Hoe om te gaan met Corona in de bouw?

Artikel delen

De regering heeft ongekende maatregelen afgekondigd. Alle scholen, de horeca en andere gelegenheden zijn gesloten tot 6 april 2020. Vrijwel iedereen in Nederland merkt de gevolgen in het dagelijks leven. Dit alles is nodig om de Corona-pandemie tot staan te brengen. Wat kunt u doen om de gevolgen te beperken?

Auteur: Leendert van den Berg, advocaat bij Severijn Hulshof

Voor bouwprojecten en voor de bouwsector als geheel brengen het Corona-virus en de maatregelen van de regering veel onzekerheid met zich. Levertijden van materialen (bijvoorbeeld uit het buitenland) kunnen oplopen of leveringen kunnen (tijdelijk) volledig onmogelijk worden. Personeel kan ziek worden of door het sluiten van kinderopvang en scholen thuis moeten blijven. Toepassing van de richtlijnen van het RIVM leidt er daarbij toe dat werknemers zich eerder ziek zullen moeten melden dan wellicht normaal het geval is. Ook bij de uitvoering van projecten moet de verspreiding van het virus voorkomen worden. Een logisch gevolg van dergelijke omstandigheden is dat projecten vertraging oplopen en dat meerkosten ontstaan.

Regelingen

Veel standaardvoorwaarden die in de bouw gebruikt worden voorzien in regelingen voor onvoorziene omstandigheden. Zo bepalen de UAV 2012 dat aannemers aanspraak hebben op bijbetaling indien zich omstandigheden voordoen waarmee bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst geen rekening kon worden gehouden, indien als gevolg van die omstandigheden de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Daarnaast is een regeling opgenomen die de aannemer recht geeft op termijnverlenging indien er sprake is van overmacht.

Ook de UAV-GC 2005 voorzien in een regeling die de aannemer recht geeft op kostenvergoeding en/of termijnverlenging als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die maken dat een ongewijzigde voortzetting van de aannemingsovereenkomst in redelijkheid niet door de opdrachtgever verwacht kan worden. Beide regelingen kennen verder bepalingen die zien op het tijdens een werk veranderen van overheidsvoorschriften en beschikkingen.

Tenslotte geeft ook de wet een specifieke regeling voor kostenverhogende omstandigheden bij aanneming van werk.

Redelijk en billijk

De realiteit van het moment is dat de overheidsmaatregelen in theorie (nog) niet rechtstreeks hoeven in te grijpen op het bouwproces. Of er daarmee echt sprake is van overmacht zal van geval tot geval kunnen verschillen. Bouwplaatsen worden (nog) niet stilgelegd en werkzaamheden mogen doorgang vinden. In de praktijk worden zowel aannemers als opdrachtgevers echter wel degelijk geconfronteerd met de praktische gevolgen van de wel geldende maatregelen.

Voor alle betrokkenen geldt dat zij gehouden zijn redelijk en billijk met elkaars belangen om te gaan. Aannemers die in hun werkzaamheden beperkingen ondervinden dienen dit tijdig aan hun opdrachtgevers te melden, zeker als zij verwachten dat daardoor vertraging zal optreden. Daar waar sprake is van een ongekende situatie, kan in redelijkheid gesteld worden dat hiermee bij het aangaan van aannemingsovereenkomsten geen rekening kon worden gehouden door de betrokken partijen. Van belang is echter dat de gevolgen van deze onvoorziene omstandigheden deugdelijk en tijdig in kaart worden gebracht en partijen hierover in redelijkheid het gesprek met elkaar aangaan. Verhogen de Corona-maatregelen de kosten van het werk aanzienlijk of kan het werk niet meer binnen de overeengekomen tijd uitgevoerd worden dan lijkt het in de rede te liggen dat de aannemer daarvoor aanspraak kan maken op tijd en geld.

De hoop is daarbij natuurlijk dat die impact zoveel mogelijk beperkt zal blijven en dat de regeringsmaatregelen op korte termijn effect zullen sorteren.

Websites met informatie

Op de onderstaande websites is meer te vinden over de praktische kant van het Corona-virus:

https://ondernemersplein.kvk.nl/het-coronavirus-en-ondernemen-een-wegwijzer/

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten

www.severijnhulshof.nl
info@shadv.nl
Tel: (070) 304 55 90