Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Belastingdienst: hersteloperatie box 3 op schema

Iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 heeft van de Belastingdienst voor 4 augustus jongstleden een brief gekregen waarin staat op welke wijze herstel wordt geboden. Daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning, meldt de Belastingdienst.

een stapel 50 euro biljetten op papier

De afgelopen tijd heeft de fiscus het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Iedere belastingplichtige krijgt hier in de brief die zij ontvangen een toelichting bij. Dit is via een onlinerekenhulp op de website van de Belastingdienst ook zelf na te rekenen.

60% krijgt geld terug

Uit de berekening volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terugkrijgt. Dit komt overeen met de inschattingen die eerder zijn gemaakt, zoals ook gewisseld met de Tweede Kamer. De mensen die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel vanuit werd gegaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij iemand met een fiscaal partner waarvan het vermogen in 2017 bestond uit € 100.000,- aan spaargeld, € 300.000,- aan beleggingen en € 200.000,- aan onroerende zaken. Volgens de nieuwe berekening heeft deze persoon een voordeel gehaald van € 24.915,-. Dat was in de oude berekening € 24.003,-. Voor deze belastingplichtige was het box 3-stelsel waar de Hoge Raad eind december oordeelde dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dus voordeliger. Deze persoon krijgt geen geld terug, maar hoeft dit ook niet alsnog te betalen.

Spaarvariant

Het kabinet vindt het herstel via de spaarvariant rechtvaardig. Er wordt namelijk zo herstel geboden aan belastingplichtigen met een vermogen dat (voor een groot deel) uit spaargeld bestond, zonder dat dit leidt tot herstel van belastingplichtigen die de afgelopen jaren juist een goed rendement op beleggingen konden behalen. In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige.

Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond krijgen over die jaren dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug. Dit is een groot verschil met de eerdere belastingheffing box 3, waarbij ervan uit werd gegaan dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat.

In onderstaande tabel staan per belastingjaar de percentages die de Belastingdienst gebruikt voor de nieuwe berekening.

2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

De percentages voor het jaar 2022 worden nog vastgesteld.

Vervolg herstel

Nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt op 4 augustus bericht hebben gekregen begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Op belastingdienst.nl/box3 (zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/box-3) zijn de rekentool en alle andere informatie over box 3 te vinden. Wie het oneens is met de nieuwe berekening kan ook terecht op deze website van de Belastingdienst.

Resumé

Is uw nieuw berekende box-3-voordeel lager dan volgens het wettelijk systeem, dan krijgt u geld terug. Is uw nieuw berekende box-3-voordeel hoger dan het wettelijk systeem, dan hoeft u niets bij te betalen. Volgens deze berekeningswijze krijgen mensen met overwegend spaartegoeden meer box-3-heffing terug dan mensen die ook overige box-3-bezittingen hebben.

Tip
Bent u het niet eens met het geboden rechtsherstel? U kunt dan verzoeken om ambtshalve vermindering. Wordt dit afgewezen, dan kunt u daartegen in beroep bij de rechtbank.

Box-3-rechtsherstel niet-bezwaarmakers?
Hebt u niet tijdig bezwaar gemaakt en stonden op 24 december 2021 uw aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020 al onherroepelijk vast? Dan krijgt u pas op Prinsjesdag uitsluitsel of u rechtsherstel krijgt voor de onterecht geheven box-3-heffing. Wel zijn drie scenario’s bekendgemaakt over de mogelijke vormgeving van dat herstel en de daarbij gemaakte overwegingen. De drie scenario’s bestaan uit geen herstel (1), volledig herstel (2) en gedeeltelijk herstel (3). Bij scenario 3 worden verschillende varianten van rechtsherstel uitgewerkt, al dan niet rekening houdend met het belang van kleine vermogenden. De gevolgen van de scenario’s worden momenteel uitgewerkt.

Varianten derde scenario
De varianten van het derde scenario zijn:

  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met maximering van het herstelbedrag (bijvoorbeeld € 500,- of € 1.000,-);
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot een maximum aan vermogen (bijvoorbeeld € 200.000,-);
  • uitkering van een vast of variabel bedrag buiten de fiscaliteit om;
  • verhoging van het heffingsvrije vermogen tot bijvoorbeeld € 100.000,- met terugwerkende kracht.

Raadpleeg bij vragen uw adviseur.

Tip eigen woning

Heeft u een woning met een WOZ-waarde die veel lager is dan de werkelijke waarde? Overweeg dan uw woning tegen de WOZ-waarde te verkopen aan uw kinderen. Uw kinderen zijn dan geen schenkbelasting verschuldigd. Vraag uw adviseur nog wel naar mogelijke andere (fiscale) gevolgen van een verkoop van uw woning.

Verkoopt u de woning en scheldt u vervolgens (een deel van) de koopsom kwijt? Dan bestaat de schenking uit de kwijtschelding. Op kwijtscheldingen ziet het WOZ-waarderingsvoorschrift niet. Alleen als de kwijtschelding meer dan 90% van de koopsom bedraagt, wordt aangenomen dat de woning object is van de schenking. In dat geval wordt wel aangesloten bij de WOZ-waarde

Man van middelbare leeftijd met een kopje koffieKubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy
John A.W.J.M. Brands MBA
Directeur Kubus Onderneming Support
john.brands@kubus.nl
www.kubus.nl

BouwTotaal