen en uitrustingen demonstreren en testen. In deze aflevering aandacht voor de Fein Multimaster Quickstart. …

Lees verder
Man&Mach opent vestiging in Zwolle en innoveert

Man&Mach opent vestiging in Zwolle en innoveert

Man&Mach, de asbestspecialist, startte vanaf 14 maart met een nieuwe vestiging in Zwolle aan de Wilhelm Röntgenstraat 8. Het bedrijf is voornamelijk actief in de provincies Friesland, …

Lees verder
TEC / CADCollege opent nieuw cursusjaar

TEC / CADCollege opent nieuw cursusjaar

TEC / CAD College uit Nijmegen helpt u op weg met CAD en de regels van de technische tekening. Hiervoor ontwikkelt men al meer dan 30 jaar cursussen, boeken en educatieve software die u op prettige …

Lees verder
Tot vier meter dikke wanden voor protonenkliniek

Tot vier meter dikke wanden voor protonenkliniek

We kijken er vaak met ontzag naar: de meters dikke muren van oude kastelen. Tegenwoordig ontbreekt de noodzaak van dergelijke dikten. Een uitzondering vormt de protonenkliniek die momenteel in Delft …

Lees verder
VAR

VAR

Inmiddels weet iedereen het: de VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Vanaf die datum kan dus geen VAR meer aangevraagd worden. Maar waarom moest de VAR verdwijnen, wat was er nu eigenlijk mis mee? …

Lees verder
Tijdelijk minder bereikbaar

Tijdelijk minder bereikbaar

Ik kom regelmatig op de website van Bouwend Nederland. Zo ook op 29 maart. Mijn aandacht wordt getrokken door het volgend bericht: ‘Bouwend Nederland stapt op Goede Vrijdag (25 maart) over …

Lees verder
Glazen kas in verbeterde versie

Glazen kas in verbeterde versie

Zo’n veertien jaar geleden werd de eerste versie van de glazen kas van architect Sander Giesen uit Doetinchem gebouwd. Destijds voor gebruik als beeldenkas bij een bestaand boerderijcomplex. …

Lees verder
10 x de fraaiste steigers

10 x de fraaiste steigers

Dat het bouwen van een steiger puur vakwerk is wisten we. Soms resulteert dat ook in ware kunststukjes. Op Pinterest kwamen we een paar fraaie en bijzondere exemplaren tegen. Tekst: …

Lees verder
Akoestiek in de praktijk

Akoestiek in de praktijk

Waar je ook gaat of staat en in welke ruimte je ook bent, je hebt altijd te maken met de invloed van geluid op die ruimte. Dat noemen we akoestiek. Omdat zowel bij nieuwbouw als renovatie in …

Lees verder
Verminder nagalm met Soundblox

Verminder nagalm met Soundblox

Meer aandacht voor gezondheid en welbevinden door betere akoestiek De laatste jaren is er veel (internationaal) onderzoek gedaan naar het effect van een (slecht) akoestisch klimaat binnen een …

Lees verder
Minder maaien met laag-blijvend gras

Minder maaien met laag-blijvend gras

Een groene grasmat in een park, plantsoen of berm kostte tot voorheen veel inspanning. Dit is echter verleden tijd met Mow Saver van Barenbrug. De grasmaaier zal minder aan de bak hoeven, net zoals …

Lees verder
Wereldrecord bierkrattenbrug over water

Wereldrecord bierkrattenbrug over water

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben de eerste bierkrattenbrug over water gebouwd. De brug, die is gebouwd op de campus van de TU/e, kreeg een overspanning van maar …

Lees verder
Kwaliteitsborging biedt kansen

Kwaliteitsborging biedt kansen

Deelnemers van BouwGarant staan positief tegenover aantoonbare kwaliteitsborging. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat onlangs is verricht onder de deelnemers van BouwGarant.   …

Lees verder
Meer aandacht voor akoestiek bij woningen

Meer aandacht voor akoestiek bij woningen

Aandacht voor akoestiek bij kantoren, theaters, ziekenhuizen, zwembaden en sporthallen vinden we normaal, maar bij woningen is het een ‘vergeten’ prestatie-eis. En dat is vreemd, vinden …

Lees verder
Boomhut bouwen?

Boomhut bouwen?

Wie als kind wel eens een hut bouwde weet: de boomhut, die waren het gaafst. Een geschikte boom zoeken, paar stevige balken vastmaken en van een ratjetoe aan planken en ander hout een vloertje …

Lees verder
Mebin heeft acht betonmortelcentrales erbij

Mebin heeft acht betonmortelcentrales erbij

Per 1 maart 2016 heeft Mebin de exploitatie van acht betonmortelcentrales van de Van Nieuwpoort Groep overgenomen. Het betreft de centrales in Assen, Harderwijk, ’s-Hertogenbosch, Niftrik, …

Lees verder
Raab Karcher zet zich opnieuw in voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Raab Karcher zet zich opnieuw in voor het Ronald McDona

Met diverse sponsoracties heeft Raab Karcher een recordbedrag opgehaald voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Het sponsorbedrag van € 14.000 is door het Ronald McDonald Kinderfonds tijdens een …

Lees verder
In het werk vervaardigde betonnen vibro-combi palen

In het werk vervaardigde betonnen vibro-combi palen

Als het vanwege de plaatselijke situatie niet mogelijk is om prefab betonnen heipalen te heien, kan men ook betonnen vibro-combi palen toepassen. In dit artikel komen daarvan de kosten aan de orde. …

Lees verder
Bouw WILDLANDS: ‘met apenoogjes kijken’

Bouw WILDLANDS: ‘met apenoogjes kijken’

Zijn de rotsblokken bestand tegen een enthousiaste ijsbeer? Kunnen de bavianen over de keerwanden klimmen? Bijzondere vragen die bij VolkerWessels tijdens de bouw van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen …

Lees verder
Lean samenwerken

Lean samenwerken

Te pas en te onpas hoor je in bouwkringen dat we beter moeten samenwerken, maar slechts weinigen bieden een concrete handreiking hoe dat dan zou moeten. Graag deel ik de beelden die ik daarbij …

Lees verder
De bouwkolom kantelt

De bouwkolom kantelt

We praten er al lang over, maar het gebeurt nu. Net als een topzwaar wiel moesten we even in beweging komen.  In het begin merk je het nog niet zo, maar eenmaal vertrokken treedt er een …

Lees verder
Scheuren in de achtergevel

Scheuren in de achtergevel

‘In een riante nieuwbouwwijk gelegen aan een rustige straat met uitkijk op het bos en met de tuin op het zuiden’. Klinkt als een ideale woning waar Nederland er tal van heeft. Zo ook in …

Lees verder
Waar kan een verminderde isolatie toe leiden?

Waar kan een verminderde isolatie toe leiden?

In een middelgrote arbeidersstad huurt een jong echtpaar een eengezinswoning, die rond de jaren tachtig van de vorige eeuw is gebouwd. Nadat zij de woning hebben betrokken wordt op bepaalde locaties …

Lees verder
Beroemd met een flinke oplevertijd

Beroemd met een flinke oplevertijd

'Goh het mag even duren', hoor je dan wel eens onterecht als een compleet appartementencomplex binnen anderhalfjaar wordt opgeleverd. Nee dan vroeger, toen mocht het echt even duren. De …

Lees verder
Einde pensioen in eigen beheer?

Einde pensioen in eigen beheer?

In Den Haag wordt al langer serieus nagedacht over het einde van het pensioen in eigen beheer. Inmiddels is de vraag niet meer of het moet verdwijnen. De vraag lijkt gaandeweg veranderd te zijn in …

Lees verder
Papier en een paar bierkratjes

Papier en een paar bierkratjes

Ooit gedacht dat we papier zouden gebruiken om huizen te bouwen? Niet als versnipperde vulling voor isolatie, maar als onderdeel van de bouwconstructie zelf? De Japanse architect Shigeru Ban heeft …

Lees verder
OudNieuw

OudNieuw

Arons en Gelauff Architecten transformeerde de bestaande botenloods voor de Amsterdamse roeivereniging RIC tot een fris en eigentijdse thuisbasis voor de roeiers. In het winnende ontwerp stelde het …

Lees verder
Historische binnenplaatsen overkappen

Historische binnenplaatsen overkappen

In Nederland komt het regelmatig voor dat binnenplaatsen in histori sche gebouwen  worden overkapt.  Zo  ’ n overkapte ruimte biedt de mogelijkheid voor diverse …

Lees verder
Op eigen kracht naar energiezuiniger wonen

Op eigen kracht naar energiezuiniger wonen

‘Weinig animo voor energiezuiniger maken eigen huis’, kopte de NOS recentelijk. ‘Iets waar wij bij Hoom dagelijks mee bezig zijn. Toch durf ik te stellen dat het beeld dat Bouwend …

Lees verder
Bouwen wij wel slim?

Bouwen wij wel slim?

Van tijd tot tijd verstrikt ook een hooggeleerde collega zich in de feiten en worden appels en peren vergeleken. Ik ben zeker geen expert, maar enkele zaken zetten me toch aan het denken. …

Lees verder
Internetaansluiting topprioriteit bij nieuwbouwwoning

Internetaansluiting topprioriteit bij nieuwbouwwoning

De juiste vloer, de keuken en een mooie kleur op de muur. Dat zijn traditiegetrouw zaken waar consumenten naar kijken bij het aankopen van een nieuwbouwwoning. Maar in de huidige tijd zijn ook een …

Lees verder
Duurzaamheid: een belevenis?

Duurzaamheid: een belevenis?

In een dorpje in het midden van Nederland staat een oude boerderij, die zelfs onbewoond lijkt. Tussen bewoner en gemeente is al langere tijd een discussie gaande over de veiligheid van de boerderij. …

Lees verder
Transformatie van kantoorpanden

Transformatie van kantoorpanden

In Nederland staat een record aantal kantoorpanden en zorginstellingen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. De oplossing is het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. Dit …

Lees verder
Smalste woontoren ter wereld

Smalste woontoren ter wereld

De AIR Madalena is een extreem smalle woontoren met zes ruime appartementen. Deze verticale streep aan de horizon verrijst in het hart van de wijk Vila Madalena in het Braziliaanse São Paulo. …

Lees verder
Smalste woontoren ter wereld

Smalste woontoren ter wereld

De AIR Madalena is een extreem smalle woontoren met zes ruime appartementen. Deze verticale streep aan de horizon verrijst in het hart van de wijk Vila Madalena in het Braziliaanse São Paulo. …

Lees verder
Vakbeurs BOUW in TT Hall Assen

Vakbeurs BOUW in TT Hall Assen

Op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 november 2016 komt de complete bouwsector bij elkaar op de eerste editie van de Vakbeurs BOUW in de TT Hall Assen. Drie dagen lang is deze beurs hét …

Lees verder
Ed de Rechteren van Hemert overleden

Ed de Rechteren van Hemert overleden

In memoriam Op vrijdag 13 mei bereikte ons het droevige nieuws dat die ochtend Ed de Rechteren van Hemert volkomen onverwacht door een hartstilstand is overleden. Ed is 64 jaar geworden. …

Lees verder
Verborgen wandafwerking

Verborgen wandafwerking

In twee naast elkaar gelegen woningen, oorspronkelijk daterend uit het begin van de 20e eeuw, is in één van de beide woningen sprake van vochtsporen op de woningscheidende wand. Dit …

Lees verder
Smarthouse op 30 m2

Smarthouse op 30 m2

Een appartement op 30 m2 maar dan wel met een complete keuken, een fitnessruimte, ligbad en voldoende opslag? Wellicht ook een ruimte toevoegen om vrienden te ontvangen en een home cinema lijkt ons …

Lees verder
Brandveilig bouwen is prima én praktisch mogelijk

Brandveilig bouwen is prima én praktisch mogelijk

De strenge regels voor de brandveiligheid van gebouwen zijn helder en laten weinig ruimte voor eigen interpretaties van opdrachtgevers, adviseurs, architecten en aannemers. Daartegenover staat de …

Lees verder
Goed idee: plug & play

Goed idee: plug & play

Plug & play was altijd voorbehouden aan caravans en sanitaire units. Op z’n plek zetten, stekker d’r in, eventueel een leidinkje aansluiten en …. klaar voor gebruik. …

Lees verder
Wet kwaliteitsborging alleen voor echte woonconsument

Wet kwaliteitsborging alleen voor echte woonconsument

In de komende tijd praat de Tweede Kamer met minister Blok, over zijn wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Nou zijn veel consumenten al heel tevreden over hun aannemer. Bouwers scoren bij hun klanten …

Lees verder
Levert u al kwaliteit?

Levert u al kwaliteit?

Ik kan de laatste tijd geen vakblad meer openslaan of ergens wordt er wel gesproken over kwaliteitsborging. Vooral nu minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst op 18 april het wetsvoorstel …

Lees verder
Website in strijd tegen diefstal steigermateriaal

Website in strijd tegen diefstal steigermateriaal

In de strijd tegen diefstal van steigermateriaal is nu ook een website actief. Op www.meldpuntdiefstal.nl kan diefstal worden gemeld, tips worden verkregen om diefstal te voorkomen en aanwijzingen …

Lees verder
Slim bouwen?

Slim bouwen?

Van tijd tot tijd verstrikt ook een hooggeleerde collega zich in de feiten en worden appels en peren vergeleken. Ik ben zeker geen expert, maar enkele zaken zetten me toch aan het denken. …

Lees verder
Brandveiligheid bestaande gebouwen niet geborgd

Brandveiligheid bestaande gebouwen niet geborgd

De afgelopen jaren zijn bij branden in woon- en zorggebouwen herhaaldelijk slachtoffers gevallen. Die incidenten zijn een wake-up call voor de brandveiligheidssector. De brandveiligheid in bestaande …

Lees verder
Vijf trends in brandveiligheid

Vijf trends in brandveiligheid

Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking - zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert. Lieuwe de Witte, docent en onderzoeker bij de …

Lees verder
Online veiling Machines & materieel Waterwerken.nl bij BVA Auctions

Online veiling Machines & materieel Waterwerken.nl

BVA Auctions organiseert van 10 t/m 13 juni 2016 i.o.v. de directie wegens beëindiging van diverse bedrijfsactiviteiten de openbare online veiling van machines en materieel van Waterwerken.nl. …

Lees verder
Timelapse betoncasco kerkgebouw

Timelapse betoncasco kerkgebouw

In ruim zeven minuten monteert MBS Cascobouw het betoncasco van de nieuwbouw voor de Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland. Althans, op de timelapse die het bedrijf liet maken. Het toekomstige …

Lees verder
Energielabel heeft effect op woningverkoop

Energielabel heeft effect op woningverkoop

Jawel, het energielabel heeft blijkbaar toch een effect op de verkoop van woningen. Dat blijkt uit onderzoek van TIAS VastgoedLAB. Gunstig gelabelde doorsnee woningen werden verkocht tegen een …

Lees verder
Risicobeheersing op bouwplaats steeds belangrijker

Risicobeheersing op bouwplaats steeds belangrijker

Industrieel bouwen neemt snel toe in de bouw. Tegelijkertijd zien we een terugtredende overheid, waardoor verantwoordelijkheden meer komen te liggen waar ze horen: bij de markt. Dat vraagt een …

Lees verder
Informatiemiddag Richtlijn Steigers en nieuwe scholingsstructuur steigerbouw

Informatiemiddag Richtlijn Steigers en nieuwe scholings

De VSB organiseert op 9 juni in de Evenementenhal in Gorinchem een informatiemiddag rondom de Richtlijn Steigers en de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw. Daarnaast wordt de Steigerwijzer ten …

Lees verder
Aardbevingsbestendig mortel voor metselwerk

Aardbevingsbestendig mortel voor metselwerk

Bij nieuwbouw in Groningen rijst al snel de vraag: hoe gaan we om met aanwezige omgevingsfactoren? Onlangs werd het nieuwbouwproject Zonnelaan opgeleverd. Hoogbouw op de campus in Groningen voor het …

Lees verder
Vocht en schimmelrisico’s: meten is weten!

Vocht en schimmelrisico’s: meten is weten!

Slecht geventileerde kelders zijn vaak vochtig en genereren een hoge dampspanning. Dit heeft tot gevolg dat de luchtvochtigheid in de woning zeer hoog kan worden. Als het vocht weer condenseert als …

Lees verder
Industriële Renovatie

Industriële Renovatie

Het vlot nog niet zo met de aanpak van de bestaande voorraad. De stemming slaat weer om richting meer vervangende nieuwbouw merk ik. Een aanpak die op macroniveau geen stand houdt. Natuurlijk zijn er …

Lees verder
Wat ligt er op mijn dak?

Wat ligt er op mijn dak?

Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten die al zonnepanelen hebben, maar weinig weten over wat er precies op hun dak ligt. Met name over rendement, product- en vermogensgarantie hebben veel …

Lees verder
Na-isolatie en nieuwe kachel: toch kouder?

Na-isolatie en nieuwe kachel: toch kouder?

Een echtpaar besluit na meerdere lekkages van leidingwerk en radiatoren, een nieuwe cv-installatie te laten plaatsen. Helaas blijven ze het koud hebben.  Dus besluiten ze de gehele woning te …

Lees verder
Bouw Compleet Gorinchem en Hardenberg breiden uit

Bouw Compleet Gorinchem en Hardenberg breiden uit

Tijdens de twaalfde editie van Bouw Compleet Gorinchem vindt een groot drie-daags congres plaats met onderwerpen ‘Veiligheid van gebouwen’, ‘Brandveiligheid in gebouwen’ …

Lees verder
VELUX en IsoBouw gaan verwerkers gezamenlijk opleiden

VELUX en IsoBouw gaan verwerkers gezamenlijk opleiden

VELUX en IsoBouw gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht. Beide bedrijven starten in mei en juni met het organiseren van praktijkdagen voor aannemers en zzp-ers. Aanleiding van deze …

Lees verder
Communicerende bouwers hebben meer tevreden klanten

Communicerende bouwers hebben meer tevreden klanten

Bouwers die alleen bezig zijn met techniek hebben minder tevreden klanten dan bouwers die op de juiste manier met elkaar en met de klant communiceren. Maar helaas zijn dat er niet zo veel. Bouwers …

Lees verder
Informatiemiddag Richtlijn Steigers en scholingsstructuur steigerbouw

Informatiemiddag Richtlijn Steigers en scholingsstructu

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB organiseert op 9 juni in de Evenementenhal in Gorinchem een informatiemiddag die volledig in het teken staat van de Richtlijn …

Lees verder
Aantoonbare kwaliteit montage brandwerende producten

Aantoonbare kwaliteit montage brandwerende producten

De kwaliteit van brandwerende producten mag nog zo hoog zijn, als de montage niet deugt is de brandwerendheid ook niet gegarandeerd. Dit was voor brandpreventie-expert Joric Witlox van Witlox …

Lees verder
Brandveiligheid en installaties

Brandveiligheid en installaties

Bij de bouw van een nieuwe woning staan de architect, de aannemer en andere betrokkenen onder streng toezicht van de overheid, die kwaliteit van het nieuwbouwbestand probeert te borgen. Met alsmaar …

Lees verder
Internetaansluiting topprioriteit bij nieuwbouwwoning

Internetaansluiting topprioriteit bij nieuwbouwwoning

De juiste vloer, de keuken en een mooie kleur op de muur. Dat zijn traditiegetrouw zaken waar consumenten naar kijken bij het aankopen van een nieuwbouwwoning. Maar in de huidige tijd zijn ook een …

Lees verder
Hoe maak je doorvoeringen voor kunststof leidingen brand- en rookwerend?

