Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Subsidie elektrische vrachtwagen

Als u een elektrische vrachtauto wil aanschaffen dan kunt u sinds 4 april 2023 gebruikmaken van de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze subsidie is bedoeld voor de aankoop of (financial) lease van een nieuwe emissieloze vrachtauto. Verder besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie in het najaar van 2022 dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot gegevens in het UBO-register ongeldig is. De Kamer van Koophandel schortte daarom de toegankelijkheid van het UBO-register voor iedereen tijdelijk op. Tot slot aandacht voor het tijdig indienen van de BTW suppletieaangifte.

Elektrische vrachtauto

1. Overweegt u elektrische vrachtauto aan te schaffen?

Als u een elektrische vrachtauto wil aanschaffen dan kunt u sinds 4 april 2023 gebruikmaken van de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze subsidie is bedoeld voor de aankoop of (financial) lease van een nieuwe emissieloze vrachtauto. Een vrachtauto is nieuw als de datum eerste inschrijving, de datum eerste toelating én de datum tenaamstelling op naam van de aanvrager van de subsidie gelijk zijn volgens de vermelding in het kentekenregister van de RDW. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vrachtauto moet voertuigklasse N3 of N2 zijn en minimaal 4.250 kilogram wegen.
 • Vrachtauto is elektrisch aangedreven. Brandstofcodes E en W komen in aanmerking.
 • Batterij mag geen lood bevatten.

De subsidie is een percentage van de verkoopprijs. Dit is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis, inclusief af-fabriek opties, zoals die op de overeenkomst staan, exclusief btw. Het percentage is afhankelijk van het type vrachtauto en de grootte van uw bedrijf. Voor middelgrote ondernemingen varieert het subsidiepercentage tussen 19% (maximale subsidie € 26.800,-) en 28,5% (maximale subsidie € 102.300,-). Bij kleine en non-profitorganisaties varieert het subsidiepercentage tussen 25% (maximale subsidie € 35.700,-) en 37% (maximale subsidie € 131.900,-).

In het geval van lease moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen. Na de aanvraag krijgt u binnen dertien weken bericht of de subsidie aan u wordt verleend. Vervolgens wordt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag aan u uitbetaald. Daarna moet u binnen twaalf maanden na de subsidieverlening de definitieve subsidievaststelling aanvragen. Daarbij geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage stuurt u de gespecificeerde betalingsfactuur mee. Voldoet de geleverde vrachtauto aan de voorwaarden, dan wordt ook de laatste 10% aan u uitbetaald.

Attentiepunten

Zonder te veel in details te willen treden, maken we u toch attent op de volgende punten:

 • Op het moment dat u de subsidie aanvraagt, is de koop- of (financial) leaseovereenkomst van de vrachtauto nog niet definitief. U kunt in de overeenkomst een bepaling laten opnemen dat dit pas het geval is, zodra u de subsidieaanvraag hebt ingediend of uw subsidieaanvraag positief is beoordeeld.
 • Als de vrachtauto niet leverbaar is binnen twaalf maanden, kunt u termijnverlenging aanvragen, mits u de vertraging kunt aantonen met een schriftelijke onderbouwing van de producent.
 • De vrachtauto moet vier jaar achter elkaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan.
 • Om een aanvraag te kunnen indienen moet u beschikken over e-Herkenning. Doet u niet zelf de aanvraag? Zorg dan dat de adviseur die de aanvraag namens u doet, daartoe is gemachtigd.
 • Het is verstandig om voorafgaand aan de aanvraag eerst de Checklist Aanzet door te nemen. Daarin vindt u de stappen om uw aanvraag goed voor te bereiden.

Tip
Wilt u gebruikmaken van deze subsidie, wacht dan niet te lang! Vorig jaar was de subsidiepot namelijk razendsnel leeg.

2. UBO-register niet meer vrij toegankelijk

In het najaar van 2022 besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot gegevens in het UBO-register ongeldig is. De vrije toegankelijkheid is volgens dit hof in strijd met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De Kamer van Koophandel schortte daarom de toegankelijkheid van het UBO-register voor iedereen tijdelijk op. Minister Kaag heeft eind januari aangegeven dat de Nederlandse wetgeving zal moeten worden aangepast aan de uitspraak van het EU-Hof. De wetswijziging zal de toegang tot het UBO-register beperken tot de volgende drie groepen personen en instanties:

 • bevoegde autoriteiten en de FIU (Financial Intelligence Unit);
 • meldingsplichtige instellingen (Wwft-instellingen);
 • personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.

Bevoegde autoriteiten zijn onder meer de toezichthouders op Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), het Bureau Economische Handhaving (BEH), de FIOD en het Openbaar Ministerie. De toegang voor deze autoriteiten wordt zo snel mogelijk hersteld.

De Wwft-instellingen hebben een belangrijke rol als poortwachter van het financiële stelsel en zijn daarom onder meer verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Hierbij is het UBO-register een belangrijk hulpmiddel. De toegang tot het UBO-register wordt daarom ook voor deze groep hersteld, zo snel als praktisch en uitvoeringstechnisch mogelijk is. Totdat de toegang tot het UBO-register is hersteld, geldt het volgende ten aanzien van de verplichting van Wwft-instellingen tot het raadplegen van het UBO-register bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties. Zij voldoen aan de Wwft-verplichtingen met een bewijs van een nog niet verwerkte UBO-registratie, bijvoorbeeld een bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel.

Voor de personen en organisaties die een legitiem belang hebben om het UBO-register in te zien, wordt eerst nader onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich met name op de vraag of aan de hand van een lijst met objectieve indicatoren beoordeeld kan worden of er sprake is van een legitiem belang. In sommige gevallen zal mogelijk ook een individuele beoordeling nodig zijn. De uitkomsten en de gekozen werkwijze worden later bekendgemaakt. Deze groep kan het UBO-register dus voorlopig niet inzien.

Registratieplicht

De uitspraak van het EU-hof heeft geen gevolgen voor de registratieplicht van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van een vennootschap of andere entiteit. Die plicht geldt onverkort.

Let op
Sinds november 2022 is er ook een UBO-register waarin de gegevens van onder meer uiteindelijk belanghebbenden van trusts en fondsen voor gemene rekening moeten worden geregistreerd. Onlangs is de datum waarop die registratie uiterlijk moest zijn gedaan, verlengd van 1 februari tot 1 april 2023.

3. Dien tijdig een BTW suppletieaangifte in

Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Hebt u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar. Er wordt dan namelijk geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is. Bedragen tot € 1.000,- mag u verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft u dus geen suppletieaangifte te doen. Let wel, een suppletieaangifte kunt u alleen digitaal indienen.

Tip
De belastingrente bedraagt 4%. Hebt u te weinig btw betaald over 2022? Zorg er dan voor dat u de suppletieaangifte uiterlijk 31 maart 2023 hebt ingediend, anders gaat u vanaf 1 april 2023 belastingrente betalen. Wilt u dat de suppletie geldt als een vrijwillige verbetering, dan is het sowieso zaak om zo snel mogelijk een suppletieaangifte in te dienen, nadat bekend is dat er te weinig btw is betaald.

Man van middelbare leeftijd met een kopje koffieKubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy
John A.W.J.M. Brands MBA
Directeur Kubus Onderneming Support
john.brands@kubus.nl
www.kubus.nl

BouwTotaal