Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Uw BV niet langer uw bank?

In september 2018 is door ons kabinet al aangekondigd dat het ‘bovenmatig’ lenen van de eigen BV aangepakt gaat worden. In vervolg hierop is door het Ministerie van Financiën een zogenoemde internetconsultatie gestart over het beoogde wetsvoorstel (de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’). Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die geld hebben geleend bij hun BV moeten er dus daadwerkelijk rekening mee houden dat zij met ingang van 2022 in Box 2 inkomstenbelasting moeten betalen indien en voor zover deze leningen uitstijgen boven 500.000 euro.

De toelichting op het wetsvoorstel begint met de vaststelling dat het Nederlandse belastingstelsel erop is gericht zo min mogelijk een belemmerende factor te zijn voor Nederlandse bedrijven. U ervaart dat wellicht anders. Vervolgens wordt aangegeven dat dit systeem een onbedoeld effect heeft. De DGA kan in het huidige systeem belastingheffing langdurig uitstellen door liquide middelen als lening aan de eigen BV te onttrekken in plaats van als dividend uit te laten keren of als loon te genieten.

Uitstel ongewenst

Het kabinet wil deze vorm van belastinguitstel tegengaan. Indien de totale som van de schulden van de DGA aan zijn BV meer dan 500.000 euro bedraagt, wordt dat meerdere in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang (in Box 2) in aanmerking genomen. Deze maatregel geldt al bij een aandelenbelang van 5% in de BV waarvan de gelden zijn geleend. Het kabinet verwacht dat van deze maatregel een sterke preventieve werking uitgaat en dat de DGA gaat proberen zijn schuldpositie onder 500.000 euro te brengen en te houden.

Eigen woning schuld uitgezonderd

Wanneer de lening van de DGA bij zijn BV een eigenwoningschuld vormt, wordt deze lening onder voorwaarden uitgezonderd. De lening moet dan wel voldoen aan de eigenwoningregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001. Daarnaast wordt voor nieuwe eigenwoningschulden de voorwaarde gesteld dat de DGA een recht van hypotheek verstrekt aan zijn BV.

Impact

In de toelichting wordt ook ingegaan op de impact van deze maatregel. Zo wordt gesteld dat ongeveer 216.000 aandeelhouders (met een aandelenbelang van 5% of meer) een lening zijn aangegaan bij ‘hun’ BV. Het geleende bedrag is in totaal 55 miljard euro! Meer dan de helft daarvan, 30 miljard euro, kwalificeert waarschijnlijk als eigenwoningschuld en valt buiten deze maatregel. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat in ongeveer 11.000 gevallen sprake is van een ‘gewone’ schuld aan de BV die groter is dan 500.000 euro.

Fictief voordeel

Het bovenmatige deel van de schuld wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar en wordt als ‘fictief regulier voordeel’ in Box 2 belast. Opmerkelijk is dat deze maatregel niet doorwerkt naar de overige fiscale wet- en regelgeving, zoals Box 1 en Box 3, de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook heeft deze maatregel geen civielrechtelijke betekenis. Dit betekent dat de lening volledig blijft bestaan en dat de rente- en aflossingsverplichtingen ongewijzigd van kracht blijven. De BV ontvangt over het bovenmatige deel van de lening dus nog steeds rente. De DGA blijft over het bovenmatige deel ‘gewoon’ rente verschuldigd.

Tenslotte

Het ziet er naar uit dat het min of meer ongelimiteerd lenen van de BV daadwerkelijk aangepakt gaat worden. De genoemde 11.000 aandeelhouders en hun adviseurs moeten de ontwikkelingen inzake dit wetsvoorstel nauwgezet volgen en, waar mogelijk, actie ondernemen. Voor de andere aandeelhouders wordt het van belang de hoogte van de lening bij de BV goed te bewaken. Enfin, het spel is op de wagen en ik hou u uiteraard op de hoogte.

Mr Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

BouwTotaal