Bouwfouten

Artikel delen

Rioolproblemen na verbouwing

De eigenaren van een eengezinswoning besluiten om de huidige woning aan hun woonwensen aan te passen en niet te gaan verhuizen. De aanpassing zal bestaan uit het realiseren van een éénlaagse aanbouw aan de achterzijde van de woning. In de aanbouw komt een slaapkamer en een badkamer. Op die ma-nier kunnen de eigenaren tot op hoge leeftijd in de woning blijven wonen. Enige tijd nadat de aanbouw is opgeleverd en in gebruik is genomen, ontstaat er een verstopping in het riool.

Tekst: Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie BB

Vernauwing in riool buis

De aannemer wordt erbij gehaald en deze lost het probleem op (veel papier en vochtige doekjes in het riool). Enige weken gaat het goed totdat er zich weer een verstopping voordoet. De aannemer stelt dat dit wel heel erg raar is en wijst elke aansprakelijkheid van de hand. De eigenaren besluiten een onafhankelijk bureau in te schakelen om de oorzaak van dit probleem vast te stellen.

Ontwerp

Op advies van de aannemer is het oude gresbuizen riool onder de woning vervangen door een PVC riool. Hierin is direct een ontstoppingstuk opgenomen, om een eventuele ontstopping, zonder graafwerk in de tuin, op te kunnen lossen. Omdat de eigenaren het voorgaande jaar de voortuin helemaal hebben laten vernieuwen met beplanting en speciaal straat werk wordt besloten om PVC-riool bij de voorgevel weer aan te sluiten op de bestaande grespijpen. Het rioolwerk is volgens die afspra-ken uitgevoerd en tevens op foto’s vastgelegd, dit om bij calamiteiten te kunnen aangeven hoe en wat met de riolering.

Problematiek

Vernauwing in riool buis

Enkele maanden na ingebruikname van de aanbouw is er zogezegd sprake van een verstopping. Deze wordt verholpen en enige weken gaat het goed, totdat er zich weer een verstopping voordoet. Om een onafhankelijk onderzoek en advies omtrent de verstoppingsproblematiek te krijgen, is het Bureau voor Bouwpathologie BB in de arm ge-nomen. De Bouwpatholoog is de zaak ter plaatse en aan de hand van interviews, waar-nemingen, metingen en tests gaan onderzoeken.

Onderzoek

Bij aankomst blijkt het probleem zeer dringend, de toiletpot staat tot net onder de rand met spoelwater en “boodschappen”. Alle gezinsleden waren er direct van bewust dat er geen liter water meer door het riool geloost mocht worden. Dus ook de wasmachine of de vaatwasser konden niet meer worden gebruikt. Als enig positief punt weet de eige-naar aan te geven dat het regenwater gescheiden wordt afgevoerd, de woning heeft dus een schoon en een vuil water riool.

De bouwpatholoog heeft een riool specialist gevraagd om het riool leeg en schoon te maken. Ook is de rioolspecialist gevraagd om een rioolinspectiecamera mee te nemen. De riool specialist geeft direct na aankomst aan dat hij niet in die kruipruimte kan en gaat werken. Hij stelt voor om in de voortuin een nieuw ontstoppingsstuk te plaatsen. De eigenaren stemmen daar mee in en bij de voorgevel wordt een groot gat gegraven. De bouwpatholoog ziet dat de aansluiting van de nieuwe PVC-riolering op de grespijpen netjes is uitgevoerd. Maar het eerste stuk grespijp zal toch verwijderd moeten worden om een ontstoppingsstuk te kunnen plaatsen. Iedereen weet dat wanneer de grespijp kapot geslagen wordt, het gegraven gat deels vol zal lopen met spoelwater en alles wat hierin meekomt. De rioolspecialist schrikt daar niet voor terug en heeft een zuiginstalla-tie meegenomen om het afval zo snel als mogelijk op te ruimen en voor hem zelf een zo schoonmogelijke werkomgeving te creëren. Nadat de grespijp is verwijderd, het riool is schoongespoten en de rommel is opgeruimd komt de bouwpatholoog tot de conclusie dat er geen “verboden materialen” door het riool gespoeld zijn.

Videopnamen

De video-opname van het huisriool geeft geen vreemde zaken weer. De opname van de gresbuizen laat wat wortelgroei in de buizen zien. De bouwpatholoog oordeelt dat dit op zichzelf niet wenselijk is en voor problemen kan zorgen, maar niet zoals zich hier voordoet.

Wanneer de camera verder in het riool wordt geschoven komt er iets opmerkelijks in beeld, een vernauwing in het riool. Deze vernauwing is volgens de bouwpatholoog de overgang van de grespijpen op een PVC-pijp naar het gemeentelijke riool. De vernauwing bevindt zich precies op de erfgrens. De bouwpatholoog geeft aan dat de eigenaren de gemeente moeten informeren over de vernauwing in het riool en de verstopping. De eigenaren doen dit direct en komen niet veel later terug met de boodschap dat de gemeente aangeeft dat deze situatie al meerdere jaren zo bestaat en er nog nooit problemen zijn geweest.

Waterleiding door rioolbuis

Oorzaak

Op verzoek van de bouwpatholoog wordt er nog een keer met de camera door de gresbuis gereden maar nu is het de bedoeling om tot aan de aansluiting op het gemeen-te riool te gaan. Al snel is op het beeldscherm iets heel uitzonderlijks te zien, de riool-specialist en de bouwpatholoog geloven hun ogen niet en kijken elkaar verbaasd aan. Bijna te gelijke tijd zeggen beide “een nieuwe hoofd waterleiding”. Wat er te zien is, is een waterleiding welke dwars door het riool geboord is. Nadat de eigenaren hiervan op de hoogte gesteld zijn, wordt duidelijk dat deze waterleiding nagenoeg gelijktijdig met de oplevering van de aanbouw in de straat is aangebracht.
Wanneer de gemeente hiervan op de hoogte wordt gesteld zijn zij binnen enkel minuten op de plaats des onheils en graven de waterleiding op. Dan wordt de oorzaak van de verstoppingen voor iedereen zichtbaar en duidelijk.
Herstel
Om van de verstoppingen verlost te zijn zal de waterleiding omgelegd moeten worden dit omdat de riolering niet lager aangelegd kan worden inverband met de hoogte van het gemeente riool.

Waterleiding door rioolbuis

De waterleiding betreft de hoofdwaterleiding in de straat dus het omleggen van de waterleiding treft vele huishoudens en vraagt enige voorbereiding. Zolang de waterleiding niet is omgelegd zal het riool niet aangesloten zijn op het gemeente riool en wordt er geloosd in het door de gemeente gegraven gat.
Het riool in de voortuin kan met een stuk PVC pijp en een ontstoppingsstuk hersteld worden waarna de tuin weer ingericht en gestraat kan worden.

 

BouwTotaal