Onderhoud-, bouw- en afbouwbedrijven bepleiten maatregelen

Artikel delen

In een brief aan de leden van het Kabinet,de fractievoorzitters en de woordvoerders Sociale zaken en Bouw in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Sociale partners bepleiten de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NOA en OnderhoudNL tien maatregelen voor het behoud van het werknemerschap.

Door de aanhoudende bouwcrisis en het feit dat de overheid passende maatregelen achterwege laat, vallen er steeds minder werknemers onder de CAO’s voor onderhoud, de bouwnijverheid en afbouw. Het aantal werknemers vallend onder deze cao’s is, afhankelijk van de betreffende CAO, sinds 2009 gedaald met respectievelijk 15%, 30% en 40%. Bovendien is het eind van deze daling nog niet in zicht! De ontwikkeling van uitstroom van werknemers zet zich onverminderd voort. Tegelijkertijd zien we dat andere vormen van arbeid zich aandienen tegen veel lagere prijzen. Door de hoge kosten van CAO-personeel moeten bedrijven om te overleven omschakelen naar flexibele arbeid. Door de uitstroom van werknemers hebben de bedrijfstakken steeds minder middelen voor collectieve voorzieningen in de bedrijfstak. Denk aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden en onderwijs. AFNL, NOA en OnderhoudNL zijn van oordeel dat het voor de continuïteit van de bedrijfstakken en behoud van vakbekwaamheid essentieel is dat het werknemerschap behouden blijft. Daarnaast is er ook behoefte aan flexibiliteit en behoud van de flexibele schil van arbeid. Er moeten dan wel passende maatregelen genomen worden waaronder daadkrachtige bestrijding van alle vormen van oneerlijke concurrentie. AFNL, NOA en OnderhoudNL bepleiten de volgende maatregelen:
1.Wettelijke regeling opzegtermijn van één maand en ingaan opzegtermijn na schriftelijke ontslagaanzegging.
2.Geen invoering van voorgenomen transitiebudgetten.
3.Geen verandering WW-duur mits kostenneutraliteit werkgevers gewaarborgd is.
4.Meldplicht buitenlandse bedrijven die in Nederland werk uitvoeren.
5.Geen invoering quotum arbeidsgehandicapten.
6.Geen WW-faciliteiten om een eigen bedrijf te beginnen.
7.Invoering van een eenduidige definitie ZZP-ers.
8.Vormen van verzekering bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen ZZP-ers.
9.Handhaving VAR voor behoud zekerheid ZZP-er en inlenend bedrijf.
10.Meer capaciteit controle algemeen verbindend verklaarde regels in Nederland.