Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

WW-premie: bespaar er op!

Standaard wordt bij de bruto-netto berekeningen van het salaris rekening gehouden met een zogenaamde hoge WW-premie. Voldoet een arbeidsovereenkomst aan alle voorwaarden, dan mag in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een lage WW-premie. Het premievoordeel voor een werkgever is dan 5%. Bij een brutosalaris van bijvoorbeeld € 1.000,-, toch weer € 50,- per maand.

WW-premie: bespaar er op!

Lage WW-premie: wat zijn de voorwaarden?

De lage WW-premie mag worden toegepast als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Verder moet het aantal te werken uren duidelijk zijn vastgelegd en overeenkomen met het rooster op de salarisstrook.

Onder schriftelijke vastlegging wordt ook een digitale handtekening of instemming via e-mail of HR-systeem verstaan. Instemming via e-mail is vooral handig bij een verlenging of aanpassing van het aantal uren. Het is dan wel zaak diegene die de salarisadministratie verzorgt een kopie van de e-mail te doen toekomen.

De peildatum is steeds de eerste van de maand. Dus als een arbeidsovereenkomst op de eerste van de maand niet is ondertekend, kan de lage WW-premie pas vanaf de volgende maand worden toegepast.

Uitzonderingen

  1. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken. Voor hen geldt altijd de lage WW-premie.
  2. Werknemers met een BBL-overeenkomst (ondertekend door school, leerling en werkgever). Als deze overeenkomst bij de salarisadministratie bekend is en daar wordt bewaard, geldt de lage WW-premie.
  3. Werknemers die binnen twee maanden uit dienst gaan. Voor hen geldt de hoge WW-premie, tenzij ze onder 1 vallen.
  4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 35 uur per week, die binnen een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond kregen. Voor hen geldt de hoge WW-premie.

Als een werkgever eigenlijk al zeker weet dat een contract voor bepaalde tijd omgezet gaat worden naar een contract voor onbepaalde tijd dan kan dat op elk gewenst moment worden gedaan. Hoe eerder, hoe meer WW-premie kan worden bespaard. Wacht in dat geval dan niet totdat het contract voor bepaalde tijd is afgelopen.

Wanneer mag je ‘vervallen verlof’ afboeken?

Wanneer mag een werkgever ‘vervallen verlof’ afboeken? Dat heeft onder meer te maken met het soort verlof. Voor vervaltermijnen wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Wettelijk verlof

WW-premie: bespaar er op!Elke werknemer heeft als het gaat om verlof een jaarlijks recht op vier maal de arbeidsduur per week. Bij een werkweek van 20 uur per week, gaat dit dus om 80 uur per jaar. Standaard vervalt wettelijk verlof een half jaar na afloop van het kalenderjaar. Dit betekent dat het in 2021 opgebouwd wettelijk verlof op 1 juli 2022 komt te vervallen. Bij een hoge werkdruk zal een werknemer niet in staat zijn om het wettelijk verlof binnen de termijn op te nemen. In dat geval geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Bovenwettelijk verlof

Bovenwettelijk verlof is al het extra verlof volgens de afspraken in CAO, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. Standaard vervalt bovenwettelijk verlof na 5 jaar. Voor de verjaring van bovenwettelijk verlof kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt in arbeidsovereenkomst of CAO.

Afboeken tijdens ziekte

Ook tijdens ziekte kan verlof komen te vervallen, tenzij de werknemer kan aantonen dat opname niet mogelijk is. Als de werknemer re-integratieverplichtingen heeft, dan kan al snel worden aangenomen dat de werknemer verlof kan opnemen (met vrijstelling van de verplichtingen).

Informeer of waarschuw vooraf

Elke werknemer moet de gelegenheid krijgen om verlof op te nemen. Het is verstandig om de werknemers tijdig en schriftelijk te informeren dan wel te waarschuwen dat het verlof komt te vervallen, zodat zij nog tijd hebben om verlof in te plannen. Stuur bijvoorbeeld jaarlijks in januari een mail, waarin staat dat het resterende wettelijk verlof van het voorgaande jaar per 1 juli aanstaande komt te vervallen.

Wat als een werknemer de dagen niet op krijgt?

Wettelijke vakantiedagen vervallen dan, de bovenwettelijke conform de standaard pas na 5 jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen soms in dat geval ook worden uitbetaald. Hier moeten dan wel afspraken over zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst. Uitbetaling kan dus niet zo maar worden afgedwongen bij de werkgever.

Kan een werknemer kiezen welke dagen worden opgenomen?

Als een werknemer een vakantie boekt, kan deze niet kiezen welke dagen daarvoor worden gebruikt. De werkgever moet altijd eerst de wettelijke dagen afschrijven en daarna pas de bovenwettelijke vakantiedagen.

Mochten er nog vragen zijn, uw adviseur weet altijd wel raad.

Kubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy
John A.W.J.M. Brands MBA
Directeur Kubus Onderneming Support
john.brands@kubus.nl
www.kubus.nl

BouwTotaal