UAV 2012 van kracht

Artikel delen

Sinds 19 januari 2012 is de nieuwe versie van de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken’ (UAV) vastgesteld.  Voor wie het niet weet: de UAV zijn de meest gebruikte contractuele bepalingen in de Nederlandse bouw. Naar schatting wordt er met de UAV per jaar rond de vijftig miljard euro bouwomzet vastgelegd. Actualisering van de oude UAV 1989 leek geen overbodige luxe.

Goed beschouwd is de UAV 2012 inhoudelijk niet meer dan een lichte herziening en actualisering van de UAV 1989. De terminologie is hier en daar aangepast aan de tijd en de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage is in de nieuwe tekst verwerkt. Praktisch gezien is het handig dat de bepalingen nu samengevoegd zijn met de technische tegenhanger, de UAV-TI (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAVTI 1992).

Belangrijkste wijzigingen op een rij

•    De nieuwe voorwaarden hebben niet alleen betrekking hebben op de uitvoering van werken, maar ook op uitvoering van technische installatiewerken. De reikwijdte van de UAV 2012 is daarmee verbreed ten opzichte van de UAV 1989. De UAV-TI 1992, die betrekking hebben op de uitvoering van technische installatiewerken, zijn grotendeels in de UAV 2012 geïntegreerd.
•    De aannemer is na oplevering in beginsel niet meer aansprakelijk. Er zijn echter twee uitzonderingsgevallen. Tot vijf jaar na oplevering kan de aannemer nog aansprakelijk zijn als er sprake is van verborgen gebreken. Daarnaast kan de aannemer tot tien jaar na oplevering aansprakelijk zijn, als het werk instort of dreigt in te storten, dan wel als het werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het bedoeld is en een en ander slechts kan worden verholpen of voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.
•    §5 lid 5 UAV 1989 is geschrapt. Dat was de bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, voor niet of niet tijdige levering van bouwstoffen van een voorgeschreven leverancier, of van bouwstoffen door de opdrachtgever voorgeschreven.
•    Ook de regeling met betrekking tot bestekswijzigingen (paragraaf 36) is enigszins aangescherpt. Toegevoegd is, dat als de opdrachtgever bestekswijzigingen wenst, de aannemer slechts een verhoging van de prijs kan vragen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een uit de bestekswijziging voortvloeiende prijsverhoging.
•    Het bedrag van het standaard kortingsbedrag voor te late oplevering is gewijzigd in 60 euro per dag. Het is de vraag in hoeverre dat in de praktijk relevant is. In bestekken wordt immers  vaak de hoogte van dit kortingsbedrag aangepast. Als dat echter niet gebeurt, geldt het genoemde standaard kortingsbedrag. Vaak zal dat onvoldoende zijn om vertragingsschade gedekt te krijgen.

Hoewel er dus van ingrijpende herzieningen geen sprake is,  zijn er nog wel wat meer wijzigingen.

Bron: Pascal Willems, Advocaat bij De Haij & van der Wende advocaten