Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

Artikel delen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) publiceerde op 1 mei 2018 het nieuwe certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. Op basis van de uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging is het mogelijk certificatie op te stellen en te leveren.

Het ontwerpproces van brandbeveiliging begint met het formuleren van de uitgangspunten: risico-analyse, doel van de brandbeveiliging, welke type(n) brandbeveiliging worden gebruikt, welke normen en/of andere specificaties zijn van toepassing en belangrijke keuzes binnen de uitvoering die van belang zijn. Een effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging bevat de beschrijving daarvan, en vormt zo de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging.

Maar waar moeten een uitgangspuntendocument en een opsteller nu precies aan voldoen en wie ziet daarop toe? Vanaf nu is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificaat op te stellen. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen. Die zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met onder anderen opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument is van de vereiste kwaliteit. Dit voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Een certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging. Ook gaat die na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn.

Vakmanschap

Een keuze voor een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging is er eentje voor vakmanschap en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Het gecertificeerde document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook houdt het rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals het bevoegd gezag en verzekeraars. Bureaus en organisaties die gecertificeerde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging aanbieden, zijn binnenkort te vinden op hetccv.nl/vakman.