Planning inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging

Artikel delen

Volgens planning wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen begin 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Vanuit diverse partijen is het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) gevraagd wat de planning is voor de verdere behandeling en inwerkingtreding van de wet. Aangezien de behandeling van het wetsvoorstel nog moet plaatsvinden is een datum voor inwerkingtreding niet te geven. Wel is er een advies opgesteld, waarin een mogelijk traject naar inwerkingtreding is geschetst.
 

Het Instituut voor Bouwkwaliteit gaat uit van een gefaseerde inwerkingtreding:

  1. Uitgaande van een toezending van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer begin 2016 kan de behandeling plaatsvinden rond de zomer. De behandeling door de Eerste Kamer kan dan na de zomer plaatsvinden.
  2. Om een start van de Toelatingsorganisatie vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken, moet vanaf de zomer begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. Naast het inrichten van de organisatie zelf kan tevens een start gemaakt worden het (pro forma) beoordelen van instrumenten.
  3. Geadviseerd wordt om op 1 januari 2017 – of zo snel als mogelijk erna – een deel van de Wkb in werking te laten treden: de bepalingen met betrekking tot de Toelatingsorganisatie, de BW-maatregelen en de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken. De Toelatingsorganisatie kan dan formeel starten met haar werkzaamheden: beoordelen en toelaten van instrumenten.
  4. Geadviseerd wordt om de overige bepalingen op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Vanaf dat moment wordt het voldoen aan Bouwbesluit 2012 voor Gevolgklasse 1 beoordeeld door kwaliteitsborgers. Aangezien dit voor alle partijen voldoende voorbereidingstijd biedt, is een splitsing van Gevolgklasse 1 naar mening van iBK niet meer noodzakelijk.
  5. Zoals eerder door het ministerie van BZK aangegeven, zal de werking van het nieuwe stelsel nauwlettend worden gevolgd zodat na drie jaar een evaluatie mogelijk is. De inwerkingtreding van de Gevolgklassen 2 en 3 vindt na die evaluatie plaats.

Let op! De in dit advies genoemde data zijn afhankelijk van de politieke besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Pas na goedkeuring door beide Kamers staan de planning en inhoud van de wet vast.