Legaal wonen in een Tiny House

Artikel delen

Wie legaal wil wonen, moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor Tiny House bewoners. Maar welke wetten en regels zijn dat dan?

Tekst: Marcel van Mierlo
Bron: Tiny Findy, Marjolein Jonker

Allereerst moet worden voldaan aan het bestemmingsplan. Voor de bouw of de plaatsing van een Tiny House voor permanente bewoning, dus het hele jaar door, heb je een kavel nodig met de bestemming wonen. Op ruimtelijkplannen.nl is te vinden welke bestemming een specifieke locatie heeft. Maar het college van B&W kan besluiten een bestemming tijdelijk te wijzigen, via artikel 2.12, lid 1, Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo).

Een Tiny House voor permanente bewoning wordt gezien als een bouwwerk, ook al staat het in sommige gevallen op wielen. Om een Tiny House ergens te kunnen plaatsen of bouwen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij het omgevingsloket. De aanvraag wordt getoetst aan bestaande wetgeving (Bestemmingsplan, Welstand, bouwbesluit, bouwverordening) die moet verzekeren dat het bouwwerk voldoet aan veiligheidseisen en geen of een acceptabel niveau aan hinder veroorzaakt aan mens en milieu. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wabo.

De voorschriften in het bouwbesluit dienen een minimaal niveau met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu te waarborgen. In het Bouwbesluit zijn per gebruiksfunctie prestatie eisen vastgesteld, die bijvoorbeeld minimale afmetingen voor gebruiksoppervlakte weergeven. Voor tijdelijke en particuliere bouw is een versoepeling van de prestatie eisen toegepast. In het kennisdossier Klein Wonen van Platform 31 is een overzicht opgenomen van de regels die toepasbaar zijn voor kleine woonvormen.


De gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit geeft een mogelijkheid om af te wijken van de eisen, als aannemelijk kan worden gemaakt dat het ontwerp dat wordt ingediend aan de onderliggende prestatie-eisen voldoet.

Inschrijving in BRP (Basis Registratie Personen) is verplicht voor iedereen die langer dan vier maanden in Nederland verblijft. De bewoner moet zich Inschrijven in de gemeente waar hij/zij verblijft op een vast woonadres of briefadres. Wanneer iemand niet geregistreerd staat in BRP dan bestaat er ook geen recht op zaken als een uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW). Daarnaast zijn er ook gevolgen voor AOW (Algemene Ouderdomswet) en particuliere verzekeringen.

Naast de bovengenoemde regelgeving zijn er soms nog andere, lokale documenten waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeenten hebben vaak lokale afspraken zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Welstandscriteria en parkeernormen. Er bestaan aparte regels voor mantelzorgwoningen, deze zijn hier buiten beschouwing gelaten. Daarnaast kun je op sommige recreatieparken legaal wonen met inschrijving in BRP, de Belangenvereniging Vrij Wonen heeft een lijst met parken, waar dit is toegestaan.