Bouwkosten: stenen gevel sauzen met minerale muurverf

Artikel delen

Een bestaande stenen gevel kan men sauzen met een minerale muurverf. Daarbij is het belangrijk om te weten of de ondergrond nog zonder verflagen is, of al geschilderd is met een olie- of dispersieverf. Bovendien is er een verschil in de samenstelling van een minerale muurverfsysteem van verschillende leveranciers. Als voorbeeld komen in dit artikel de minerale verfsystemen van Rolsma Verven in Enschede en Keim in Almere aan de orde.
 

Mineraalverven zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen. Zodra men een mineraalverf op een steenachtige ondergrond heeft aangebracht, gaat de verf verstenen en ontstaat er een verbinding met de steenachtige ondergrond. Door dit verkiezelings- proces vormen de mineraalverven geen voedingsbodem voor micro- organismen en kan men de verf niet meer verwijderen. Kenmerkend voor mineraalverven is dat ze waterdamp- doorlatend, onbrandbaar, zuurbe- stendig en niet statisch geladen zijn. Deze verfproducten worden specifiek gemaakt voor toepassingen voor bui- ten of binnen. De voor binnen bestemde verven kan men niet buiten toepassen vanwege de weersbesten- digheid van het product. Mineraalver- ven niet op horizontale vlakken toe- passen. Als minimale helling 25 gra- den aanhouden.

Voorbereiding

Voordat men gaat sauzen, moet men eerst eventuele bouwkundige gebre- ken in het metselwerk, voegwerk, pleisterwerk of het natuursteenwerk herstellen, zodat de te schilderen ondergrond constructief in een goede staat verkeert. Slechte, oude en loszittende verflagen of verfresten op basis van kunststof bindmiddelen moet men eveneens vooraf verwijderen. De ondergrond moet schoon zijn en vrij van vet en stof. De ondergronden rei- nigen met schoon water.

Het is raadzaam om vooraf met de leverancier te overleggen over uitvoe- ring en toe te passen producten. Geen water, andere verftypen of andere pigmenten toepassen dan alleen van de betreffende verfleverancier.
Bij het schilderen op een nieuwe of ongeschilderde ondergrond of op een ondergrond met een verhoogde zoutbelasting moet men een extra overbruggingslaag met een fixatief toepassen. Bij een ondergrond van een laag olieverf of dispersieverf moet de eerste verflaag worden uit- gevoerd in een overbruggingslaag naar de minerale verf.

Bij vervuilde ondergronden, zoals bij teer- en roetdoorslag, moet men de ondergrond eerst voorbehandelen met een isoleerlaag, vóór het aan- brengen van de eerste laag. Deze iso- leerlaag is een voorstrijklaag, die verdergaande doorbloei van de teer of het roet tegen gaat. Vaak moet men de ondergrond voorstrijken met een primer, die nat-in-nat gevolgd wordt door de eerste laag minerale muurverf. Bij slecht of niet zuigende ondergron- den is een wachttijd van 4 uur vereist tussen het aanbrengen van de primer en de eerste laag muurverf. Bij verse ondergronden, zoals nieuw pleister- werk, is het beter te wachten totdat deze pleisterlaag is afgebonden. Indien nodig kan men daarop al eer- der de fixatief aanbrengen.
 

 

Uitvoering en planningsaspecten

De vochtigheidsgraad van de onder- grond mag voor het aanbrengen van de verf niet hoger zijn dan 6 procent en er mogen zeker geen vochtplekken in de ondergrond te zien zijn. Men mag de verf niet beneden 5 graden Celsius aanbrengen.
De droogtijd tussen twee minerale verflagen bedraagt minimaal 12 uur. Tussen het aanbrengen van de primer en de eerste verflaag is een wachttijd nodig van 4 uur bij slecht of niet zuigende ondergronden, en van 12 uur bij ondergronden die van een isoleer- laag worden voorzien. Mineraalverven hebben een afbindtijd van circa 28 dagen.
Aangebrachte verflagen tegen hoge temperaturen beschermen. Daarom is het raadzaam om te werken met de draairichting van de zon mee. Om het afbinden van de verf zo gelijkmatig mogelijk te laten gebeuren, moet men het schilderwerk tegen klimatologische schommelingen beschermen door bijvoorbeeld de steiger met dek- zeil in te pakken. Als men de verflaag niet zorgvuldig beschermt, gaat de verflaag krijten of afpoederen. Verf- spatten meteen verwijderen vanwege de etsende werking.

Muurverfsystemen

– Rolsma minerale muurverfsysteem De Rolsma muurverf moet men in twee lagen opzetten. Vaak moet men de ondergrond voorafgaand ook voorstrijken met een fixatief of een primer, die nat-in-nat gevolgd wordt door de eerste laag minerale muur- verf. Rolsma maakt bij muurverf in kleur geen onderscheid in verschil- lende kleurgroepen, maar hanteert één prijs.
– Keim minerale muurverfsysteem De Keim muurverf moet men in drie lagen opzetten, waarvan de eerste laag altijd een primer is. Onder bepaalde omstandigheden kan men deze eerste laag, de primer, weglaten. Bij een ondergrond met haarscheur- tjes (craquelé) moet men als eerste verflaag een verf met een vullende werking toepassen. De vullingsgraad van de verf kan men aan de situatie aanpassen. Keim heeft bij muurverf in kleur vier kleurgroepen I tot en met IV met een eigen prijs en kent daarnaast nog een speciale kleurgroep IV.

Onderhoudsbehoefte

Jaarlijks het sauswerk op steenachtige ondergronden controleren op schade ten gevolge van zouten, die het saus- werk afdrukken. De loskomende schilfers ‘droog’ verwijderen door middel van zuigen en/of borstelen en het sauswerk plaatselijk bijwerken. Op niet of weinig door de zon beschenen gevels moet men vanwege algvorming eenmaal per 10 jaar onder lage druk het sauswerk schoonmaken.

Uitgangspunt kostengegevens

In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prij- zen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. De kosten zijn exclusief klimtijd, steigerwerk, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen afvoeren en stortkosten, het omliggende beschermen of afdekken, en de bestaande situatie documenteren. Bij het sauswerk op een ongeschilderde ondergrond of een ondergrond met een verhoogde zoutbelasting is een fixatief toegepast, dat nat-in-nat gevolgd is door de eerste laag minerale verf. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder nor- male omstandigheden. Er is gerekend met loonkosten van € 32,67 per uur exclusief bouwplaatskosten, bedrijfskosten, winst, risico en BTW. Voor de indirecte kosten, winst en risico is apart een toeslag van 37,5 % opgenomen in de tabel bij de kolom Indirecte kosten.

Dit toeslagpercentage bestaat uit 25 % voor algemene bedrijfskosten en 10 % voor winst en risico. De berekeningsformule luidt: 1,25 x 1,10 = 1,375 ofwel 37,5 %. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Het kostenniveau van de eigen regio ziet men op www.casadata.nl door het opgeven van de eigen postcode.