Nog ‘Snel verdiend’ in 2019

Artikel delen

Zo tegen het einde van het jaar kijken wij als subsidieadviseurs altijd weer gespannen naar de vele veranderingen op subsidiegebied die plaats gaan vinden rond de jaarwisseling. Sommige regelingen stoppen en nieuwe verschijnen, maar vaak gaat een jaarwisseling gepaard met wijzigingen van bestaande regelingen. Het versoberen van specifieke subsidies hangt daarbij vaak samen met verscherpte wet- en regelgeving van de overheid die vanaf het nieuwe jaar gelden. Aan de andere kant worden bij de start van een nieuw jaar reeds uitgeputte subsidiepotten vaak weer gevuld.

Recent liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten dat er nieuwe regels komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2020. Pelletkachels en biomassaketels worden niet langer gesubsidieerd. Onderzoekers hebben namelijk gekeken naar mogelijke negatieve neveneffecten van verwarmen met pelletkachels en biomassaketels voor de luchtkwaliteit. De uitkomsten lieten zien dat de maatschappelijke kosten bij deze toestellen als gevolg van extra uitstoot van stikstof, fijnstof en koolmonoxide hoger zijn dan de maatschappelijke baten van CO2-reductie.
Voor warmtepompen en zonneboilers is er vanaf januari alleen nog subsidie beschikbaar wanneer er sprake is van bestaande bouw. Met de wijziging van de Gaswet zijn netbeheerders sinds 1 juli 2018 in principe al niet langer meer verplicht om een nieuwe woning of nieuw gebouw (utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken) aan te sluiten op het aardgasnet. Voor deze gebouwen zijn alternatieven voor het verwarmen op aardgas dus al verplicht. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.

SDE+, EIA en MIA

Eerder heeft de overheid laten weten nog een extra SDE+-openstelling te organiseren in het voorjaar van 2020. Het budget zal wel een stuk lager zijn dan eerdere jaren en ook hier zal weer een versobering plaatsvinden naar aanleiding van dalende kosten voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Als laatste stip ik graag tegen het einde van het jaar de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek regelingen nog een keertje aan. In de laatste week van december worden de nieuwe investeringslijsten van deze fiscale regelingen weer bekend gemaakt. Het zou kunnen dat een voorgenomen investering vanaf 2020 niet meer op de lijst staat of dat er minder voordeel mee te behalen valt. Dan zou het interessant kunnen zijn om nog voor de jaarwisseling over te gaan tot investeren. Tot 3 maanden na het aangaan van de investering kan nog een melding worden gedaan voor de investering. Het kan dus lonen om de laatste week van december even snel de nieuwe lijsten te bekijken.

De verwachting is dat er in dit nieuwe jaar weer voldoende interessante regelingen beschikbaar zijn voor (ver)bouwend Nederland. Ook het komend jaar zal ik jullie hier over blijven informeren. Heeft u in dit nieuwe jaar bouwplannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300. Alvast een goede jaarwisseling gewenst.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl