Vertrouwen op 100% Wkb-compliance

Artikel delen

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) in werking. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van bouwwerken en de rechtspositie van opdrachtgevers verbeteren. Dit betekent dat bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers een grotere aansprakelijkheid en informatieplicht krijgen. Ook voor Xella geldt dat het bedrijf moet kunnen aantonen dat hun producten en montagewerkzaamheden voldoen aan de nieuwe eisen. Als klant van Xella kun je ervan op aan dat zij honderd procent Wkb-compliant zijn.

Kalksteenmuren

De Wkb gaat zorgen voor projecten die aantoonbaar voldoen aan het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit). De grootste verandering is dan ook dat opdrachtgevers hun bouwvergunning straks niet meer krijgen op basis van een ingediend bouwplan maar pas na de realisatie van het bouwwerk. Hiervoor moeten aannemers en eventuele onderaannemers en toeleveranciers verplicht kunnen aantonen dat het werk voldoet aan alle wettelijke en/of contractuele eisen. Ook worden de waarschuwingsplicht en de 5%-regeling aangescherpt, de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken uitgebreid en moet de bouwer de opdrachtgever informeren hoe hij is verzekerd.

Nieuw: de onafhankelijke kwaliteitsborger

Een andere verandering is dat het toezicht niet meer bij de gemeente ligt maar bij een nieuwe partij in het bouwproces: de kwaliteitsborger. Dit is een onafhankelijke toetser die bij oplevering een verklaring afgeeft dat het project voldoet aan de Bll. Deze verklaring baseert hij enerzijds op bewijs dat hem wordt aangeleverd door de bouwende en leverende partijen, in de vorm van keuringsrapporten, certificaten en/of andere rapportagemiddelen, en anderzijds door controles en kwaliteitsinspecties die hij zelf doet tijdens de ontwerp- en bouwfase.

Voor welke projecten geldt de Wet kwaliteitborging?

De Wkb is in eerste instantie alleen van toepassing voor bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1, zoals grondgebonden eengezinswoningen, woonboten, vakantiewoningen, bedrijfspanden en andere (bij)gebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Het belangrijkste doel van de wet is het voorkomen van constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of slecht functionerende ventilatie. Monumenten en bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is, vallen niet onder de Wkb.

Hoe gaat Xella om met de Wkb?

Volgens de nieuwe wet geldt de verplichte kwaliteitsverantwoording alleen voor de aannemende partijen en niet voor productleveranciers. Maar omdat het bedrijf ook de montage van de geleverde bouwmaterialen kan verzorgen, zijn ze in die rol feitelijk onderaannemer. Gelukkig is Xella in beide gevallen allang voorbereid op de nieuwe Wkb.

Wanneer Xella alleen bouwmateriaal levert, kan het bedrijf met behulp van KOMO-certificaten en duidelijke verwerkingsvoorschriften aantonen dat alle Xella producten voldoen aan de vereiste kwaliteit. Als het bedrijf bovendien de montage voor eigen rekening neemt, kan ze met keuringsrapporten laten zien dat het materiaal ook juist gemonteerd is. Om de klanten en hun eigen supervisors te ontzorgen, heeft het bedrijf hiervoor een gebruiksvriendelijk en uniform kwaliteitscontrolesysteem ontwikkeld.

Xella
www.xella.nl/