Huurwoning voor onderneming: aftrek kosten?

Artikel delen

Veel ondernemers werken (deels) vanuit hun woning. Een deel van de huisvestingskosten – huur, energiekosten – heeft dan betrekking op de onderneming. Als geen sprake is van een fiscaal erkende, zelfstandige werkruimte zijn die kosten echter niet aftrekbaar. Of toch wel?
 

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Werkruimteregeling

De inkomstenbelasting kent een ‘werkruimteregeling’. Op grond hiervan kunnen de kosten van een zakelijke werkruimte aftrekbaar zijn. De voorwaarden zijn echter streng, waardoor in de meeste gevallen geen recht op aftrek bestaat. Voor die situaties is er een alternatief. Het moet dan wel om een huurwoning gaan.

Huurrecht op de zaak zetten

De huurder heeft op grond van het huurcontract een huurrecht. Doordat de ondernemer zijn woning deels voor zijn onderneming gebruikt, is dat huurrecht dienstbaar aan de onderneming. Als meer dan 10% van het huurrecht (bepaald op basis van oppervlakte) toerekenbaar is aan de onderneming, kan het gehele huurrecht tot het ondernemingsvermogen worden gerekend, heeft de Hoge Raad deze maand beslist. De gehele huur en alle gebruikerslasten worden daardoor aftrekbaar van het ondernemingsresultaat.

Tussentijds wijzigen (vaak) niet mogelijk

Hierbij geldt wel dat toerekening van het huurrecht aan de onderneming alléén mogelijk is als daarvoor bij aanvang van de huur, het eerste gebruik van de woning binnen de onderneming óf bij een latere bijzondere gebeurtenis, is gekozen. Als het huurrecht als privévermogen is aangemerkt in eerdere aangiften inkomstenbelasting en de betreffende aanslagen zijn al onherroepelijk geworden kan het dus niet zomaar tot ondernemingsvermogen worden omgezet.

Bijtelling eigen woning

Zodra het huurrecht tot het ondernemingsvermogen behoort, zijn de volledige huurlasten aftrekbaar. Ook de aan het privégebruik van de woning toerekenbare kosten zijn dus aftrekbaar. Die aftrek van privékosten wordt gecorrigeerd met een fiscale bijtelling. De ondernemer moet jaarlijks een soort eigenwoningforfait – doorgaans 1,85% van de WOZ-waarde – bij zijn belastbare winst tellen. Deze bijtelling beperkt dus het voordeel van de aftrek van de huurlasten.

Huurrecht ‘op de zaak’ vaak voordelig

Het hangt daarmee af van de hoogte van de huur, de gebruikerslasten en de bijtelling of het voor u voordelig is het huurrecht op de zaak te zetten. Vaak is dat wel het geval en kan het tot duizenden euro’s aan belastingheffing schelen.