Nieuwe richtlijn Historisch Schilderwerk

Artikel delen

Historisch schilderwerk bestaat vaak uit een grote hoeveelheid verflagen. Ook de typen verf die zijn gebruikt en de ondergronden waarop de verf is aangebracht, zijn van invloed op de kwaliteit. Deze specifieke zaken vragen een andere benadering van het schilderwerk dan bij een nieuwbouwsituatie. De richtlijn ‘Historisch Schilderwerk’ is recent vernieuwd. Belangrijkste doel is verdere professionalisering van restauratieschilderwerk. Daarnaast staat het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige restauraties centraal.

Foto: Sigma Coatings.

De uitvoeringsrichtlijn ‘Historisch Schilderwerk’ beschrijft de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van schilderwerk en bijzonder historische schildertechnieken, aan monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en waterbouwkundige werken.

Wat is er nieuw?

De nieuwe richtlijn vervangt de versie uit 2015. Duidelijk verschil is dat er meer onderscheid gemaakt wordt wat betreft de ondergronden waarop verfsystemen worden aangebracht. Daarnaast is duidelijk het verschil zichtbaar gemaakt tussen regulier schilderwerk en erfgoedschilderwerk. In alle stappen komt bijvoorbeeld de restauratieladder steeds terug.
De volledige nieuwe richtlijn is te bekijken op de website van Stichting ERM (stichtingerm.nl).