Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Eindejaar tips WKR inzake kerstpakketten, geschenken en de DGA

Dit keer geef ik eindejaar tips over met maximum aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer en hoe u de waarde van het kerstpakket in de administratie moet opnemen. Verder aandacht aan de eindheffing voor geschenken aan derden en de werkkostenregeling (WKR) voor de DGA.

  1. Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemer

De werkkostenregeling (WKR) geeft u als werkgever de mogelijkheid om een bepaald percentage van uw totale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer. Het gaat hier om vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden. U kunt daarbij denken aan personeelsfeesten, bedrijfsfitness, kerstpakketten of een bonus.

Eindheffing

Het is belangrijk om als werkgever niet meer te besteden dan volgens de vrije ruimte is toegestaan. Besteedt u meer geld aan de vergoedingen en verstrekkingen? Dan betaalt u alsnog loonbelasting over dit bedrag, maar dan in de vorm van een zogenoemde eindheffing van 80%. Om deze hoge kosten te voorkomen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet binnen de vrije ruimte valt.

In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000,-: 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000,- is de vrije ruimte in 2022: 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

  1. Kerstpakket in de loonheffingen: zo moet dat!

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket uitdeelt, moet hij de waarde van dat pakket op de juiste manier opnemen in de administratie. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Deelt een organisatie een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. In dat geval zou de werknemer er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over betalen. Om kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Ook voor de werkgever is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten. De werkgever betaalt er alleen 80% eindheffing over als hierdoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreden.

  1. Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor een werkgever werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat de werkgever de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136,-, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136,-, dan is over de volledige waarde van het geschenk, en dus niet alleen over het deel boven de € 136,-, 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. De organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgedragen.

  1. DGA en de werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de DGA. U heeft twee opties waardoor de WKR óók voor de DGA gunstig uitpakt: benut de vrije ruimte optimaal óf verlaag uw DGA-salaris met de mogelijkheden binnen de WKR.

Optie 1: Biedt vrije ruimte mogelijkheid voor vergoeding?

Waarom is overschrijding vrije ruimte vaak voordelig? U mag een vergoeding of verstrekking tot een bedrag van € 2.400,- sowieso aanmerken als ‘gebruikelijk’. U hoeft dit dus niet verder te onderbouwen en dit bedrag hoeft niet te voldoen aan de maximum afwijking van 30 procent van wat gebruikelijk is. Overschrijdt u het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte? Dan moet u hierover een eindheffing van 80 procent betalen. Dit lijkt nadelig, maar de 80 procent eindheffing pakt vaak voordeliger uit dan uitkeren via uw reguliere loon. U doet er als DGA goed aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om uzelf een vergoeding van € 2.400, = toe te kennen.

Waarom is overschrijding vrije ruimte vaak voordelig? Als het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte overtreft, bent u als werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd over het meerdere. Echter, pakt de 80 procent eindheffing vaak voordeliger uit dan via regulier loon. Hoe zit dit?

Voorbeeld

DGA is enige werknemer. Holding BV wil aan de DGA, als enige werknemer, een netto vergoeding van € 2.400,- toekennen. Stel dat het tarief waartegen de belastingdienst de werknemer belast 49,5 procent is. Om op € 2.400,- netto uit te komen, moet de BV als werkgever een vergoeding toekennen van € 4.752,50, omdat: bruto vergoeding is € 4.752,50. Af: 49,5% loonheffing: € 2.352,50. Netto vergoeding: € 2.400,-.

Maar stel: berekening WKR-vergoeding € 2.400,-. Uw loon als DGA is € 100.000,-. Dan is de vrije ruimte van de WKR € 1.700,- (maximaal 1,7 procent, 2022) en de overschrijding is € 700,-. De WKR-heffing bedraagt dan € 560,-. Het voordeel van toepassing van het eindheffingsregime is dan € 2.352,50 – € 560, = is € 1.792,50. Voor uw partner geldt dat die als werknemer van de BV ook € 2.400,- mag ontvangen ten laste van de vrije ruimte.

Optie 2: ‘Verlaag’ gebruikelijk DGA-salaris met de WKR

De gebruikelijk-loonregeling bepaalt dat uw DGA-salaris minimaal het hoogste van de volgende bedragen moet zijn:

  • 75 procent van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • hoogste salaris van werknemers die in dienst zijn binnen het familiebedrijf; € 48.000,- (2022).

De WKR kan het uit te keren DGA-salaris verlagen, waardoor u minder loonheffing hoeft te betalen. De gebruikelijk-loonregeling sluit aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor de auto en omvat ook eindheffingsbestanddelen. U mag dus de vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR brengt, inclusief gerichte vrijstellingen zoals reis- en andere kosten, ook tot uw gebruikelijk DGA-salaris rekenen.

Voorbeeld

DGA-salaris (75 procent salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking): € 75.000,-. Bijtelling auto: € 10.000,-. Aangewezen WKR-eindheffingsbestanddelen: € 5.000,-. Uit te keren DGA-salaris: € 60.000,-.

Er is ook nog een derde optie, namelijk het gebruik van de WKR voor de DGA of werknemer met studerende kinderen. Raadpleeg daarvoor uw adviseur.

Bronnen: grantthornton.nl en rendement.nl

BouwTotaal