Bouwkosten

Artikel delen

Tweede editie Casadata Bouwkostenwijzer

De tweede editie van het boek Casadata Bouwkostenwijzer bevat veel uitvoeringstijden en kostengegevens betreffende het bouwkundig werk bij nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen en gebouwen.

Van bouwplaats en grondwerk tot afbouw, stoffering en tegelwerk: de nieuwe editie biedt een compleet overzicht met gecalculeerde uur totalen en directe kosten. De Casadata Bouwkostenwijzer bestaat uit drie delen, namelijk: Uren en directe kosten, calculaties en huurprijzen voor bouwplaats en en materieel.

Totale uitvoeringstijd

De eerste editie bestond uit een serie met 8 aparte boekjes, terwijl de tweede editie uit één handzaam en compact boek bestaat met de complete informatie. De tabellen met kosteninformatie en de calculaties in de eerste editie van het boek, werden hetzelfde gepresenteerd als op www.casadata.nl. De linker pagina presenteerde beeldmateriaal met daaronder de tabel inclusief kostenbedragen, aansluitend op de rechterpagina een voorbeeld van een calculatie. In totaal bevatte de eerste editie ca 1.500 directe kostenbedragen en 150 calculaties.

In de nieuwe editie zijn naast de kostenbedragen ook de totale uitvoeringstijden opgenomen. Het eerste deel van het boek bevat alleen overzichten met het totaalaantal uren en het totale directe kostenbedrag van ruim 8.000 calculaties van bouwkundig werk. Van deze 8.000 uur- en kostengegevens zijn in het tweede boekdeel voorbeelden van de calculatieberekeningen opgenomen.

Uren en directe kosten

In het onderdeel ‘Uren en directe kosten’ vindt u de benodigde, gecalculeerde uitvoeringstijden in uren naast de gecalculeerde directe kosten in euro’s exclusief BTW. Deze directe kosten bestaan uit de kosten van de verwerkte materialen en de loonkosten van de vakman voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Er is gerekend met € 42,90 per uur voor de gemiddelde loonkosten van de vakman of ploeg. Deze loonkosten zijn zonder opslagen voor bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico en overige indirecte kosten.

Calculaties

In het tweede deel ‘Calculaties’ vindt u de complete kostencalculatie van de uren en directe kosten per eenheid die gemarkeerd zijn met een * achter het kostenbedrag.
Deze kostencalculatie bevat de toegepaste materialen en producten met de verwerkingshoeveelheden (inclusief een in de praktijk gangbare toeslag voor materiaalverlies), de materiaalprijzen, de uitgevoerde werkzaamheden in werkvolgorde. Inclusief de bijbehorende uitvoeringstijden en normen alsmede de toegepaste loonkosten per uur zonder toeslagen.
Bij veel calculaties is uitgegaan van een gangbare projectmatige calculatiehoeveelheid, die is terug gedeeld naar een eenheid. Elke calculatie bevat de subtotalen in uren, loonkosten en materiaalkosten.

Huurprijzen bouwplaats en materieel

In het derde boekdeel ‘Huurprijzen bouwplaats en materieel’ staan gangbare bruto huurprijzen voor bouwplaats voorzieningen, het beschikbaar stellen van materieel, schoonmaak en nutsvoorzieningen.

Bij de beschikbaarstelling gaat het onder meer om materieel voor pompen, klimaat, meten, trillen, verdichten, breken, zagen, hakken, boren, verwerken en bewerken van beton en steen, steigerwerk, materieel voor kracht en energie, horizontaal transport en containers, verticaal transport en hijsmiddelen.

Overzichtstabel in het werk gestorte funderingsbalken

In het overzicht met betrekking tot in het werk gestorte betonnen balkfunderingen staat een selectie uit het boekdeel ‘Uren en directe kosten’. Deze gecalculeerde directe kosten zijn exclusief BTW en inclusief de kosten van de verwerkte materialen en de loonkosten van de uitgevoerde werkzaamheden.

Er is gerekend met € 42,90 per uur voor de gemiddelde loonkosten van de vakman of ploeg. Deze loonkosten zijn zonder opslagen voor bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico en overige indirecte kosten. Het prijsniveau van de verwerkte materialen of toegepaste producten ligt op het gemiddelde niveau van de materiaalprijzen begin 2019. Sterke prijsstijgingen en prijsdalingen in de prijsontwikkeling zijn hierbij afgevlakt. Er is uitgegaan van bruto verkoopprijzen zonder inkoopkortingen of jaarcontractkortingen.

Begin april beschikbaar

De drie delen zijn ingedeeld volgens de STABU hoofdstuk- en paragraafindeling van de werksoorten. De nieuwe editie van het boek verschijnt begin april. Het boek kost € 65,- inclusief BTW en verzendkosten en is te bestellen via info@casadata.nl of via www.casadata.nl/info/boek-bestellen

Download hier het excel bestand met het bouwkostenoverzicht

BouwTotaal