Nieuwe regels voor DGA

Artikel delen

Het einde van het jaar nadert (alwéér). Voor sommigen een periode van rust en overpeinzing, maar zo niet voor de wetgever in Den Haag. Elk najaar moet een stortvloed van nieuwe regels door het land stromen. Dit jaar zijn het vooral veel ‘regeltjes’. Maar ook deze kunnen voor u, als directeur grootaandeelhouder (DGA) van de BV, belangrijk zijn. Het goede nieuws is dat het Box 2-tarief in 2014 tijdelijk lager is. Het minder goede nieuws is dat de salarisnorm voor DGA met ingang van 2015 wordt aangescherpt. En voor de ‘grootverdieners’ onder u is er ronduit slecht nieuws: de crisisheffing wordt wegens ‘succes’ met een jaar verlengd.

Tekst: Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Als u winst vanuit uw BV als dividend aan uzelf laat uitkeren wordt dit belast in Box 2 tegen een tarief van 25%. Veel DGA’s laten daarom de winstreserve, totdat zij het geld echt nodig hebben, in de BV zitten. Maar ondertussen, het zal u niet zijn ontgaan, moet de schatkist worden gevuld. Daarom wordt u tijdelijk gestimuleerd toch dividend uit te keren. Dit gebeurt door het tarief in Box 2 in 2014 te verlagen naar 22%. Het lagere tarief geldt voor inkomen in Box 2 tot 250.000 euro. Uw besparing is dus maximaal 7.500 euro. En let op: in 2015 is het tarief weer gewoon 25%. Of deze maatregel veel zal worden gebruikt moet worden afgewacht. Lang niet alle BV’s hebben voldoende vrije middelen om extra dividend uit te keren. Maar als uw BV wél over voldoende middelen beschikt kan de tariefverlaging een aardig meevallertje zijn. Ook ligt het voor de hand dat u een toch al voorgenomen dividenduitkering uitstelt tot 2014. Het lagere tarief geldt overigens voor elk inkomen in Box 2. Dus ook bij de overdracht in 2014 van uw aandelen in uw BV ‘geniet’ u van het lagere tarief.

Aanscherping ‘gebruikelijk loon’

Om te voorkomen dat de DGA een te laag salaris met zijn BV afspreekt is, inmiddels alweer lang geleden, de ‘gebruikelijk loon regeling’ ingevoerd. Op grond van deze regeling moet u voor uw werkzaamheden voor uw BV een loon ontvangen dat ‘gebruikelijk’ is. Denk hierbij aan het loon dat een ‘normale’ werknemer voor dezelfde werkzaamheden zou genieten. Om al te veel discussie te vermijden is destijds ook een ‘doelmatigheidsmarge ingevoerd: bij een loon hoger dan 43.000 euro (2013) mag een 30%-marge worden aangehouden. Hierdoor mag u met uw BV een loon overeenkomen dat 30% lager ligt dan het gebruikelijke loon. Het huidige kabinet vindt die marge echter te ruim en heeft aangegeven de marge te willen beperken tot ongeveer 25%. De wijziging is bedoeld om per 1 januari 2015 in werking te treden, al is daarvoor nog geen concreet wetsvoorstel ingediend. Aannemende dat veel DGA’s, bewust dan wel onbewust, van deze marge gebruik maken, gaat deze beperking invloed krijgen op de praktijk. Dit blijkt ook uit de geraamde begrotingsopbrengst: 150 miljoen euro.

Crisisheffing verlengd
Voor de grootverdieners onder u is er zoals gezegd ronduit slecht nieuws: de ‘crisisheffing’ voor hoge lonen wordt met één jaar verlengd. Dit betekent dat uw BV ook in 2014 een heffing van 16% moeten afdragen over uw loon voor zover dat in 2013 meer is dan 150.000 euro. Overigens hebben veel werkgevers bezwaar gemaakt tegen de ‘crisisheffing 2013’. In veel gevallen is daarvoor een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst gesloten waardoor bezwaarschriften worden afgedaan op basis van de uitkomst van een aantal proefprocedures. Helaas is die uitkomst nog niet bekend. Het is (waarschijnlijk) verstandig te zijner tijd ook tegen de ‘crisisheffing 2014’ bezwaar te maken.