Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Actuele tips voor werkgevers en werknemers

Wat moet u weten over de fiets van de zaak? Wat zijn de laadkosten en de bijtelling van een elektrische auto? Weet u dat op 1 januari 2023 de nieuwe ‘Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ (TSB) van kracht is geworden? En op 1 maart 2023 ging het eerste aanvraagtijdvak van 2023 voor de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM-regeling) van start. Dit en nog meer tips treft u aan in deze aflevering van fiscaliteit & subsidie.

Man en zijn fiets

Tip 1.  Wat moet u weten over de fiets van de zaak?

Steeds meer werkgevers stellen een fiets ter beschikking aan hun werknemers. Daarvan is niet alleen sprake als u als werkgever een fiets koopt of leaset en aan uw werknemer ter beschikking stelt. Ook als de werknemer zelf een fiets leaset en u alle kosten vergoedt, is er sprake van een ter beschikking gestelde fiets. Onder een ‘fiets’ wordt overigens in dit verband ook een elektrische fiets en een speed pedelec verstaan. Als de werknemer de fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken, dan wordt ervan uitgegaan dat de fiets ook voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dat privégebruik vormt loon in natura, waarvan u jaarlijks de waarde bij het loon moet tellen. U mag er ook voor kiezen om de bijtelling aan te wijzen als eindheffingsloon, mits u voldoet aan de gebruikelijkheidseis. Dat wil zeggen dat het gebruikelijk is dat ook andere werkgevers een fiets ter beschikking stellen en de bijtelling ten laste van de vrije ruimte brengen. Weer een andere optie is dat u met de werknemer afspreekt dat hij/zij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. Ook dan mag u de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte, mits dit gebruikelijk is.

Waarde privégebruik

De waarde van het privégebruik wordt gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de fabrikant of importeur, inclusief btw. U kunt de consumentenadviesprijzen opzoeken in de database van https://www.bijtellingfietsvandezaak.nl. Kunt u de oorspronkelijke prijs niet vinden, dan moet u uitgaan van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Op de bijtelling mag u de aan u betaalde eigen bijdrage van de werknemer in mindering brengen. Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het thuis opladen van de accu van de ter beschikking gestelde elektrische fiets. U kunt deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden.

Wil de werknemer de fiets na een aantal jaren overnemen? Dan betaalt hij of zij de actuele waarde in het economisch verkeer. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een afschrijving in vijf jaar. Na verloop van vijf jaar is de restwaarde dus nihil.

Tip 2.  Laadkosten en bijtelling elektrische auto

Stel, uw werknemer gaat met zijn elektrische auto van de zaak op vakantie. In het buitenland kan hij de laadpas niet gebruiken. Kunnen de door de werknemer betaalde laadkosten dan wel in mindering komen op de bijtelling voor privégebruik van de auto? Alleen de kosten voor privégebruik die de werknemer aan u betaalt, komen in beginsel in mindering op de bijtelling. Betalingen voor privégebruik van de auto die de werknemer aan anderen doet, mogen alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als het gaat om intermediaire kosten. Toch kunnen de laadkosten, maar ook brandstofkosten, parkeer-, veer- en tolgelden, onder de volgende voorwaarden als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering komen:

  • Voordat de werknemer met vakantie gaat, spreekt u met hem af haar dat hij of zij de betaling van de laadkosten voor of namens u doet.
  • Uw werknemer specificeert de (omvang van de) kosten voor u.
  • U merkt deze betaling aan als eigen bijdrage voor privégebruik van de auto.
  • U vergoedt de betaling niet, maar brengt deze in mindering op de bijtelling.

Let op

Deze voorwaarden moet u schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld een autoreglement of (een aanvulling op) de arbeidsovereenkomst.

Tip 3.  Start eerste aanvraagronde ‘SLIM-subsidie’

Op 1 maart 2023 is het eerste aanvraagtijdvak van 2023 voor de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM-regeling) van start gegaan. Het aanvraagloket is open tot en met 30 maart 17:00 uur. Voordat u een aanvraag kunt indienen, moet u zich eerst registreren als aanvrager. Deze subsidieregeling biedt u de mogelijkheid om een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf te creëren. Ook kunt u hiermee werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat laten volgen of uw werknemers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. De SLIM-subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% van de subsidiabele kosten en voor het middelgroot mkb 60% daarvan, met een maximum van € 24.999.

Tip
Naast uw eigen loonkosten mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur worden meegenomen.

Tip 4.  Nieuwe tegemoetkoming voor werknemers met beroepsziekten

Op 1 januari 2023 is de nieuwe ‘Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ (TSB, te bereiken op https://www.svb.nl/nl/tsb/) van kracht geworden. Op grond hiervan ontvangen werknemers die geconfronteerd worden met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen, een financiële compensatie. Op dit moment staan longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE/schildersziekte op de lijst. De lijst zal de komende tijd nog verder worden uitgebreid.

Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen door te werken met gevaarlijke stoffen, kan hij of zij de schade verhalen (beroepsziekteclaim) op de veroorzaker. Dat is meestal de werkgever. Deze procedure kost veel tijd (gemiddeld vier jaar) en de (juridische) kosten kunnen behoorlijk oplopen. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat slachtoffers met een beroepsziekte op snelle en onbureaucratische wijze een financiële tegemoetkoming (voorschot) ontvangen.

Geen vervanging beroepsziekteclaim
De TSB-regeling komt uitdrukkelijk niet in de plaats van de beroepsziekteclaim. Ontvangt uw werknemer een schadevergoeding, dan zal (een deel van) de tegemoetkoming moeten worden terugbetaald. De tegemoetkoming bedraagt € 22.839,-. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is belast met de uitvoering. Tegen een beslissing van de SVB staat de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen.

Tip 5.  Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen als deze niet binnen de eerste zes maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2022, als uw werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2023. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat de wettelijke vakantiedagen níet vervallen als u uw werknemers niet duidelijk en tijdig hebt geïnformeerd over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. U moet uw werknemers stimuleren en ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Doet u dit niet (goed), dan behouden uw werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen verzoeken.

Tip
Zijn er werknemers in uw bedrijf die nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2022 niet hebben opgenomen? Informeer deze werknemers dan over de datum waarop die dagen vervallen én stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2023 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan er dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

Man van middelbare leeftijd met een kopje koffieKubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy
John A.W.J.M. Brands MBA
Directeur Kubus Onderneming Support
john.brands@kubus.nl
www.kubus.nl

BouwTotaal