Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

EFRO-subsidie

Via de media en verschillende vaktechnische bronnen zoals BouwTotaal heeft de bouwsector vernomen dat de overheid zich in de komende jaren nog meer gaat richten op energiereductie in de bouw. Dit zal gestimuleerd worden met nieuwe of uitgebreide maatregelen. Als bouwer met een slim idee hoef je hier echter niet op te wachten. Met Europees budget wordt de transitie naar een koolstofarme economie of verduurzaming in de gebouwde omgeving al enkele jaren actief ondersteund. Terwijl voor algemene innovatie deze subsidiepotten standaard overvraagd worden, blijft het aantal projecten binnen het thema koolstofarme economie vaak achter.

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord 2017-2021 van de vier politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is een grote rol weggelegd voor de energietransitie/verduurzaming. Specifiek wordt daar ingegaan op verduurzaming van nieuwbouw en bestaande bouw. Idealiter worden zo nieuwe woningen en gebouwen tegen 2021 niet meer op gas verwarmd.

Hiermee wil de overheid bijdragen aan de Europese doelstellingen om broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Aangezien circa 30% van het energieverbruik in Nederland voor rekening komt van de gebouwde omgeving kan er in woningen en andere gebouwen veel winst worden behaald. Het is ook daarom dat de Nederlandse overheid en verschillende belanghebbenden het doel hebben gesteld dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is.

Voor projecten, gericht op innovatie en energiebesparing in de bouw, is al enkele jaren zogenaamde EFRO-subsidie beschikbaar. Budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt in Nederland verdeeld over vier regio’s: Noord, Oost, Zuid en West. De regio’s zetten dit budget naar eigen inzicht in binnen een van de twee doelen: innovatie en koolstofarme economie. Deze doelen sluiten uitstekend aan op de ontwikkelingen in de bouwsector.

Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken is het van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende regionale beleidsspeerpunten. Zo wordt in regio West nadrukkelijk ingezet op projecten in de gebouwde omgeving (integreren van duurzame energie bij renovatie- en transitieprojecten). Zuid-Nederland richt zich op innovatieprocessen in de zogenoemde ‘slimme uitrol’ fase. Dit is de fase in innovatieprocessen na research en prototyping en voor grootschalige marktintroductie. In de regio’s Noord en Oost wordt het budget veel algemener ingezet voor innovatie in de koolstofarme economie.

Al met al zijn dit zeer interessante subsidiepotjes. Samenwerkende ondernemers in regio Oost kunnen bijvoorbeeld vanaf november weer nieuwe projecten indienen. Met een subsidiepercentage van 40% en een bijdrage tot 2 miljoen euro kunnen dit zeer interessante subsidieregelingen zijn. Maar ook in andere regio’s zijn op dit moment verschillende subsidieopenstellingen of worden deze binnenkort verwacht. Of uw project aansluit bij een van deze regelingen kunt u altijd bespreken met mij. In verband met de verschillen in regels is het daarbij belangrijk om de mogelijkheden vroeg in het proces te bespreken.


dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Consultants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal