Voor kort geding naar de ‘bouwrechter’

Artikel delen

De rechtbank Noord-Holland biedt op de locaties Alkmaar en Haarlem sinds 1 januari 2019 de mogelijkheid om een kort geding bij de ‘bouwrechter’ te starten. De behandeling van het geschil is op de plaats waar het (ver)bouwwerk is, met bijstand van een door de rechtbank aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt ter plaatse direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek zal zijn om er in goed onderling overleg alsnog uit te komen.

Bestaande juridische procedures voor alledaagse problemen van burgers voldoen vaak niet. Eén van de problemen is dat als het over serieuze bedragen voor de burger gaat, de burger is aangewezen op de gewone civiele procedure. Die procedure is vaak te zwaar, ingewikkeld, langdurig en weinig klantvriendelijk. Om te komen tot procesinnovatie zijn bij verschillende gerechten in het land initiatieven gestart die tot doel hebben om het probleemoplossend vermogen van de rechtspraak te vergroten. Eén van de initiatieven die de rechtbank Noord-Holland heeft uitgewerkt is de zogenoemde ‘bouwrechter’.

Behandeling ter plaatse

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten kunnen interveniëren op het moment dat de aannemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Bij een behandeling van het geschil ter plaatse van het werk wordt, met bijstand van een door de rechtbank aangezochte deskundige, ter plaatse een mondeling deskundigenbericht uitgebracht. De insteek zal zijn te komen tot een minnelijke schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt een schriftelijk kort gedingvonnis van de rechter.

Procedure in detail

Deze rechtsingang wordt op de rechtbanklocaties in Alkmaar en Haarlem aangeboden als een EHBO in bouwzaken. De procedure begint als een kort geding waarin de wederpartij moet worden opgeroepen te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter (bouwrechter). Deze zitting heeft plaats op de locatie van het werk dat onderwerp is van het geschil. In de dagvaarding moet de situatie van het werk duidelijk worden beschreven, zo mogelijk onderbouwd met foto’s. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Vervolgens volgt de zitting op de plaats van het werk. Indien de wederpartij niet reageert op de dagvaarding zal de zitting op de locatie niet doorgaan. Het is dan vervolgens aan de eisende partij of er een kort geding zitting moet worden gehouden in de rechtbank. Als daarvoor wordt gekozen zal er een nieuwe oproeping volgen, omdat de locatie van de zitting wordt gewijzigd.

Het streven is de zitting te plannen op een termijn van vier weken na het uitbrengen van de dagvaarding, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verhinderdata van partijen. De voorzieningenrechter kan na lezing van de dagvaarding en de reactie beslissen dat het geschil zich niet leent voor deze procedure. De rechtbank werkt voor deze zaken met een beperkte lijst van deskundigen die zich aan de werkwijze hebben gecommitteerd. De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor het deskundigenbericht wordt een vast tarief gerekend van € 1.452,- inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan € 600,- voor rekening van partijen. De kosten zullen in eerste instantie worden geïncasseerd bij de eisende partij. De advocaat van de eisende partij ontvangt daarvoor een factuur. Uitgangspunt is dat de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige tussen partijen worden gedeeld. Als de zaak niet eindigt met een schikking en één van partijen in het ongelijk wordt gesteld, kan de rechter de kosten geheel ten laste van die partij brengen.

Bron: www.rechtspraak.nl