fbpx

Eindejaarstips 2010

Artikel delen

Door: Mr. F.J. Kerkhof FB

Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen

NB : Heeft u vragen over onderstaande tips dan kunt u deze stellen aan Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen

Belastingtips voor ondernemers met eenmanszaak, VOF of maatschap

Optimaliseer uw investeringen

Heeft u investeringsplannen? Benut dan de tijdelijke mogelijkheid van willekeurige afschrijvingen. Investeringen in 2011 kunt u (net als in 2010) naar uw eigen idee afschrijven. In het investeringsjaar schrijft u maximaal 50% af. Van deze crisisafschrijving zijn bepaalde investeringen uitgezonderd, waaronder gebouwen.

Heeft u in 2010 geïnvesteerd en zijn deze investeringen nog niet betaald of in gebruik genomen? Betaal dan uiterlijk op 31 december 2010 een deel van het investeringsbedrag. U krijgt anders (nog) geen investeringsaftrek 2010. Hetzelfde geldt voor de willekeurige afschrijvingen..

Let op: deze betalingsvoorwaarde geldt niet als u de investering al in 2010 in gebruik hebt genomen.

Heeft u een groot investeringsproject dat in delen kan worden aanbesteed? Overweeg dan de investeringen over meer jaren te spreiden. Door het investeringsafhankelijke percentage (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) krijgt u in veel gevallen een hoger bedrag aan investeringsaftrek.

Benut uw herinvesteringsreserve

Heeft u in 2007 een herinvesteringsreserve gevormd en nog niet geherinvesteerd? Investeer dan nog vóór 1 januari 2011 in nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit voorkomt belastingheffing over de herinvesteringsreserve in 2010.

Stel verkoop van een bedrijfsmiddel uit

Heeft u een bedrijfsmiddel aangeschaft in 2006 en overweegt u dit weer te verkopen of in te ruilen? Stel dit dan uit tot na 31 december 2010. Zo voorkomt u in 2010 een desinvesteringsbijtelling.

Benut de MKB-winstvrijstelling

– Bent u parttime-ondernemer of ondernemer met daarnaast een baan in loondienst? Sinds 2010 heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling van 12%. Voor de MKB-winstvrijstelling wordt niet meer de voorwaarde gesteld dat u moet voldoen aan het zogenoemde “urencriterium”. Door de MKB-winstvrijstelling betaalt u sinds 2010 (in het gunstigste geval) ruim 6 procent minder belasting over uw winst.

– Verricht u werkzaamheden die worden aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden? Ga dan na hoe u kunt voldoen aan de voorwaarden voor ondernemerschap. U betaalt als ondernemer (maximaal) 6 procent minder belasting over dezelfde fiscale winst.

Benut de zelfstandigenaftrek

Verwacht u als ondernemer met recht op de zelfstandigenaftrek een lage winst? Zorg ervoor dat u (indien mogelijk) in 2010 voldoende winst behaalt om uw zelfstandigenaftrek te verrekenen!

Let op: het niet benutte deel van de zelfstandigenaftrek mag u bewaren om te verrekenen met de winsten van de volgende negen jaren.

Overboeking liquide middelen naar privé na de jaarwisseling

Heeft u liquide middelen over in uw onderneming? Boek deze dan pas na 1 januari 2011 vanuit uw onderneming naar uw privérekening.

Belastingtips voor ondernemers in de BV

Arbeidsongeschiktheid goed geregeld?

Veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Controleer of deze verzekering aansluit bij uw arbeidsovereenkomst en uw pensioenbrief.

Pensioen toekennen of juist verhogen

Als DGA spaart u voor uw oude dag. Heeft uw BV u al een pensioen toegezegd? Zo ja, is uw pensioen optimaal? Bedenk hierbij dat het toekennen of verhogen van pensioenrechten kan leiden tot een (forse) aftrekpost in de BV.

Pensioenbrief up to date?

Het is belangrijk periodiek te controleren of uw pensioenbrief nog aansluit bij de eisen die de wet daaraan stelt. Niet minder belangrijk is dat u controleert of de pensioenbrief nog aansluit bij uw wensen. Bent u bijvoorbeeld van plan langer door te werken? Stel uw pensioen dan uit en pas uw pensioenbrief aan.

Pensioenfinancieringsovereenkomst nodig?

Bij DGA”s is het gebruikelijk het pensioen ‘in eigen beheer” te houden. Een BV van de DGA treedt dan op als verzekeraar van het pensioen. Dit kan de BV zijn waarbij de DGA in dienstbetrekking is (intern eigen beheer), maar ook een andere BV van de DGA (extern eigen beheer). In het laatste geval is een pensioenfinancieringsovereenkomst nodig. Als deze ontbreekt kan de Belastingdienst stellen dat de pensioentoezegging onzuiver is en volledig tot het loon moet worden gerekend.

Aandeelhoudersovereenkomst: voor u en uw compagnon

Bent u niet de enige aandeelhouder in de werk-BV? En beschikken u en uw compagnon over een persoonlijke holding? Zorg dan voor een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin kunt u belangrijke afspraken maken over gebeurtenissen waarover niets in de statuten van de werk-BV is geregeld. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Bedenk ook dat zonder nadere afspraken uw compagnon de aandelen in zijn persoonlijke holding zonder uw toestemming aan een willekeurige derde kan verkopen.

Thin capitalization beperkt rente-aftrek

Om uitholling van de Nederlandse schatkist te voorkomen, mag betaalde rente soms niet ten laste van het resultaat van de BV worden gebracht. Of de rente niet aftrekbaar is hangt af van de “thin capitalization-regels”. Op grond van deze regels moet u de financieringsstructuur van uw BV toetsen aan de “vaste ratio” dan wel de “concernratio”.

Gebruikelijk loon

Als u vijf procent of meer van de aandelen in een BV bezit en voor die BV werkzaamheden verricht, valt u onder de gebruikelijk-loonregeling. Uw loon moet dan worden vastgesteld op een hoogte die de gebruikelijkheidstoets kan doorstaan. In de jaren 2009 en 2010 werd toegestaan het loon te verlagen als de crisis daartoe aanleiding gaf. Per 1 januari 2011 vervalt die goedkeuring, zodat uw loon per die datum mogelijk weer moet worden verhoogd.

Schenken van aandelen: voorkom belastingclaim

Als u de aandelen in uw BV schenkt aan uw bedrijfsopvolger, leidt dit tot een (forse) belastingclaim in box 2 (25 procent van het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en hetgeen u daarvoor destijds zelf heeft betaald). Dit is vooral bij bedrijfsopvolgingen binnen familieverband een obstakel. Deze belastingclaim kan onder voorwaarden worden “doorgeschoven” naar de bedrijfsopvolger.

BTW-tips

Buitenlandse BTW is eenvoudig terug te vragen

Vanaf 2010 kunt u in rekening gebrachte buitenlandse BTW elektronisch terugvragen bij de Belastingdienst. U heeft zelfs tot 30 september 2011 de tijd om de buitenlandse BTW over 2010 terug te vragen. Buitenlandse BTW die u in 2009 in rekening is gebracht, kan nog tot 1 april 2011 worden teruggevraagd.

Verlaagd BTW-tarief voor het verbouwen van de woning

Naast het schilderen of het isoleren van de woning kunt u nu ook “goedkoop” uw woning laten verbouwen. Het tarief van zes procent is van toepassing op de met de verbouwing gemoeide arbeid en niet op de materialen. Voorwaarde is verder dat de woning ouder is dan twee jaar en de verbouwing wordt opgeleverd in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011.

Kwartaalaangifte vaak voordeliger dan het doen van maandaangiften

Ondernemers kunnen ook in 2011 kiezen of ze hun BTW-aangifte per kwartaal of per maand doen. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager van Financiën besloten. Een kwartaalaangifte is voordeliger dan een maandaangifte als per saldo BTW moet worden afgedragen.

BTW-belast verhuren en leveren in de (notariële) overeenkomst

Vaak is het verstandig BTW-belast te leveren of te verhuren, omdat anders BTW moet worden terugbetaald (herzien). Dat kan door daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij de inspecteur, maar het kan ook in de onderlinge overeenkomst worden vastgelegd.

Reisbureaus opgelet

Op Prinsjesdag 2010 zijn voor de reissector ingrijpende BTW-wijzigingen aangekondigd. Per 1 april 2012 zal de huidige reisbureauregeling vervallen en geldt alleen nog maar de Europese regeling die er in het kort op neer komt dat alleen over de winstmarge BTW moet worden afgedragen. Aan de bestaande keuzemogelijkheid komt een einde.

Privégebruik in laatste BTW-aangifte van het jaar

Heeft u te maken met privégebruik voor de BTW? Denk dan aan de correcties in de laatste BTW-aangifte 2010, zoals het privégebruik van de auto van de zaak, gas, water, elektra en van de nieuwe (bedrijfs-)woning. De correctie volgt op de eerder in het jaar genoten aftrek.

Doe tijdig “suppletie”

Verwacht u over 2010 een extra bedrag aan BTW te moeten afdragen? Dien dan de suppletie-aangifte voor 1 april 2011 in bij de Belastingdienst. Na die datum betaalt u rente en krijgt u in veel gevallen een (hogere) boete. Tijdige suppletie is ook verstandig als u bezwaar wilt maken tegen de eerdere aangifte. U moet dan binnen zes weken na indiening van de aangifte suppletie doen.

Beperk de BTW-correctie wegens privégebruik op uw auto

Als u uw (privé-)auto gebruikt voor de zaak, heeft u recht op aftrek van alle BTW ” ook die van de aanschaf. In de laatste aangifte over 2010 moet u wegens privégebruik een BTW-correctie aangeven van 12 procent van het autokostenforfait. Het bedrag van de correctie bent u niet verschuldigd als u in een auto rijdt die u zonder BTW heeft aangekocht. Dan heeft u recht op aftrek van 75 procent van de BTW op de brandstof- en onderhoudskosten.

Niet altijd BTW corrigeren op relatiegeschenken, giften en personeelsvoorzieningen

Bij het verstrekken van relatiegeschenken, giften en personeelsvoorzieningen moet u op grond van het Besluit Uitsluiting Aftrek voorbelasting (BUA) de voorbelasting corrigeren en wel in de laatste aangifte over het kalenderjaar. De correctie blijft achterwege als op kalenderjaarbasis per werknemer de kostprijs exclusief omzetbelasting van de goederen en diensten niet meer dan 227 euro bedraagt. Ook kan het bedrijfsmatig belang een dermate grote rol spelen dat u aan correctie niet toekomt.

Vraag BTW van oninbare vordering terug

Wanneer u te maken heeft met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen, dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen tot teruggaaf van de al afgedragen omzetbelasting. Het is goed om dit tijdig te doen.

Bespaar BTW op avondje uit of kunst!

Bent u van plan in 2011 een gezellig avondje uit te gaan? Koop uw kaartjes voor een muziek- of toneeluitvoering alvast in 2010: dat scheelt u 13% extra BTW. Heeft u iets moois op het oog voor in uw huis? Ook dan is het verstandig die investering in dat kunstwerk of die antieke kast te doen. Na 1 januari 2011 betaalt u er fors meer voor, namelijk 13% extra BTW.

Tips voor eigenwoningbezitters

Renovatie of herstel van woningen

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen? Laat deze dan uitvoeren en afronden voor 1 juli 2011. Sinds 1 oktober 2010 geldt hiervoor namelijk het verlaagde btw-tarief van zes procent.

Stel aankoop woning uit tot 2011

Bent u bijna rond met de aankoop van een woning? Houd dan rekening met de tijdelijke wijziging voor woningen die in 2011 worden gekocht én binnen twaalf maanden voor de tweede keer van eigenaar verwisselen. Voor die woningen wordt alleen overdrachtsbelasting over de waardestijging betaald. Deze regeling geldt ook nu al, maar de termijn is in 2010 nog zes maanden. Gaat u van deze regeling gebruikmaken, stel dan de levering van de woning uit tot in 2011.