Hoe maak je doorvoeringen voor kunststof leidingen bran

Wat heb je nodig voor correcte brand- en rookwerende doorvoeringen van kunststof? In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor zowel ontwerpers als uitvoerders op een rij. …

Lees verder
Op eigen kracht naar energiezuiniger wonen

Op eigen kracht naar energiezuiniger wonen

‘Weinig animo voor energiezuiniger maken eigen huis’, kopte de NOS deze week. ‘Iets waar wij bij Hoom dagelijks mee bezig zijn. Toch durf ik te stellen dat het beeld dat Bouwend …

Lees verder
Klap dicht, klap open en adem uit

Klap dicht, klap open en adem uit

De behoefte om vaak te verhuizen hebben we waarschijnlijk aan onze nomadische voorouders te danken. Nieuw-Zeelanders hebben veel ruimte, houden van de natuur en kunnen deze verhuisbehoefte …

Lees verder
Vmbo-plannen Dekker funest voor installatiebranche

Vmbo-plannen Dekker funest voor installatiebranche

Veel vmbo-scholen hebben vanaf komend schooljaar te weinig geld om praktijklokalen in te richten. Als de plannen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs doorgaan, hebben de techniekopleidingen op …

Lees verder
Ware aard

Ware aard

In de sport komt de ware aard boven. Zo was ik jaren geleden, samen met een collega, betrokken bij moeizaam lopende onderhandelingen over de verkoop van een bouwbedrijf. Namens de wederpartij trad …

Lees verder
‘Dwarsverbandversterking’ met dubbele schroefdraad

‘Dwarsverbandversterking’ met dubbele schroefdraad

Bij uitvoering van dragende houtconstructies kan ‘dwarsverbandversterking’ noodzakelijk zijn. Denk aan verbindingen van zijbalken met draagbalken of houten balken met stalen bouwdelen. …

Lees verder
Zzp

Zzp

Onzekere tijden zijn aangebroken voor opdrachtgevers van zzp’ers. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft ‘voorwaarts mars’ geroepen en zijn soldaten volgen het …

Lees verder
Nieuwe automatisering, verbeterde samenwerking

Nieuwe automatisering, verbeterde samenwerking

Of het nou gaat om het oplossen van storingen, reparaties of renovatietrajecten: een goede oplossing valt of staat bij een gedegen samenwerking tussen alle betrokkenen. In het geval van de …

Lees verder
Grote keuze uit bouwmachines en transportmaterieel

Grote keuze uit bouwmachines en transportmaterieel

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni houdt Ritchie Bros. in Moerdijk een grote tweedaagse veiling van bouwmachines en transportmaterieel. Antoon Schroder, Sales Manager Benelux & Nordic Countries …

Lees verder
Scheidingswand van gipsplaten op houten regelwerk

Scheidingswand van gipsplaten op houten regelwerk

Een gipsplaten scheidingswand kan men aanbrengen met houten regelwerk, dat men van isolatie voorziet en aftimmert met gipskarton beplating tegen de houten regels. Het isolatiemateriaal plaatsen …

Lees verder
Voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak

Het voorjaar is traditioneel de tijd voor de grote schoonmaak en voor de (correct ingevulde) aangifte inkomstenbelasting. De eerste is (in beginsel) vrijwillig. De tweede is verplicht, al lijken …

Lees verder
Onder aan de streep

Onder aan de streep

Jazeker, ze waren het volledig eens. Mooi, dacht ik, en vooral ook eindelijk. Want de afgelopen maanden leek een deal over de uitkoop van Onno, één van de twee compagnons, ver weg, zo …

Lees verder
Brandveilige Houtskeletbouw

Brandveilige Houtskeletbouw

Serie Brandveiligheid, deel 2 In geval van brand zal zonder specifieke maatregelen staal vervormen. Inwendige spanningen komen vrij en dat geeft het effect van verwringing dat we kennen van …

Lees verder
Grote veiling bouwmachines en transportmaterieel

Grote veiling bouwmachines en transportmaterieel

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni houdt Ritchie Bros. in Moerdijk een grote tweedaagse veiling van bouwmachines en transportmaterieel. Antoon Schroder, Sales Manager Benelux & Nordic Countries …

Lees verder
Waarom innoveert u niet?

Waarom innoveert u niet?

Ik weet uit ervaring dat uitvoerende bedrijven in de bouw wat minder genegen zijn te innoveren. Bouwen is voor bouwbedrijven, installateurs en afbouwers eigenlijk een dienst. U roept, wij draaien! …

Lees verder
Tool helpt met risico-inventarisatie- en evaluatie

Tool helpt met risico-inventarisatie- en evaluatie

Met de vernieuwde tool RI&E-mkb van Arbouw kunnen bouwbedrijven gemakkelijk een risicoinventarisatie en -evaluatie uitvoeren en een actieplan opstellen. De tool is onlangs geheel vernieuwd om te …

Lees verder
Smeren, kleren, weren

Smeren, kleren, weren

Jaarlijks krijgen zo’n 50.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. In veel gevallen is huidkanker het gevolg van blootstelling aan uv-straling. Mensen die buiten werken hebben een …

Lees verder
Studentenwoning binnen 10 m2

Studentenwoning binnen 10 m2

Een eigen badkamer, woonkamer, keuken  en studieruimte, verdeeld over een begane grond en een open slaapverdieping. Dat klinkt toch meer dan aantrekkelijk voor een woning zoekende student. …

Lees verder
Een zorg minder

Een zorg minder

‘Het wordt makkelijker om een mantelzorgwoning te bouwen voor een naaste die zorg nodig heeft.’ Minister Stef Blok (Wonen) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maakten …

Lees verder
Ruim 60% doet het beter

Ruim 60% doet het beter

Meer dan 60% van de aannemers staat er beter voor dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een recente inventarisatie van Bouwgarant.   Niet alleen nam de …

Lees verder
Daksysteemgarantie klaar voor Wet Kwaliteitsborging

Daksysteemgarantie klaar voor Wet Kwaliteitsborging

Stichting Dakmeester is een platform voor KOMO-gecertificeerde dakdekkersbedrijven die samenwerken met toonaangevende fabrikanten van hellende daken. De stichting heeft als doel de kwaliteit van het …

Lees verder
“Roof2Road” van start in Gelderland en Overijssel: van oude bitumen dakbedekking naar nieuw duurzaam asfalt!

“Roof2Road” van start in Gelderland en Overijssel:

Gemeentes in Overijssel en Gelderland kunnen sinds kort direct milieuwinst behalen door het recyclen van bitumen dakbedekking naar nieuwe duurzame asfaltwegen. De gemeente levert ‘oude’ …

Lees verder
IJkpunten

IJkpunten

Op zaterdag 4 juni vierden we de Dag van de Bouw. ‘Vieren’ is gelukkig weer een werkwoord dat we vaker kunnen gebruiken, in deze tijd. Onze Dag van de Bouw is elk jaar een feestje, maar …

Lees verder
Stairway to heaven

Stairway to heaven

Jarenlang stond op de heuvel nabij het Belgische Tielt-Winge een houten uitkijktoren. Maar na enkele stormen stortte de toren in. Gelukkig is deze toeristische trekpleister in het Hageland nu …

Lees verder
Communiceert u wel?

Communiceert u wel?

Bouwers die alleen bezig zijn met techniek hebben minder tevreden klanten. Op de juiste manier met elkaar en met de klant communiceren leidt tot meer klanttevredenheid! Bouwers zijn echter heel goed …

Lees verder
Jong schilderwerk bladdert al af

Jong schilderwerk bladdert al af

Na aankoop van een appartement waar nog wel ‘wat’ aan gedaan moet worden, start de bewoner met klussen. Met nog een beperkt budget te gaan wordt besloten de gevel te laten schilderen en …

Lees verder
MBO-leerlingen leren ‘out of the box’ denken

MBO-leerlingen leren ‘out of the box’ denken

Zestig MBO-leerlingen van drie verschillende opleidingen hadden in april vijf dagen de tijd om een oude schuur duurzaam te renoveren. Doelstellingen: theorie naar praktijk brengen, opleidingen …

Lees verder
Renoveren en buitenisolatie aanbrengen

Renoveren en buitenisolatie aanbrengen

In Oosterhout is een hele woonwijk is gerenoveerd met het E-Board isolatiesysteem, terwijl de bewoners gewoon in hun huis bleven wonen. Dit systeem wordt namelijk aan de buitenkant van de gevel …

Lees verder
Duurzame ideeën, maar graag zonder gebreken…

Duurzame ideeën, maar graag zonder gebreken…

In een bosrijke omgeving is een ideaal uitgewerkt in de vorm van een houten woning, waarbij de bewoners keuzes hebben gemaakt op basis van duurzaam bouwen. Deze keuzes bestonden uit het  op …

Lees verder
Façades 2016: inspiratiebron voor kwaliteitsgevels

Façades 2016: inspiratiebron voor kwaliteitsgevels

Op 19 mei overhandigde Bert Lieverse, voorzitter en directeur van de VMRG, het eerste exemplaar van het boek Façades 2016 aan architectenbureau cepezed. Dit bureau  is winnaar van de …

Lees verder
Winnaars Wienerberger Brick Award 2016 bekend

Winnaars Wienerberger Brick Award 2016 bekend

De Wienerberger Brick Award is sinds 2004 hét onafhankelijke internationale platform voor topprestaties op het gebied van keramische architectuur. Samen met architecten en architectuurfans …

Lees verder
Onderzoeksraad: ‘Voorbereiding hijsongeval schoot te kort’

Onderzoeksraad: ‘Voorbereiding hijsongeval schoot te

De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, schoot ernstig tekort. De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de …

Lees verder
Meeste zonnepanelenbezitters weten niet wat er op dak ligt

Meeste zonnepanelenbezitters weten niet wat er op dak l

Uit onderzoek van SOLARWATT blijkt dat veel consumenten die al zonnepanelen hebben, maar weinig weten over wat er precies op hun dak ligt. Met name over rendement, product- en vermogensgarantie …

Lees verder
Zelfbouw in Buiksloterham

Zelfbouw in Buiksloterham

Bart bouwde zijn huis helemaal zelf. Zijn achterburen, vader en zoon Kalaidjan, bouwden het met z'n tweeën. Je kunt een kavel kopen en je huis laten bouwen, maar je kunt het natuurlijk ook …

Lees verder
Vernieuwend opleiden met democentrum

Vernieuwend opleiden met democentrum

In Borculo verrijst het ‘Bekiekcentrum’. Dit democentrum voor duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen wordt gebouwd door leerlingen en vakvolwassenen van Bouwmensen Gelderland Oost. Ook …

Lees verder
Website Bouwopleiders.nl live

Website Bouwopleiders.nl live

Afgelopen maart is de samenwerking van een aantal van de brancheopleiders in de bouw en infra in Bouwopleiders aangekondigd. Op 29 juni startte de gezamenlijke dienstverlening.   …

Lees verder
Aantoonbare vakbekwaamheid bepalend voor steigerbouw

Aantoonbare vakbekwaamheid bepalend voor steigerbouw

Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw Per 1 januari 2017 zijn grote veranderingen op komst voor iedereen die op, aan of met steigers werkt. Vanaf die datum moet de vakbekwaamheid van …

Lees verder
Meer isoleren is geen Slimbouwen

Meer isoleren is geen Slimbouwen

Ik heb kennis genomen van de reactie van Eric Las op mijn column (‘Slim bouwen?, BouwTotaal nummer 5, red.). De reactie geeft me echter weinig aanleiding om iets van mijn betoog terug te …

Lees verder
Maatregelen DGA-pensioen lopen vertraging op

Maatregelen DGA-pensioen lopen vertraging op

In maart 2016 maakte staatssecretaris Wiebes zijn visie op het pensioen in eigen beheer bekend. Deze visie omvat vooral een afkoopvariant en een spaarvariant. In een eerder artikel in dit blad ben …

Lees verder
Tugelablokken: modern vakmanschap geïnspireerd op oude details

Tugelablokken: modern vakmanschap geïnspireerd op oude

Ter vervanging van twee oude ‘Tugelablokken’ ontwierp M3H Architecten nieuwe woonblokken. Met oog voor de bestaande detaillering en een knipoog naar de Amsterdamse School kregen de …

Lees verder
Smeren, kleren, weren, ook voor buitenwerkers

Smeren, kleren, weren, ook voor buitenwerkers

Jaarlijks krijgen zo’n 50.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. In veel gevallen is huidkanker het gevolg van blootstelling aan uv-straling. Mensen die buiten werken hebben een …

Lees verder
Betonrenovatie, samen werken aan veiligheid

Betonrenovatie, samen werken aan veiligheid

Iedereen die werkt in onze sector, herinnert zich het ongeval in 2012 in Leeuwarden. Uitkragende balkons van een grote galerijflat kwamen naar beneden. Problemen door verregaande wapeningscorosie …

Lees verder
Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereiding

Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereiding

De Betonvereniging is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Van studiedagen tot excursies en ons uitgebreide cursusaanbod: een pure …

Lees verder
Gascentrale wordt superbatterij voor wind- en zonne-energie

Gascentrale wordt superbatterij voor wind- en zonne-ene

Een gascentrale die zonne- en windenergie opslaat. En er vervolgens groene stroom mee levert. Dat is het idee achter de transformatie van de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven tot een …

Lees verder
Brandveilige zorggebouwen

Brandveilige zorggebouwen

De dreiging van brand voor mensen met een beperking ligt vooral in het niet tijdig kunnen vluchten. Normaal zijn mensen zonder geestelijke of lichamelijke beperking wel in staat om redelijk snel uit …

Lees verder
High-tech theehuis

High-tech theehuis

Professor Richard Horden uit London ontwierp in 2001 z’n eerste Micro Compact Home (m-ch). Hij wilde ultieme leefkwaliteit en de kleinst denkbare ruimte, zoals we die kennen uit vliegtuigen en …

Lees verder
Lekkage daktuin lastig te traceren

Lekkage daktuin lastig te traceren

Onder de binnentuin van een groot wooncomplex bevindt zich een parkeergarage. Hierin doen zich vanaf het begin lekkages voor. Na heel lang zoeken blijkt niet de daktuin de oorzaak te zijn, maar een …

Lees verder
Opbouw m-ch

Opbouw m-ch

In 1945 was een doorsnee-eengezinswoning in Nederland 100 vierkante meter. De huizen die sindsdien zijn gebouwd werden steeds groter. Het doorsnee-oppervlak van een nieuwe eengezinswoning is nu 140 …

Lees verder
Dit is (nogal) Wiebes

Dit is (nogal) Wiebes

Eigenlijk bewonder ik hem een beetje, onze staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte II. Elke keer als ik de heer Eric Derk Wiebes op TV zie, kijkt hij fris en fruitig, enthousiast en …

Lees verder
10 x inspirerend metselwerk

10 x inspirerend metselwerk

In BouwTotaal juli een artikel gewijd aan een bijzonder project waar oude 'Tugelablokken' op een traditionele manier werden vervangen. In het oog springend metselwerk waarbij tevens 15000 …

Lees verder
 Prefab gevelelementen dragen vloeren

Prefab gevelelementen dragen vloeren

In Rotterdam is TBI-onderneming J.P. van Eesteren gestart met het plaatsen van de gevels van de woontorens Boston & Seattle. De gevel van het project wordt opgebouwd uit speciaal samengestelde …

Lees verder
Hardlopen

Hardlopen

Van stilstaan naar hollen. Dan kenmerkt de komende tijd de bouw. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, zei het al tijdens de Open Dag die 4 juni plaatsvond: ‘Volgens het …

Lees verder
Vervangen van dakgoten

Vervangen van dakgoten

Bijna ieder gebouw heeft één of meerdere dakgoten. Deze zijn op een dag aan vervanging toe. Welke nieuwe dakgoot ook gekozen wordt, er zijn altijd voor- en nadelen. Daarom zal men …

Lees verder
Waarom innoveert u niet?

Waarom innoveert u niet?

Lees verder
Dubbel-effectieve trainingen on the job

Dubbel-effectieve trainingen on the job

Over de noodzaak van trainingen voor medewerkers van onder andere schilder- en onderhoudsbedrijven bestaat geen discussie. Iedereen beseft dat het vakmanschap moet wordt bijgehouden en dat nieuwe …

Lees verder
10 x bouwen met glas

10 x bouwen met glas

Een vraag die hoog staat op de nieuwbouw checklist: 'is er straks voldoende licht in huis' en 'ligt de woonkamer 'op het zuiden?' Ook vaak een reden om te gaan verbouwen. Die …

Lees verder
Deel 1: richtlijnen voor daglicht

Deel 1: richtlijnen voor daglicht

Hoe ontwerp je een Active House? Een Active House: het klinkt mooi, maar hoe ontwerp en bouw je nu precies een pand dat voldoet aan deze principes? Active House is nog vrij nieuw, en mede daarom …

Lees verder
Eerste huis van 100% gerecyclede materialen

Eerste huis van 100% gerecyclede materialen

Het RUM (Re Use Materials) House in Heerlen (Limburg) wordt het eerste energieneutrale woonhuis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. Studio Erol wil …

Lees verder
Doorbuigende bouwdelen: gevolgen?

Doorbuigende bouwdelen: gevolgen?

In een relatief nieuwe woning wordt scheurvorming geconstateerd. Deze openbaart zich ter plaatse van de aansluiting van de wanden met de plafonds, maar er zijn ook diagonale scheuren in …

Lees verder
Sandwich

Sandwich

Ik heb het vaker gehad over de sandwich in de bouw. Daar bedoel ik mee dat opdrachtgevers steeds prominenter aangeven wat ze willen en daarbij ook meer regie voeren. Ze gaan onder andere zelf op …

Lees verder
Hoogste gebouw ter wereld in hout

Hoogste gebouw ter wereld in hout

In Vancouver wordt de hoogste houten toren ter wereld gebouwd. Het gaat om een gebouw van achttien verdiepingen op de campus van de University of British Colombia in Vancouver. Het  53 meter …

Lees verder
Deel 2: richtlijnen voor thermisch klimaat

Deel 2: richtlijnen voor thermisch klimaat

Hoe ontwerp je een Active House? Een Active House: het klinkt mooi, maar hoe ontwerp en bouw je nu precies een pand dat voldoet aan deze principes? Active House is nog vrij nieuw, en mede …

Lees verder
Houtskeletbouw kan een stootje hebben

Houtskeletbouw kan een stootje hebben

Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen volgens NPR Terwijl NAM, overheid en belangengroepen strijden over hoe en hoeveel woningen aardbevingsbestendig kunnen worden gemaakt en de provincie …

Lees verder
Van containerwoning naar Port a Bach

Van containerwoning naar Port a Bach

Containerwoningen stonden niet hoog in de pikorde van mini-woningen. ‘Wonen in een container is voor arme studenten, stapelbaar, low budget en onverwoestbaar.’ Maar de nieuwste generatie …

Lees verder
Congres Voorlichtingsburo Wonen

Congres Voorlichtingsburo Wonen

In november dit jaar organiseert het VBW een congress onder de titel “Innovatie en Duurzaamheid en de rol en het belang van de consument daarbij“. Doel van het congres: het bijpraten van …

Lees verder
Competent bouwen

Competent bouwen

Het is nog lang niet overal ‘hosanna’ in de woningbouw. Dat weten we maar al te goed, zeker buiten de Randstad. Toch zal niemand ontkennen dat we er beter voor staan. Het hagelt gelukkig …

Lees verder
Ontmoet bouwend Nederland tijdens Bouw Compleet Gorinchem

Ontmoet bouwend Nederland tijdens Bouw Compleet Gorinch

Op 13, 14 en 15 september komt bouwend Nederland samen in de regio Zuid-Holland voor Bouw Compleet Gorinchem. Brancheprofessionals praten hier bij, ontdekken de nieuwste productinnovaties en leggen …

Lees verder
Dakoverstek in verschillende afwerkmaterialen

Dakoverstek in verschillende afwerkmaterialen

Men kan bij een topgevel het dakoverstek in verschillende afwerkmaterialen aanbrengen. In dit artikel komen de timmerkosten bij het afwerken met WRC boeidelen, Okoumé, Uniprime multiplex en …

Lees verder
Toekomstvisie: bouwen met hout in 2041

Toekomstvisie: bouwen met hout in 2041

Op 9 september 2016 presenteert SHR haar ‘Visie 2041’. Een toekomstprojectie die indiceert waar bouwsector, timmerbranche en meubelindustrie staan over 25 jaar. In dit artikel een …

Lees verder
Inzicht dankzij dynamische ritplanning

Inzicht dankzij dynamische ritplanning

Mastermate is een technische groothandel. Jarenlang reden de  auto’s van de groothandel vaste rondjes. Dat betekende dat steeds weer dezelfde klanten hun leveringen in de knel zagen komen …

Lees verder
Combinatie ‘intellectuele’ producten, sleutel tot energieneutrale woningen

Combinatie ‘intellectuele’ producten, sleutel tot e

Het lukt niet of nauwelijks om met één technisch product of maatregel energieneutrale woningen of passiefhuizen te realiseren. Daar is meer voor nodig. Het lukt feitelijk ook niet goed …

Lees verder
Met je fietscamper op pad

Met je fietscamper op pad

Uitvinder Paul Elkins fietst graag en ver. Overnachtingen regelt hij bij voorkeur zelf. Hotels en vakantiehuisjes rijdt hij vrolijk voorbij om aan het eind van de dag z’n fietscamper af te …

Lees verder
Innovatie houtskeletbouw leidt tot groter marktaandeel

Innovatie houtskeletbouw leidt tot groter marktaandeel

Al decennialang vertegenwoordigt de houtskeletbouw als complete bouwmethode een klein percentage van de markt. Echter er gloort een kansrijke toekomst. Enerzijds omdat de markt zich voor HSB gunstig …

Lees verder
Meer prefab door vraag naar hoge Rc-waardes

Meer prefab door vraag naar hoge Rc-waardes

De eisen voor luchtdichtheid worden steeds strenger. Deze ontwikkeling speelt specialisten op het gebied van prefabricage in de kaart. Binnenspouwbladen, gevelelementen, kappen: alle werkzaamheden …

Lees verder
Cassettevloer vervangt oude houten vloeren

Cassettevloer vervangt oude houten vloeren

Steeds vaker worden in renovatieprojecten houten begane grondvloeren vervangen door speciale renovatievloeren. Havebo ontwikkelde onlangs een nieuwe cassettevloer: compleet geprefabriceerde …

Lees verder
Nieuw lineair plafondsysteem van vilt

Nieuw lineair plafondsysteem van vilt

Hunter Douglas introduceert HeartFelt: een nieuw, modulair lineair vilten plafondsysteem met unieke kwaliteiten op het gebied van design en duurzaamheid. HeartFelt is gemaakt van Cradle to …

Lees verder
Hout

Hout

Hout, ik heb er wel wat mee. Als kind speelde je al met hout. Houten speelgoed, houten takken of je eerste klussen met hout. In de schuur met wat houten balkjes …

Lees verder
Dit is (nogal) Wiebes

Dit is (nogal) Wiebes

Eigenlijk bewonder ik hem een beetje, onze staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte II. Elke keer als ik de heer Eric Derk Wiebes op TV zie, kijkt hij fris en fruitig, enthousiast en …

Lees verder
Bouwer profiteert van flexibele verhuur bouwmaterieel

Bouwer profiteert van flexibele verhuur bouwmaterieel

De Aannemers Inkoop Centrale (AIC) heeft vanuit de Lorentzstraat in Harderwijk alles in huis aan producten en materieel voor onder andere bouwbedrijven, zzp’ers, hoveniers, metselaars, …

Lees verder
Onvoldoende stimulans voor mkb-ondernemers in bouw

Onvoldoende stimulans voor mkb-ondernemers in bouw

Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2017 De Nederlandse economie staat er iets beter voor. Vraag is of dit geheel op conto van het kabinet is te schrijven, daar er tal van andere …

Lees verder
Echte investeringen beter dan kleine plusjes

Echte investeringen beter dan kleine plusjes

“Deze Miljoenennota is bepaald geen 'feestbegroting'. Weliswaar gaan huishoudens er op vooruit, maar de broodnodige echte infra-investeringen en andere verbeteringen blijven uit. Dit …

Lees verder
Cob-lopers bouwen zelf

Cob-lopers bouwen zelf

Cob is de ideale bouwmix van klei, water, zand, grond, stro en een klein beetje kalk. De ingrediënten verzamel je in een grote bak. Je loopt er vervolgens een tijdje in rond om te mixen en …

Lees verder
Echte kwaliteit of papieren ‘zekerheid’?

Echte kwaliteit of papieren ‘zekerheid’?

Wie een nieuwbouwwoning koopt, moet vanzelfsprekend erop kunnen vertrouwen dat het goed zit met de kwaliteit van dat huis. Ook als – zoals nu – de wet op het Bouw- en Woningtoezicht …

Lees verder
Staal en hout leveren hoogte- én milieuwinst op

Staal en hout leveren hoogte- én milieuwinst op

In de ontwerpfase al proberen tot een zo laag mogelijke milieubelasting te komen? De nieuwe Stayokay in Bergen op Zoom is daarvan een mooi voorbeeld. Architecten Sander van Schaik en Maarten Polkamp …

Lees verder
Het Nieuwe Bouwen

Het Nieuwe Bouwen

Het beeld in mijn woonplaats Doetinchem zal niet anders zijn dan in veel andere steden. Er wordt voortvarend gewerkt aan de upgrading van binnenstedelijke gebieden. Vooral buiten gebruik geraakte …

Lees verder
Bouwen wordt weer feest

Bouwen wordt weer feest

Ooit was het een feest om te bouwen. Put graven, bouwraam stellen, vloer storten, stenen stapelen, planken en pannen bevestigen, heerlijk toch. Iedereen wist wat er moest gebeuren en op elke steiger …

Lees verder
Onderwaterspin als voorbeeldig bouwer

Onderwaterspin als voorbeeldig bouwer

Het principe van het bouwsel, waarin een onderwaterspin haar luchtbel opslaat zou wel eens een mooie oplossing kunnen zijn voor een materiaal besparende lichtgewicht bouwconstructie. Dat ontdekten …

Lees verder
Steiger monteren alleen met certificaat of diploma

Steiger monteren alleen met certificaat of diploma

Steigermonteurs zonder geldig certificaat of diploma mogen vanaf 1 januari 2017 niet meer aan het werk. Met de Richtlijn Steigers is in 2014 een nieuwe scholingsstructuur geïntroduceerd en die …

Lees verder
Praktijktesten accuslijpmachine met wireless charging en multitool

Praktijktesten accuslijpmachine met wireless charging e

‘Ik ben laaiend enthousiast’, zegt Michel Drogt van Lenferink MVA Houtcoating en houtbewerking. Hij testte een Bosch multitool met de nieuwe accessoire-opname Starlock. Wout van Schooten …

Lees verder
Barometer 50-plus slaat goede kant uit in bouwsector

Barometer 50-plus slaat goede kant uit in bouwsector

Werkzoekende 50-plussers in de bouw vinden sneller werk dan leeftijdgenoten in andere sectoren. Bijna de helft van de WW’ers afkomstig uit de bouwsector vindt binnen zes maanden een baan. Over …

Lees verder
Ontmoet bouwend Nederland tijdens Bouw Compleet

Ontmoet bouwend Nederland tijdens Bouw Compleet

Op 11, 12 en 13 oktober 2016 komt bouwend Nederland weer samen tijdens Bouw Compleet Hardenberg. Dit jaar is Bouw Compleet Hardenberg nóg veelzijdiger …

Lees verder
Hardnekkige lekkage na renovatie/herbestemming

Hardnekkige lekkage na renovatie/herbestemming

Een projectontwikkelaar in het zuiden van het land heeft een medische dagbesteding aangekocht en laten herbestemmen naar een woonfunctie. In het vergunningtraject is vanuit welstand de eis meegeven …

Lees verder
Direct antwoord op uw vragen tijdens drb Combi-Event

Direct antwoord op uw vragen tijdens drb Combi-Event

Bestelgemak via nieuwe app completeert dienstverlening Het drb Combi-Event is een begrip geworden op de vakbeurs Bouw Compleet in Hardenberg. Van Dijk, Raadsma en Van Buuren presenteren zich …

Lees verder
Flex: meer dan opvangen van pieken en dalen

Flex: meer dan opvangen van pieken en dalen

We komen vaak bedrijven tegen die niet optimaal gebruik maken van hun flexibele schil. Payrollbedrijven en uitzendbureaus worden alleen ingeschakeld voor het opvangen van pieken en dalen. …

Lees verder
Interieurbouw Vakbeurs verwelkomt Materia

Interieurbouw Vakbeurs verwelkomt Materia

Evenementenhal heeft in Materia een nieuwe samenwerkingspartner gevonden voor drie vakbeurzen, waaronder Interieurbouw Vakbeurs Hardenberg. Materia - het …

Lees verder
Wie staat waar op Bouw Compleet?

Wie staat waar op Bouw Compleet?

Van trends in innovatie tot het nieuwste gereedschap. Van lezing tot workshop over juridische aspecten: Bouw Compleet is breed, veelzijdig en ze zijn er allemaal. Meer dan 250 …

Lees verder
Deel 3: binnenluchtkwaliteit

Deel 3: binnenluchtkwaliteit

Praktijkoplossingen Hoe ontwerp je een Active House? Een Active House: het klinkt mooi, maar hoe ontwerp en bouw je nu precies een pand dat voldoet aan deze principes? Active House is nog …

Lees verder
‘Sorry’

‘Sorry’

‘Ik ken jou’, was het eerste dat ik hoorde na een lange rit naar Zuid-Frankrijk. Ik was die dag al om 3.00 uur vertrokken om nog dezelfde dag op mijn vakantiebestemming te kunnen …

Lees verder
Huurwoning voor onderneming: aftrek kosten?

Huurwoning voor onderneming: aftrek kosten?

Veel ondernemers werken (deels) vanuit hun woning. Een deel van de huisvestingskosten – huur, energiekosten – heeft dan betrekking op de onderneming. Als geen sprake is van een fiscaal …

Lees verder
Leo van Kempen: “Begonnen aan mijn tweede arbeidscarrière”

Leo van Kempen: “Begonnen aan mijn tweede arbeidscarr

Leo van Kempen (60), heeft in zijn loopbaan ups en downs gekend. Toch hij heeft in de ruim 40 jaar die achter hem liggen altijd alle kansen die op zijn weg kwamen met beide handen aangepakt. In 2009 …

Lees verder
ZOMERWARMTE VOOR IN DE WINTER

ZOMERWARMTE VOOR IN DE WINTER

TNO werkt momenteel aan een warmtebatterij die zomerwarmte kan opslaan. De batterij is noodzakelijk voor energieopslag in een duurzame wereld. 6 vragen aan TNO’er Huub Keizers, programmamanager …

Lees verder
Isolatiesysteem SlimFort met gevelbekleding

Isolatiesysteem SlimFort met gevelbekleding

Voor een droge gevelbekleding heeft Isobouw het isolatiesysteem SlimFort ontwikkeld. Een isolatieplaat met geïntegreerde metalen beugels waarmee de isolatie wordt vastgezet én tevens het …

Lees verder
Duurzaam kapitaal

Duurzaam kapitaal

Wist u dat 90% van de exploitatiekosten van een gebouw worden bepaald door personeelskosten? En dat de energiekosten maar één schamele procent van die exploitatiekosten uitmaken? Dan is …

Lees verder
Nieuwe voorzitter NOA

Nieuwe voorzitter NOA

Vrijdag 1 juli 2016 heeft Jan van de Kant zijn voorzitterschap officieel overgedragen aan zijn opvolger. Hendrik Ruys is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor …

Lees verder
Helft beton nieuw dierenpark is sloopbeton

Helft beton nieuw dierenpark is sloopbeton

Beton is bij uitstek een geschikt materiaal voor circulariteit. Toch komt slechts 1 tot 2 procent van het sloopbeton als granulaat terug in nieuw beton. In het vernieuwde dierenpark Wildlands …

Lees verder
Nieuwe beurstitel: Bouw & Installatie Zuid-Nederland

Nieuwe beurstitel: Bouw & Installatie Zuid-Nederlan

Bouw & Installatie Zuid-Nederland is een nieuwe beurstitel. Deze vakbeurs in Evenementenhal Venray heeft als doel de Zuid-Nederlandse bouw- & installatiebranche bij elkaar te laten brengen …

Lees verder
Water

Water

Er lijkt vanuit ons Nederlandse perspectief meer dan voldoende water te zijn. Soms zoveel dat we er last van hebben. We krijgen het niet snel het riool in of het zakt op te weinig plaatsen de bodem …

Lees verder
Vochtplekken en structurele defecten: meten is weten

Vochtplekken en structurele defecten: meten is weten

Het klussenbedrijf van Paul Sevink (Soest, Nederland) maakt goed gebruik van de beschikbare technologie voor het uitvoeren van klussen. De nieuwe test- en meetapparatuur van FLIR, de MR160 …

Lees verder
Rc-waarden SBR-Referentiedetails voor renovatie verhoogd

Rc-waarden SBR-Referentiedetails voor renovatie verhoog

De thermische isolatiewaarden (Rc-waarden) in de SBR-Referentiedetails voor renovatie zijn verhoogd naar nieuwbouwniveau. Daarmee voldoen deze details nu aan de hoogste thermische isolatie-eisen die …

Lees verder
Lancering website Bouwopleiders.nl

Lancering website Bouwopleiders.nl

Op 1 juli 2016 is de website van bouwopleiders.nl gelanceerd. Via bouwopleiders.nl krijgen schoolverlaters, afstudeerders én zij-instromers advies over een loopbaan in de bouw- en …

Lees verder
Bouwnu.nl helpt bij herstel aardbevingsschade

Bouwnu.nl helpt bij herstel aardbevingsschade

Op basis van duizenden reviews op Bouwnu.nl kunnen consumenten eenvoudig en snel de beste aannemer vinden voor hun (ver)bouwproject. Bouwnu.nl maakt namelijk onafhankelijk vergelijken mogelijk. …

Lees verder
Troelstra & de Vries wordt SOPREMA

Troelstra & de Vries wordt SOPREMA

Per 1 oktober 2016 wijzigt officieel de naam van Troelstra & de Vries B.V. naar SOPREMA B.V. Sinds 1930 produceert Troelstra & de Vries BV bitumineuze dakrollen met een hoge kwaliteit, zoals …

Lees verder
Nieuwe testopstelling inbraakwerendheid

Nieuwe testopstelling inbraakwerendheid

Het laboratorium van SKG-IKOB Certificatie in Geldermalsen beschikt vanaf heden over een nieuwe testopstelling voor het beproeven op inbraakwerendheid van gevelelementen en hang- en sluitwerk. Door …

Lees verder
Groen licht voor hoogste woontoren van Nederland

Groen licht voor hoogste woontoren van Nederland

Rotterdam krijgt er hoogstwaarschijnlijk een wolkenkrabber bij. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de bouw van de 215 meter hoge Zalmhaventoren. Met de komst van deze toren staan …

Lees verder
Banen voor het oprapen

Banen voor het oprapen

De laatste Miljoenennota van Rutte II is bepaald geen ‘feestbegroting’ voor miljoenen automobilisten en treinreizigers, noch voor scholieren in oude schoolgebouwen en evenmin voor …

Lees verder
Vakbeurs Bouw & Installatie Zuid-Nederland

Vakbeurs Bouw & Installatie Zuid-Nederland

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan vakbeurs Bouw & Installatie Zuid-Nederland 2016. Bouw & Installatie is dé vakbeurs waar op een unieke manier aanbieders van …

Lees verder
Duidelijk de toekomst in

Duidelijk de toekomst in

Wilt u ook weten wat er allemaal speelt in de veranderende bouwwereld, laat u zich dan inspireren tijdens onze ontbijtsessie op 10 november 2016. Thema: Duidelijk de toekomst in! …

Lees verder
Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur …

Lees verder
Uitzenden zonder werving

Uitzenden zonder werving

In deze economie kunt u niet zonder flexibiliteit in uw organisatie. Echter moet dit niet ten koste gaan van prijs en kwaliteit. U kiest graag zelf de kwaliteit die u nodig heeft. Maar de combinatie …

Lees verder
Luxe wonen in een kantoorgebouw

Luxe wonen in een kantoorgebouw

De situering van een bestaand kantoorgebouw in Amstelveen bovenop een winkelcentrum was voor eigenaar Caransa Groep B.V. mede aanleiding om – na jaren leegstand -  het gebouw om te bouwen …

Lees verder
Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen

Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen hu

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang …

Lees verder
Op innovatiereis

Op innovatiereis

Ja, innovatie is een containerbegrip. Maar wel één waarmee je kunt communiceren. Er zijn verschillende invullingen mogelijk, maar al die invullingen hebben wel een ding gemeen. Ze …

Lees verder
Stagnatie van bouwvergunningen

Stagnatie van bouwvergunningen

De woningbouw is de afgelopen jaren de groeimotor geweest van de bouw. Een te lage afgifte van bouwvergunningen lijkt verdere groei te belemmeren. Na een dieptepunt van 26.000 vergunningen in 2013, …

Lees verder
Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf 1 september een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden …

Lees verder
Sustainer Homes zijn 100% zelfvoorzienend

Sustainer Homes zijn 100% zelfvoorzienend

De nieuwste versie van Sustainer Homes lanceert zichzelf als ‘zelfvoorzienende woning met de laagste CO2–uitstoot in de bouwsector, binnen handbereik voor iedereen dankzij een all-in …

Lees verder
Prefab bouwsysteem met hoge isolatiewaarden

Prefab bouwsysteem met hoge isolatiewaarden

Met de opkomst van industrieel bouwen introduceert Kingspan TEK® een constructief geïsoleerd bouwsysteem voor gevel en dak. Met dit Kingspan TEK® Bouwsysteem zijn energiezuinige en …

Lees verder
Brandgevaarlijke schoorsteen door verborgen gebreken

Brandgevaarlijke schoorsteen door verborgen gebreken

Een gezin uit de Randstad heeft in het noorden een prachtige woning gekocht in landelijk gebied. Het betreft een dijkwoning uit begin 20e eeuw. Het aankoopproces verliep voorspoedig, het huis oogde …

Lees verder
Innoveren met een open vizier

Innoveren met een open vizier

Ir. Marcel E. van Mierlo Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland,  vertelde onlangs met gepaste trots: ‘De bouwkolom is veel innovatiever dan we allemaal denken’, …

Lees verder
OudNieuw

OudNieuw

De Veluwehal in Barneveld dateert uit 1977. Behalve een binnenzwembad heeft het complex onder meer een sporthal, jongerencentrum en bowling- en kegelbanen. In 2012 oordeelde de gemeente uit een …

Lees verder
Richtlijn Torenkranen een feit

Richtlijn Torenkranen een feit

De Richtlijn Torenkranen is op 27 september officieel gelanceerd. Hierin zijn alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De richtlijn verwijst daarbij ook naar …

Lees verder
Bijzondere combinatie verreiker met roterend vorkenbord

Bijzondere combinatie verreiker met roterend vorkenbord

Begin oktober nam Kraanbedrijf Nederhoff een nieuwe roterende Magni verreiker in gebruik. Bijzonder is vooral de combinatie van de Magni met het Romastor roterende vorkenbord, met …

Lees verder
Bedrijfsmatige cursussen houtrotherstel

Bedrijfsmatige cursussen houtrotherstel

Renovaid ontwikkelt niet alleen duurzame reparatie- en renovatiecomponenten voor het behoud van houwerktoepassingen, in haar opleidingscentrum zijn ook bedrijfsmatige cursussen voor applicateurs te …

Lees verder
Veiligheid rolsteigers gebaat bij nieuwe opbouwmethoden

Veiligheid rolsteigers gebaat bij nieuwe opbouwmethoden

Forumdiscussie Rolsteigers Hefsteigers, ladders, hoogwerkers, rolsteigers; wie op hoogte zijn werk moet verrichten, heeft de keuze uit een grote hoeveelheid arbeidsmiddelen. Een veel gebruikt …

Lees verder
Grond vaker met btw belast

Grond vaker met btw belast

In het Belastingplan 2017 wordt het begrip ‘bouwterrein’ verruimd. Het is één van de belangrijkste btw-maatregelen in het plan. De consequentie is dat eerder dan we gewend …

Lees verder
Wat een (vreselijke) dag

Wat een (vreselijke) dag

Hoe erg is het om een Troonrede te moeten voorlezen? Alle ogen en alle camera’s zijn op jouw hoofd gericht. Elke oneffenheid daarin en elk angstzweetdruppeltje daarop is zichtbaar. Elke …

Lees verder
FNV Bouw opent meldpunt Veiligheid in de Bouw

FNV Bouw opent meldpunt Veiligheid in de Bouw

Op 26 september opende FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toegenomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste helft …

Lees verder
Warmtebeeldcamera voor de smartphone

Warmtebeeldcamera voor de smartphone

De FLIR ONE is een warmtebeeldcamera voor de smartphone die onzichtbare warmte-energie detecteert, waardoor gebruikers subtiele veranderingen in temperatuur kunnen ‘zien’ en meten. De …

Lees verder
Online veiling wegens opheffen materieeldienst

Online veiling wegens opheffen materieeldienst

Van 12 tot en met 16 november 2016 organiseert BVA Auctions een online veiling in opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling  wegens het opheffen van de eigen materieeldienst. Hendriks Bouw en …

Lees verder
Bouw- en infrasector willen duurzame inzetbaarheid

Bouw- en infrasector willen duurzame inzetbaarheid

We moeten steeds langer doorwerken, omdat we steeds ouder worden. De AOW leeftijd gaat daardoor ook steeds verder omhoog. Door vergrijzing en een slecht imago stromen er ook steeds minder jongeren …

Lees verder
Via fervente voorstanders naar nieuw metselwerkconcept

Via fervente voorstanders naar nieuw metselwerkconcept

Architecten en opdrachtgever denken in lengte en breedte van metselbakstenen. “Volstrekt logisch om hun beoogde gevelbeeld te bewerkstellingen,” vindt Arie van Zadelhoff, commercieel …

Lees verder
DIA voor werknemers én voor werkgevers

DIA voor werknemers én voor werkgevers

In de nieuwe cao is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de bekende medische keuring (PAGO) wordt uitgebreid met een DIA-adviesgesprek. Deze nieuwe combinatie heet de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse …

Lees verder
Meer aandacht voor sociale prestaties gebouwen

Meer aandacht voor sociale prestaties gebouwen

Een aantal gerenommeerde stakeholders uit de bouw vragen met het Manifest ‘Bouwen met Waarde(n)’ aandacht voor de implementatie van sociale gebouwprestaties in de bouwregelgeving. In de …

Lees verder
Presentatie esthetische toepassingen aluminium

Presentatie esthetische toepassingen aluminium

In het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen geeft Joost Roelofs van architectenbureau Diederendirrix dinsdag 15 november een lezing over onder meer esthetische aluminium toepassingen in de hedendaagse …

Lees verder
Scan biedt snel inzicht in duurzaamheid

Scan biedt snel inzicht in duurzaamheid

Dutch Green Building Council heeft een laagdrempelige online tool geïntroduceerd waarmee gebruikers snel inzicht kunnen verkrijgen in de duurzaamheid van hun gebouwen. De ‘Dutch Green …

Lees verder
Storten (staalvezel) betonvloer

Storten (staalvezel) betonvloer

In dit artikel komt het storten van een geïsoleerde betonvloer op een verdicht zandbed aan bod. Het betreft zowel een traditioneel gewapende betonvloer, als een staalvezel betonvloer. …

Lees verder
Integrale gevel mock-up bij TU Delft opgeleverd

Integrale gevel mock-up bij TU Delft opgeleverd

Op 21 september 2016 hebben AluEco en de TU Delft officieel de integrale gevel mock-up geïntroduceerd. Deze is gemonteerd aan één van de TU Delft gebouwen op de campus. Hiermee is …

Lees verder
Advertentie leidt naar gestolen steigermateriaal

Advertentie leidt naar gestolen steigermateriaal

Recent werd door steigerbouwbedrijf De Spindel aangifte gedaan na diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. Steigermateriaal is doorgaans gemerkt of gecodeerd en daarmee herkenbaar voor de …

Lees verder
Eerste vakexamens minerale wol afgenomen

Eerste vakexamens minerale wol afgenomen

Op 23 september zijn de eerste vakexamens voor het verwerken van minerale wol als spouwmuurisolatie afgenomen. De examinerende SKG-IKOB Certificatie kreeg hiervoor de medewerkers van Isolatiebedrijf …

Lees verder
BASF neemt bouwdivisies Henkel over

BASF neemt bouwdivisies Henkel over

BASF en Henkel hebben een verklaring ondertekend waarin is overeengekomen dat BASF de intentie heeft de bedrijfsactiviteiten omtrent West-Europese vloer-, tegellijm- en waterdichtingsproducten voor …

Lees verder
Directiewisseling Altrex B.V.

Directiewisseling Altrex B.V.

Per 1 november 2016 draagt Eugène Derksen de functie van Algemeen Directeur bij Altrex B.V. over aan Jan Keizer. Eugène Derksen blijft nauw betrokken bij de Altrex organisatie. Op …

Lees verder
Doka neemt B|A|S Research & Technology over

Doka neemt B|A|S Research & Technology over

Doka heeft recent B|A|S Research & Technology overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek naar en ontwikkeling van materialen die nu en in de toekomst in de bouw worden gebruikt. …

Lees verder
Industrieel bouwen

Industrieel bouwen

Ik heb het al vaker vanaf deze plek gezegd: ik ben aangenaam verrast door de snelle opkomst van industrieel bouwen. Blijkbaar heeft de crisis behalve veel leed, ook aangezet tot radicale …

Lees verder
Lekkage stortbuien bij nieuwe aanbouw

Lekkage stortbuien bij nieuwe aanbouw

Het klimaat in Nederland lijkt te veranderen, ook volgens het KNMI. Vooral in de zomer treden steeds vaker hevige stortbuien op, die gepaard gaan met een aanzienlijke hoeveelheid water in een …

Lees verder
Energie krijgen van energie besparen

Energie krijgen van energie besparen

U hebt het vast al wel vaker gemerkt: veel mensen willen best wel energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Maar ze komen er vaak niet toe om maatregelen te nemen, vanwege de kosten, …

Lees verder
Asielzoekers kunnen nu zelf hun huis bouwen

Asielzoekers kunnen nu zelf hun huis bouwen

Met Mobaco-A kunnen asielzoekers zelf een eigen huis bouwen. Een Nederlands consortium van ontwerpers en ingenieurs presenteerde dit bouwsysteem tijdens de Dutch Design Week (22-30 oktober 2016). …

Lees verder
Asbestdaken verwijderen met subsidie groot succes

Asbestdaken verwijderen met subsidie groot succes

Meer dan 5.300 particulieren, bedrijven, non-profit- en overheidsinstellingen vroegen dit jaar subsidie aan voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee is gestimuleerd dat er in Nederland in totaal …

Lees verder
Bouwgebreken: wegwaaien uit je nieuwe appartement

Bouwgebreken: wegwaaien uit je nieuwe appartement

Door een grote ontwikkelaar is een nieuw appartementencomplex gebouwd speciaal voor senioren. Voor de verkoop wordt een grote aantrekkelijke brochure samengesteld die voornamelijk gaat over het …

Lees verder
Vrouwen slaan plank vaker mis…

Vrouwen slaan plank vaker mis…

Hoewel 8 op de 10 vrouwen denkt dat ze er altijd in slaagt om het ideale cadeau voor haar partner te kopen, slaan ze vaak de plank mis. 35% van de mannen krijgt namelijk regelmatig een cadeau van …

Lees verder
The Dutch Mountains

The Dutch Mountains

Waar Nederland en eigenlijk heel Europa kreunde onder het juk van de crisis, viel er in de regio Eindhoven nog steeds groei te noteren en het gaat maar door. Dit artikel is geheel gewijd aan een …

Lees verder
Kwalitijd

Kwalitijd

Zoals bij velen van ons bestaat het leven uit het uitvoeren van opdrachten en het voeren van gesprekken over projecten, ideeën, et cetera. Meestal zijn dat korte afspraken, omdat we het niet …

Lees verder
Lage groei utiliteitsbouw

Lage groei utiliteitsbouw

Flinke groei orderboeken utiliteitsbouw, maar aanhoudende krimp bouwvergunningen De orderboeken groeiden de afgelopen kwartalen in de utiliteitsbouw flink tot een voorraad van negen maanden …

Lees verder
Aanbrengen traditioneel (verlaagd) plafond

Aanbrengen traditioneel (verlaagd) plafond

Wat kost het aanbrengen van een traditioneel plafond, al dan niet verlaagd? Welk effect hebben diverse varianten op de kosten? We zetten het weer voor u op een rij. Tekst: www.casadata.nl …

Lees verder
Subsidie voor isolatie eigen huis populair

Subsidie voor isolatie eigen huis populair

Al bijna 2.800 huiseigenaren hebben sinds half september een subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun huis. Wie tegelijk twee isolatiemaatregelen neemt, kan ongeveer 20 procent subsidie …

Lees verder
EIB: Groot tekort aan woningbouwlocaties

EIB: Groot tekort aan woningbouwlocaties

‘In de meeste Nederlandse provincies is het planaanbod ontoereikend om de trendmatige woningvraag in de komende tien jaar op te vangen.’ Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw …

Lees verder
Woonomgeving digitaal in kaart

Woonomgeving digitaal in kaart

Op een digitaal platform een huis tot in detail kunnen bekijken én aanpassen, bijvoorbeeld de precieze indeling, een kozijntype of de energieprestatie. Dat biedt allerlei mogelijkheden en …

Lees verder
Energiedaken voor monumenten

Energiedaken voor monumenten

Op 7 oktober was de onthulling van ‘De Priesnitzhoeve’. Dit is het eerste rijksbeschermde dorpsgezicht in Nederland dat zonne-energie opwekt. Dat is bereikt door het gebruik van …

Lees verder
Opkomst van SIPS

Opkomst van SIPS

De toepassing van het zogenoemde Structural Insulated Panel System (SIPS) in de bouw neemt toe. Toch zijn deze constructieve isolerende panelen niet nieuw. Ze werden namelijk voor het eerst …

Lees verder
Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat is er nieuw?

Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat is er nieuw?

Het is einde oefening voor de opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer. Zoveel is duidelijk. Naast het einde van de opbouw (met vervolgens een reguliere afwikkeling van het tot 2017 opgebouwde …

Lees verder
Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te voorzien

Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te vo

De bouw wordt harder getroffen door de vergrijzing dan andere sectoren. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd sneller dan het landelijk gemiddelde, ook het aantal jongeren is in de afgelopen …

Lees verder
Prefab Hobbit Huis

Prefab Hobbit Huis

Een Hobbit Huis is natuurlijk gemaakt van takken, aarde en strobalen. Simpel te bouwen voor een handige doe het zelver, maar zeker geen snel bouwsysteem. Wil je snel klaar zijn, dan is hier de …

Lees verder
De oplossing voor het fileprobleem

De oplossing voor het fileprobleem

Eigenaren van grote kantooroppervlaktes in stedelijke gebieden zoeken huurders. Ze bieden goede service, flexibele contracten en interessante m2-prijzen. Helaas hebben steeds minder mensen zin om de …

Lees verder
1954 en verder

1954 en verder

Iedereen die geboren is na 1954, moet drie maanden langer doorwerken. Tenminste als de AOW in die periode noodzakelijk is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De AOW gaat immers, zo weten …

Lees verder
SIPS gevelelementen voor hoogbouw

SIPS gevelelementen voor hoogbouw

In slechts twintig weken is de 75 meter hoge woontoren B’Mine in Amsterdam voorzien van een gevel met een Rc-waarde van 5,0 m2K/W. Hoofdaannemer BAM Woningbouw Amsterdam heeft in overleg met …

Lees verder
Via fervente voorstanders naar nieuw metselwerkconcept

Via fervente voorstanders naar nieuw metselwerkconcept

Daas Baksteen dematerialiseert met Spaarformaat Architecten en opdrachtgevers denken in lengte en breedte van metselbakstenen. ‘Volstrekt logisch om hun beoogde gevelbeeld te …

Lees verder
Als de begane grondvloer compleet vervangen moet worden

Als de begane grondvloer compleet vervangen moet worden

Steeds vaker wordt besloten de oude ongeïsoleerde begane grondvloer in woningen te vervangen. Vloerfabrikanten leveren verschillende – meestal prefab – vloersystemen die een snelle …

Lees verder
Bouwkosten: tuimelraam in ongeïsoleerd of geïsoleerd dak

Bouwkosten: tuimelraam in ongeïsoleerd of geïsoleerd

Wat zijn de kosten van het aanbrengen van een houten Velux tuimelraam in een nieuwe of bestaande dakopening, bij een geïsoleerd dak of bij een niet of beperkt geïsoleerd dak? We zetten …

Lees verder
SIP bouwsysteem voor villa

SIP bouwsysteem voor villa

Aan het Noordereiland in Zeewolde verrijst een fraaie villa met zicht op de haven. De constructieve opzet is een doosconstructie, gebaseerd op de principes van houtskeletbouw, maar uitgevoerd in een …

Lees verder
Op bezoek bij Festool Experience Center

Op bezoek bij Festool Experience Center

Festool heeft service hoog in het vaandel staan en ziet haar klanten graag optimaal gebruik maken van haar gereedschap. Hoe ze dat doet? Naast de all-inclusieve service opende Festool drie …

Lees verder
Vele spiedende ogen

Vele spiedende ogen

U hebt wellicht al enkele video’s van BouwTotaal TV gezien op onze website, maar inmiddels is onze videoproductie verder opgeschaald. U kunt in de nabije toekomst in toenemende mate niet alleen …

Lees verder
Vervorming van PVC laminaat en schade wanden

Vervorming van PVC laminaat en schade wanden

Ze zijn al 20 jaar woonachtig in hun vrijstaande woning in Noord-Nederland. Na vijftien jaar met plezier te hebben gewoond, werd het tijd voor een grondige renovatie. Hierbij werd de begane …

Lees verder
Aluminium als kers op taart bij transformatie

Aluminium als kers op taart bij transformatie

Aluminium leent zich zeer goed voor een fraaie en duurzame afwerking van het ex- en interieur van gebouwen. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij transformatieprojecten, waar aluminium …

Lees verder
Volle kracht vooruit

Volle kracht vooruit

Met de Bouwagenda slaat de bouw- en infrasector een nieuwe weg in naar de toekomst. Veel duurzame woningbouw, renovatie van versleten bruggen, frisse scholen, slimmere snelwegen, noem maar op. Er …

Lees verder
Aanpak bij renovatie verdiepingsvloeren

Aanpak bij renovatie verdiepingsvloeren

Met betonnen verdiepingsvloeren is  bij renovatie meestal weinig aan de hand. Hooguit kan er een wens zijn om (deels) op de verdieping vloerverwarming aan te brengen op de bestaande vloer. Wat …

Lees verder
Wisselen van zakelijke auto gedurende het jaar? Let op!

Wisselen van zakelijke auto gedurende het jaar? Let op!

Natuurlijk heeft u oog voor het milieu. U bent ook best bereid om een steentje bij te dragen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Daarbij is het wel fijn als u een financieel steuntje in …

Lees verder
Milieuprestatie producten steeds belangrijker

Milieuprestatie producten steeds belangrijker

De toeleverende bouwindustrie wil dat er zo snel mogelijk een grenswaarde wordt gesteld voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit. Het voorstel is om de grenswaarde MPG < 1 in te …

Lees verder
De wal keert het schip

De wal keert het schip

Met ingang van 1 mei 2017 zou de Wet DBA (‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’) in haar volle omvang gaan gelden. Anders gezegd: het ‘introductiejaar’ waarin de …

Lees verder
Opkomst domotica vraagt smart homes

Opkomst domotica vraagt smart homes

Slimme rookmelders, IP-beveiligingscamera’s of een slimme thermostaat; het gebruik van slimme apparaten in huis raakt langzaam ingeburgerd. Nederland staat wereldwijd op de vijfde plaats als …

Lees verder
Tiny House Pionier pakt door

Tiny House Pionier pakt door

In het voorjaar van 2015 liep Tiny House pionier Marjolein Jonker met wat globale plannen rond en een schetsje van haar eigen Tiny House. Marjolein is echter geen dromer, maar een aanpakker. Nog …

Lees verder
Revolutie of Evolutie?

Revolutie of Evolutie?

Als scholier gingen we met veel ontzag kijken naar een Burroughs main frame computer, ter grootte van een woonkamer. Als 20-jarige student berekende ik een ruimtevakwerk door een stapel ponskaarten …

Lees verder
Nieuwe tijden in aantocht in de bouw!

Nieuwe tijden in aantocht in de bouw!

Wet kwaliteitsborging moet bouw prikkelen meer kwaliteit te leveren Private toetsing van bouwprojecten is tot op heden nog geen algemene standaard in de bouw. Vanaf 2018 gaat dat radicaal …

Lees verder
Bouwgebreken: lekkage na plaatsen nieuwe pui

Bouwgebreken: lekkage na plaatsen nieuwe pui

Een pas getrouwd stel laat na overdracht van hun pas gekochte woning, de houten kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. Na het vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen voorzien …

Lees verder
Bouwkosten: stenen gevel sauzen met minerale muurverf

Bouwkosten: stenen gevel sauzen met minerale muurverf

Een bestaande stenen gevel kan men sauzen met een minerale muurverf. Daarbij is het belangrijk om te weten of de ondergrond nog zonder verflagen is, of al geschilderd is met een olie- of …

Lees verder
Omzetstijging voor installateurs in 2017

Omzetstijging voor installateurs in 2017

Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau een verdere omzetstijging van de installatiebranche. Installateurs voorzien meer opdrachten uit de onderhoudsmarkt bij zowel woningen als bedrijfsgebouwen. …

Lees verder
Online veiling "Activa Materieeldienst Hegeman Bouw"

Online veiling "Activa Materieeldienst Hegeman Bou

Online veiling "Activa Materieeldienst Hegeman Bouw"   Van 6 tot en met 11 januari 2017 organiseert BVA Auctions een online veiling van het bouwmaterieel  van Hegeman Bouw …

Lees verder
2 Online veilingen materieel "Hendriks Bouw en Ontwikkeling"

2 Online veilingen materieel "Hendriks Bouw en Ont

Van 4 tot en met 9 januari 2017 organiseert BVA Auctions twee online veilingen in opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling wegens het opheffen van de eigen materieeldienst. Bekijk het aanbod en …

Lees verder
Badkamerrenovatie: praktijkvoorbeeld met Viega

Badkamerrenovatie: praktijkvoorbeeld met Viega

Het renoveren van badkamers is vaak een complexe opgave. De ontwerper krijgt dikwijls te maken met een kleine ruimte, ongunstige basismaten of bouwkundige beperkingen. De klant daarentegen wil een …

Lees verder
BouwTotaal bij BNR Bouwmeesters

BouwTotaal bij BNR Bouwmeesters

Wat heeft het bouwjaar 2016 ons gebracht en wat kunnen we in 2017 verwachten? Een aantal grote bouwprojecten is in 2016 afgerond en de bouw heeft het herstel ingezet. Gaat het herstel in 2017 door en …

Lees verder
Praktijktesten boor- en schroefmachines

Praktijktesten boor- en schroefmachines

BouwTotaal lezers testen gereedschap van Bosch In deze editie van ‘Lezers testen’ gingen drie BouwTotaal lezers aan de slag met respectievelijk een Bosch boorhamer, …

Lees verder
Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes

Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes

Op dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen met succes plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende …

Lees verder
One-piece-flow: zet je verbetermotor aan!

One-piece-flow: zet je verbetermotor aan!

Iedere slimme organisatie is bezig met verbeteren. Je wilt immers maximale resultaten halen, tegen een minimale inspanning. Maar verbeteren van bestaande patronen in de organisatie is een complex …

Lees verder
Thema BouwBeurs 2017: ‘Voor mensen die het gaan maken’

Thema BouwBeurs 2017: ‘Voor mensen die het gaan maken

‘Voor mensen die het gaan maken’, is het thema van BouwBeurs 2017 die van 6 tot en met 10 februari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden. Brand Manager Martijn Carlier van …

Lees verder
Isolatie van gevels aan de binnenzijde: de mogelijkheden

Isolatie van gevels aan de binnenzijde: de mogelijkhede

Stel: woningen worden voor een grondige aanpak binnen de bestaande gevels helemaal leeggehaald en opnieuw ingedeeld. De steens gevels moeten zorgvuldig worden gerestaureerd, dus kan alleen aan de …

Lees verder
Graffiti op monumenten voorkomen

Graffiti op monumenten voorkomen

Graffiti kan monumenten flink ontsieren, maar kan ook voor aanzienlijke schade zorgen. Verwijderen van graffiti leidt maar al te vaak tot aantasting van de gevel. En voorkomen is bij dit probleem …

Lees verder
‘Dag van de Isolatie’ moeten consument bewust maken

‘Dag van de Isolatie’ moeten consument bewust maken

Groen Links Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren ging zaterdag 5 november in Werkendam aan de slag op de eerste ‘Dag van de Isolatie’. Insteek is meer mensen bewust te maken van het …

Lees verder
Advertentie leidt naar gestolen steigermateriaal

Advertentie leidt naar gestolen steigermateriaal

Recent werd door steigerbouwbedrijf De Spindel aangifte gedaan na diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. Steigermateriaal is doorgaans gemerkt of gecodeerd en daarmee herkenbaar voor de …

Lees verder
Ademhalingsziektes kosten Europees 82 miljard euro per jaar

Ademhalingsziektes kosten Europees 82 miljard euro per

Nieuw onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP toont aan dat 84 miljoen Europeanen in huizen wonen die te vochtig zijn. Dit veroorzaakt …

Lees verder
MKB-toets wet- en regelgeving

MKB-toets wet- en regelgeving

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn verheugd dat de Tweede Kamer op 1 november een tweetal moties heeft …

Lees verder
Velux tuimelraam in ongeïsoleerd of geïsoleerd dak

Velux tuimelraam in ongeïsoleerd of geïsoleerd dak

Wat zijn de kosten van het aanbrengen van een houten Velux tuimelraam in een nieuwe of bestaande dakopening, bij een geïsoleerd dak of bij een niet of beperkt geïsoleerd dak? We zetten …

Lees verder
Een eigen huis op eigen grond

Een eigen huis op eigen grond

Ir. Marcel E. van Mierlo Een eigen stuk grond in een ultra groene omgeving met je eigen huisje erop. Bezwaren, problemen, knelpunten? Nee, wel uitdagingen. We zijn Nederland, we denken groen, …

Lees verder
Bouwkosten: storten (staalvezel) betonvloer

Bouwkosten: storten (staalvezel) betonvloer

In dit artikel komt het storten van een geïsoleerde betonvloer op een verdicht zandbed aan bod. Het betreft zowel een traditioneel gewapende betonvloer, als een staalvezel betonvloer. …

Lees verder
Kracht van de Combinatie ontzorgt aannemers

Kracht van de Combinatie ontzorgt aannemers

Gecombineerd advies bevestiging, verankering en luchtdichtheid Kracht van de Combinatie ontzorgt aannemers Aannemers ondervinden op de bouwplaats direct voordeel door  het gecombineerde …

Lees verder
Snelheid van innovatie

Snelheid van innovatie

Op 16 december nam Jos Lichtenberg afscheid van de TU/e met, naar goed academische gebruik, een afscheidsrede. Een moment om eens terug te kijken op ruim dertien jaar innovatie. Wat is er nu …

Lees verder
FNV: Aantal bouwongevallen veel te hoog

FNV: Aantal bouwongevallen veel te hoog

Het aantal ongevallen in de bouw is onacceptabel hoog. Dit stelt FNV Bouw naar aanleiding van de nieuwste cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat vorig jaar 2,8% van de werknemers in de bouw na een …

Lees verder
De Nederlandse Bouwprijs 2017

De Nederlandse Bouwprijs 2017

De Nederlandse Bouwprijs wordt al sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. Getuige het aantal inzendingen dit jaar, is de prijs nog altijd ongekend populair. De jury -onder voorzitterschap van …

Lees verder
Onderhouds- en verbouwmarkt profiteert van groei

Onderhouds- en verbouwmarkt profiteert van groei

Naar verwachting groeit het productievolume van de onderhouds- en verbouwsector in 2017 flink. Deze sector profiteert vooral van het record aantal transacties op de woningmarkt. Nieuwe huiseigenaren …

Lees verder
Slanke staalconstructie met koud gebogen glas

Slanke staalconstructie met koud gebogen glas

Met de overkapping van het busstation IJsei is de metamorfose van Station Amsterdam Centraal eindelijk afgerond. Voor de 360 meter lange overkapping kon dankzij een slimme materiaalkeuze van …

Lees verder
Bouwgebreken: te gladde geprofileerde vloeren?

Bouwgebreken: te gladde geprofileerde vloeren?

Na de eerste regenbui na oplevering van het woningencomplex gaat de eerste bewoner onderuit op de galerij naar zijn woning. Zo gaat dat elke keer bij regen totdat een oudere bewoonster bij het …

Lees verder
Wie gaat het maken?

Wie gaat het maken?

Na twee jaar is het weer zover! Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari 2017 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de BouwBeurs 2017 plaats. Minder hallen dan we in het verleden gewend zijn, maar wel …

Lees verder
Werkt u met Ytong van Xella?

Werkt u met Ytong van Xella?

Het Ytong blok is geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Het laat zich niet-dragend én dragend verwerken in tal van toepassingen, zoals binnenspouw, …

Lees verder
Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

De bouw is terug, nu de infra nog. Daar staan we ongeveer, bij het aanbreken van 2017. Natuurlijk voelt nog niet iedereen in de b&u het herstel, maar voor de duizenden Bouwend Nederland-leden, …

Lees verder
BouwBeurs 2017: ‘Voor mensen die het gaan maken’

BouwBeurs 2017: ‘Voor mensen die het gaan maken’

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari 2017 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de BouwBeurs 2017 plaats. Na een jarenlange economische en bouwcrisis, staan de …

Lees verder
Openingstijden en toegang

Openingstijden en toegang

Openingstijden Maandag 6 februari: 09.30 – 17.30 uur Dinsdag 7 februari: 09.30 – 17.30 uur Woensdag 8 februari: 09.30 – 17.30 uur …

Lees verder
Digitaal, Vakbekwaam en Duurzaam

Digitaal, Vakbekwaam en Duurzaam

De BouwBeurs 2017 vertelt het verhaal van de bouw anno 2017. Dit verhaal leunt op de drie grote trends van dit moment: Digitaal, Vakbekwaam en Duurzaam.   …

Lees verder
Waar moeten bouwkasten aan voldoen?

Waar moeten bouwkasten aan voldoen?

Bouwend Nederland en Netbeheer Nederland zullen zich het komende halfjaar samen met diverse partners gaan inzetten voor het invoeren van de nieuwe voorwaarden voor het veilig plaatsen en …

Lees verder
Aanhoudende stank door sigarettenrook onderburen

Aanhoudende stank door sigarettenrook onderburen

In stedelijke gebieden wonen we met veel mensen op een klein oppervlak. Dit betekent dat men meer van elkaar merkt dan op het platteland en daarin ook een zekere mate van tolerantie moet hebben. …

Lees verder
Tijd- én kwaliteitswinst dankzij badkamer 2.0

Tijd- én kwaliteitswinst dankzij badkamer 2.0

“Zien doet geloven, in dagelijkse bouwpraktijk én in HPB-showroom” Een scheerspiegel naast de wastafel, veilige handgrepen voor senioren, een luxe glazen douchecabine, …

Lees verder
“Onze innovaties leiden bouwvakkers langs valkuilen van veiligheid”

“Onze innovaties leiden bouwvakkers langs valkuilen v

Ook dit jaar is Skyworks aanwezig op de Bouwbeurs met een aantal innovatieve producten die de veiligheid van bouwplaatsmedewerkers op een hoger plan tillen. Sepp Vedral, Marketing & Product …

Lees verder
Material Xperience

Material Xperience

Material Xperience is een jaarlijkse materiaalevenement én netwerklocatie waar architecten, creatieve professionals en fabrikanten van innovatieve …

Lees verder
Bio-constructor bouwt biobased huis

Bio-constructor bouwt biobased huis

ORGA bouw wist wat haar te doen stond met de Innovatie Expo voor de deur. Op dit geweldige podium laten zien dat hergroeibare natuurlijke materialen de toekomst hebben. Het resultaat mag er zijn: …

Lees verder
Zaken doen met Duitsland op BouwBeurs 2017

Zaken doen met Duitsland op BouwBeurs 2017

Bouwbedrijven die meer willen weten over de Duitse markt, of zaken willen doen in het buurland, kunnen tijdens de BouwBeurs 2017 terecht bij het NRW-paviljoen (hal 7, B008). Zeven bedrijven uit …

Lees verder
Pop-Up shows op Vakplein

Pop-Up shows op Vakplein

Confindustria Ceramica uit Italië, RUBI Benelux en Tegelzettersorganisatie BOVATIN zetten samen de tegelbranche op de kaart tijdens de BouwBeurs. Gedrieën hebben zij een uitgebreid …

Lees verder
Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Het nieuwe kennis- en adviescentrum Volandis is aanwezig tijdens BouwBeurs 2017 om de bezoekers onder meer te informeren over de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Deze wordt in 2017 geleidelijk …

Lees verder
BouwTotaal op BouwBeurs 2017

BouwTotaal op BouwBeurs 2017

BouwTotaal is uiteraard weer aanwezig op BouwBeurs 2017 in Utrecht. De eerste dagen werd onze stand druk bezocht. De beurs is nog geopend t/m vrijdag 10 februari 2017. U vindt onze stand in hal 7, …

Lees verder
Activiteiten BouwBeurs

Activiteiten BouwBeurs

Bouw & ICT Theater Het gaat hard met de digitalisering van de bouw. Online bouwmaterialen bestellen is normaal geworden. Er komen steeds meer handige hulpmiddelen voor het opnemen van …

Lees verder
Veiligheid bekistingen en ondersteuningen naar hoger plan

Veiligheid bekistingen en ondersteuningen naar hoger pl

In het werk gestort beton wordt dagelijks toegepast in projecten in alle sectoren van de bouw. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn voor dat betonwerk onmisbare voorzieningen om het …

Lees verder
Bouwgebreken: scheurvorming

Bouwgebreken: scheurvorming

Een echtpaar heeft enkele jaren geleden een oud monumentaal pand aangekocht. Het pand was toen al naar de oorspronkelijke situatie gerestaureerd. De buitengevels tonen wel wat scheurvorming, maar …

Lees verder
Transformatie Ambachtsschool: voorzichtigheid troef

Transformatie Ambachtsschool: voorzichtigheid troef

Bij de transformatie van de Ambachtsschool in Gouda naar 64 vrijesector huurappartementen en 4 eengezinswoningen zouden Johan Hoogendoorn, projectleider van Bébouw Midreth, en Arjen Lok, …

Lees verder
Alles veert weer terug naar het oude?

Alles veert weer terug naar het oude?

Er heerst een zekere mate van berusting bij veel bouw gerelateerde bedrijven. Daar waar zij de opleving na de crisis zouden moeten gebruiken om naar nieuwe economische ruimte (innovatie) te zoeken, …

Lees verder
‘Nul opleverpunten wordt de standaard’

‘Nul opleverpunten wordt de standaard’

Wie naar duurzaamheid in de bouw streeft, hoeft echt niet aan de slag met allerlei kunstgrepen. Juist met een focus op de primaire efficiëntie en kwaliteit kunnen al hele grote stappen gemaakt …

Lees verder
Top 10 belangrijkste belastingwijzigingen 2017

Top 10 belangrijkste belastingwijzigingen 2017

Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met fiscale veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom heb ik (uiteraard op persoonlijke titel …

Lees verder
Beheersen van brand en rook bij doorvoeringen?

Beheersen van brand en rook bij doorvoeringen?

Om de brand- of rookwerendheid van een wand of vloer met doorvoeringen te kunnen bepalen, moet er inzicht zijn in de compartimentering van een gebouw. Bovendien moet u weten welke ruimten als …

Lees verder
5 miljard

5 miljard

‘Eh, Mark, heb je even voor mij?’ ‘Maar natuurlijk, waarde collega Wiebes, neem plaats. Een wijntje erbij? Het jaar zit er tenslotte bijna op …

Lees verder
Voegwerk op nieuw metselwerk

Voegwerk op nieuw metselwerk

Bij voegwerk op nieuw metselwerk worden de kosten sterk bepaald door het formaat van de metselstenen en de toegepaste voeg. In dit artikel enkele richtprijzen voor een aantal voegtypes bij een …

Lees verder
De kunstwerken in het Waterloopbos

De kunstwerken in het Waterloopbos

Diep verscholen in het bos bij Kraggenburg – het oudste bos van Flevoland – liggen opmerkelijke proefmodellen voor diverse waterbouwkundige werken over de hele wereld. Zowel voor de …

Lees verder
Het isoleren van historische vensters

Het isoleren van historische vensters

Monumentale, historische gebouwen voldoen vaak niet aan onze hedendaagse eisen, zoals van isolatie. Maar ook van monumenten wordt verwacht dat ze leefbaar en energiezuinig zijn, zeker als er een …

Lees verder
Greenworks Academy

Greenworks Academy

Sinds 1 januari 2011 biedt Raab Karcher onder de naam ‘Greenworks’ een volledig assortiment aan duurzame producten voor de bouw. In Nederland zijn er inmiddels drie Greenworks Academies: …

Lees verder
Bouw moet verjongen

Bouw moet verjongen

De bouw wordt harder getroffen door de vergrijzing dan andere sectoren. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd sneller dan het landelijk gemiddelde, ook het aantal jongeren is in de afgelopen …

Lees verder
Doorlooptijdverkorting van 99%

Doorlooptijdverkorting van 99%

Verbeteren van bestaande patronen in de organisatie is een complex proces, laat staan het motiveren van medewerkers om deel te nemen en adequaat vorm te geven aan verbeterrondes. Inteco, producent …

Lees verder
Jongste monument van Amsterdam

Jongste monument van Amsterdam

Het gebouw Oudhof, Rokin 99 in Amsterdam, aangewezen tot gemeentelijk monument. Dit gebeurde op verzoek van Heemschut. Het Oudhof effectenkantoor is in 1990 gebouwd naar ontwerp van de architect …

Lees verder
Nieuwe gevelafwerking voor nul-op-de-meter-renovatie

Nieuwe gevelafwerking voor nul-op-de-meter-renovatie

Vóór de renovatie was het appartementencomplex Zuringhof in Tilburg nog een kenmerkend gebouw voor de jaren 70, zowel energetisch als wat uiterlijk betreft. Met de renovatie werden …

Lees verder
Kleine huisjes, minder regels

Kleine huisjes, minder regels

Ir. Marcel E. van Mierlo We mogen trots zijn op ons bouwproces. Sterke constructieve ontwerpen met een zuinige energiehuishouding, esthetisch vaak meer dan mooi en functioneel ver boven …

Lees verder
Bouwgebreken: aanhoudende lekkage in nieuwbouw appartement

Bouwgebreken: aanhoudende lekkage in nieuwbouw appartem

Door een grote ontwikkelaar is een nieuw appartementencomplex gebouwd, speciaal voor senioren. Toegankelijkheid en gebruiksgemak van de appartementen zijn speerpunten in de verkoopbrochure. De …

Lees verder
BouwTotaal TV achter de schermen

BouwTotaal TV achter de schermen

Het begon allemaal met de beursjournaals op de Internationale Bouwbeurs 2013. Dagelijks bezocht de redactie van BouwTotaal innovatieve standhouders en de volgende ochtend was het vergaarde nieuws te …

Lees verder
Vandersanden Group neemt fabrieken over in Nederland en Duitsland

Vandersanden Group neemt fabrieken over in Nederland en

Op 14 december 2016 heeft Vandersanden Group een principeakkoord ondertekend voor de overname van CRH Clay Division Nederland, Duitsland en België, onderdeel van de Ierse beursgenoteerde CRH …

Lees verder
Beerepoot Hilversum treedt toe tot Transferro BV

Beerepoot Hilversum treedt toe tot Transferro BV

Sinds 1 januari 2017 is Beerepoot Hilversum lid van Transferro. De leverancier krijgt naast de standaard voorraad van Transferro (ruim 12.000 artikelen) de beschikking over legio bestelbare A-merk …

Lees verder
VSB sluit jaar af met negen nieuwe leden

VSB sluit jaar af met negen nieuwe leden

Met de nieuwe leden Personeelsservice Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex neemt het aantal VSB-leden dit jaar met negen toe. Deze drie bedrijven traden tijdens de laatste ledenvergadering …

Lees verder
Één krachtige belangenorganisatie betonsector

Één krachtige belangenorganisatie betonsector

De Cement- en Betonindustrie heeft de ambitie haar krachten te bundelen door middel van één sterke brancheorganisatie waarin de verschillende sectoren hun identiteit behouden en …

Lees verder
Gewei als kroon op werk

Gewei als kroon op werk

Een feestelijk moment vandaag op de bouwplaats van het nieuwe vakantiepark van de Efteling. Daar werd – onder toeziend oog van de belangrijkste leveranciers Bouwbedrijf Pennings, Gubbels, …

Lees verder
Vloerendag: “Kom ook over de vloer bij NOA.”

Vloerendag: “Kom ook over de vloer bij NOA.”

Op 30 maart 2017 organiseert de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven in Veenendaal de Vloerendag: voor alle ondernemers van monoliet-, kunststof-, terrazzo-, gietdek-, cementdek- …

Lees verder
Dakrenovatie met vloeibare dakbedekking

Dakrenovatie met vloeibare dakbedekking

Renovatie van bitumen daken kan op veel verschillende manieren. Zeker als het een groot oppervlak betreft, is het de moeite waard om goed uit te zoeken wat de beste oplossing is. Een dak met een …

Lees verder
Bouwkosten: Herstel scheuren metselwerk met spiraalankers

Bouwkosten: Herstel scheuren metselwerk met spiraalanke

Scheuren in een gemetselde gevel kan men op diverse manieren aanpakken. De aanpak hangt af van de oorzaak en van de situatie. Zo kan men het metselwerk traditioneel herstellen door inboeten, …

Lees verder
Lean heeft de toekomst in bouwlogistiek

Lean heeft de toekomst in bouwlogistiek

Mede onder invloed van de economische crisis werd binnen Raab Karcher rond 2010 gestart met het project LeanWorks met als doel om de logistieke efficiency sterk te verbeteren. Raab Karcher werd …

Lees verder
Energielabel A minder zuinig dan gedacht

Energielabel A minder zuinig dan gedacht

Er is een duidelijk verschil tussen het werkelijke en theoretische energieverbruik in Nederlandse woningen. Hierdoor geven energielabels een verkeerd beeld. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda …

Lees verder
Scheurvorming in natuursteen tegelvloer

Scheurvorming in natuursteen tegelvloer

Vrij snel na de oplevering van de nieuwbouwwoning verschijnen er scheuren in de tegelvloer op de begane grond. Na onderzoek blijkt de scheurvorming afkomstig uit de ondergrond en dan met name uit de …

Lees verder
LIV: tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers

LIV: tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers

Sinds begin dit jaar kunnen werkgevers recht hebben op de LIV: een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Komt u in aanmerking?   …

Lees verder
OudNieuw

OudNieuw

Het voormalige EK-huis in ’s-Hertogenbosch dateert uit 1935 en werd destijds gebouwd door de Katholiek beweging van de Eucharistische Kruistocht (EK). Het gemeentelijk monument is nu …

Lees verder
Kennemer Sportcenter: topprestatie in verduurzaming

Kennemer Sportcenter: topprestatie in verduurzaming

Een prima voorbeeld van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Dat is Kennemer Sportcenter, met 3080 m2 vloeroppervlak aan sporthal en twee tennishallen van 3650 m2 één van de …

Lees verder
Parkeerdak systeem voor supermarkt

Parkeerdak systeem voor supermarkt

In het centrum van Duiven is onlangs een nieuwe Lidl supermarkt geopend met een 2000 m2 parkeerdak systeem boven de winkel. Intercodam Infra adviseerde het Rooflogix Easypark 9090 parkeerdak systeem …

Lees verder
Bouwend Nederland gaat voor kwaliteit

Bouwend Nederland gaat voor kwaliteit

De Tweede Kamer nam onlangs de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan. De kogel is nog niet helemaal door de kerk. Maar mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote …

Lees verder
Isoleren: wat kost dat?

Isoleren: wat kost dat?

De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ stimuleert mensen drie jaar lang nog eens extra om hun dak, vloer, gevel, spouwmuur en/of ramen te isoleren. Sinds de start in oktober 2016 …

Lees verder
Buitengevelisolatie wint snel terrein

Buitengevelisolatie wint snel terrein

De toepassing van buitengevelisolatie neemt de laatste jaren snel toe. Vooral de combinatie met steenstrips is populair. De stijgende populariteit wordt onder meer veroorzaakt door de grote opgave …

Lees verder
Verdere groei van nieuwbouwwoningen onder druk

Verdere groei van nieuwbouwwoningen onder druk

In 2016 daalde het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen. Als het aantal bouwvergunningen niet stijgt, zet dit vanaf volgend jaar een rem op de nieuwbouw. Beperkte stijging verkoop …

Lees verder
Succesvolle BouwBeurs 2017

Succesvolle BouwBeurs 2017

BouwBeurs 2017 is volgens de beursorganisatie succesvol afgesloten. De beurs heeft alle bezoekersprognoses overtroffen. Deze editie was goed voor bijna 75 duizend bezoekers. De beurs werd van 6 tot …

Lees verder
Transitiehuis: medewerkers behouden

Transitiehuis: medewerkers behouden

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) het startschot gegeven voor het Transitiehuis. Dit is een doorstroomhuis van werk …

Lees verder
Tekort aan Poolse werknemers in bouwsector

Tekort aan Poolse werknemers in bouwsector

De bouwsector zit dusdanig in de lift dat er een tekort ontstaat aan Poolse en Roemeense arbeidskrachten. Bouwbedrijven halen hun werknemers daarom noodgedwongen steeds vaker ook uit landen buiten …

Lees verder
Buitengevelsysteem: eigentijds en goed geïsoleerd

Buitengevelsysteem: eigentijds en goed geïsoleerd

Een aantal sterke namen in de bouw presenteren een uniek concept voor gevelisolatie: Isofinish. Dit staat garant voor een efficiënte isolatieschil aan de buitengevel, in combinatie met een …

Lees verder
De (on)mogelijkheid van ‘Stookkostenvergelijk’

De (on)mogelijkheid van ‘Stookkostenvergelijk’

U kent de discussie waarschijnlijk wel over stookkosten. U woont in dezelfde woning als uw buren en toch heeft u veel hogere stookkosten dan de buren of omgekeerd. Het vervolg van die gespreken gaat …

Lees verder
Dakengoeroe Albert F. van den Hout overleden

Dakengoeroe Albert F. van den Hout overleden

Op maandag 20 maart is geheel onverwacht Albert F. van den Hout op 69-jarige leeftijd overleden. Hij stond bekend als de ‘dakengoeroe’ van Nederland.   …

Lees verder
Wiebes stelt zzp’ers en opdrachtgevers gerust

Wiebes stelt zzp’ers en opdrachtgevers gerust

In november vorig jaar schortte staatssecretaris Wiebes van Financiën de handhaving van de Wet Deregulering en Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op tot in ieder geval 1 januari 2018. In januari …

Lees verder
Wonen in een parelprovincie

Wonen in een parelprovincie

Tekst: Ir. Marcel E. van Mierlo ‘Perifeer Nederland loopt verder leeg’ kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs. Bent u met me eens dat juist Zeeland, Limburg, …

Lees verder
De weg naar een innovatieve samenleving

De weg naar een innovatieve samenleving

U hebt een druk professioneel en sociaal leven en u wilt uzelf blijven ontwikkelen? Voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatief hoogwaardige opleiding naast zijn of haar baan biedt Nyenrode …

Lees verder
Crowdfunding designhuis van 100% sloopafval

Crowdfunding designhuis van 100% sloopafval

De crowdfunding campagne voor het Resource House in Heerlen is officieel gestart. Architect Erol Öztan heeft de ambitie om het eerste designhuis te bouwen van 100% sloopafval. Hij wil daarmee …

Lees verder
Hardlopen

Hardlopen

De woningbouw lijkt weer af te koersen op de wilde jaren voor de crisis. Vrienden van ons zette drie weken geleden hun jaren dertig twee-onder-een-kapwoning te …

Lees verder
Dakrenovatie met 5 meter lange houten platen

Dakrenovatie met 5 meter lange houten platen

Woningcorporatie Vidomes wilde voor een project van 220 woningen de bestaande daken vervangen en daarbij een zo hoog mogelijke R-waarde realiseren. De nieuwe constructie – op de bestaande …

Lees verder
Sneller duurzaam bouwen door prefabricage

Sneller duurzaam bouwen door prefabricage

De vraag naar duurzame huurwoningen voor het middensegment in Nederland is groot. Dit komt enerzijds doordat er steeds meer mensen overgaan van sociale naar particuliere huur. Anderzijds is er de …

Lees verder
Ecologische woonwijk opgeleverd

Ecologische woonwijk opgeleverd

Het innovatieve project EcoParkHof in Almere van architect Jos Abbo is eind 2016 opgeleverd. EcoParkHof is niet zomaar een woonwijk. Het is speciaal bedoeld voor bewoners met een ecologische bril …

Lees verder
Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

 “Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard …

Lees verder
Houten wielerbaan Apeldoorn hersteld

Houten wielerbaan Apeldoorn hersteld

In zes weken tijd vervingen twaalf vaklieden de oude vloer door zo’n 55 kilometer nieuwe planken Accoya hout. Waarom: het larixhout waar in eerste instantie voor was gekozen, vertoonde …

Lees verder
Stofvrij werken roept veel vragen op

Stofvrij werken roept veel vragen op

‘Wij merken dat stofvrij werken nog steeds veel vragen oproept en verwarring veroorzaakt’, zegt Festool-adviseur Frans van Dijk tijdens het Festool Event, dat plaatsvond tijdens …

Lees verder
Bouwgebreken: lekkende dakserre

Bouwgebreken: lekkende dakserre

Een jaar na oplevering van een ‘dakserre’ begint het in de ondergelegen slaapkamer te lekken. Bij ongeveer elke regenbui ontstaat een lekkage. Uit onderzoek blijkt dat de afdichting van …

Lees verder
Transformatie Philips Natlab

Transformatie Philips Natlab

Het nieuwe SintLucas college voor creatief-technische en ondernemingsgerichte (v)mbo-opleidingen heeft zijn plek gekregen in een fantastisch getransformeerd Philips Natlab. 10.000 m3 nieuwbouw en …

Lees verder
BouwTotaal lezer test: ‘Zagen met grote precisie’

BouwTotaal lezer test: ‘Zagen met grote precisie’

‘De precisie waarmee deze afkortzaag werkt is groot. Een robuuste machine, die door zijn compactheid eenvoudig is mee te nemen’, aldus het oordeel van Mike Bijl. Hij is werkzaam bij …

Lees verder
Skilpod verovert België in sneltreinvaart

Skilpod verovert België in sneltreinvaart

In België ontwikkelt zich in rap tempo een markt voor kleine woningen, tuinkantoortjes en mantelzorghuisjes. Skilpod van Filip Timmermans wil op het vlak van zorg en wonen een voorloper zijn. …

Lees verder
Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips

Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips

Buitengevelisolatie is de meest effectieve manier om woningen en gebouwen te isoleren. Door de buitengevel goed te isoleren, heeft de bewoner/gebruiker geen last meer van vocht en tocht. …

Lees verder
Bouwsector uit de steigers

Bouwsector uit de steigers

Bouwsector groeit in volle breedte in 2017 en 2018 met 4,5 procent Utiliteitssector klimt snel uit dal Vooruitzichten op groei grond-, wegen- en waterbouw door hogere investeringen …

Lees verder
Historische serres en veranda’s

Historische serres en veranda’s

Serres en veranda’s zijn niet alleen nu gewilde verblijfsruimtes, maar waren dat vroeger ook. Voorzien van vaak fraaie details zijn historische serres en veranda’s echter ook kwetsbaar …

Lees verder
Zelf werkplekinspecties uitvoeren

Zelf werkplekinspecties uitvoeren

Heeft u moeite met het vastleggen van uw werkplekinspecties? Of heeft u weinig inzicht in de resultaten? Aboma heeft een inspectie-app laten ontwikkelen om inspecties op de bouwplaats te kunnen …

Lees verder
Meer bieders dan ooit bij Ritchie Bros. in Moerdijk

Meer bieders dan ooit bij Ritchie Bros. in Moerdijk

Wie weleens een materieelveiling van Ritchie Bros. in Moerdijk bijgewoond heeft, kan beamen dat hier geen spelletjes gespeeld worden. Het veilinghuis (sinds 1987 actief in Nederland) staat bekend om …

Lees verder
Montage hardhouten raamkozijn

Montage hardhouten raamkozijn

In een nieuwe gevelopening wordt een hardhouten raamkozijn met raam aangebracht. We zetten de montagetijden en kosten van enkele raamtypen bij twee verschillende afmetingen op een rij.   …

Lees verder
We kantelen

We kantelen

Ik heb eerder betoogd dat er iets wezenlijks aan het veranderen is in de bouwsector. Decennia lang was de klant niet echt in beeld en was de sector in staat om de complexe keten met de vele rollen, …

Lees verder
TNO toont voordelen BouwHub aan

TNO toont voordelen BouwHub aan

Een nieuwe vorm van bouwlogistiek met de BouwHub van VolkerWessels Bouwmaterieel blijkt zeer effectief om efficiënter, schoner, goedkoper en met minder overlast te bouwen. Dat is de conclusie …

Lees verder
CUR-Aanbevelingen helpen de bouw vooruit

CUR-Aanbevelingen helpen de bouw vooruit

Praktijkgerichte regels door en voor de bouw, zo kun je in het kort CUR-Aanbevelingen omschrijven. Op basis van het beste van de bestaande kennis kunnen partijen in de bouw afspraken maken over de …

Lees verder
Zilveren Beton Bewust|CSC certificaten voor Cementbouw

Zilveren Beton Bewust|CSC certificaten voor Cementbouw

Tijdens Building Holland 2017 zijn op 12 april de eerste Beton Bewust|CSC certificaten uitgereikt. Cementbouw mocht als één van de eerste twee betonmortelbedrijven in de wereld …

Lees verder
Empathie

Empathie

Inlevingsvermogen is de basis van een succesvolle innovatie. Techneuten hebben de neiging om iets slims te verzinnen en dan aan te nemen dat de rest van de wereld daarop zit te wachten.   …

Lees verder
Voormalig kaaspakhuis met slim installatiewerk

Voormalig kaaspakhuis met slim installatiewerk

In het voormalig Kaaspakhuis De Producent in Gouda, een Rijksmonument, worden door Vergeer Bouw uit Reeuwijk 52 koopappartementen van 52 tot 175 m2, en 500 m2 commerciële ruimte gerealiseerd. …

Lees verder
OudNieuw

OudNieuw

De Openbare Bibliotheek van Arnhem verhuisde eind 2013 naar een nieuwe locatie. V8 Architects maakte het ontwerp voor de herbestemming van het gebouw tot kantoor- en winkelgebouw.   …

Lees verder
Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Samen antwoord geven op zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Dat klinkt ernstig; het gaat ook echt ergens over. Daar is nu zelfs een nationaal innovatieprogramma voor opgesteld, voor de …

Lees verder
Gebreken na plaatsing kunststof kozijnen

Gebreken na plaatsing kunststof kozijnen

Sinds de komst van kunststof als bouwmateriaal en als vervanging van de volop toegepaste houten gevelkozijnen, is menig woning in Nederland inmiddels voorzien van kunststof gevelkozijnen. Op grote …

Lees verder
Kraanmachinisten: onveiligheid is groot

Kraanmachinisten: onveiligheid is groot

Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. De opleiding van degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt, …

Lees verder
HoHo Wien klimt naar 84 meter

HoHo Wien klimt naar 84 meter

In het najaar van 2016 startte de bouw van het 84 meter hoge HoHo Wien. De hoogste toren van dit uit drie torens bestaande gebouw, heeft 24 verdiepingen. Het gebouw bestaat voor 74% uit hout. …

Lees verder
Energiezuinig gebouwbeheer gemeentehuis Ridderkerk

Energiezuinig gebouwbeheer gemeentehuis Ridderkerk

“Voor de gebouwbeheerder van het gemeentehuis van Ridderkerk waren de energiestromen van de aanwezige warmte- en koudevoorziening op basis van de aanwezige WKO-installatie een soort black …

Lees verder
Originele gevelbeeld Rietveldwoningen hersteld

Originele gevelbeeld Rietveldwoningen hersteld

Architect Gerrit Rietveld ontwierp begin jaren vijftig een aantal wooncomplexen in de wijk Hoograven in Utrecht. Onlangs zijn twee van deze stempels, met 194 woningen, gerenoveerd. A3 Architecten …

Lees verder
Vervangen spouwmuurisolatie

Vervangen spouwmuurisolatie

Als men bij een bestaande gevel de bestaande spouwisolatie tegen het binnenspouwblad wil vervangen door nieuwe spouwisolatie, kan men uit diverse isolatieproducten kiezen. Als indicatie drie …

Lees verder
Economische groei zet flink door

Economische groei zet flink door

Hoogste groei in bouw De Nederlandse economie groeit dit jaar stevig door. Net als in 2016 komt de groei op ruim 2% uit. Consumenten voeren hun uitgaven op. Dat betekent drukkere winkels en …

Lees verder
Materieel "Betonbouw, GWW van der Horst" onder de virtuele hamer

Materieel "Betonbouw, GWW van der Horst" onde

BVA Auctions organiseert tot en met 10 mei 2017 een online veiling van het materieel  van Beton-, Grond-, Weg- en Waterbouw Van der Horst, wegens bedrijfsbeëindiging. Het aanbod is breed: …

Lees verder
Amsterdamse houten woontoren van 73 meter

Amsterdamse houten woontoren van 73 meter

In Amsterdam komt de houten woontoren ‘HAUT’ van 73 meter. Het appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de Amstel en moet in 2019 worden opgeleverd. Het houten gebouw wordt voorzien …

Lees verder
Prefab Hyparhuis

Prefab Hyparhuis

Er is een trend van toenemende prefabricage in de bouw. Dat is goed voor de kwaliteit, maar kun je er ook architectonisch mee uit de voeten of ben je gebonden aan prefab retrostijlen en saai …

Lees verder
Innovatie boost in de bouw

Innovatie boost in de bouw

Zzp’ers, starters, schoolverlaters en bouw-uitvinders hebben de grootste innovatie-kracht. Allemaal gedreven ondernemers, die uitdagingen aangaan, slim zijn en handig, en niet te beroerd om …

Lees verder
Hoogbouw in hout met Cross Laminated Timber

Hoogbouw in hout met Cross Laminated Timber

Massa, gewicht, bewerkbaarheid en herbruikbaarheid van beton hebben de afgelopen 200 jaar in het voordeel van dit materiaal gewerkt. Maar die eigenschappen lijken zich nu echter steeds meer tegen …

Lees verder
Hoogbouw studentencomplex Vancouver

Hoogbouw studentencomplex Vancouver

In Vancouver is een 53 meter hoog houten studentencomplex gebouwd op de campus van de University of British Colombia in Vancouver. Het gebouw telt achttien verdiepingen en heet Brock Commons. De …

Lees verder
Kwaliteitsdenken

Kwaliteitsdenken

Het kwaliteitsdenken neemt in de bouw een grote vlucht. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is bij de Eerste Kamer beland en het lijkt erop dat deze wet volgend jaar in werking gaat treden. En …

Lees verder
Nieuwe vakbeurs ‘Bestelauto Expo 2017’

Nieuwe vakbeurs ‘Bestelauto Expo 2017’

De bestelauto krijgt een eigen event in Nederland. Op woensdag 4 en donderdag 5 oktober 2017 vindt in Expo Houten de eerste editie van Bestelauto Expo plaats. Dit vakevenement is een logisch vervolg …

Lees verder
Betaal niet te veel overdrachtsbelasting

Betaal niet te veel overdrachtsbelasting

Wilt u nu of in de nabije toekomst een woning of een andere onroerende zaak aankopen? En twijfelt u of het verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting van toepassing is? Lees dan verder. …

Lees verder
Hangbruginstallatie: veilig, flexibel en efficiënt

Hangbruginstallatie: veilig, flexibel en efficiënt

Een hangbrug is uit oogpunt van veiligheid, flexibiliteit, efficiency en gebruiksgemak een ideaal arbeidsmiddel voor het werken op hoogte. De vorm, lengte en bereikbaarheid maken de installaties …

Lees verder
Supersnelle bouw met prefab studentenwoningen

Supersnelle bouw met prefab studentenwoningen

In slechts twaalf maanden tijd worden aan de Laan van Spartaan in Amsterdam West 361 studentenwoningen gebouwd. In rap tempo stapelen tot een hoogte van maar liefst 16 woningen, dat is nog niet …

Lees verder
Door andere vloerafwerking ineens vochtoverlast?

Door andere vloerafwerking ineens vochtoverlast?

Zo’n 14 jaar geleden is een ruime, vrijstaande woning aangekocht en aan de binnenzijde verbouwd. Tijdens deze verbouwing zijn geen gebreken geconstateerd aan de wanden of de vloer op de begane …

Lees verder
Hoog, hoger, hoogst

Hoog, hoger, hoogst

Toegegeven, het betreft een onderzoeksproject. Maar het moet mogelijk zijn: een houten wolkenkrabber met een hoogte van 300 meter! Deze houten mammoet is gedacht in Londen en heeft tachtig …

Lees verder
Hotel Jakarta: duurzaam, mooi én comfortabel

Hotel Jakarta: duurzaam, mooi én comfortabel

Duurzaamheid, schoonheid en comfort gaan hand in hand in Hotel Jakarta Amsterdam, dat eind 2017 opgeleverd wordt op de kop van het Java-eiland. Het gebouw wordt niet alleen op het gebied van energie …

Lees verder
Toekomstig bouwen in de praktijk: Active House Concept

Toekomstig bouwen in de praktijk: Active House Concept

Vanaf 1 januari 2021 is BENG voor alle nieuwe gebouwen verplicht. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Op dit moment wordt proefgedraaid met de voorgestelde berekenwijze voor de drie …

Lees verder
Wilt u ook Bosch gereedschap testen?

Wilt u ook Bosch gereedschap testen?

BouwTotaal organiseert regelmatig testmogelijkheden van elektrisch gereedschap. In samenwerking met Bosch ditmaal de oproep om twee typen accuschroefboormachines en een accuklopboorschroevendraaier …

Lees verder
Sloop en nieuwbouw achterstandswijken, wat is het resultaat?

Sloop en nieuwbouw achterstandswijken, wat is het resul

Menging van arme en rijke bewoners werd lange tijd gezien als goed middel om problemen in achterstandswijken aan te pakken. Tot nu toe gebeurde dat vooral door sloop van goedkope sociale …

Lees verder
Bouw steeds positiever gestemd

Bouw steeds positiever gestemd

Bijna 75% van de bouwbedrijven geeft aan dat zij er beter voorstaan dan een jaar geleden. Dit blijkt uit een inventarisatie van BouwGarant onder haar deelnemers. Ook vorig jaar gaven bouwbedrijven …

Lees verder
Help! De aanbouw zakt weg!

Help! De aanbouw zakt weg!

Een familie woont in een vrijstaande woning in Friesland. Bij de aankoop van de woning was bekend dat de aanbouw, bestaande uit garage en kantoortje, later aan de woning is gebouwd. Na aankoop werd …

Lees verder
Varkenscyclus of gouden eeuw van innovatie

Varkenscyclus of gouden eeuw van innovatie

Ir. Marcel van Mierlo Na jaren houtje bijten en knopen tellen, tellen we steeds vaker onze zegeningen. De markt is aan het opkrabbelen en de werkvoorraad heeft een richting gekozen, die …

Lees verder
Diepste parkeergarage van Nederland

Diepste parkeergarage van Nederland

Bezoekers van het historische centrum van Leiden kunnen tegenwoordig hun auto kwijt op een bijzondere plek. Op de Lammermarkt aldaar is namelijk eind april 2017 de diepste parkeergarage van …

Lees verder
Bouwuitje: op ontdekkingstocht in de bunkers

Bouwuitje: op ontdekkingstocht in de bunkers

Op zaterdag 10 juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse kust bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek. De betonnen kolossen …

Lees verder
Havenloods in Rotterdam getransformeerd en opgetopt

Havenloods in Rotterdam getransformeerd en opgetopt

In Rotterdam wordt de karakteristieke Fenixloods uit 1922, ontworpen door C.N. de Goor, getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw voor wonen, werken, parkeren en recreëren. Hier bovenop …

Lees verder
Bouwgebreken: ‘Afschuiven metselwerk’

Bouwgebreken: ‘Afschuiven metselwerk’

Een willekeurige familie is sinds 23 jaar woonachtig in een jaren ’30, twee-onder-één kap woning in het hart van Noord-Holland. Bij de aankoop van de woning merkte de toenmalige …

Lees verder
Praktijktest ruggedragen accu stofzuiger

Praktijktest ruggedragen accu stofzuiger

Maar liefst 30.000 gaten moeten er worden geboord in de gevels van zeven bestaande woongebouwen in Leeuwarden. Om dat stofvrij te kunnen doen testte Wiebe Leistra van Siegersma Gevelrenovatie …

Lees verder
Is ‘brandveilig’ genoeg?

Is ‘brandveilig’ genoeg?

Brandveiligheid: het is al sinds we begonnen met bouwen een ‘hot’ item. Hele binnensteden werden in de Middeleeuwen verwoest door stadsbranden, doordat bijna alle constructies van hout …

Lees verder
Btw-aftrek op verbouwing of nieuwbouw eigen woning

Btw-aftrek op verbouwing of nieuwbouw eigen woning

Hebt u plannen om uw bestaande woning te laten verbouwen of een nieuwe woning te laten bouwen? Dan kunt u, mits aan voorwaarden is voldaan, een btw-voordeel behalen. Eén van de voorwaarden is …

Lees verder
Sociale woningnood slim oplossen

Sociale woningnood slim oplossen

Wie geeft het startschot voor meer sociale woningbouw? Als bouwsector lossen we graag het grote probleem op van de groeiende wachtlijsten. We kunnen dat tegenwoordig heel snel, als de plannen …

Lees verder
Hoe brandveilig is die deur?

Hoe brandveilig is die deur?

Het aantal jaarlijkse branden en slachtoffers nemen nauwelijks af. En dan krijgen we ook nog te maken met de Wet Kwaliteitsborging, verhoogde aansprakelijkheid van aannemers en aangescherpte eisen …

Lees verder
25% of 22% bijtelling?

25% of 22% bijtelling?

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde. Alleen voor auto’s die helemaal geen CO2 uitstoten (het meest bekende …

Lees verder
Publiek-privaat samenwerken kun je leren

Publiek-privaat samenwerken kun je leren

In de bouwsector worden meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen neergelegd. Dat komt onder meer tot uitdrukking in vernieuwende contractvormen en de komst van private kwaliteitsborging. Door de …

Lees verder
Installaties: businesscenter en restaurant in een bankgebouw

Installaties: businesscenter en restaurant in een bankg

Ruim 50 jaar diende een omvangrijk centrumpand in Bodegraven als Rabobank-kantoor.  In een groot deel van het gebouw is nu businesscenter De Markt en restaurant De Munt eten?drinken gevestigd. …

Lees verder
Renovatie dakgoot goedkoper dan vervangen

Renovatie dakgoot goedkoper dan vervangen

Het komt nogal eens voor: lekkende dakgoten. Niet alleen bij particuliere woningen, maar ook bij grotere wooncomplexen van woningbouwverenigingen. Behalve de ingrijpende oplossing om zo’n …

Lees verder
Staalconstructies voor veestallen

Staalconstructies voor veestallen

De bouwkosten van staalconstructies voor veestallen variëren sterk per type veestal en type constructie. Van enkele typen pluimveestallen, varkensstallen en rundveestallen zijn de kosten van …

Lees verder
Lekkagepark

Lekkagepark

De VvE van een garagepark in het zuiden van het land kampt met een flink lekkageprobleem. Nagenoeg alle van de meer dan 100 garageboxen (variërend van een kleine box voor één auto …

Lees verder
Brandwerende constructies: regels & normen

Brandwerende constructies: regels & normen

Gebouwen en verbouwingen waar een bouwvergunning voor is afgegeven moeten voldoen aan een brandwerendheidseis. Alle soorten constructies moeten aan de eis voldoen, ongeacht het toegepaste …

Lees verder
Groen licht voor Noorse scheepstunnel

Groen licht voor Noorse scheepstunnel

Om de beruchte kustwateren rondom het Noorse Schiereiland Stad te omzeilen, gaat Noorwegen een scheepstunnel bouwen. Daartoe hebben de Noorse kustwacht en de Noorse overheid op 2 maart de …

Lees verder
Online faillissementsveilingen Timmerfabriek Van Der Maazen B.V. te Lith

Online faillissementsveilingen Timmerfabriek Van Der Ma

BVA Auctions organiseert tot en met 21 juni 2017 drie online veilingen van de bedrijfsmiddelen afkomstig uit het faillissement van Timmerfabriek Van Der Maazen B.V. te Lith   …

Lees verder
Loft Cube, een prefab slaapplaats op pootjes

Loft Cube, een prefab slaapplaats op pootjes

‘Een prachtige prefab slaapplaats, die je overal kan neerzetten, ook op een dak’, glimt Werner Aisslinger. Loft Cube is voorzien van panoramische raampartijen en ingericht op maat. Zoek …

Lees verder
Gevelkunst in Heerlen

Gevelkunst in Heerlen

Graffiti op historische gebouwen brengt schade toe en is vaak moeilijk te verwijderen, zonder zichtbare gevolgen. Maar ook graffiti op andere gebouwen wordt vaak als storend of als …

Lees verder
De minder bekende voordelen van sprinklers

De minder bekende voordelen van sprinklers

Veel partijen die betrokken zijn bij het ontwerp en de realisatie van een gebouw denken bij brandveiligheid vaak niet direct aan een actief blussysteem, zoals sprinklers of watermist. Toch ziet …

Lees verder
Wedstrijd voor zonne-energie op monumenten

Wedstrijd voor zonne-energie op monumenten

Zonne-energie produceren met monumenten met respect voor het monumentale karakter. Dat is de opgave van de ontwerpcompetitie 'Van een leien dakje' voor de voormalige gevangenis Blokhuispoort …

Lees verder
Bouwgebreken: ‘brandgevaar!’

Bouwgebreken: ‘brandgevaar!’

Een jong stel koopt een oude ‘opknap’ woning met het idee om er hun droompaleis van te maken. Het betreft een kopwoning van een woonblok. Na een brand elders in het woonblok worden de …

Lees verder
De weg naar een innovatieve samenleving

De weg naar een innovatieve samenleving

U hebt een druk professioneel en sociaal leven en u wilt uzelf blijven ontwikkelen? Voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatief hoogwaardige opleiding naast zijn of haar baan biedt Nyenrode …

Lees verder
Bouwgebreken: ‘Muggenplaag’

Bouwgebreken: ‘Muggenplaag’

Een familie met twee kleine kinderen, is sinds vijf jaar woonachtig in een jaren ‘30 woning in het hart van Zuid-Holland. Sinds circa anderhalf jaar ervaart de familie het hele jaar door …

Lees verder
Wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ komt eraan!

Wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ komt eraan!

