Worstelen met natuur- beschermings- wet

Artikel delen

Onder andere bouwbedrijven en GWW aannemers hebben regelmatig te maken met de natuurbeschermingswet. Bijvoorbeeld:

  • een pand moet gesloopt worden, maar hierin zijn mogelijk vleermuizen aanwezig;
  • bomen moeten gerooid worden, maar hierin zitten mogelijk nesten;
  • er moet gewerkt worden volgens ecologische werkprotocollen;
  • een al jarenlang braakliggend terrein (tijdelijke natuur) moet bebouwd worden.

 

Dit zijn allemaal vraagstukken waarin de meeste bedrijven die hiermee te maken krijgen te kort schieten. Vonk Groenservice biedt hierin uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan broedvogelinventarisaties en ecologische begeleiding tijdens de bouwwerkzaamheden. Of het uitvoeren van een Flora- en Fauna Quickscan waarin alle soortgroepen van de flora en fauna worden meegenomen, of het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Ook kunt u bij dit adviesbureau terecht voor het inventariseren van bepaalde soorten, bijvoorbeeld de Waterspitsmuis of een Rugstreeppad, maar ook beschermde plantensoorten. Of het wegvangen van vissen in het projectgebied, bijvoorbeeld de Kleine Modderkruiper.
Mocht uit onderzoek blijken dat bepaalde maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld aanbrengen van amfibieënschermen of broedvrij houden van een bouwplaats, dan adviseert Vonk Groenservice hier ook in of zal in opdracht van u de maatregelen uitvoeren. Het adviesbureau is ook gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van (openbaar) groen.

Vonk Groenservice, www.vonkgroenservice.nl