Normontwerpen uitloogmethoden bouwproducten voor commentaar gepubliceerd

Artikel delen

De Ontwerp NEN-EN 16637-serie met de horizontale bepalingsmethoden voor de uitloging van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten is gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen tot en met 20 april 2021 commentaar indienen op de drie normontwerpen.

De normontwerpen vervangen de CEN/TS-en met dezelfde nummers die in 2014, 2016 en 2018 zijn gepubliceerd. De documenten zijn aangevuld met informatie over de nauwkeurigheid, gebaseerd op uitgebreide validatietrajecten. De definitieve normen kunnen door product TC’s worden gebruikt om informatie over het uitlooggedrag van hun producten in de CE-markering te vermelden.

Deel 1

Ontwerp NEN-EN 16637-1 ‘Bouwproducten – Beoordeling van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen – Deel 1: Richtlijn voor de keuze van de uitloogproef en aanvullende beproevingsstappen’ helpt om de best passende methode (deel 2 of deel 3) te kiezen voor de bepaling van de uitloging van bouwproducten naar grond, oppervlaktewater en grondwater. Dit normdeel geeft algemene richtlijnen aan CEN/TC’s en EOTA WG’s over aspecten zoals monsterneming, monstervoorbereiding en -opslag, behandeling van eluaten, analyse van eluaten, en documentatie.

Deel 2

Ontwerp NEN-EN 16637-2 ‘Bouwproducten – Beoordeling van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen – Deel 2: Horizontale methode voor het bepalen van de dynamische oppervlak-uitloging’ beschrijft een proef (dynamic surface leaching test, DLST) om de uitloging van anorganische en niet-vluchtige organische stoffen te bepalen als functie van de tijd. De methode is van toepassing op proefstukken met een min of meer regelmatige vorm en met afmetingen van minimaal 40 millimeter in alle richtingen. De methode kan ook worden gebruikt voor platen of bladachtige producten met een oppervlakte van minimaal 100 cm2.

Deel 3

Ontwerp NEN-EN 16637-3 ‘Bouwproducten – Beoordeling van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen – Deel 3: Horizontale opwaartse kolomproef’ beschrijft een proef (up-flow percolation test, PT) om de uitloging van anorganische en niet-vluchtige organische stoffen uit korrelvormige materialen te bepalen. De methode hanteert dezelfde omstandigheden als prEN 17516 voor het bepalen van de uitloging van korrelvormige vaste afvalstoffen die mogelijk kunnen worden ingezet als bouwstoffen, en voorkomt daarmee dat dit soort materialen en product twee keer moet worden getest.

Commentaar indienen

Tot en met 20 april 2021 kan commentaar worden ingediend op Ontwerp NEN EN 16637 1, Ontwerp NEN-EN 16637-2 en Ontwerp NEN-EN 16637-3. Een commentaarformulier (een per norm) is op te vragen bij het cluster Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl. De Nederlandse schaduwcommissie ‘CEN/TC 351’ bespreekt het ontvangen commentaar en zal dit, als het wordt overgenomen als Nederlands commentaar, indienen bij de Europese normcommissie, CEN/TC 351 ‘Construction products: Assessment of release of dangerous substances’.
Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 224 of e-mail mm@nen.nl.