MKB wil flexibele schil en maatwerk-vakantie

Artikel delen

Driekwart van de mkb-ondernemers in bouw en infra kiest voor werken met een team van eigen  personeel en een flexibele schil van contractmedewerkers. Over de continuïteit van het vakmanschap maakt 60% zich grote zorgen, omdat de uitvoerende bouw in de komende jaren meer dan ooit is aangewezen op vakbekwame medewerkers. Tijdens de Bouwvak is op dit moment nog ruim de helft van de bedrijven in bouw en infra gesloten; hier blijkt een duidelijke tendens naar meer maatwerk en flexibiliteit voor de komende tijd. Dit blijkt uit een enquête onder de leden van de bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra aangesloten branches.

De crisistijd blijkt een harde leerschool voor veel ondernemers, want op de vraag aan welke arbeidsverhouding de mkb-ondernemer in de toekomst de voorkeur geeft, antwoordt 3% uitsluitend met vast personeel te willen werken. Hoewel ondernemers allemaal het liefst werken met zelfopgeleide mensen in vaste dienst – de ambassadeurs van het bedrijf – is volgens 72% van de ondernemers een vast team van eigen medewerkers met daaromheen een flexibele schil van contractmedewerkers onontbeerlijk om adequaat te kunnen reageren op schommelingen in het werkaanbod. Een soepeler ontslagrecht is één van de sleutels tot wat mkb-ondernemers het liefst willen; een personeelsbestand dat volledig bestaat uit vakmensen in vast dienstverband. Tegen die relativerende achtergrond zegt op dit moment 25 procent van de geënquêteerde ondernemers alléén nog maar met tijdelijk aangesteld contractpersoneel, zzp’ers, payrollers en uitzendkrachten te willen werken.

Continuïteit vakmanschap onder grote druk

Bijna twee derde van de ondernemers maakt zich grote zorgen over de continuïteit van het vakmanschap. Veertig procent verwacht geen problemen, met die kanttekening dat 27% aangeeft dat er in de nabije toekomst geen aanleiding is nieuwe vakmensen aan te trekken, ook als het weer beter gaat.
Gevraagd naar wat mkb-ondernemers zelf kunnen bijdragen aan de continuïteit van het vakmanschap, geeft maar liefst 85% aan dat men zichzelf meer wil inzetten op behoud van vakmanschap voor de bouwnijverheid. Zo wil 55% samen met gemeenten, provincies en opleidingsbedrijven bijdragen aan een beleid voor behoud van vakmanschap en werkgelegenheid, zoals in de industrie/techniek gebeurt. Ook vindt 20% van de ondernemers dat zij het vak op een meer wervende wijze onder de aandacht van jongeren moet brengen, door gebruik te maken van social media en presentaties tijdens open dagen op scholen.
Voor 20 procent van de ondervraagde ondernemers is het verplichte overwerk geen issue. Dat wil zeggen dat zij onder een andere cao vallen dan de CAO Bouwnijverheid waarin de regeling voor verplicht overwerk is opgenomen. Tien procent hanteert een eigen regeling, op basis van een zogenaamd jaarmodel (met name bij mkb-infrabedrijven). Twee derde van de mkb-ondernemers maakt, hoewel men onder de werking van de CAO Bouwnijverheid valt, geen gebruik van de regeling. Slechts 5% van de ondernemers past de regeling toe. Dus deze 5 procent van de bedrijven maakt in de periode van april tot oktober, een periode met meer werkbare uren dan in de winter, langere dagen dan gebruikelijk. In de periode met de korte dagen worden deze overuren dan naar eigen inzicht opgenomen.

Maatwerk voor vakanties in bouw en infra   
Tijdens de bouwvakvakantie van dit jaar zijn bij 55 procent van de mkb-bedrijven de poorten van het bedrijf gesloten. De helft daarvan hield zich aan de traditionele vakantieperiode van drie weken. Een derde maakte er vier weken van en tien procent twee weken. Van de ondervraagde mkb-aannemers is 20 procent open gebleven tijdens de afgelopen bouwvakvakantie en een kwart bleef bereikbaar voor onderhoud, service en noodgevallen.
Gevraagd naar de wensen van ondernemers ten aanzien van de vakantie geeft een vijfde er de voorkeur aan open te blijven tijdens de bouwvak, 10% wil een situatie waarin elke afzonderlijke werknemer in overleg zijn eigen vakantie bepaalt en het merendeel kiest voor een vakantie die ongeveer overeenkomt met de bestaande bouwvak. Ondernemers lijken hier wel naar meer maatwerk te zoeken, maar lopen nog aan tegen de logistieke en organisatorische problemen om vakanties los te koppelen van de bouwvak. Als er een opdracht langskomt, waardoor men in de vakantie moet doorwerken, geeft 85 procent van de ondernemers aan dat ze die opdracht zullen aannemen en doorwerken tijdens de bouwvakvakantie. Ook hier klinkt de roep om maatwerk door.