Op dit moment staan we aan de vooravond van een enorme cultuuromslag in de bouwsector aangaande de invoering van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van …

Lees verder
Bouwkosten: Leibedekking in Maasdekking vervangen

Bouwkosten: Leibedekking in Maasdekking vervangen

Een goed gedekte leibedekking heeft een lange levensduur. In dit artikel komen de kosten van het vervangen van een bestaande leibedekking door nieuwe leien in Maasdekking aan de orde.   …

Lees verder
De tijd van pilots is voorbij

De tijd van pilots is voorbij

In een krimpende markt hebben veel bedrijven nieuwe posities bevochten. Door slimme keuzes te maken over de identiteit en sterke kanten van het bedrijf kon de focus nog meer worden gericht op …

Lees verder
Nieuwe Duurzaamheid als Generator van Innovatie

Nieuwe Duurzaamheid als Generator van Innovatie

Het begrip duurzaamheid is sinds 1960 geëvolueerd van letten op energievoorraden tot een veel meer omvattende levensopvatting. Inmiddels wordt het heet onder de voeten. De poolkappen smelten en …

Lees verder
Serres en veranda’s zorgvuldig herstellen

Serres en veranda’s zorgvuldig herstellen

Bij serres en veranda’s kunnen verschillende bouwdelen op een andere wijze zijn toegepast dan voor de rest van een woning of gebouw. Daarbij gaat het dan vooral om het dak, het houtwerk, …

Lees verder
Twintig jaar Bouw Compleet

Twintig jaar Bouw Compleet

Bouw Compleet 2017 is de twintigste editie van deze vakbeurs voor de bouw en vindt plaats op 10, 11 en 12 oktober 2017 in Evenementenhal Hardenberg. De vakbeurs …

Lees verder
Duurzame lekkage

Duurzame lekkage

Duurzaam bouwen is al lange tijd een ‘hot’ item, onder meer in de woningbouw. Dit heeft zijn mooie kanten omdat dit leidt tot innovatie van producten en hun toepassingen. Een minder …

Lees verder
Anders denken

Anders denken

De laatste tijd wordt ik geconfronteerd met visies, die het traditionele denken op zijn kant zetten. Dat inspireert mij enorm. Jos Lichtenberg heeft het in zijn column in deze uitgave zo mooi over …

Lees verder
G-pod; een uitklapbare woonvilla

G-pod; een uitklapbare woonvilla

Containerwoningen stonden nooit hoog in de pikorde van mini-woningen. ‘Wonen in een container is voor arme studenten, stapelbaar, low budget en onverwoestbaar.’ Maar de nieuwste …

Lees verder
Praktijktesten accuschroefboormachines

Praktijktesten accuschroefboormachines

BouwTotaal lezers testen gereedschap van Bosch In deze editie van ‘Lezers testen’ gingen drie BouwTotaal lezers aan de slag met respectievelijk een accuschroefboormachine, een …

Lees verder
Steeds meer vraag naar circulair bouwen

Steeds meer vraag naar circulair bouwen

Het bedrijf noemt zich de eerste moderne groene bouwer van Nederland: ECO+BOUW uit Nijmegen. Het bedrijf bouwt niet alleen, maar adviseert ook ontwerpende partijen en opdrachtgevers over ecologisch …

Lees verder
GBO Vakcertificaat: Glashelder!

GBO Vakcertificaat: Glashelder!

Glas is uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van architectuur èn energiebesparing. Glas is daarmee een belangrijke component in de huidige gebouwde omgeving. Alle reden dus om veel …

Lees verder
Bericht uit de blauwe oceaan

Bericht uit de blauwe oceaan

Eerder schreef ik over het fenomeen red ocean. De oude wereld die stap voor stap meer onder druk komt te staan en waar het erg vol is met onderling concurrerende haaien. Je weet dat dat een …

Lees verder
Vlakglas recycling

Vlakglas recycling

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw duizenden tonnen aan vlakglasafval. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt bij aan een circulaire economie. Glas is immers een uitstekende …

Lees verder
Knauf Insulation verhoogt productie

Knauf Insulation verhoogt productie

Jean-Claude Carlin is nu honderd dagen Group CEO van Knauf Insulation en drukt zijn stempel door zijn commitment uit te spreken om de investeringen in productie voor Europa en Noord-Amerika te …

Lees verder
Isolatiekosten plat dak

Isolatiekosten plat dak

Bij het isoleren van platte of flauw hellende daken is er veel keuze in isolatiematerialen. Van drie materiaaltypen bij verschillende Rd-waarden zetten we de bouwkosten op een rij. Tekst: …

Lees verder
Nederland Circulair in 2050

Nederland Circulair in 2050

Nederland Circulair in 2050: dat is de inzet van de Rijksoverheid. Om die doelstelling kracht bij te zetten is vanaf januari 2017 door inmiddels ruim 300 organisaties en bedrijven het …

Lees verder
De klant centraal?

De klant centraal?

Begrippen als duurzaamheid en ketensamenwerking zijn voortdurend in misbruik en daardoor lijken ze verschraald tot holle kreten. Dat speelt nu ook voor ‘de gebruiker centraal’.  Het …

Lees verder
Bouwgebreken: Lage EPC en toch koud?

Bouwgebreken: Lage EPC en toch koud?

Door een projectontwikkelaar wordt een aantal woningen gebouwd die zijn ontwikkeld als energiezuinig. Een jong stel dat een appartement uit de jaren ’60 bewoonde is alle thermische ongemakken …

Lees verder
Veldtest CO2-neutrale woningen

Veldtest CO2-neutrale woningen

Om de CO2-uitstoot van een woning naar nul te brengen is het van belang dat die woning niet op jaarbasis nul is door verlies en winst te compenseren, maar continu nul. Van belang is daarom dat we de …

Lees verder
Kies voor bouw en infra!

Kies voor bouw en infra!

Kortgeleden was ik in Eindhoven bij de opening van Scapetown, de grootste escaperoom ter wereld. Beter gezegd: grootste escapestad ter wereld. Gebouwd door leerlingen. Dit laat nu echt zien hoe leuk …

Lees verder
Compagnons in de BV

Compagnons in de BV

De vennootschap onder firma is een veel gebruikte rechtsvorm voor samenwerken. Maar evenzo wordt samengewerkt in een BV-structuur. Bij een vennootschap onder firma vinden compagnons het …

Lees verder
Een Vrijheidsbeeld voor Amsterdam op de kop van Java Eiland

Een Vrijheidsbeeld voor Amsterdam op de kop van Java Ei

Architectuurcentrum Amsterdam toont deze zomer tien ontwerpvoorstellen voor een Vrijheidsbeeld op de kop van Java Eiland door studenten van de Academie van Bouwkunst. Dit voorstel voor een nieuw …

Lees verder
Bouwvoorbereiding nieuwbouw Het Dorp in volle gang

Bouwvoorbereiding nieuwbouw Het Dorp in volle gang

Na jaren van voorbereiding is zorgorganisatie Siza afgelopen maand gestart met de bouwvoorbereiding van het eerste nieuwe gebouw in Het Dorp. Op dit moment vinden de grondwerkzaamheden plaats. …

Lees verder
“Door te kiezen voor ecologisch en duurzaam, blijft hout beschikbaar als grondstof”

“Door te kiezen voor ecologisch en duurzaam, blijft h

GTOP Trading hecht waarde aan het behoud en de verbetering van ons gezonde leefklimaat. Daarom werkt het bedrijf zoveel mogelijk met ecologische en duurzame gevelbekleding. De keuze daarvoor zorgt …

Lees verder
Italiaanse afkortzaagmachines; populaire publiekstrekkers

Italiaanse afkortzaagmachines; populaire publiekstrekke

Het Italiaanse Femi is vooral bekend van klein tot middelgroot formaat bandzaagmachines. Toch trok importeur KEM Europe (o.a Keyang, Baier) afgelopen BouwBeurs juist veel publiek met zijn twee …

Lees verder
Concurrentieel bouwen met het 100% natuurlijke kalkhennep? Het kan!

Concurrentieel bouwen met het 100% natuurlijke kalkhenn

Het kan met de prefab isolerende hennepblokken ontwikkeld door IsoHemp. Deze kunnen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de muur worden gebruikt en is daardoor geschikt voor renovatie en …

Lees verder
MorgenWonen-woningen nu ook beukmaat 5,40 meter

MorgenWonen-woningen nu ook beukmaat 5,40 meter

VolkerWessels is gestart met een tweede productielijn van de duurzame MorgenWonen-woningen. Deze nieuwe ‘in-een-dag-gebouwde-woning’ is met 5,40 meter iets minder breed dan de …

Lees verder
Groei bouwproductie zwakt af

Groei bouwproductie zwakt af

In 2017 groeit de bouwproductie naar verwachting met vier procent. De dynamiek op de woningmarkt zorgt voor een verdere toename. Het aantal nieuw af te geven vergunningen voor nieuwbouwwoningen …

Lees verder
Meerwaarde van kleiwinning

Meerwaarde van kleiwinning

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven ontving op 16 mei het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren’. Het betreft een onderzoek …

Lees verder
Eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

Eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben Sharon Gesthuizen benoemd tot eerste voorzitter van de …

Lees verder
Regelmatig onderhoud aanhangwagens van belang voor VCA-certificering

Regelmatig onderhoud aanhangwagens van belang voor VCA-

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat vooral de bouwsector zorgt voor een opleving in de verkoop van aanhangwagens. Maar niet alleen de aanschaf van een goede aanhanger is van belang, het periodieke …

Lees verder
Grote order voor start-up Factory Zero

Grote order voor start-up Factory Zero

Factory Zero, een nieuw bedrijf dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het leveren van industrieel vervaardigde bouwelementen voor Nul-Op-De-Meter woningen, heeft haar eerste grote order binnen. …

Lees verder
Ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken

Ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op Nederlandse dak

Er is nog ruimte voor maar liefst 145 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Als al deze daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen. Daarnaast …

Lees verder
Worstelen met natuur- beschermings- wet

Worstelen met natuur- beschermings- wet

Onder andere bouwbedrijven en GWW aannemers hebben regelmatig te maken met de natuurbeschermingswet. Bijvoorbeeld: een pand moet gesloopt worden, maar hierin zijn mogelijk vleermuizen aanwezig; …

Lees verder
‘Vraag tijdig tekeningen met warme en koude zones’

‘Vraag tijdig tekeningen met warme en koude zones’

Irene van Veelen (ISSO) over legionella en belang integraal samenwerken ‘Installateurs zijn niet alleen verantwoordelijk voor een legionellaveilige ontwerpoplossing.’ Irene van …

Lees verder
Nieuwe Musis-zaal vol technische snufjes

Nieuwe Musis-zaal vol technische snufjes

De bouwhekken zijn nog niet allemaal weg en ook de bouwmensen niet. Er wordt nog volop gewerkt aan met name het oude Musisgebouw (1847) in Arnhem. Maar de nieuwe concertzaal is onlangs in gebruik …

Lees verder
Verwijdering verlichting voor sloop

Verwijdering verlichting voor sloop

Energiezuinige lampen en armaturen moeten sinds 2002 verplicht worden ingezameld en gerecycled. Bij renovatie of sloop van kantoren en ander utiliteitsvastgoed lekt deze waardevolle materiaalstroom …

Lees verder
Thema Duurzaam Gebouwd Congres bekend: #VanGasLos

Thema Duurzaam Gebouwd Congres bekend: #VanGasLos

Nederland telt bijna 400 gemeenten, die de komende tijd hard aan de slag moeten. Niet alleen om maatschappelijke opgaven als vergrijzing en krimp het hoofd te bieden, maar ook om een stevig …

Lees verder
Bouwsector maakt kennis met elektrisch vervoer

Bouwsector maakt kennis met elektrisch vervoer

Elektrisch rijden is de afgelopen zeven jaar explosief gestegen. In 2010 waren er nog maar een paar duizend geregistreerde elektrische voertuigen, in 2017 zijn er al bijna 120.000 elektrische …

Lees verder
Laat kapitaal werken voor toekomst Nederland

Laat kapitaal werken voor toekomst Nederland

Uit ervaring weet ik dat formeren pijn verdelen is. Schipperen tussen wat je wil en wat financieel kan. Ik twijfel er niet aan of de partijen die nu proberen een regeerakkoord te vormen, zitten met …

Lees verder
Een S-house heb je vanaf 4.000 dollar

Een S-house heb je vanaf 4.000 dollar

Bewoners van de Mekong Delta in Vietnam hebben een gemiddeld inkomen van minder dan 100 USD per maand en wonen vooral in goedkope tijdelijke huizen. Ironisch genoeg zorgen deze bouwconstructies ook …

Lees verder
Opleidingsverplichting hijsbegeleider voorkomt ongelukken

Opleidingsverplichting hijsbegeleider voorkomt ongelukk

FNV Bouwen & Wonen wil dat er zo snel mogelijk een wettelijk verplichte opleiding komt voor de zogenoemde hijsbegeleider. Dit is degene die onder de torenkraan staat, de last bevestigt en de …

Lees verder
Slopen? Zo moet het niet…

Slopen? Zo moet het niet…

Een gebouw neerhalen middels ‘controlled demolition’; we nemen explosieven, een flinke dosis natuurkunde en als alles uiteindelijk goed gaat, zakt het gebouw netjes als een pudding in …

Lees verder
Installatie Vakbeurs Hardenberg zet in op kennis en beleving

Installatie Vakbeurs Hardenberg zet in op kennis en bel

Het aangescherpte concept voor Installatie Vakbeurs Hardenberg met meer focus op kennis en beleving wordt omarmd door de installatiebranche. Nu – ruim …

Lees verder
Regelmatig onderhoud aanhangwagens van belang voor VCA-certificering

Regelmatig onderhoud aanhangwagens van belang voor VCA-

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat vooral de bouwsector zorgt voor een opleving in de verkoop van aanhangwagens. Maar niet alleen de aanschaf van een goede aanhanger is van belang, het periodieke …

Lees verder
Ik ben niet gek, ik ben een woning

Ik ben niet gek, ik ben een woning

Tekst: Ir. Marcel van Mierlo Zat u toevallig in een vakantiehuisje, waarvan u dacht: ‘hier wil ik eigenlijk wel blijven wonen’. Wanneer is een huisje nou een woning en wanneer een …

Lees verder
Veel vlees, weinig vet

Veel vlees, weinig vet

De marktvraag in de bouw is gelukkig behoorlijk gestegen. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, de utiliteitsmarkt trekt weer wat aan en er staat ons een grote uitdaging te wachten om de bestaande …

Lees verder
Eerste landelijk Tiny House evenement

Eerste landelijk Tiny House evenement

Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt het eerste landelijk Tiny House evenement gehouden te Almere Poort: de Tiny House Nederland Jamboree van Stichting Tiny House Nederland. Naast het kunnen bekijken van …

Lees verder
10 x bewegende gebouwen

10 x bewegende gebouwen

De zonwering die reageert op de doorbrekende zon? Die kennen we! Maar zoals in dit filmpje zag ik ze nog nooit. Van ‘insect’ tot ‘apple store’: 10 x bewegende gebouwen. …

Lees verder
10 x bewegende gebouwen

10 x bewegende gebouwen

De zonwering die reageert op de doorbrekende zon? Die kennen we! Maar zoals in dit filmpje zag ik ze nog nooit. Van ‘insect’ tot ‘apple store’: 10 x bewegende gebouwen. …

Lees verder
Volhardende schimmel ondanks na-isolatie

Volhardende schimmel ondanks na-isolatie

De eigenaar van een appartement op de bovenste etage van een woongebouw klaagt over schimmelvorming die zichtbaar is op het plafond van diverse slaapkamers. Ondanks het reinigen van de wanden keert …

Lees verder
Overspanningsbeveiliging geen overbodige luxe

Overspanningsbeveiliging geen overbodige luxe

In Nederland slaat de bliksem jaarlijks zo’n 100.000 keer in. Een inslag kan tot op wel twee kilometer afstand schade veroorzaken. Met een overspanningsbeveiliging is dit echter te voorkomen. …

Lees verder
Tijdelijke rechtbank Amsterdam demontabel én circulair

Tijdelijke rechtbank Amsterdam demontabel én circulair

Circulair bouwen is allesbehalve een verre toekomstdroom. In Amsterdam is eind vorig jaar de tijdelijke rechtbank opgeleverd. In het circulaire gebouw is maximaal gezocht naar mogelijkheden tot …

Lees verder
Gezocht vakmannen voor interviews

Gezocht vakmannen voor interviews

Een onderzoeksbureau is op zoek naar vakmannen die zich recent (hooguit 3 maanden geleden) hebben aangemeld bij een ‘klus’-website als Werkspot, Casius, Zoofy, Kluswebsite of …

Lees verder
Bouwen en rennen, gecombineerd

Bouwen en rennen, gecombineerd

Het onlangs opgeleverde kantoor van Adobe in Londen is zestien verdiepingen hoog met op het dak: een atletiekbaan.  

Lees verder
Wilt u ook gereedschap testen?

Wilt u ook gereedschap testen?

BouwTotaal organiseert regelmatig testmogelijkheden van elektrisch gereedschap. In samenwerking met diverse gerenommeerde fabrikanten van gereedschap ditmaal de oproep om zeven machines te testen. U …

Lees verder
De kracht van aantallen

De kracht van aantallen

De bouw is al met al behoorlijk ambachtelijk in vergelijking met veel andere branches. Toch bijzonder voor een branche die zo omvangrijk is. Al 50 jaar of zelfs langer wordt er veel gesproken over …

Lees verder
Brandrisico

Brandrisico

Veelal zie je dat men bijvoorbeeld na een humanitaire ramp pas na een aantal jaren in staat is om een meer permanent onderkomen te realiseren. De vraag is of men dan extra stevig bouwt of dat ook …

Lees verder
We pakken het weer op

We pakken het weer op

Bedrijfsopvolging: 3 fiscale aandachtspunten De bedrijven die er nu nog zijn hebben de crisis overleefd. Natuurlijk is dit niet zonder slag of stoot gegaan. Maar het is gelukt en daar gaat het …

Lees verder
De Dutch Green Building Week komt er aan!

De Dutch Green Building Week komt er aan!

Vanaf 25 september staat Nederland in het teken van duurzaam bouwen. Dan wordt alweer de zevende editie van de Dutch Green Building Week gehouden, een initiatief van Dutch Green Building Council. Op …

Lees verder
10 x de langste bruggen

10 x de langste bruggen

De langste brug van Nederland is de Zeelandbrug. De brug is 5022 meter lang en verbind Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland. Dat is lang, maar de langste brug ter wereld; die is ruim 32 keer …

Lees verder
Circulair bouwen: Vooral kansen voor slopers en groothandels

Circulair bouwen: Vooral kansen voor slopers en grootha

Bij circulair bouwen staat de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal. ING Economisch Bureau heeft in een rapport de manieren en de kansen en bedreigingen voor ketenpartners van circulair …

Lees verder
Wedstrijd: in 10 dagen een duurzaam huis

Wedstrijd: in 10 dagen een duurzaam huis

Een team van de Hogeschool Utrecht doet mee aan de Solar Decathlon en wist de finale te bereiken. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Amerikaanse department van Energie. De jury beoordeeld de …

Lees verder
Werken bij de…

Werken bij de…

De afgelopen maanden heb ik meermaals, ook in deze column, geklaagd over de huidige staat van de belastingdienst. Maar na afgelopen weekend vind ik het toch nodig de kant van de medewerkers van de …

Lees verder

Propartners

BouwTotaal: platform voor bouwend Nederland