Nieuwbouwproductie utiliteitsgebouwen groeit 8,5% in 2022

Artikel delen

De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen stijgt in 2022 met 8,5%. Deze groei is het gevolg van een forse toename van de vergunningverlening die al sinds 2016 plaatsvindt. Opvallend is dat er in 2020 en 2021 meer vergunningen zijn verleend voor nieuwe gebouwen in de budgetsector, met name voor het onderwijs en de zorg. Het leeuwendeel van de utiliteitsnieuwbouw bestaat nog altijd uit distributiecentra en fabriekshallen. Dit blijkt uit het meest recente ramingen van BouwKennis.

Bron artikel: BouwKennis

Bron: Pexabay via Pexels

De coronapandemie heeft weinig grip op de bouwproductievolumes. Weliswaar kromp de utiliteitsnieuwbouw in 2020 met bijna 5%, maar dit was vooral ingegeven door het stikstofprobleem uit 2019. Dit komt door de zogeheten ‘doorlooptijd’, die zorgt voor circa anderhalf jaar vertraging tussen het verlenen van een vergunning en de bouwproductie.

Terwijl de Nederlandse economie als gevolg van de coronapandemie in 2020 met 3,8% kromp, steeg de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen in 2021 juist met circa 4%. De enige sector waar corona een negatieve uitwerking had, was de bouw voor de industrie. De wereldwijde lockdowns zorgden immers voor verstoringen in globale distributieketens en exportbeperkingen. Voor 2022 verwacht BouwKennis een groeiversnelling tot wel 8,5%.

Comeback van de budgetsector

De afgelopen jaren was er vooral een groei bij de bouw van distributiecentra te zien, in reactie op het toenemende online winkelen. Het bouwvolume van distributiecentra zal de komende jaren stabiliseren op een hoog niveau, om de verdere groei van e-commerce te kunnen faciliteren. De focus zal echter verschuiven richting kleinere panden ten behoeve van stadsdistributie.

In 2022 zal het utiliteitsbouwvolume het hardst groeien in de budgetsector. Dit komt door forse toenames in de vergunningverlening bij onderwijsgebouwen (+20%) en zorggebouwen (+40%) gedurende 2021. De kwaliteit van veel schoolgebouwen is ondermaats, omdat deze gebouwenvoorraad relatief oud is. Verder zal de woningbouwambitie ook gepaard gaan met extra investeringen in scholen in nieuwe woonwijken. Daarnaast zijn veel universiteiten bezig aan een grootschalige vernieuwingsslag op hun campus. In de zorg krijgt met name de verpleging de komende decennia te maken met een forse groei van het aantal cliënten.

Neerwaartse risico’s: prijsstijgingen en personeelstekort

(Bron: CBS Voortgangsstatistiek/berekening BouwKennis, december 2021)

Uiteraard zijn er genoeg uitdagingen in de markt die de geraamde 8,5% in gevaar kunnen brengen. De wereldwijde grondstoffenschaarste zorgt immers ook voor langere levertijden en prijsstijgingen bij bouw- en installatiematerialen. Verder is de arbeidsmarkt zeer krap, waardoor het lastig is om extra personeel aan te trekken om de beoogde bouwvolumes te realiseren. Gezien de forse toenames in de verleende bouwvergunningen, lijkt een groeiversnelling in de utiliteitsbouw echter een realistisch vooruitzicht.

Meer informatie over de ramingen van BouwKennis

BouwKennis maakt vier keer per jaar ramingen voor de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Hierin worden de meest actuele ontwikkelingen van uitgebreide duiding voorzien en de geraamde bouwvolumes uitvoerig onderbouwd.

Kijk voor meer informatie op www.bouwkennis.nl of neem contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk van BouwKennis via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.