Vergunningvrij bouwen onder Omgevingswet

Artikel delen

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. In de Invoeringsbesluiten is nu voor het eerst te lezen hoe het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet is uitgewerkt. Zo ook het nieuwe vergunningvrije bouwen. Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, geeft op de website van de vereniging aan dat vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek blijft aan de huidige situatie.

Het vergunningvrij bouwen, dat door middel van een knip is opgesplitst in bouwtechnisch vergunningvrij bouwen en het planologisch/esthetisch vergunningvrij bouwen en gebruiken, de omgevingsplanactiviteit genoemd, is opgenomen in het Besluit Bouwwerken leefomgeving. Het afgelopen jaar is er veel gesproken over hoe het nieuwe vergunningvrije bouwen in de Omgevingswet zou moeten worden opgenomen. Zou het via een instructieregel een plek moeten gaan krijgen in het Omgevingsplan? Zou het via de bruidsschat aan de gemeenten worden overgedragen of zou het toch uniform, landelijk een plek gaan krijgen in één van de Besluiten onder de Omgevingswet? In het invoeringsbesluit lezen we nu dit laatste. En dat is ook wel te begrijpen. Als het namelijk via een instructieregel zou worden verplicht om op te nemen in het Omgevingsplan, zou er een enorm lange overgangsperiode zijn omdat het nog jaren duurt voordat alle gemeenten hun huidige bestemmingsplannen en beleidsregels hebben omgebouwd tot één gemeentelijk dekkend omgevingsplan. Als het vergunningvrij bouwen was opgenomen in de bruidsschat was de uniformiteit waar juist de architect, ontwerper en uitvoerende bouw zo veel profijt bij heeft, in één keer zijn verdwenen. Dit doordat iedere gemeente dan zelf zou kunnen bepalen wat wel of niet vergunningvrij te bouwen en te gebruiken is.

Het nieuwe vergunningvrije bouwen vinden we dus nu terug in de consultatieversie van het invoeringsbesluit Bouwwerken leefomgeving en is voor wat betreft de bouw- en gebruiksmogelijkheden inhoudelijk gelijk aan het huidige vergunningvrij bouwen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht onder de Wabo. Wat er wel in de regeling is veranderd is dat de vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden door middel van de knip, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de bouwtechnische afweging en de planologisch/esthetische afweging of de activiteit zonder voorafgaande toestemming (vergunning) mag worden gerealiseerd, zijn opgenomen.