Vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam

Artikel delen

Het aanvragen van een vergunning voor het bouwen of verbouwen van een woning in Rotterdam is niet meer nodig. Althans, als er een gecertificeerd architect wordt ingeschakeld. Architect aan Zet start op 1 september 2020.

In Rotterdam moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om vertraging bij de vergunningaanvraag te voorkomen wil de gemeente nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s direct bij de gecertificeerde architect leggen. Wanneer iemand gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft hij/zij geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Wel moeten een andere architect en een technisch bouwkundige (gecertificeerde kwaliteitsborger) meekijken in dit proces. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en herstelwet.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

  • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, één of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning. Het mag zowel nieuwbouw als renovatie zijn.
  • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier.
  • Een dakopbouw op een eengezinswoning, waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd.
  • Een dakterras op een eengezinswoning.
  • Een dakkapel op een eengezinswoning.

Indien een bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan past, kan de aanvrager eerst proberen een omgevingsvergunning voor ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan te vragen en vervolgens over te gaan op ‘Architect aan Zet’. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet hiervoor apart een vergunning worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Iemand wil een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen. Op een kaart kan de aanvrager zien of de locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. Vervolgens wordt er een gecertificeerde architect uit de lijst gekozen. Nadat besloten is dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. De gecertificeerde architect krijgt de volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering en dus het eindresultaat.

Architect aan Zet

Inmiddels zijn er zestien gecertificeerde architecten die opdrachten mogen aannemen en in oktober en november zal er nog een aantal bijkomen. De architecten zijn verantwoordelijk voor het hele bouwproces, van idee tot realisatie en alle administratie er omheen. Ook houden ze toezicht op de bouwplaats en zorgen voor afstemming met de omwonenden (participatie). Architect aan Zet gaat gelden voor grote delen van Rotterdam. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld gebieden/objecten die een monumentenstatus hebben, bijzondere welstandsgebieden, beschermde stadsgezichten of cultuurhistorisch waardevolle objecten. Projecten in gebieden met funderingsproblematiek kunnen ook meedoen, hier gelden wel extra eisen voor.

Voorsorteren op de Wkb

Een deel van de Rotterdamse projecten die tussen nu en 2022 worden opgestart valt daarnaast ook in de categorie proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). De gekwalificeerde architecten worden gestimuleerd om in proefprojecten voor de bouwtechnische kwaliteitsborging samen te werken met gecertificeerde kwaliteitsborgers. Op die manier sorteren architecten alvast voor op de Wkb. Want vanaf 1 januari 2022 valt het bouwtechnische deel van het werk van de gekwalificeerde architecten namelijk onder de Wkb. Na de invoering van de Wkb blijven de gekwalificeerde architecten verantwoordelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing die voldoet aan het bestemmingsplan en de kaders van de Welstandsnota. Samen met de kwaliteitsborger en de bouwer zijn de architecten verantwoordelijk voor de bouwtechnische kwaliteit en het voldoen aan de bouwregelgeving.

Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/