Tips voor (na) de zomer

Artikel delen

De zomer, en dan vooral de vakantie, staat voor de deur. Eindelijk kunt u even bijkomen van een moeilijk eerste deel van 2013. En dan is ‘moeilijk’ nog zacht uitgedrukt. Enfin, daarover is al meer dan genoeg gezegd. Nu is het tijd voor positiever nieuws. In dit artikel ga ik daarom in op enkele tips voor u en uw onderneming.

Tekst: Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl


Voorlopige verliesverrekening

Heeft uw BV in 2011 winst behaald, maar in 2012 verlies geleden? Of heeft uw eenmanszaak of vof in 2012 verlies geleden, maar heeft u positieve inkomens over de jaren 2009 tot en met 2011? Dien dan zo spoedig mogelijk uw aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over 2012 in en verzoek om een voorlopige verliesverrekening. De belastingdienst verrekent vervolgens 80% van het verlies met de winst van het jaar 2011 (voor de BV) of het positieve inkomen over de jaren 2009 tot en met 2011 (voor de eenmanszaak of vof). Op deze manier krijgt u dus eerder de beschikking over een deel van het door u te verwachten belastinggeld. Uiteraard wordt de voorlopige verliesverrekening later verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar 2012.

Willekeurige afschrijving
Op investeringen, gedaan vanaf 1 juli tot en met 31 december 2013, mag zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting maximaal 50% worden afgeschreven. Normaal is dat maximaal 20%. Deze maatregel kan u een fors liquiditeitsvoordeel opleveren. Deze nieuwe mogelijkheid lijkt op de crisismaatregel die voor investeringen in de periode vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 van kracht is geweest. Maar anders dan toen is het niet mogelijk op deze investeringen in de jaren na 2013 verder willekeurig af te schrijven. De willekeurige afschrijving is dus beperkt tot het tweede half jaar in 2013. Het bewuste bedrijfsmiddel moet wel voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Als het bedrijfsmiddel na 2013 in gebruik wordt genomen geldt wel een aanvullende eis: er kan slechts willekeurig afgeschreven worden indien en voor zover voor de investering in 2013 is betaald.
Bij willekeurige afschrijving kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om niets af te schrijven. U ‘bewaart’ de afschrijvingen dan voor komende jaren, waarin de winst van uw onderneming naar verwachting hoger zal zijn. Zo kunt u de belastbare winst van uw onderneming binnen bepaalde grenzen naar willekeur bepalen.
De maatregel geldt alleen voor investeringen in zogenoemde bedrijfsmiddelen. Dit zijn goederen die u in uw onderneming worden gebruikt en behoren tot het vaste kapitaal, zoals machines. Onder meer gebouwen, (niet zuinige) auto’s en goodwill zijn wel bedrijfsmiddelen, maar zijn uitgesloten van de tijdelijke willekeurige afschrijving.

Middeling
Deze tip is vooral voor aannemers die werken in een eenmanszaak of vof. Zij kunnen de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een sterk wisselende (lees: een sterk dalende) winst uit hun onderneming. Dan is het mogelijk dat over die jaren meer belasting is betaald dan wanneer dat inkomen gelijkmatig over de jaren was verdiend. Dit is een nadelig en ongewenst gevolg van het progressieve tarief in Box 1. Wellicht is dit (gedeeltelijk) te compenseren door gebruik te maken van de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u dan per jaar had moeten betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf.

Vraag BTW terug op zonnepanelen 
Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun woning. De opgewekte elektriciteit wordt vooral zelf gebruikt en wat overblijft, gaat terug op het net. In Nederland ging men er tot nu toe vanuit dat deze kosten niet tot BTW-ondernemerschap kon leiden. Dit standpunt is nu achterhaald. Volgens het Europese Hof van Justitie heeft u ook als particulier recht op teruggaaf van de BTW die zit op de aanschafkosten van zonnepanelen. Als u uw rechten wilt veilig stellen, moet u zich wel aanmelden bij de belastingdienst. De inzet kan zijn om alle BTW op de aanschaf- en plaatsingskosten terug te vragen. Dit zou een korting opleveren van 21 procent. Of de belastingdienst hierin volledig meegaat, is nog de vraag. Wellicht dat volgens de belastingdienst op de een of andere manier rekening moet worden gehouden met het privégebruik van de opgewekte elektriciteit. Het Europese Hof is daar helaas niet duidelijk over. Wel doet u er verstandig aan om een elektriciteitsmeter te plaatsen die ook daadwerkelijk meet wat u levert aan het net.

Tenslotte..
Ik hoop dat één of meer van deze tips u een voordeel oplevert. Hoe dan ook wens ik u een prettige vakantie.

Noot van de redactie
In dit artikel wordt gemeld dat volgens het Europese Hof van Justitie u ook als particulier recht heeft op teruggaaf van de BTW die zit op de aanschafkosten van zonnepanelen. Feitelijk is dat juist, maar door het bestaan van de kleine ondernemersregeling (vrijstelling BTW indien berekende BTW minder is dan € 1.883,-) heeft deze uitspraak bijna geen impact in Nederland. Het zal vooral consequenties hebben voor bezitters van zeer grote zonnepanelensysteem. En dan is het ook nog de vraag hoeveel stroom de eigenaar teruglevert aan het net.