Energietransitie vraagt om politieke keuzes en regie

Artikel delen

All-electric huizen zijn technisch goed te realiseren. Maar duurzaam wordt zo’n huis pas echt als de geleverde elektriciteit ook duurzaam is opgewekt. Het grootschalig opwekken van duurzame energie vereist aanpassingen in de ondergrondse infrastructuur. Dit toont meteen de spagaat van de energietransitie. Technisch is veel mogelijk, maar procesinnovaties laten nog te wensen over. Het is tijd dat de politiek weloverwogen keuzes maakt en de energietransitie in Nederland meer richting geeft.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste uitdagingen in de energietransitie. De bouwsector is daarin een essentiële speler. Of het nu gaat om het geschikt maken van gebouwen voor andere energiedragers, de warmtereductie in gebouwen of het aanleggen of aanpassen van ondergrondse infrastructuren. De bouw realiseert en adviseert. Maar dat doen wij niet alleen. Een complex vraagstuk als de energietransitie vraagt om een integrale aanpak en het maken van keuzes. Gemeenten, netbeheerders en bouwbedrijven zijn hierin onmisbare schakels.
In verschillende coalities werken wij samen aan de energietransitie. Bijvoorbeeld het VNG Programma Energie, de Bouwagenda en het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) waarin wij gezamenlijk werken aan praktische concepten die al voldoen aan de eisen van 2021. Het aantal initiatieven en dito goede voorbeelden rond de energietransitie groeien. In Nieuwegein is bijvoorbeeld een plan om een woonwijk energieneutraal te bouwen en daarvoor gebruik te maken van zonnepanelen en waterstof. De wijk moet in 2025 klaar zijn.
Maar om de energietransitie in de gebouwde omgeving daadwerkelijk te versnellen is behoefte aan oplossingen en aanpakken die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Voor de gebruiker is verduurzaming namelijk lang niet altijd even aantrekkelijk. Als Bouwend Nederland hebben we ons lange tijd hard gemaakt voor de gebouw gebonden financiering. Hierdoor wordt het voor particulieren aantrekkelijker om maatregelen te nemen. Daarnaast is innovatie noodzakelijk om kostenreductie en betaalbaarheid te realiseren. Het geeft aan dat bouwers op alle vlakken kunnen en willen meedenken over de mogelijkheden voor energietransitie, maar de politiek moet het wel mogelijk maken. Anders komen we niet verder.