Stichting BouwGarant slaat vleugels uit

Artikel delen

Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen een woning laten bouwen onder keurmerk van de Stichting Garantiewoning. Sinds juli 2013 valt ook de Nieuwbouwgarantie van de Stichting BouwGarant onder dit keurmerk.
 

Wie een woning laat bouwen of verbouwen wil de zekerheid dat hij krijgt wat de bouwer heeft beloofd en dat deze garantieverplichtingen nakomt. De tijd dat we op basis van de blauwe ogen van de aannemer met de bouw startten, ligt achter ons. Tegenwoordig zijn goede contracten en degelijke garantieregelingen gewenst. Stichting Bouwgarant speelt daarop in.

Drs Rob de Groot: ‘Het kwaliteitsbewustzijn bij opdrachtgevers en aannemers is toegenomen. Mede door de crisis is de aanbodmarkt veranderd in een vraagmarkt. Klanten willen zekerheid.’

Stichting BouwGarant huist in het Bouwhuis in Zoetermeer, maar de organisatie heeft sinds 1 april 2015 geen juridische banden meer met Bouwend Nederland. ‘Gezien de groei van onze organisatie en de belangen die samenhangen met onze garantieproducten is een onafhankelijke positie wenselijk’, zegt drs Rob de Groot, directeur van de Stichting BouwGarant. 

Volwaardig keurmerk

De stichting werd in 1995 door de toenmalige Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) opgericht, om opdrachtgevers meer zekerheid te bieden bij het inschakelen van een bouwbedrijf. 

‘In de jaren na de oprichting werd de vraag naar een volwaardig keurmerk groter. Daarom is in 2003 het kwaliteitslabel BouwGarant opgericht, met labelvereisten op het gebied van kwaliteit, ervaring, vakmanschap en (sinds 2010) ook solvabiliteit.’

‘Vanaf dat moment werden alle deelnemers van BouwGarant periodiek getoetst op die labelvereisten door twee onafhankelijke organisaties. Ook is er een Geschillencommissie Verbouwingen opgericht op initiatief van BouwGarant, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis’, aldus De Groot.

Nieuwbouwgarantie

De volgende grote stap volgde in 2013 met de introductie van de Nieuwbouwgarantie en uitbreiding van de geschillencommissie met projecten die onder de Nieuwbouwgarantie vallen. 

Stichting GarantieWoning heeft in juli 2013 haar keurmerk aan de Nieuwbouwgarantieregeling van BouwGarant verleend. Dat betekent dat naast SWK en Woningborg, nu ook BouwGarant zekerheid geeft aan de woningkoper dat: 

  • het huis volgens de eisen van goed en deugdelijk werk wordt opgeleverd; 
  • garantieverplichtingen worden nagekomen; 
  • bij faillissement van de aannemer de woning wordt afgebouwd en de garantieverplichtingen worden overgenomen. 

Voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie voor een nieuwbouwwoning is een garantie met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning vereist.

Kwaliteitsbewustzijn groeit

De Groot merkt dat het kwaliteitsbewustzijn bij opdrachtgevers en aannemers toeneemt: ‘Een belangrijke oorzaak is de crisis. Een aanbodmarkt is veranderd in een vraagmarkt. Je ziet dat aannemers die klantvriendelijk opereren en focussen op kwaliteit een voorsprong hebben. Klanten willen zekerheid.’ 

‘Tijdens de crisis hebben wij relatief veel deelnemers als gevolg van een faillissement verloren, maar de toenemende vraag naar zekerheid heeft de laatste jaren ook geleid tot veel nieuwe aanmeldingen. We zitten nu op 1.450 deelnemers. Dat zijn veelal mkb-bedrijven, maar we merken dat nu ook de grote bouwbedrijven naar ons toekomen’, zegt De Groot. 

Banken

‘Bedenk ook dat banken steeds meer zekerheden vragen bij hypotheekverstrekking. Een insolventieverzekering is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid.’

‘Vooral voor de kleinere bedrijven die deelnemer zijn van BouwGarant is de garantie een overgang. Als je dertig jaar woningen kunt bouwen met een eigen contract en je moet dan ineens werken met een standaard koop-aannemingsovereenkomst met extra eisen, ook financieel, dan is dat niet niks.’

Geschillen

‘We zien de toenemende aandacht voor kwaliteit aan het aantal geschillen dat jaarlijks aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd’, vervolgt de BouwGarant-directeur. ‘Jaarlijks gaat het om 10 tot 20 geschillen, waarvan een aantal ook nog ongegrond blijkt te zijn. Veelal ontstaat zo’n geschil door slechte communicatie en niet door ondeugdelijk werk.’

‘Het aantal geschillen over nieuwbouw staat nog op nul! We kunnen overigens ook een BouwGarant Quickscan uitvoeren waarbij een deskundige op locatie een bindende uitspraak doet. Dan kan gang naar de Geschillencommissie worden voorkomen. In korte tijd heeft deze dienst zichzelf al ruimschoots bewezen.’

Private kwaliteitsborging

Een belangrijke drijfveer voor een toenemend kwaliteitsbewustzijn is ook de invoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’, eind 2016 of begin 2017. Vanaf dat moment valt eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw onder het nieuwe regiem. Dan toetsen private partijen in plaats van de gemeente of er voldaan wordt aan de bouwregelgeving. 

De aannemer of architect levert bij de gemeente nog wel een esthetisch ontwerp aan dat wordt getoetst aan de eisen uit het bestemmingsplan, welstand en omgevingsveiligheid (denk aan het bouwen langs een drukke weg). 

Technische invulling

De technische invulling – of de woning voldoet aan het Bouwbesluit – hoeft niet meer te worden aangeleverd bij de gemeente. De bouwer garandeert dat de woning zal voldoen aan het Bouwbesluit en bewijst dat later – met hulp van een daartoe gecertificeerde private plantoetser – bij de oplevering. 

Belangrijk is tevens dat door aanpassing van het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken duidelijker bij de aannemer wordt gelegd. ‘U had tijdens de oplevering kunnen zien dat er een fout is gemaakt’, is dan niet meer voldoende voor de aannemer om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen.

Toetsing bij oplevering

Belangrijke vooruitgang van de private kwaliteitsborging vindt De Groot dat een gebouw bij oplevering wordt getoetst aan de bouwregelgeving en niet vanaf tekening, zoals dat nu gaat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen. Een belangrijk rol is daarbij weggelegd voor het gebouwdossier waarin alle gebouwgegevens zijn opgenomen. 

‘De consument moet goed beschermd worden. De oplevering is dan een belangrijk moment. Dat wordt nog wel eens onderschat. Dan wordt er vrijdagmiddag om 16:00 uur even snel opgeleverd en de volgende dag zie je alsnog een gebrek.’ 

‘Wat is dan vaak het antwoord van de aannemer: ‘Jammer, maar dat had u bij de oplevering moeten zien’. Dat kan toch niet meer? Gelukkig lossen aannemers dat meestal wel op, maar straks komt een aannemer met zo’n houding niet meer weg. Dan blijf je verantwoordelijk voor verborgen gebreken.’

Experiment

In vijf gemeenten (Eindhoven, Rotterdam, Delft, Den Haag en Sint Anthonis) is op 1 oktober 2014 een experiment gestart, waarbij grondgebonden nieuwbouwwoningen die een BouwGarant keurmerk hebben niet meer door de gemeente vooraf worden getoetst aan Bouwbesluit 2012. 

De Groot: ‘Wij hebben de daartoe gecertificeerde organisatie PlanGarant ingeschakeld, die aannemers gaat ondersteunen in het hele traject en de toetsing bij oplevering doet. Wij gaan namelijk niet ons eigen vlees keuren. Bij het experiment wordt gekeken naar hoe alles in zijn werk gaat en wat de verbeter- en leerpunten zijn.’

Energieprestatiegarantie

Een nieuwe loot aan de stam is de EnergiePrestatiegarantie. Deze garantie geeft de zekerheid dat  energiebesparende maatregelen goed en volgens afspraak worden uitgevoerd. Op basis van minimaal twee jaar historie van het energieverbruik en een Energie Prestatie Advies (BRL 9500 00-02) wordt een normverbruik vastgesteld. 

Op basis van dat normverbruik wordt vervolgens een tienjarige verzekerde rendementsgarantie gegeven. Verder moet de woning beschikken over een slimme meter en moet het energielabel minimaal twee sprongen verbeteren. 

Energiecoach

‘De garantie geldt echter alleen als er in de garantieperiode geen sprake is van plotseling afwijkend gedrag, afwijkend klimaat of slijtage/vervanging van actieve energiemaatregelen binnen 3 jaar. Na oplevering krijgt de klant 6 maanden garantie voor oplevergebreken en 18 maanden voor constructieve gebreken. Bij faillissement van het bouwbedrijf worden de extra afbouwkosten vergoed’, legt De Groot uit.

Hij vervolgt: ‘Als het rendement niet wordt gehaald, dan gaat in eerste instantie een energiecoach samen met de klant op zoek naar de oorzaak. Afhankelijk van de resultaten worden waar nodig verbetermaatregelen genomen en/of ontvangt de klant een schadevergoeding. Natuurlijk in de mate waarin het rendement niet is waargemaakt.’

Aantoonbare kwaliteit belangrijk

De Groot verwacht de komende jaren een toename van het aantal projecten met energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw. ‘Daar ligt een grote uitdaging. En juist bij energiebesparende maatregelen is kwaliteitsborging cruciaal, want fouten leiden al snel tot energieverlies.’

‘Gelukkig zijn er tegenwoordig goede hulpmiddelen zoals warmtebeeldcamera’s en blowerdoortesten. Ook kunnen digitale opnamen van de aangebrachte isolatie achteraf aantonen of de isolatie inderdaad goed is aangebracht. Kortom; aantoonbare kwaliteit wordt steeds belangrijker!’

BouwGarant in het kort

BouwGarant biedt drie maal zekerheid:

  • Kwaliteit. Alle deelnemers worden periodiek getoetst, dus de klant weet zeker dat hij/zij met een bonafide partij in zee gaat die zijn zaakjes op orde heeft.
  • Garantie. De klant kan voor extra zekerheid kiezen door de garantie af te sluiten. Mocht de aannemer zijn verplichtingen niet nakomen dan is de klant daarvoor verzekerd. Let wel op de spelregels!
  • Vangnet. Alle deelnemers zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Bovendien kan de klant ook altijd bij de Servicedesk van BouwGarant terecht. De klant staat er dus niet alleen voor.

Wie kan deelnemer worden?

Het keurmerk BouwGarant stelt eisen aan bouwbedrijven op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Deelnemers moeten onder andere te beschikken over het Aannemersdiploma en minimaal twee jaar te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een onafhankelijk instelling toetst periodiek de bouwbedrijven. 

Meer informatie staat op www.bouwgarant.nl.