Voorgenomen verkoop eigen woning

Bent u van plan uw eigen woning te verkopen? Ga dan na of u de formele verkoop en overdracht van de woning kunt uitstellen tot begin volgend jaar. U voorkomt dan dat de opbrengst van de woning op de peildatum in uw box 3-vermogen valt. Door uitstel van de verkoop tot begin 2011 bespaart u 1,8 procent van de ontvangen koopsom (na aftrek van de hypotheekschuld).

Dubbele renteaftrek bij leegstaande eigen woning die te koop staat

Bent u verhuisd naar een nieuwe eigen woning en staat uw oude eigen woning nog te koop? Dan heeft u vrijwel zeker te maken met dubbele hypotheeklasten. De termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek wordt in 2011 verlengd tot een periode van drie jaar.

Let op: de verlenging is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2013.

Tijdelijke verhuur van de eigen woning die te koop staat

Bent u verhuisd naar een nieuwe eigen woning en staat uw oude eigen woning nog te koop? Dan is het fiscaal de moeite waard uw oude woning tijdelijk te verhuren. Tijdens die tijdelijke verhuur vervalt de renteaftrek in box 1 voor de oude woning. In de jaren 2010 tot en met 2011 geldt dat die aftrek weer terugkeert na afloop van de verhuurperiode.

Let op: voor verhuur van de eigen woning is vaak voorafgaande toestemming van de bank nodig!

Vooruitbetaalde rente in verband met de eigen woning

Als uw belastingtarief in box 1 in 2011 naar verwachting lager dan in 2010, is het voordelig de hypotheekrente op uw eigen-woningschuld nog dit jaar vooruit te betalen. Vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2011 is in 2010 onbeperkt aftrekbaar.

Tips om box 3-heffing te besparen

Overboeking liquide middelen naar privé na de jaarwisseling

Heeft u liquide middelen over in uw onderneming? Boek deze dan pas na 1 januari 2011 vanuit uw onderneming naar uw privérekening. Deze tip is in 2010 extra voordelig. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de box 3-heffing over het vermogen op één peildatum berekend. U bespaart hiermee 1,2% box 3-heffing over deze liquide middelen voor het hele jaar 2011 én 0,6% box 3-heffing in 2010. Samen is dat 1,8%.

Betaal uw belasting op tijd

Betaalt u box 3-heffing en heeft u openstaande belastingschulden? Betaal deze dan voor 31 december 2010. Belastingschulden (met uitzondering van erfbelastingschulden) komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. Door de belasting nog dit jaar te betalen, heeft u op de peildatum een kleiner vermogen. U betaalt dan minder belasting in box 3. Het is ook mogelijk de belastingschuld met geleend geld af te lossen. De schuld aan de bank komt namelijk wel in mindering op de grondslag.

Lijfrentetips

Stort lijfrentepremie 2011 op tijd

Wilt u in 2011 gebruikmaken van lijfrentepremieaftrek? Dan moet u de lijfrentepremie in 2011 betalen. Met ingang van 2011 zijn lijfrentepremies (behalve premies voor stakingslijfrenten) alleen nog aftrekbaar in het jaar dat de premie is betaald. Vanaf 2011 vervalt de mogelijkheid een premie binnen drie maanden na afloop van het jaar te betalen en af te trekken in het voorgaande jaar.

Lijfrentegiften

Loopt u tegen de drempels van de giftenaftrek aan? Overweeg dan gebruik te maken van de mogelijkheid van een lijfrentegift. Het goede doel ontvangt dan ten minste één keer per jaar een vast bedrag, voor een minimale periode van vijf jaar. Hiervoor moet u naar de notaris. De lijfrentegift is zonder drempel aftrekbaar in box 1.

