Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Belastingplan 2018: voorstellen uitgelicht

De zorgen over de Nederlandse schatkist liggen achter ons. We zien dat min of meer terug in de Belastingplan 2018 van het demissionaire kabinet. Daarin staan geen ingrijpende bezuinigingen meer, hoogstens wat constructiebestrijding. Dit rustige belastingplan is de opmaat naar het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Welke echte fiscale wijzigingen er daardoor nog komen is op het moment dat ik dit artikel schrijf niet bekend. Ik informeer u daarover zo nodig later. Voor nu noem ik enkele (min of meer willekeurig gekozen) voorstellen uit het Belastingplan 2018 en verwijs ik u voor een volledig overzicht naar onze site.

Aanpak dubbele verliesneming

Stel een holding vormt samen met een dochtermaatschappij (D1) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In de fiscale eenheid zijn de verliezen van D1 binnen bepaalde grenzen te verrekenen met de winsten van de holding. Daarnaast heeft de holding een dochtermaatschappij (D2) buiten de fiscale eenheid. D2 heeft een vordering op D1, die door de verliezen van D1 in waarde daalt. Als de holding vervolgens D2 liquideert, belandt het afwaarderingsverlies op de vordering op D1 in het verlies uit de liquidatie van D2. Dubbele verliesneming dus, omdat het verlies ook al in de fiscale eenheid was genomen. Per 1 januari 2018 wordt deze dubbele verliesneming aangepakt.

Tip: Liquideer nog dit jaar dochtermaatschappijen buiten de fiscale eenheid met afgewaardeerde vorderingen op dochtermaatschappijen binnen de fiscale eenheid.

Het einde van de inkeerregeling

De inkeerregeling houdt in dat iemand binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst kan melden dat de aangifte onjuist of onvolledig was en daarmee een boete kan ontlopen. Deze regeling wordt afgeschaft. Dit betekent dat er toch een boete kan worden opgelegd als iemand uit eigen beweging meldt dat er aangifte gedaan had moeten worden of dat de aangifte onjuist of onvolledig was. In ernstige gevallen is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk. Inkeer blijft wel een strafverminderende omstandigheid. De op te leggen boete zal lager zijn dan wanneer de inspecteur op een andere manier ontdekt dat er te weinig belasting is geheven.

Tip: De huidige inkeerregeling blijft van toepassing voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan. Eveneens voor inlichtingen en gegevens die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten worden verstrekt.

Mededeling S&O-verklaring gezamenlijk

Een inhoudingsplichtige moet op grond van de huidige Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) per afgegeven S&O-verklaring een mededeling aan de Minister van Economische Zaken doen. De mededeling betreft uitsluitend het in het betreffende kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gerealiseerde kosten en uitgaven. Het kabinet stelt voor dat een inhoudingsplichtige geen mededeling meer hoeft te doen per S&O-verklaring afzonderlijk. De mededelingen over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen kunnen gezamenlijk worden gedaan.

Tenslotte

Zoals gezegd verwijs ik u voor een volledig overzicht van de wijzigingen naar onze site. U kunt daar ook presentaties bekijken van mijn collega’s. Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Frank Kerkhof