Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Energiebesparingsplicht en subsidies

Op dit moment is er veel te doen over een recente wijziging van de Wet milieubeheer. Deze wet kent sinds 1993 een energiebesparingsplicht. Op 1 januari 2008 is deze energiebesparingsplicht gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen. Deze plicht is daarbij enkel van toepassing op bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas equivalent verbruiken.

Het zogenaamde bevoegd gezag (bijv. de provincies en gemeenten) is vervolgens verantwoordelijk voor de handhaving. De afgelopen jaren hebben zij echter aangegeven dat handhaving op de bestaande energiebesparingsplicht moeilijk is. Ten eerste omdat een overzicht ontbreekt welke bedrijven daadwerkelijk maatregelen hebben genomen. En ten tweede omdat per bedrijf discussie kan ontstaan over de genomen maatregelen, waardoor het voor het bevoegd gezag moeilijk is om aannemelijk te maken dat niet aan de verplichting is voldaan.
Om handhaving eenvoudiger te maken heeft de overheid eind vorig jaar besloten om een informatieplicht vanuit de bedrijven en instellingen in te stellen. Dit betekent dat voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag gerapporteerd dient te worden welke energiebesparende maatregelen er genomen zijn. Daarna moet elke vier jaar een nieuwe melding met de uitgevoerde maatregelen worden gedaan.

Het gaat daarbij om maatregelen die leiden tot energiebesparing ter voorkoming of vermindering van energieverbruik. Enkele voorbeelden van erkende maatregelingen zijn isolatie van buitenmuren, aanpassingen aan ruimteventilatie, installeren van aanwezigheidssensoren voor verlichting of de toepassing van LED-verlichting.

Het besparen op energie is voor veel bedrijven een mooie kans om bedrijfskosten aanzienlijk terug te brengen. Daarom hoort dit bericht absoluut thuis in deze rubriek ‘Snel Verdiend!’. De relatief korte terugverdientijden in combinatie met extra subsidies en fiscale regelingen maken deze investering in energiebesparing nog interessanter.
Belangrijke fiscale regelingen waar aan gedacht kan worden bij het investeren in energiebesparende maatregelingen zijn de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek. Ook in 2019 ondersteunt de overheid weer breed verduurzamingsprojecten bij ondernemers. Sommige investeringen zijn van de lijsten verdwenen, maar een groter aantal maatregelingen zijn aan de lijsten toegevoegd.

Een belangrijke voorwaarde binnen beide regelingen – die helaas nog vaak wordt vergeten – is dat een aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting moet worden ingediend bij de RVO. Houd hier rekening mee!
Wilt u controleren of een specifieke investering in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u meer weten over subsidies in combinatie met de komende informatieplicht? Neem dan contact met mij op via email (jorianblom@alfa.nl) of bel 088-253 3300.

BouwTotaal