Eindelijk duidelijkheid: Omgevingswet per 1 januari 2024

Artikel delen

Van zes keer uitstel kwam nu een keer geen uitstel. De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt dan in werking. Dat is de uitkomst van de stemming op 14 maart 2023 in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.

Het engelse woord 'YES' uitgebeeld met gereedschap

Foto: Shutterstock.

Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden van de Eerste Kamer voor de inwerkingtreding op 1 januari 2024 was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari 2023 laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats.

De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

Bijzonder moment

Het positieve besluit betekent dat acties die in het kader van de Wkb zijn geïnitieerd in volle vaart een vervolg krijgen. Iedereen, van opdrachtgever, ontwikkelaar/voorschrijven, bouwer, gemeente tot kwaliteitsborger moet vanaf de ingangsdatum werken volgens de Wkb in gevolgklasse 1. Wie nog niet voldoende is voorbereid, heeft nu nog acht maanden om te oefenen!

Om proefprojecten aan te moedigen kunnen opdrachtgevers een financiële vergoeding krijgen voor het inhuren van een kwaliteitsborger en de kosten voor een bouwer vanuit het Stimuleringsprogramma proefprojecten (STIPP). Bovendien geven veel gemeenten legeskorting voor Wkb-proefprojecten. Het devies is dus: ga nu aan de slag!

Bouw van nieuwe woningen in Zeewolde

Foto: Shutterstock.

Gevolgen voor KOMO?

Ton Jans, directeur KOMO en KiK, is zichtbaar opgelucht: “Dit besluit hadden we nodig. Het geeft de duidelijkheid waar de markt en het bevoegd gezag zo lang naar heeft uitgekeken. De afgelopen tijd merkten wij dat partijen op de rem gingen staan om uiteenlopende redenen. Je zult zien dat mensen nu volop in beweging komen.”

“Wij hebben de afgelopen jaren veel ontwikkeld en georganiseerd in het kader van de Wkb”, benadrukt Ton Jans. Het KOMO-certificaat staat al decennialang voor aantoonbare kwaliteit. Aantoonbare kwaliteit krijgt echter onder de Wkb een extra betekenis: de kwaliteit van het voltooide bouwwerk. Met de gratis KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. “We helpen de KOMO-certificaathouder door certificaten op te nemen in de KiK-tool. Bestaande certificaten dragen bij aan de risicoreductie tijdens de bouw. Hiermee kunnen kwaliteitsborgers hun borgingsinspanningen verlagen en gaan dus de kosten omlaag. Tegelijkertijd helpt het certificaat de bouwer bij zijn bewijslast.”

Verder werkt KOMO met andere aanbieders van certificatieregelingen aan de waardering van certificaten op de Wkb-prestatieladder. Met deze prestatieladder – een initiatief van de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland (VKBN) – worden kwaliteitsregelingen op dezelfde wijze en instrument-onafhankelijk gewaardeerd als risicobeheersmaatregel, ook als zij onderling verschillen. De Wkb-prestatieladder wordt gekoppeld aan de KiK-tool, waardoor de positie op de ladder en de onderliggende kwaliteitsgegevens automatisch beschikbaar zijn voor de kwaliteitsborger.

wkb prestatieladder logo

Belangrijke rol voor standaarden en digitalisering

Een actueel onderwerp is digitaal samenwerken in de bouwketen. Ook daarin participeren KiK en KOMO. Ton Jans legt uit. “Wij richten ons op de waarde van standaarden en data in het algemeen maar ook in het kader van het Digitale Stelsel Gebouwde Omgeving, DSGO. Daarom ondertekenden wij op 23 maart tijdens het Ketenstandaard Congres 2023 het digiAkkoord. In dit akkoord spreken ketenpartners af om samen die versnelde digitalisering en ketenoptimalisatie in de gebouwde omgeving te gaan realiseren. Zowel KOMO als KiK hebben de beschikking over data die relevant zijn voor de hele bouwketen. We zien toekomstige mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan delen van data voor gebouwbeheersystemen, objectinventarisatie, demontage en hergebruik. Uiteraard op een veilige en betrouwbare manier.”

Stichting KOMO
www.komo.nl