fbpx

Trainingen Bureau Onderhoud

Artikel delen

Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van schilder- en gevelonderhoud. Het bedrijf organiseert jaarlijks een aantal landelijke trainingen voor de bouwprofessional.

Bijzonder kenmerk van Bureau Onderhoud is dat duurzaamheid integraal, gevraagd en ongevraagd in de advisering, training en ondersteuning wordt meegenomen. Het bureau is medeauteur van de SBR-CUR publicatie Verantwoord Gevelonderhoud.

Voor komend najaar staan de volgende trainingen op het programma.

Resultaatgericht Samenwerken
4 oktober 2018 Veenendaal
Resultaatgericht Samenwerken wordt door steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers omarmd. Het samenwerken in de praktijk en de veranderde rol van de opdrachtgever en de opdrachtnemer kent successen en teleurstellingen. Tijdens de training worden ervaringen uit de dagelijkse praktijk met elkaar gedeeld, de verwachtingen van elkaar benoemd en de route afgestemd naar een succesvolle samenwerking. De ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat er efficiënter, effectiever en slimmer met de beschikbare middelen bij gevelonderhoud moet worden omgegaan. Resultaatgericht samenwerken is een werkwijze die hieraan bijdraagt. De focus is meer gericht op het gewenste resultaat voor de langere termijn, dan op de laagste prijs op korte termijn.

Meer informatie


Risicogericht Inspecteren
1 november 2018 Delft
Tijdens de training Risicogericht Inspecteren wordt dieper ingegaan op de koppeling tussen de opname van gebreken conform de NEN 2767, de risico’s in een object en de onderhoudsactiviteiten die hierbij horen.

Vastgoedbeheer vraagt om een goed inzicht in risico’s die op korte en lange termijn in bouwdelen kunnen optreden en een meerjarenbegroting voor het overzicht van de onderhoudskosten. Risico’s op betonschade, houtrotschade of corrosieschade zijn jaren van te voren vast te stellen met een beperkt aantal metingen en een slim meetprogramma. Hierdoor kunnen kostbare ingrepen worden voorkomen. De veelgebruikte conditiemeting NEN2767 is bedoeld als een visuele opname van de globale onderhoudsconditie en dus niet direct geschikt om vroegtijdig risico’s vast te stellen. De conditiescores dienen als een signaalfunctie en niet als basis voor het maken van onderhoudskeuzes.

Meer informatie


Resultaatgericht Uitvoeren
14 november 2018 Veenendaal

Tijdens de training Resultaatgericht Uitvoeren zal aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden het hele uitvoeringsproces worden doorlopen. De rol van opdrachtgevers en -nemers in het onderhoudsproces verandert, doordat steeds meer partijen naar een resultaatgerichte samenwerkingsvorm gaan. Opdrachtgevers stappen af van traditionele samenwerkingsvormen en nemen een regisserende rol aan. De rol van de opdrachtnemer wordt hierdoor belangrijker. Dagelijks toezicht vanuit de opdrachtgever verdwijnt voor een groot deel. De opdrachtnemer zal zelf op een goede wijze zijn processen moeten borgen en aantoonbaar moeten controleren om de afgesproken prestaties te halen.

Om resultaatgericht samen te werken moeten onderling goede afspraken worden gemaakt hoe processen tijdens de uitvoeringsfase beoordeeld en geborgd worden.

Meer informatie