Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Kansen bedrijven conceptuele bouw en industriële productie

Iedereen heeft het al wel gemerkt de afgelopen tijd. Er heerst een woningtekort in Nederland. Hierdoor blijven de huizenprijzen maar stijgen en komen met name veel starters er niet meer tussen. Nederland staat daarom voor een grote opgave om dit tekort in te lopen. Het plan van de overheid is om tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te realiseren. Om dit te behalen zal er een forse verhoging van de jaarlijkse bouwproductie moeten plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn gemiddeld rond de 70.000 woningen per jaar opgeleverd. Het plan is nu om dit aantal te verhogen tot 90.000 tot 100.000 woningen per jaar.

huis en kraan

Foto: Startblock

Een aantal van 100.000 woningen per jaar is niet makkelijk te behalen. De bouwsector en andere belanghebbenden moeten namelijk ook rekening houden met de verschillende duurzaamheidsopgaven. Denk daarbij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot (Klimaatakkoord), het verlagen van de stikstofuitstoot en het verminderen van het primair materiaalverbruik (circulaire economie).
Op dit laatste punt wil ik deze keer verder ingaan. Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een groot onderzoek over het woningtekort afgerond. Het onderzoek vormt de basis voor nieuwe plannen van de overheid (vormgegeven in het programma conceptuele bouw en industriële productie). Uit het rapport komt naar voren dat het belangrijk is om de beschikbare innovaties in de bouwsector beter te benutten. De combinatie van conceptueel bouwen en industriële productie is daar een essentieel onderdeel van. Dit biedt kansen voor: verkorting van de bouw- en proceduretijd, schonere bouw, meer circulaire bouw en betere milieu- en energieprestaties, Maar ook lagere bouwkosten, hogere bouwkwaliteit en aantoonbaar minder gebreken.
De verschuiving naar meer circulair bouwen vraagt om een ander materiaalgebruik en bredere toepassing van hergebruikte en hernieuwbare bouwproducten en -materialen. De capaciteit van de toeleverende industrie is nu nog laag. Maar als de markt erom gaat vragen, is de verwachting dat deze industrie haar capaciteit relatief snel kan opschalen.

Verschillende kansen

De verschillende veranderingen kosten echter wel geld. In het rapport worden met betrekking tot dit punt de enkele acties voorgesteld, zoals het stimuleren van hergebruikte en hernieuwbare (biobased) bouwmaterialen in nieuwe woningbouw. Bijvoorbeeld door investeringssubsidies voor betere registratie van toegepaste materialen en producten. Andere oplossingen zijn het realiseren van prefabfabrieken voor biobased bouwcomponenten (onrendabele top) of een CO2-vergoeding voor toepassing van biobased producten via de MIA/Vamil-regeling. Dit alles met een duidelijke landelijke sturing op meer houtoogst uit Nederlandse bossen door effectief bosbeheer.
Voor de innovatieve bouwers zijn er dus de komende jaren verschillende kansen. Het is voor deze groep belangrijk om de komende tijd het nieuws met betrekking tot deze stimuleringsmaatregelen in de gaten te houden. Middels geldelijke en fiscale ondersteuning wordt de drempel om een bijdrage te leveren aan de opgave van woningtekort voor u verkleint. Bent u één van deze koplopers en wilt u in de toekomst gebruikmaken van één van de stimuleringsregelingen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal