Invoering Expertlabel energiebesparing uitstellen?

Artikel delen

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft een advies uitgebracht aan het kabinet over de invoering van een nieuw expertlabel voor huizen. Dit expertlabel vervangt het huidige vereenvoudigde energielabel. Op basis van onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van ATR heeft verricht, komt het adviescollege tot de aanbeveling om invoering van het expertlabel te heroverwegen totdat de meerwaarde van dit label is aangetoond.

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervangen door een Expertlabel. Het Expertlabel is 10 tot 20 keer zo duur als het VEL. Hierdoor nemen de kosten van het energielabel voor particuliere en commerciële woningeigenaren toe met circa € 33 miljoen op jaarbasis. Indien iedere woning in Nederland (4,8 miljoen gebouwen) een expertlabel moet krijgen, met meerkosten van € 150,- ten opzichte van het VEL, dan leidt dat tot additionele kosten van € 720 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft laten uitvoeren door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Hoewel het Expertlabel mogelijk tot meer energiebesparing kan leiden, staan de baten niet in verhouding tot de hogere kosten. ATR adviseert daarom om de invoering ervan te heroverwegen.

Onderzoek

Een tweede belangrijke uitkomst van het EIB-onderzoek is dat de Nederlandse aanscherping in 2015 van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,6 naar 0,4 voor nieuwbouw, strenger was dan volgens de EPBD noodzakelijk was. De aanscherping kost een half miljard euro per jaar extra. Deze extra kosten hebben slechts in beperkte mate geleid tot reductie van CO2-uitstoot, namelijk zo’n 43 Kton per jaar. Dat is ongeveer 0,2% van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. De doelstellingen kunnen beter worden bereikt met andere maatregelen, bijvoorbeeld gericht op de bestaande gebouwenvoorraad.

Op grond van het uitgevoerde onderzoek doet ATR de volgende aanbevelingen aan het Kabinet:

  • Stel introductie van een expert-label uit totdat de waarde van dit label voor de klimaatdoelstellingen is aangetoond.
  • Stel minimumeisen voor energieprestaties van nieuwbouw niet strenger vast dan kostenoptimaal.
  • Pas kostenoptimale en efficiëntere mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen toe in de bestaande gebouwenvoorraad.