Eindejaarstips

Artikel delen

Het is ongelooflijk, maar waar: 2014 is al bijna weer voorbij. Hoog tijd voor de traditionele ‘Alfa eindejaarstips’. Het zijn er dit jaar zoveel (62) dat ze bij lange na niet in dit artikel passen. Voor een compleet overzicht verwijs ik naar onze site: www.alfa.nl. Daar zijn de vele tips voor uw gemak gerangschikt in categorieën: tips voor alle belastingplichtigen, tips voor ondernemers en rechtspersonen, tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, tips voor de bv en de dga, tips voor werkgevers, tips voor de automobilist en tenslotte tips voor de woningeigenaar. Het moet dus wel heel gek lopen als niet één of meer tips voor u van belang zijn. In dit artikel volsta ik met enkele tips voor de ondernemer.

Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen
Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan kunt u een verlies in box 1 verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Heeft u een BV? Dan is een verlies te verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar of met de winsten uit de komende negen jaar. Heeft u in 2005 een verlies geleden en is dit verlies nog niet volledig verrekend?  Verrekening is dan alleen nog mogelijk met de winst die u in 2014 behaalt. Laat dit verlies niet ongemerkt verdampen. Haal indien mogelijk alsnog bedrijfswinst naar voren. Wellicht is het mogelijk om stille reserves te realiseren, winstgevende activiteiten in te brengen of fiscale voorzieningen af te bouwen.

Benut de herinvesteringsreserve
Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij boekwinst behaald, dan kunt u de belastingheffing hierover uitstellen door de boekwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een herinvesteringsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boekt u de reserve af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Voorkom vrijval en investeer op tijd
Heeft u in 2011 de boekwinst van een bedrijfsmiddel toegevoegd aan de herinvesteringsreserve maar nog geen nieuw bedrijfsmiddel gekocht, dan heeft u hiervoor nog tot 31 december 2014 de tijd. Zo niet, dan valt de boekwinst alsnog vrij en moet u hierover belasting betalen. In bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden is het mogelijk om de herinvesteringstermijn te verlengen. Laat hiervoor tijdig (vóór het einde van de herinvesteringstermijn) toestemming aan de Belastingdienst vragen.

Stel een desinvestering nog even uit
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan moet u de aftrek gedeeltelijk terugbetalen (desinvesteringsbijtelling). U krijgt hiermee te maken als de desinvesteringen in 2014 meer bedragen dan € 2.300. Door de vijfjaargrens kan het handig zijn om een desinvestering uit te stellen. Op 31 december 2014 verstrijkt de desinvesteringstermijn van investeringen in 2010.

Dividend en verkoopwinst aanmerkelijk belang in 2014 belast tegen lager tarief
Het belastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang is alleen in 2014 verlaagd van 25% naar 22%, tot een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 250.000. De belastingbesparing over dividend uit de bv en winst bij verkoop van de aandelen kan oplopen tot € 7.500. Fiscale partners die het hele jaar elkaars fiscale partners zijn, kunnen het inkomen uit aanmerkelijk belang verdelen, zodat ieder € 250.000 inkomen uit aanmerkelijk belang heeft. Het gezamenlijke belastingvoordeel kan dan oplopen tot € 15.000. Maar let op: keer niet zomaar dividend uit. Ga eerst na of de bv voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft en of de bv ook na de dividenduitkering haar verplichtingen kan blijven nakomen. Zit u inmiddels in een verkooptraject van de bv? Kijk dan of u dit traject nog in 2014 kunt afronden.

Dividend en besparing in Box 3
Voorkom vermogensrendementsheffing per 1 januari 2015 door aan het eind van het jaar het dividend niet uit te keren, maar rentedragend schuldig te blijven. Als dga krijgt u dan een vordering op de bv die niet in box 3 valt. Als kort na de jaarwisseling de bv het dividend uitbetaalt, blijft de dividenduitkering buiten de rendementsgrondslag.

Tenslotte
Hiervoor heb ik maar 6 tips genoemd. Op onze site staan er, zoals gezegd, maar liefst 62! Er zitten voor u ongetwijfeld nuttige tips bij. Doe er dus uw voordeel mee.

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
Fkerkhof@alfa.nl