ROCKWOOL spouwisolatie duurzame keuze

Artikel delen

De roep om verduurzaming in de bouw wordt steeds luider en de milieudruk moet sneller worden verminderd. Zo wil demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) al per 1 januari 2025 de MPG voor woningen aanscherpen van 0,8 naar 0,5. Hierdoor zal het uitdagender worden om binnen de grenswaarde te blijven. Een goede keuze is dan in ieder geval ROCKWOOL spouwisolatie. Uit onderzoek van onderzoek- en adviesbureau W/E adviseurs naar spouwisolatie blijkt namelijk dat ROCKWOOL isolatieproducten zeer goed scoren. De milieubelasting is zelfs lager dan die van bijvoorbeeld biobased isolatie.

Gesmolten lava

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning of voor een kantoorgebouw groter dan 100 m² is men verplicht de berekening MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in te dienen. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw zijn toegepast. Het is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw.

Sinds 1 juli 2021 geldt er een maximale grenswaarde aan de MPG van € 0,80 per m² bruto vloeroppervlak (bvo) per jaar. Dit worden ook wel de ‘schaduwkosten’ genoemd. Als het aan demissionair minister Hugo de Jonge ligt wordt per 1 januari 2025 de MPG voor woningen aangescherpt van 0,8 naar 0,5. Dat houdt in dat een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,5 euro aan milieuschade mag opleveren. Voor kantoren gaat de MPG van 1 naar 0,85. Voor gebouwen met een kleine vloeroppervlakte en voor bijzondere situaties komen er aparte eisen.

Berekenen MPG

De milieuprestatie is gericht op de beoordeling van een gebouw en dus op niet een dakkapel of deurklink. De berekening van de milieuprestatie werkt via de trechtermethodiek: je hebt heel veel data van alle afzonderlijke materialen en die worden gesommeerd en gewogen tot uiteindelijk één milieuprestatie. Het berekenen van de MPG wordt gedaan met gevalideerde softwaretools. Deze tools halen de milieudata op uit de database van de Nationale Milieudatabase (NMD). Er zijn verschillende ROCKWOOL isolatieproducten opgenomen in de NMD.

Om de milieubelasting van een materiaal te bepalen, wordt een Life Cycle Assessment (LCA) gemaakt. Deze wordt opgesteld op basis van de Europese norm EN 15804+A2. Het resultaat van de LCA is een milieuprofiel dat uit negentien milieu-impactcategorieën bestaat. De bekendste milieu-impactcategorie is klimaatverandering (Global Warming Potential/GWP): de CO2– en broeikasgasuitstoot. Overige impactcategorieën zijn bijvoorbeeld watergebruik, toxiciteit, uitputting van grondstoffen, ozonlaagaantasting, productie, transport en gebruik tot en met de afvalverwerking. De milieu-impactcategorieën worden vervolgens naar zwaarte gewogen en samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid, bijvoorbeeld kg, m³ of m², van het product. De schaduwkosten worden ook wel als Milieukostenindicator (MKI) aangeduid en worden uitgedrukt in euro’s. Hoe lager de schaduwkosten, hoe beter de milieuprestatie.

Onderzoek

ROCKWOOL heeft onderzoeks- en adviesbureau W/E adviseurs gevraagd om voor het segment spouwisolatie een vergelijking te maken met andere producten die voornamelijk worden gebruikt voor isolatie in spouwmuren. Uitgangspunt is een Rc-waarde = 4,7 m²K/W. Dat is de minimale eis in het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor gevels van nieuwbouw. Uit het onderzoek blijkt dat ROCKWOOL spouwmuurisolatie de laagste schaduwkosten heeft, lager dan bijvoorbeeld vlaswol.

De MKI is sterk afhankelijk van het soort materiaal dat wordt toegepast. Echter hebben deze materialen naast thermische prestaties en milieulast nog vele andere eigenschappen, zoals brandwering, akoestiek, verwerkbaarheid en kosten. Deze eigenschappen zijn in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten, maar wegen uiteraard ook mee in de keuze voor een isolatieproduct. Steenwol is bijvoorbeeld brandveilig en heeft goede akoestische eigenschappen.

Paris Proof indicator

In het onderzoek door W/E adviseurs is ook gekeken naar de totale CO2-emissie en de ‘Paris Proof Indicator (PPI) / GWPa’. PPI / GWPa geeft aan hoeveel broeikasgassen (uitgedrukt in CO2– equivalenten) vrijkomen, alleen tijdens de productie- en bouwfase (LCA-module A). De eenheid is kg CO2-eq per m2 product. Deze benadering kijkt dus naar de korte termijn CO2-uitstoot van het product, terwijl de MPG naar de gehele levensduur kijkt.

Het product ‘Rockfit Mono 150 mm’ heeft in deze vergelijking de laagste milieulast van alle onderzochte producten. Dat de MKI het laagst is, is al langer bekend. Maar ook de emissie van CO2-eq, zowel voor de gehele levensduur als alleen tijdens de productie- en bouwfase is het allerlaagst. Zeker dit laatste zal voor velen een verrassende uitkomst zijn.

Duurzame keuze

ROCKWOOL spouwisolatie is een duurzame keuze door de lage milieubelasting. Isoleren is bovendien het laaghangend fruit van de energietransitie. Want energiebesparing door isolatie loont. ROCKWOOL steenwol isolatie bespaart over een levensduur van 50 jaar gemiddeld 100 keer de energie die nodig is voor de vervaardiging van de isolatie. Daarnaast maakt de aarde 38.000 maal zoveel basalt aan dan benodigd is voor het vervaardigen van steenwol. Verder heeft steenwol een levensduur van wel 75 jaar en is het recyclebaar, allemaal met behoud van eigenschappen. Kiezen voor ROCKWOOL spouwisolatie is dus kiezen voor een duurzame toekomst!

ROCKWOOL
www.rockwool.com