KOMO-gecertificeerd product nu ook met groen toevoeging

Artikel delen

De behoefte aan te tonen in welke mate er sprake is van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen in bouwproducten neemt toe. Het nieuwe KOMO-certificaat op basis van de BRL 7010 is voor bedrijven een uitgelezen manier om de groene kwaliteit van hun product aan te tonen. KOMO-licentienemers SKH en SKG-IKOB Certificatie waren betrokken bij de ontwikkeling van deze BRL.

KOMO groenverklaringBegrippen als hernieuwbaarheid en circulariteit zijn inmiddels in de bouw van groot belang geworden. De bouwbranche heeft immers een significant aandeel in de nationale CO2-uitstoot. Talrijke traditionele bouwmaterialen kosten veel energie om te maken en zijn vaak slecht te recyclen. In de bouw draait het daarom om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen. Het liefst willen we dat bouwmaterialen duurzaam worden geproduceerd en dat ze oneindig hergebruikt kunnen worden.

KOMO-gecertificeerd product met groen bewijs

Het KOMO-certificaat bewijst sinds jaar en dag de kwaliteit van producten en processen in de bouw. Oorspronkelijk ging het voornamelijk over bouwtechnische kwaliteit. Met de horizontale BRL 7010 ‘Hernieuwbare en/of gerecyclede content van KOMO-gecertificeerde producten’ draagt KOMO bij aan het zichtbaar maken van aspecten als hernieuwbaarheid, recycling en CO2-prestaties. De BRL 7010 past helemaal binnen de trend voor horizontale beoordelingsrichtlijnen. Dit zijn beoordelingsrichtlijnen die breed inzetbaar zijn voor een groot aantal productgroepen als aanvulling op de reguliere (verticale) beoordelingsrichtlijnen.

Wijze van beoordelen

In de BRL is vastgelegd aan welke groene eisen een aanvrager of houder van een KOMO-productcertificaat aanvullend moet voldoen. Er worden drie aspecten beoordeeld:

  • In welke mate is een product te recyclen? Denk aan metalen en fossiele grondstoffen, zoals olie, gas, mineralen, kalk en gips (niet-hernieuwbaar). Opmerking: Er wordt gekeken naar de grondstoffen die gebruikt worden om het product te vervaardigen, dus niet naar de mate waarin het product in zijn toepassing nog is te recyclen.
  • In welke mate is een product hernieuwbaar (twee mogelijkheden)?
    • In welke mate is een product hergroeibaar, zoals hout, vlas, stro, hennep, riet, et cetera (biotisch)?
    • In welke mate is een product herwinbaar, zoals grond, zand, leem, klei en schelpen (a-biotisch)?

De score wordt weergegeven op het gebied van recycling en hernieuwbaarheid. Dat gebeurt in vijf klassen, waarbij Klasse 1 de groenste is met meer dan 90% en Klasse 5 de minste groene met 5 tot 10 %. Voor de duidelijkheid: het KOMO-productcertificaat geeft aan dat het product een minimale kwaliteit bezit. De groenverklaring geeft alleen aan in welke mate een product groen is. Hiermee kunnen producenten met een KOMO-productcertificaat zich extra onderscheiden in de markt op het gebied van hernieuwbaarheid en recycling. Het is echter geen vervanging van de milieuprestatieverklaring die voor het Bouwbesluit nodig is. Daarvoor wordt verwezen naar de Nationale Milieudatabase (NMD).

Ook certificeren voor de BRL 7010?

Wilt u ook certificeren voor de BRL 7010? Dat kan. U kunt daarvoor contact opnemen met de u bekende certificatie-instelling waarmee KOMO een licentieovereenkomst heeft. Uw product moet natuurlijk al KOMO-gecertificeerd zijn. U kunt dan voor al deze producten in het bezit komen van de aanvullende groene verklaring uit de horizontale BRL 7010. Hoe hogere de Klasse-indeling, hoe groener het certificaat-logo is. Binnenkort overhandigt certificatie-instelling SKH het eerste certificaat gebaseerd op de BRL 7010. Hierna vindt jaarlijkse controle plaats.

Duurzaam bouwen start met kwalitatief goed bouwen. Daarbij hoort ook de keuze voor hernieuwbare en recyclebare materialen!

KOMO
www.komo.nl