Aanpassing KOMO-systematiek aan CPR

Artikel delen

De Verordening bouwproducten (CPR) maakt het noodzakelijk dat de KOMO-systematiek voor wat betreft de erkende kwaliteitsverklaringen wordt aangepast. Dit geldt als voor het betreffende product CE-markering van kracht is op basis van een geharmoniseerde Europese norm (hEn). Daarnaast kan de CPR ook invloed hebben op de inhoud van productcertificaten die op een hEn zijn gebaseerd.
 
Met het oogmerk om binnen de EU zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weg te nemen is per 1 juli 2013 de Europese wetgeving met betrekking tot bouwproducten, de ‘Construction Products Regulation’ (CPR) in werking getreden. Deze verordening vervangt de Richtlijn Bouwproducten (CPD) en is daarmee de nieuwe grondslag voor de CE-markering op bouwproducten, inclusief de prestatieverklaring.
De Verordening bouwproducten schrijft de wijze voor waarop producten moeten worden getest op de essentiële kenmerken (producteigenschappen die van belang zijn voor de toepassing van het product in een bouwwerk) en hoe gecommuniceerd moeten worden over de prestaties van het bouwproduct. Als gevolg van de Verordening en de daarbij horende CE-markering met verplichte prestatieverklaring worden de mogelijkheden om producteigenschappen, in het bijzonder de essentiële kenmerken, op andere wijze te bepalen of communiceren, zeer beperkt. Dit heeft een directe invloed op gangbare kwaliteitsborgingsystemen. Deze borgingsystemen moeten zodanig aangepast worden dat er geen conflicten zullen zijn met deze Verordening, de CE-markering en prestatieverklaring.
 
Wat gaat er veranderen?
Er worden alleen nog bouwdelen of bouwsystemen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend. Om die erkenning te behouden worden straks alleen nog maar separate attesten verleend door de certificatie instellingen. Productcertificaten kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer onder de erkenning vallen met uitzondering van productcertificaten die op basis van het Besluitbodemkwaliteit zijn afgegeven. De aanpassing betekent het volgende voor de certificaten/kwaliteitsverklaringen:
 

Huidige Kwaliteitsverklaring (KV)
Nieuwe Kwaliteitsverklaring (KV)
 

Erkend KOMO attest of erkend attest met productcertificaat
KOMO KV + erkend attest of privaat
KOMO KV met attest of KOMO attest 1)
 

Erkend KOMO productcertificaat (Bbk)
KOMO KV + erkende NL-BSB KV
of                          
KOMO KV + erkende KOMO BbK KV
 

KOMO productcertificaat met:

  • declaratie van prestaties alle kenmerken

KOMO KV met :
– declaratie prestaties niet essentiële kenmerken
– eisen aan essentiële kenmerken ( optioneel) 2)
 

1)          Wanneer de sector besluit te stoppen met de erkenning Bouwbesluit in het kader van de TriPartiete Overeenkomst.
2)          Eisen waaraan het product in het kader van de BRL moet voldoen.
 
De essentie is dat de KOMO-systematiek hiermee helder wordt gepositioneerd in een volledig private kwaliteitsverklaring en in aparte verklaringen met daarin publieke eisen:
•          de KOMO KV verklaart dat aan alle private eisen is voldaan;
•          het erkende attest legt de aansluiting aan het Bouwbesluit vast;
•          de NL BSB en de KOMO BbK KV legt de aansluiting aan het Besluitbodemkwaliteit vast.
 
Om de afgifte van deze kwaliteitsverklaringen mogelijk te maken worden BRL-en aangepast . Daar waar het erkende regelingen betreft worden deze gesplitst in volledig private verklaringen en erkende verklaringen welke de aansluiting aan wetgeving aantonen.
 
Wanneer verandert het?
Deze aanpassing van de KOMO-systematiek zal volledig zijn beslag krijgen in 2014. Uiterlijk per 1 januari 2015 zullen de certificaathouders beschikken over de kwaliteitsverklaringen die voldoen aan de eisen van de CPR. Het is een traject dat op dit moment wordt uitgevoerd door alle KOMO voerende certificatie instellingen en dat zal voor de erkende KV's worden beoordeeld en gefaciliteerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en haar commissies (TBB, TBbk en HCB) en het KOMO bureau.
 
Bronnen: Stichting Bouwkwaliteit en KOMO