Metselkosten van buitenspouwbladen in schoonwerk

Artikel delen

Buitenspouwbladen kunnen in uiteenlopende materialen gemetseld en gelijmd worden. In dit artikel aandacht voor het metselen in schoonwerk met baksteen en betonsteen. 
 
Tekst: www.casadata.nl
 
Een gemetselde spouwmuur bestaat uit een gemetseld buitenspouwblad (muur aan de buitenzijde) en een daarmee evenwijdig gemetseld binnenspouwblad (muur aan de binnenzijde). De ruimte tussen beide muren vormt de spouw, meestal grotendeels gevuld met spouwisolatie. Voor aanvang van het metselwerk zet men de maatvoering van het uit te voeren metselwerk uit door het stellen van metselprofielen. De metselmortel bestaat doorgaans uit een mengsel van cement, kalk, zand en aanmaakwater. Cement fungeert als bindmiddel, terwijl het zand voor de verschraling en vulling zorgt en het kalk dient voor een betere verwerkbaarheid van de mortel.
 
Soorten baksteen
Baksteen bestaat uit gebakken klei en kan qua uiterlijk, gewicht en belastbaarheid sterk uiteenlopen. Om gewicht en druk goed te kunnen opvangen, moeten bakstenen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die in een NEN-norm zijn vastgelegd.
• Kwaliteitsklasse A met nummer 0 tot 6 heeft betrekking op de meer zacht gebakken steensoorten, bestemd voor binnenmuren. A4 zijn bijvoorbeeld de lichtgewicht stenen. 
• Kwaliteitsklasse B met nummer 1 tot 5 betreft de hardere steensoorten, bestemd voor buitenmuren. Voor de buitenspouwmuren past men meestal B2 of B3 bakstenen toe en voor de trasramen in de buitenspouw B4.
• Kwaliteitsklasse C met nummer 1 tot 3 geeft aan, dat het om hogedruk stenen gaat. 
Hoewel de afmetingen van de bakstenen zijn gestandaardiseerd, wijken de fabrieksmaten meestal enigszins van deze standaardmaten af. Veel toegepaste formaten voor baksteenklinkers zijn waalformaat, amstelformaat, maasformaat en dikformaat. Bij baksteen onderscheidt men onder meer handvormstenen, vormbakstenen, vormstenen, strengpersstenen, verblendstenen en lichtgewicht stenen.
 

Beschrijving steensoorten

Handvormstenen past men vooral in schoonmetselwerk toe in de buitengevels of binnenwanden. Men kan ze goed herkennen aan het ruwe, onregelmatig generfde oppervlak, waarop meestal de bezanding nog goed te zien is. De grillig generfde structuur van deze baksteen ontstaat, doordat men de klei tijdens de productie bezandt en daarna door een machine in de vorm laat werpen.
Vormbakstenen past men eveneens in buitengevels toe. Ze worden tijdens de productie in een vormbak geperst en daardoor heeft het oppervlak een lichte structuur. Meestal zijn ook vijf van de zes vlakken bezand.
Vormstenen hebben een vrij, meestal afwijkend formaat en vaak ook een afwijkende vorm, die de fabrikant op verzoek van de architect produceert.
Strengpersstenen hebben een strak en glad oppervlak. Ze hebben een vorm met scherpe kanten en twee afgesneden platte zijden. Soms voorziet de fabrikant ze van vellingkanten of van perforaties. Er zijn volle, geperforeerde of holle strengpersstenen leverbaar. Bij de holle strengpersstenen bestaat meer dan twintig procent van de inhoud uit perforaties.
Verblendstenen zijn strengpersstenen met zeer kleine poriën, die de fabrikant uit zeer dichte klei heeft gebakken.
Lichtgewicht stenen hebben daarentegen grote poriën en die stenen heeft de fabrikant geproduceerd van klei met lichte toeslagstoffen. Men past de lichtgewicht stenen voor binnenmuren toe .
Meer informatie over handvorm baksteen bij Daas Baksteen in Azewijn of bij Rijswaard Baksteen in Aalst.
 

BIA betonsteen klinkers

De BIA betonsteen klinkers zijn geschikt voor zowel schoonwerk als vuilwerk bij het lijmen en metselen van binnenwanden, scheidingswanden en al dan niet dragende buitenwanden, funderingen en kelders. BIA produceert deze betonnen klinkers bij voorkeur met natuurlijke en gerecyclede grondstoffen, zoals lava, geëxpandeerde klei, kalksteen en bouwpuin granulaat. Beton is eveneens een zuiver natuurproduct dat bestaat uit zand, grind of grindvervangend materiaal, cement en water. Het toegepaste cement is gebrand van kalk- en leemhoudende grondstoffen. De mengverhoudingen worden zorgvuldig samengesteld en getest, waardoor de BIA producten in aanmerking komen voor het certificaat ‘Duurzaam bouwen’. 
Meer informatie over de BIA betonsteen bij BIA Beton bv in Wijchen.
 

Bouwkosten

In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de brutoprijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen, bij circa 5 of 250 m2 oppervlakte. Bij andere oppervlakten kunnen de uitkomsten anders zijn. 
De kosten zijn exclusief profielen stellen, isolatiewerk, steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn steeds uitgedrukt per vierkante meter oppervlakte. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere oppervlakten of andere materiaaltoepassingen bij buitenspouwbladen en van alle complete calculaties zijn na het inloggen op www.casadata.nl te zien. Deze calculaties kunt u dan ook meteen downloaden in Excel of importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aanpassen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%.  Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.
 
Meer dan 21.000 calculaties op www.casadata.nl
Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 21.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct  bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.