Duurzame lekkage?

Artikel delen

In een grote uitbreidingswijk is door een grote aannemer een aantal rijen met woningen gebouwd van een gelijk type. Ongeveer een half jaar na de oplevering van de woningen kwamen de eerste klachten binnen van bewoners over lekkages in de woonruimtes onder het dakterras. Op verschillende manieren is hierop getracht de lekkages weg te nemen. De lekkages bleven echter terugkeren en zelfs toenemen in omvang en aantal.
De aannemer heeft ten einde raad besloten de oorzaak te laten onderzoeken door Bureau voor Bouwpathologie BB.
 
Omschrijving van de gebreken
De woningen zijn alle van een gelijk type en zijn in de rij slechts iets naar voren of naar achteren geplaatst ten opzichte van elkaar. De lekkages doen zich voor bij neerslag. Zodra er regen valt begint kort daarop de lekkage zich af te tekenen in de woning. Op de binnenzijde van de buitenwanden onder het dakterras vormen zich kringen. Deze kringen verdwijnen langzaam weer op het moment dat de regen stopt en de muren de kans krijgen om enkele dagen te drogen zonder nieuwe regenval.
 
Het onderzoek
Als eerste is aan de aannemer gevraagd naar de bouwtekeningen details van het woningtype. Hierop was zichtbaar dat de woningen zijn opgebouwd uit tunnelbouw bouwmuren en verdiepingsvloeren. Deze wanden en vloeren bestaan uit één geheel van in het werk gestort beton. Als voorgevel en achtergevel zijn houtskeletbouwelementen gebruikt (gevel vullend).
Het dakterras bevindt zich boven de woonkamer waar zicht de lekkages voordoen in de achtergevel onder het dakterras. Ook doen zich lekkages voor bij de trap, vanaf de rand van het trappengat welke grenst aan het dakterras. Zowel aan de binnenzijde van de achtergevel als op de wand naast de trap zijn vochtsporen zichtbaar welke ook meetbaar vochtig zijn.
Hierop is aan de buitenzijde de waterkering van de borstwering om het dakterras en de aansluiting van de gevel op het dakterras onderzocht. Als eerste is de loodaansluiting in de gevelaansluiting op het dakterras onderzocht. Geconstateerd is dat deze met name op de aansluiting van het lood op het kozijn niet goed aansluit. Hierop is een beregening van deze aansluiting uitgevoerd waarop de lekkage ter plaatse van het trappengat snel toenam. Aansluitend is de borstwering en de aansluiting hiervan op de gevel geïnspecteerd. Gebleken is dat de aansluitingen van de afdekkappen van de borstweringen niet zijn voorzien van een koppelstuk met waterkering. Dit is al eerder geprobeerd af te dichten met kit maar ook deze kit is plaatselijk weer open gaan staan. Plaatselijk blijkt de waterkering/het koppelstuk te ontbreken.
Ter plaatse van de aansluiting van de afdekkappen op de gevel aan het dakterras, blijkt de aansluiting geheel te zijn afgedicht met kit. De kit blijkt meerdere malen vervangen. Er zijn plaatselijk oudere resten waarneembaar en de nieuwe kit sluit niet overal waterkerend aan.
Uit de bijbehorende details van de borstwering blijkt dat de kitvoeg de enige waterkering is in de aansluiting van de borstwering op de gevel aan het terras.
 
Oorzaken:
De lekkages ontstaan doordat water langs de loodslabbe ter plaatse van de gevelaansluiting op het kozijn kan komen en achter de opstand van de dakbedekking verdwijnt. Ook vanuit de aansluiting van de afdekkappen van de borstwering op de gevel en de afdekkappen onderling lekt water de borstwering in. Ook dit water komt achter de opstand van de dakbedekking terecht. Het water verspreid zich over de dakvloer en loopt daarna over de dakrand en langs de rand van de sparing voor het trappengat de woning in. In de borstwering zijn de ontbrekende koppelstukken tussen de afdekkappen onderling en de gebrekkige aansluiting van de kitvoeg op de gevel de oorzaak van het binnendringen van water.
Een kitvoeg aansluitend op metselwerk vormt nooit een duurzame waterdichte aansluiting. Hier dient dan ook altijd minimaal een zogenoemde tweede waterkering achter te worden voorzien welke is uitgevoerd op basis van het principe ‘dakpansgewijs overlappend en afwaterend naar buiten’. De loodslabbe dient waterkerend aan te sluiten op de waterkering onder het kozijn. Door de lage plaatsing van het kozijn is dit in de praktijk niet mogelijk geacht en is een lek ontstaan. Dit lek is blijven bestaan ondanks het plaatselijk vervangen van de loodslabbe. De gebrekkige uitvoering en de gekozen kitafdichting zijn een garantie voor een duurzame lekkage in deze woningen.
 
Herstel:
De onderdorpel van het kozijn dient te worden verhoogd zodat een doorgaande waterkering kan worden aangebracht vanuit het metselwerk doorlopend onder het kozijn. Deze waterkering/loodslabbe dient over de opstand van de dakbedekking naar buiten af te wateren. Ter plaatse van de aansluiting van de afdekkappen moet een nieuwe loden waterkering worden aangebracht. De moet worden opgezet tegen tot achter de isolatie, aan de randen omhoog gevouwen en door het metselwerk naar buiten afwaterend. Dit ‘loodbakje’ dient net boven de opstand van de dakbedekking in het metselwerk te worden opgenomen.

ing. S. den Ouden
Bureau voor Bouwpathologie BB te Montfoort,
Onafhankelijke visie op Bouwgebreken en Geschillen
Telefoon 0348- 445629
www.bouwpathologie.nl