Woonwijk op het water

Artikel delen

Het Nieuwe Water in de gemeente Westland is een unieke gebiedsontwikkeling waarbij wonen aan en op het water en recreëren op een ongekende manier worden gecombineerd. Op zo’n 80 hectare polderland in een voormalig glastuinbouwgebied verrijst tussen 2010 en 2019 de eerste woonwijk op het water. De wijk bestaat uit diverse appartementen, paalwoningen, terpwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, drijvende privé-eilandjes en vrije kavels.

Alle innovaties die architectenbureau Waterstudio.nl heeft ontwikkeld worden er gebouwd. Van starterswoningen en sociale woningbouw tot luxueuze dijkwoningen en  een ‘drijvend’ appartementencomplex waar je een boot aan je terras aan kunt leggen.
Op de locatie waar decennia geleden de Poelpolder door het gelijknamige Waterschap (1450-1977) is aangelegd, komt nu Het Nieuwe Water. Deze polder zal (als eerste in Nederland) worden ontpolderd; de polder wordt opnieuw onder water gezet tot boezemniveau. Enerzijds om een unieke locatie te scheppen met uitzonderlijke woon- en recreatiekwaliteiten, anderzijds om extra capaciteit voor waterberging te creëren.

Betere waterhuishouding

Het Westland heeft met zijn zo karakteristieke glastuinbouw de grootste verstedelijkingsgraad in Nederland. De twee bestaande afvoerverbindingen vanuit het Westland naar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg bieden op termijn onvoldoende afwateringsmogelijkheden. Het Nieuwe Water biedt een innovatieve oplossing: een uitbreiding van de oppervlakte van het boezemwater in de laaggelegen Poelpolder met circa 27 hectare. Met een mogelijke peilstijging op het boezemwater van 35 centimeter wordt de benodigde bergingscapaciteit gerealiseerd. Bij hevige regenval of hoge waterstanden in de rivier moet het overtollige water naar dit laagste stukje Westland lopen, zonder dat de bewoners er last van hebben. Het project speelt daarmee in op de behoefte van het Hoogheemraadschap van Delfland om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de waterhuishouding in het Westland te verbeteren en optimale veiligheid te bieden.

Recreatie

Voor een mooie wandeling, fietstocht óf een paar uur varen over de Westlandse vaarten is Het Nieuwe Water een prima uitvalsbasis. Het projectgebied zelf is zo’n 2,5 kilometer lang. Langs dit gebied wordt een langgerekt park met diverse voorzieningen gerealiseerd.
De Poelpolder, en daarmee Het Nieuwe Water, is aangewezen als zogenoemde groenblauwe ecologische verbindingszone tussen het Staelduinsebos ten zuiden van Naaldwijk en het duinlandschap aan de kust. In de nieuwe wijk komen wandel- en fietsroutes die uitnodigen om het gebied te verkennen. Ook vanaf het water is er heel wat te ontdekken: Het Nieuwe Water is aangesloten op de Westlandse vaarroute. Een vaartocht over de diverse watergangen in het gebied – Poelwatering, Molensloot, Gantel en Nieuwe Vaart – geeft een extra, recreatieve dimensie aan wonen in het Westland.
Koen Olthuis architect van bureau Waterstudio.nl over het nieuwe Water: ‘Als het water in de polder  toegelaten wordt zal ik net nog niet kopje onder gaan. Het wordt hier 1,80 meter diep en ik ben 1,88 meter lang. Een prachtige waterberging, een heerlijk gebied om te wonen, te recreëren en een mooie ecologische verbindingszone met natuurvriendelijke oevers tussen het Staelduinse bos en het duingebied van Monster en ‘s-Gravenzande.’

Meervoudig ruimtegebruik

Het aspect duurzaamheid krijgt in Het Nieuwe Water op verschillende manieren aandacht. Onder meer door toepassing van meervoudig ruimtegebruik: het water, heeft een functie als waterberging en voegt tegelijkertijd een belangrijke kwaliteit toe aan het wonen in het Westland.
Het Nieuwe Water is tegelijkertijd een echt groen project waar het gaat om energiezuinig ontwikkelen. Onderzocht wordt of van de omliggende tuinbouwkassen energie kan worden onttrokken voor verwarming en koeling van de woningen. Ook wordt gekeken hoe het comfort in de woningen kan worden verhoogd door toepassing van domotica: intelligente, innovatieve technieken.
Het Nieuwe Water is een wijk voor iedereen: toegankelijk voor een brede doelgroep met naast aanbod in het hogere segment, ook starterswoningen en sociale woningbouw met zeer betaalbare woningen in de huur- en koopsector. Het gaat zowel om eengezinswoningen in uiteenlopende typen als appartementen voor jong en oud. Het project is ingedeeld in acht zogenaamde waterkamers: gevarieerde woongebieden die onderling van elkaar verschillen voor wat betreft waterbeleving en bebouwingskarakteristieken.

Feiten en cijfers project Het Nieuwe Water
Aantal woningen    1.200
Aantal drijvende woningen    600
Waterberging    75.000 m3
Totale oppervlakte    80 hectare
Drijvend appartementengebouw    60 appartementen
Opdrachtgever    Gemeente Westland
Architect     Waterstudio.nl
Opdrachtnemer    Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland bestaande uit gemeente Westland, provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap Delfland en BNG Gebiedsontwikkeling BV
Looptijd project    2011-2020

Bijzonder is het drijvende appartementencomplex de Citadel. Hierin zijn zestig verschillende appartementen opgenomen. 
De citadel is een eerste stap in de ontwikkeling van innovatief wonen op en in het water.

Verder lezen: www.hetnieuwewater.com
                      www.delfland.nl
                      www.gemeentewestland.nl
                      www.waterstudio.nl