Voorzitter Betonhuis Rob van Gijzel vertrekt

Artikel delen

Rob van Gijzel stopt per 1 november 2020 als voorzitter van Betonhuis. “Ik heb met heel veel plezier deze rol vervuld. Het was een mooie periode om samen met zeer gemotiveerde en toegewijde mensen uit de betonwereld samen te bouwen aan een toekomstgerichte betonbranche. Het fundament is gelegd. Dat is een goed moment om het stokje over te dragen”, aldus Rob van Gijzel.

Rob van Gijzel: “Het fundament is gelegd!”

Op 1 december 2017 is Betonhuis als nieuwe koepelvereniging van de cement- en betonindustrie in Nederland opgericht. Deze stap werd gezet om met meer kracht de externe positie van de betonindustrie te versterken. Dit gebeurde onder andere door het ontwikkelen van een krachtig netwerk en door samenwerking met derden via het Betonakkoord, Bouwend Nederland, VNO/NCW en NVTB. Ook is een proces doorgemaakt van imagoversterking en verduurzaming van het productieproces in brede zin. Daarnaast zijn er door synergie kwalitatief betere opleidingen en leermiddelen, samenhangende arbeidsvoorwaarden en betere en relevante informatievoorziening tot stand gekomen.

Fundament

Geconstateerd kan worden dat de afgelopen drie jaar, met Betonhuis, enorme stappen zijn gezet in de maatschappelijke positie en marktpositionering van de Nederlandse cement- en betonindustrie. Daarmee is de eerste fase waarbinnen bovenstaande doelen echt vorm moesten krijgen, afgerond.
De volgende fase is het verder versterken en versnellen van de interne verbinding binnen de betonbranche. Door het professioneel doorontwikkelen van de organisatie, directie en medewerkers kunnen de uitvoerende werkzaamheden met meer kracht ter hand worden genomen. Zo kan het bestuur haar beleidsmatige, strategische en toezichthoudende rol meer op afstand ten uitvoer brengen. Deze fase zal ook worden gekenmerkt door de wil om te komen tot één krachtige organisatie. Dit alles met behoud en versterking van de externe positie.
In de komende periode zal er worden gezocht naar een geschikte opvolger. Betonhuis wil Rob van Gijzel hartelijk bedanken voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn voorzittersrol en wenst hem alle goeds voor de toekomst.