Afbouw eerste bedrijfstak met zware beroepenregeling

Artikel delen

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) heeft met de vakbonden FNV en CNV-Vakmensen een principeakkoord bereikt voor een tweejarige CAO in de bedrijfstak afbouw. Hieronder vallen: stukadoren & afbouw, vloeren & terrazzo, plafond- & wandmontage en natuursteen. Onder de CAO Afbouw vallen meer dan 7.600 werknemers.

De bedrijfstak afbouw kenmerkt zich door fysiek zware arbeid. CAO-partijen hechten er veel waarde aan dat werknemers gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken. Op grond van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord, wordt de mogelijkheid geschapen dat de werkgever in de periode vanaf 2021 tot en met 2025 drie keer een bedrag van maximaal € 21.200,- per jaar aan de werknemer kan toekennen. Voorwaarde is wel dat de bedragen alleen kunnen worden toegekend in de drie jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan dat bedrag aanwenden om eerder met pensioen te gaan.
CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt om van deze wettelijke mogelijkheid gebruik te maken. Uitgangspunt is dat de werknemer, die van deze regeling gebruik wenst te maken, zijn mogelijke 55- tegoeden moet inzetten. Daarna wordt gekeken wat de werknemer krijgt als hij met ouderdomspensioen gaat. Het verschil tussen ouderdomspensioen en AOW enerzijds en 55- rechten anderzijds kan tot een maximum van € 21.200,- per jaar worden aangevuld.

Collectief financieren

Omdat de bedrijfstak afbouw zich kenmerkt door relatief veel kleinschalige bedrijven, hebben CAO-partijen besloten dat de regeling collectief wordt gefinancierd. Werkgevers in deze bedrijfstak willen ook zo goed mogelijk met hun werknemers omgaan en hebben ook al jaren eerder gepleit voor een regeling voor zware beroepen. De afbouw is daardoor de eerste bedrijfstak in de bouwnijverheid die van de zogenaamde zware beroepenregeling in het pensioenakkoord gebruik maakt. Om de financiële last voor de bedrijfstak te verlichten, zal ook aanspraak worden gemaakt op financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Fysiek zware arbeid

De bedrijfstak afbouw kent al gedurende enige tijd een regeling waarbij werknemers vanaf 57 jaar, met een medische indicatie, in aanmerking kunnen komen voor een regeling waarbij ze 80% werken, recht hebben op 90% loon en 100% pensioenopbouw. CAO-partijen hebben besloten de regeling voor tenminste één jaar voort te zetten. Indien op 1 oktober 2020 mocht blijken dat de financiële last boven het beschikbare budget van € 900.000,- uitkomt en er ook anderszins geen financiële compensatie komt van het Rijk, zal de regeling worden bijgesteld.

Lonen

Ten aanzien van lonen volgt de bedrijfstak afbouw de landelijke trend die op nieuwe CAO’s van toepassing is. Op 1 mei 2020 zullen de garantielonen met 3% stijgen. Ook in 2021 worden de lonen van werknemers met 3% verhoogd.

Verruiming regeling overwerk

Belangrijk element van het CAO-akkoord is dat het mogelijk wordt om in een periode van vier weken of een maand te bepalen of er sprake is van overwerk. Daarnaast maken vooral werkgevers zich zorgen over een ongehoorde premiestijging van het ouderdomspensioen. CAO-partijen die gebruik maken van de regeling ouderdomspensioen van bpfBOUW worden daarom opgeroepen om op korte termijn het overleg te starten over aanpassing van de regeling. De overheid wordt eveneens opgeroepen om de rigide rentebepalingen te versoepelen. Ook worden bepalingen in de CAO over de inschakeling van ZZP’ers door bedrijven met personeel versoepeld.

Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan zowel de leden van werkgeversorganisaties als die van de vakbonden.