fbpx

Energieneutraal bouwen

Artikel delen

Op 1 januari 2011 is de EPC woningbouw aangescherpt van 0,8 naar 0,6. In 2009 zijn de EPC’s voor utiliteitsgebouwen al aangescherpt met gemiddeld twintig procent. Het Europees beleid is erop gericht dat vanaf 2020 alle nieuwbouw energieneutraal moet zijn. Om dat doel te realiseren, zal in de periode tot 2020 de EPC stapsgewijs verder worden aangescherpt. Kortom; energieneutraal bouwen is niet langer een hobby van enkele bevlogen opdrachtgevers of bouwpartijen, maar een steeds breder gedragen bouwmethodiek. Het gaat snel: in het Achterhoekse Ulft verrijst zelfs al een complete energieneutrale woonwijk met 61 woningen.

We bouwen steeds energiezuiniger. Innovaties richten zich daarbij tot voor kort vooral op de installaties. Denk aan het gebruik van warmte/koude opslag in de bodem, warmtepompen, warmteterugwinning bij ventilatiesystemen, de micro-WKK of HRe-ketel, et cetera. Maar met de verdere aanscherping van de EPC naar 0,4 in 2015 en de opkomst van het Passiefhuisconcept volstaat een verdere innovatie in alleen het installatieconcept niet meer. Vooral niet als we straks in 2020 zelfs energieneutraal moeten gaan bouwen. De focus moet weer worden verlegd naar de gebouwschil; daar is verdere winst te halen door nog beter te isoleren.

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening heeft de TU Delft in het verleden een strategie ontwikkeld, die ook bekend staat onder de term ‘Trias Energetica’. De nadruk ligt daarbij op de volgorde van opeenvolgende stappen:

  • Stap 1. Beperk de energievraag (zorg voor een goede bouwkundige schil met hoge isolatiewaarden).
  • Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (zonne- en wind-energie, biomassa, warmte- en koudeopslag in de bodem).
  • Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (HR-installaties en WTW-systemen).

Uit deze stappen blijkt dat de energievraag eerst moet worden beperkt, door goed te isoleren. Het verbeteren van de EPC-waarde begint dan ook bij het verbeteren van de thermische schil. Pas daarna volgen de installaties. Hier ligt de komende jaren een grote uitdaging voor de toeleverende industrie.

Energielabel
Passiefhuisbouw wordt inmiddels al op grote schaal in Nederland toegepast. Nieuw is de opkomst van energieneutrale woningen. Onder druk van de bouwregelgeving en de jaarlijks fors stijgende energieprijzen is er al een behoorlijk aantal woningbouwconcepten ontwikkeld voor energieneutrale woningbouw. Daarnaast is een energieneutrale woning naar de toekomst toe beter verhoop- of verhuurbaar. Vooral ook doordat vanaf 1 januari 2013 bij verkoop van een woning een energielabel aanwezig moet zijn, waarop de energieprestatie van de woning is te zien. Is er geen label, dan is eigendomsoverdracht bij de notaris niet mogelijk. Het energielabel zal daarom al vanaf het begin van het verkoopproces ter sprake komen.

Huurders van utiliteitsgebouwen en huurwoningen in de vrije sector hoeven maandelijks 10 procent minder huur te betalen zolang de verhuurder geen energielabel overhandigt. Dit geldt alleen bij nieuwe huurcontracten vanaf 2013. Voor sociale huurwoningen is het energielabel onderdeel van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Dat wil zeggen dat het energielabel al meetelt bij het vaststellen van de maximale huurprijs. Kortom: een energieneutrale woning telt vanaf volgend jaar duidelijk mee bij verhuur en verkoop! We geven in deze uitgave van BouwTotaal een overzicht van de belangrijkste concepten die er inmiddels zijn ontwikkeld op het gebied van energieneutrale woningbouw.