Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Bedrijfsopvolgingsregeling: zonder of minder belastingheffing!

De bedrijfsopvolgingsregeling is een fiscale regeling die wordt toegepast om de overdracht van een bedrijf of onderneming binnen een familie te vergemakkelijken. Het hoofddoel van deze regeling is het minimaliseren van de belastingdruk die ontstaat bij de overdracht van familiebedrijven van de ene generatie op de andere. Hiermee kan de continuïteit van bijvoorbeeld bouwbedrijven worden gewaarborgd.

Tekst: Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab
Beeld: Scab

PLannen

De bedrijfsopvolgingsregeling is een fiscale regeling die wordt toegepast om de overdracht van een bedrijf of onderneming binnen een familie te vergemakkelijken. Het hoofddoel van deze regeling is het minimaliseren van de belastingdruk die ontstaat bij de overdracht van familiebedrijven van de ene generatie op de andere. Hiermee kan de continuïteit van bijvoorbeeld bouwbedrijven worden gewaarborgd.

De aandelen in een bouwbedrijf kunnen worden overgedragen via een schenking of erfenis. De erfgenamen of begunstigden komen dan in aanmerking voor belastingvoordelen onder de bedrijfsopvolgingsregeling. Er hoeft dan geen of minder erf- of schenkbelasting te worden betaald.

In geval van overdracht van aandelen in een B.V. zijn er twee soorten regelingen:

 1. de doorschuifregelingen (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting (hierna: IB); en
 2. de bedrijfopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de schenk- en erfbelasting (hierna: S&E-belasting).

Inkomstenbelasting

Het is mogelijk dat een DGA zijn aandelen in een onderneming overdraagt aan zijn kinderen door middel van een schenking. Sinds de oprichting van de onderneming zijn de aandelen waarschijnlijk in waarde gestegen. Als de DGA de aandelen overdraagt aan zijn kinderen, dan moet over de waardevermeerdering van de aandelen inkomstenbelasting betaald worden. De belasting op het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt bepaald aan de hand van Tabel 1.

Zetten de kinderen de onderneming voort, dan kan de DGA gebruikmaken van de doorschuifregeling. De DGA betaalt dan geen inkomstenbelasting over de overdracht van het ondernemingsvermogen. De belastingclaim wordt in dit geval doorgeschoven naar de kinderen.

Tabel 1

Vanaf Tot en met Belastingtarief
€ 0,- € 67.000,- 24,5 %
€ 67.000,- 33 %

Schenkbelasting

Als de DGA zijn aandelen in een onderneming schenkt aan de kinderen, dan moeten de kinderen over de waarde van die aandelen schenkbelasting betalen. Zetten de kinderen de onderneming voort, dan kunnen ze gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. De kinderen betalen dan minder schenkbelasting. De vrijstelling bedraagt € 1.325.253,- per onderneming.

Worden de aandelen verkregen door bijvoorbeeld twee kinderen? Dan heeft ieder van de kinderen recht op de helft van deze vrijstelling. Als de waarde van de onderneming meer bedraagt dan € 1.325.253,-, dan wordt het meerdere voor 83% vrijgesteld. De vrijstelling kan alleen toegepast worden op het ondernemingsvermogen. De kinderen mogen gedurende een periode van vijf jaar de onderneming niet staken, dan wel overdragen.

Bedrijfsopvolging

Discussiepunten over ondernemingsvermogen

De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling gelden alleen voor een materiele onderneming. Als in een onderneming ook sprake is van beleggingsvermogen, gelden de faciliteiten niet over dat deel van het vermogen. Er is regelmatig discussie tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen over de vraag of onroerend goed kwalificeert als ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen.

De Belastingdienst beoordeelt dit per pand. Een pand in eigen gebruik zal vrijwel altijd worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Ook projectontwikkelingsactiviteiten vormen ondernemingsvermogen, waardoor dit vermogen in aanmerking komt voor de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling. Hiervoor zal wel een dossier opgebouwd moeten worden, waar dit nader in wordt uitgewerkt.

Voor de verhuur van onroerend goed ligt het ingewikkelder. Met name over deze activiteiten was veel discussie met de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2024 worden onroerende zaken die voor ten minste 10% aan anderen worden verhuurd, aangemerkt als beleggingsvermogen. Het gaat hierbij om zowel de feitelijk verhuurde onroerende zaken, als die bestemd zijn om te verhuren. 

Wetswijzigingen

Eerder genoemde faciliteiten staan onder maatschappelijke druk. Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet afschaffen. Wel worden de faciliteiten op een aantal punten waarschijnlijk aangepast. Hierna zie je een overzicht met de belangrijkste maatregelen die op 1 januari 2025 ingaan:

 1. Aanpassing van de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling.
 2. Afschaffen 5% doelmatigheidsmarge.
 3. Maatregel keuzevermogen alleen voor zover gebruikt in de onderneming.
 4. Invoering minimumleeftijd van 21 jaar.
 5. Afschaffen 36-maandeneis bij schenking.

 

 1. Vrijstelling
  In de Successiewet geldt nu een vrijstelling van € 1.325.253,- en 83% voor het bedrag daarboven. De vrijstelling wordt per 2025 aangepast naar 100% tot € 1.500.000,- en 75% daarboven.
 1. Doelmatigheidsmarge
  De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling geldt alleen voor ondernemingsvermogen. Als in een onderneming ook sprake is van beleggingsvermogen, gelden de faciliteiten niet over dat deel van het vermogen. Bij een onderneming met ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen wordt 5% van het ondernemingsvermogen bij dit vermogen opgeteld. Een deel van het beleggingsvermogen wordt dan dus als ondernemingsvermogen opgeteld. Per 2025 vervalt deze doelmatigheidsmarge en gelden faciliteiten alleen nog maar over reëel ondernemingsvermogen.
 1. Leeftijd
  Voor de bedrijfsopvolger wordt per 2025 een minimale leeftijd van 21 jaar ingevoerd. Deze maatregel geldt alleen bij het schenken van aandelen. Bij vererving van aandelen geldt deze eis niet.
 1. 36-maandeneis
  Bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen kunnen de overdrager en de opvolger alleen een beroep doen op de doorschuifregeling als de opvolger de laatste 36 maanden in de onderneming werkzaam was. Deze voorwaarde komt per 2025 te vervallen. Voor de overdracht van de eenmanszaak blijft deze eis vooralsnog bestaan.

Tip

Zowel de DSR als de BOR zijn mooie faciliteiten om een onderneming over te dragen zonder dat dit al te veel beslag legt op de liquiditeiten. De faciliteiten liggen al jaren onder vuur en nu worden er ook daadwerkelijk maatregelen genomen om de DSR en BOR te versoberen. Mocht een overdracht van de onderneming binnen nu en een aantal jaren aan de orde zijn, neem dan eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab. Bel 013-583 6734 of mail naar rameziane@scabadvies.nl.

Even voorstellen: Scab accountants en adviseurs

Deskundig zijn, eenvoudig doen. Dat is Scab. Sinds 1973 zijn we er door en voor de bouw. Wij ondersteunen ondernemers uit de bouw en aanpalende sectoren op het gebied van accountancy, fiscaal advies, loonadministratie en personeelsadvies. Dat maakt ons met recht dé bouwspecialist binnen onze branche. Scab verzorgt daarom met veel plezier vier keer per jaar de financiële rubriek voor BouwTotaal. Kijk voor meer info op scabadvies.nl.

BouwTotaal