Tips estate planning

Schenkingsvrijstelling voor een woning

Wilt u schenken aan uw kinderen en heeft uw kind een schuld voor de eigen woning? Ga dan na of u gebruik kunt maken van de vrijstelling van 50.000 euro. Sinds 1 januari 2010 mag u aan een kind tussen 18 en 35 jaar belastingvrij 50.000 schenken voor studiekosten of voor de aankoop van een eigen woning door het kind. Aanvankelijk gold die vrijstelling niet als het kind de schenking gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Recent is voorgesteld de vrijstelling ook voor aflossing te laten gelden. Die wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2010, zodat u ook nog dit jaar gebruik kunt maken van de regeling.

Doorschuifregeling aanmerkelijkbelang-aandelen

Bij het overlijden van een directeur-grootaandeelhouder kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een doorschuifregeling. Op die manier wordt voorkomen dat inkomstenbelasting moet worden betaald over de eerdere waardestijging van de aandelen. Voor situaties waarbij de aandelen tot een huwelijksgemeenschap behoren, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 een gat in de wet gerepareerd. Hierdoor is doorschuiving in minder situaties mogelijk. Voor nalatenschappen die vóór 1 januari 2010 zijn opengevallen blijven de oude (gunstige) regels gelden, mits die nalatenschap binnen twee jaren wordt verdeeld.

Tips salarissen en personeel

Kerstpakket voor werknemers

U kunt uw werknemers per jaar één of meerdere geschenken in natura geven. De totale waarde van de geschenken bedraagt maximaal 70 euro waarbij u een eindheffing van 20 procent toepast. Bij een bedrag boven 70 euro moet voor het meerdere het gebruteerde tabeltarief worden toegepast. De gelegenheid waarbij het geschenk wordt gegeven is niet van belang.

Spaarloonregeling: hoe zit het ook alweer?

Werknemers mogen in een bepaald jaar alleen aan de bruto spaarloonregeling meedoen als zij op 1 januari van dat jaar bij u in dienst zijn. Personeelsleden die halverwege 2010 voor u zijn gaan werken, kunnen dus met ingang van 2011 voor het eerst deelnemen.

Regeling kleine banen voortgezet in 2011

De regeling voor zogenaamde ‘kleine banen’ blijft ook in 2011 van kracht. Voor werknemers tot 23 jaar hoeft u geen premies te betalen, als zij minder verdienen dan ongeveer de helft van het wettelijke minimumloon.

Spaarloon of levensloop per 1 januari

Binnenkort mogen uw werknemers weer kiezen tussen de spaarloon- en de levensloopregeling. Zij kunnen niet gelijktijdig aan beide (bruto) regelingen deelnemen. Beide regelingen hebben elk een eigen karakter. Werknemers kunnen spaarloon overal voor gebruiken (als het na vier jaar vrijvalt). Het tegoed van de levensloopregeling is daarentegen uitsluitend bestemd voor de financiering van verlof. Spaarloon staat gedurende vier jaar vast. Het levenslooptegoed is vrij opneembaar. Werknemers kunnen jaarlijks maximaal 613 euro sparen via de spaarloonregeling. De spaarmogelijkheid via de levensloopregeling is aanzienlijk ruimer: twaalf procent van het bruto jaarloon.

Jongeren tot 27 jaar langer tijdelijk in dienst

Ook in 2011 mag u jongeren tot 27 jaar langer op tijdelijke basis voor u laten werken. Met deze maatregel wil de politiek deze kwetsbare groep werknemers in bescherming nemen. De huidige economische crisis bedreigt vooral hún werkgelegenheid. Ook werkgevers profiteren: de verruimde regelgeving biedt u immers extra flexibiliteit. Let echter op afwijkende CAO-bepalingen over dit onderwerp.

Bedrijfskundige tips

Begroting 2011: maak er tijd voor

In deze tijd is vooruitkijken belangrijk. Stel daarom naast een geprognotiseerde resultatenrekening ook een liquiditeitsbegroting op. U kunt dan tijdig beslissingen nemen over investeringen en personeel.

Netwerken, de sleutel tot nieuwe relaties

Veel nieuwe relaties komen voort uit netwerken. Maak structureel tijd in uw agenda vrij voor netwerken en zoek naar netwerken die voor u business kunnen genereren. Bedenk: netwerken is ook werken!

Nog gelukkig met uw huwelijkse voorwaarden?

Niets is zo veranderlijk als het leven. Misschien was het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij het aangaan van uw huwelijk nog een verstandige keuze. Naderhand kunnen ze ook gaan knellen. Raadpleeg uw adviseur of notaris.

Hou uw ondernemingsuren bij

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor de aantrekkelijke aftrekposten op de genoten winst uit onderneming? Hou dan de uren bij die u in het kader van uw onderneming hebt gemaakt, zeker in het geval van dalende omzet en meer acquisitie-uren.

Stippel tijdig uw koers uit

Uw bedrijf heeft te maken met groeistuipen. U moet een nieuwe visie ontwikkelen op de toekomst. Of u zoekt juist iemand om eens te sparren over nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf. Raadpleeg dan de bedrijfskundig adviseur van Alfa Accountants.

Subsidietips

Wijziging rechtsvorm aanvrager

Maakt u gebruik van ̩̩n of meer subsidieregelingen? Geef wijzigingen in de rechtsvorm Рdie vaak per 1 januari ingaan Рtijdig door aan Alfa Subsidieadviseurs.

Let op voor de WBSO-regeling voor 2011

Een wijziging van het fiscaal nummer van de aanvrager of het overhevelen van WBSO-werkzaamheden naar een andere onderneming binnen uw organisatie kan gevolgen hebben. Neem daarom vooraf contact op met Alfa.

Geef burgerservicenummer snel door

Vraagt u subsidie aan voor de WBSO over 2011? Dan is het van belang dat u de sofinummers van de S&O-werkers zo snel mogelijk doorgeeft. Maak hiervoor gebruik van het Senter E-Loket.

Veel winst? Investeer nú

Gaat u 2010 afsluiten met veel winst? Dan kunt u overwegen bepaalde energie- of milieuvriendelijke investeringen nú te doen. Door deze investering geheel of gedeeltelijk in 2010 te betalen, kunt u uw aangifte drukken. Overleg hierover met uw fiscalist.

Denk aan uw jaarbeschikking

Ondernemers die een jaarbeschikking 2010 hebben voor speur- en ontwikkelingswerk, moeten binnen twee maanden na afloop van het jaar hun administratie (uren en projecten) op orde hebben. Afwijkingen van meer dan tien procent moet u afzonderlijk doorgeven aan Agentschap NL.

Andere criteria voor MDV-stallen?

Het is mogelijk dat de criteria voor de stallen gaan wijzigen: SMK gaat de voorwaarden herzien en er komen nieuwe diercategorieën bij. Of dit al per 1 januari gaat gebeuren is nog onbekend, maar die kans is er wel. Wilt u nog eenvoudig een MDV-stal bouwen en heeft u een certificaat? Probeer dan zoveel mogelijk verplichtingen aan te gaan en aan te melden voor de MIA- en VAMil-regeling.

Beleggingstips

Heffingskorting van 1,3 procent vervalt

Overweegt u om te investeren in maatschappelijke beleggingen of in durfkapitaal? Houd er dan rekening mee dat vanaf 1 januari 2011 het fiscale voordeel van een extra heffingskorting van 1,3 procent komt te vervallen. Hierdoor worden groene, sociaal-ethische en culturele beleggingen en ‘Tante-Agaathleningen’ fiscaal veel minder aantrekkelijk.

Durfkapitaallening nog dit jaar verstrekken

Overweegt u aan een startende ondernemer (bijvoorbeeld uw bedrijfsopvolger) een durfkapitaallening te verstrekken? Doe dat dan zo mogelijk voor 1 januari 2011. Voor leningen na 1 januari 2011 heeft u geen recht meer op de verliesaftrek van maximaal 55.145 euro als de startende ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.